Remiss Rotavirusvaccination i det nationella vaccinationsprogrammet S2017/01017/FS

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2017-06-07 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-155 0.6

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Birgitta Boqvist

Remiss Rotavirusvaccination i det nationella vaccinationsprogrammet S2017/01017/FS

Dnr 01157-2017

Förslag till beslut

1. Region Norrbotten lämnar yttrande enligt förslaget.

Sammanfattning

Folkhälsomyndigheten har utrett om vaccination mot rotavirusinfektion bör införas i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Utred- ningen har mynnat ut i ett beslutsunderlag som utgör ett stöd för regeringens beslut om ett sådant införande. Folkhälsomyndigheten bedömer att vaccinat- ion mot rotavirusinfektion uppfyller smittskyddslagens (2004:168) kriterier för att införas i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Ärendet

I beslutsunderlaget från Folkhälsomyndigheten har en bedömning gjorts utifrån de 13 faktorer som beskrivs i smittskyddslagstiftningen och dess förarbeten. För att en vaccination ska omfattas av ett nationellt vaccinations- program ska vaccinationen;

 effektivt förhindra smittspridning eller minska sjukdomsbördan av smitt- samma sjukdomar i befolkningen eller vissa grupper av befolkningen

 vara samhällsekonomiskt kostnadseffektiv

 vara hållbar från etiska och humanitära utgångspunkter

Folkhälsomyndigheten bedömer att rotavirusvaccination är effektivt och att det är en rimlig relation mellan vaccinationens hälsoeffekter och kostnader, vilket motiverar ett införande i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Folkhälsomyndigheten bedömer vidare att ett införande av rota- virusvaccination är hållbart ur ett medicinskt etiskt och humanitärt perspek- tiv.

Bilagor:

Remiss Rotavirusvaccination i det nationella vaccinationsprogrammet S2017/01017/FS

Protokollsutdrag skickas till:

Verksamhetsdirektören Divisionschef Länssjukvård Divisionschef Närsjukvård

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :