Revisionsrapport Granskning av regionstyrelsens ärendeberedning

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2018-01-31 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-314 0.1

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Christina Kleemo Henrik Berg

Revisionsrapport Granskning av regionstyrelsens ärendeberedning

Dnr 4737-2017

Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen beslutar att lägga revisionsrapporten till handlingarna.

Ärendet

Regionens revisorer har granskat regionstyrelsens ärendehantering. Syftet har varit att bedöma om regionstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig ärendeberedningsprocess.

Revisorerna anger att reglering i lagstiftning finns i låg utsträckning och att det därmed står styrelsen fritt att utforma sin ärendeberedning. Revisorernas sammanfattade revisionella bedömning är att regionstyrelsen till övervä- gande del säkerställt en ändamålsenlig ärendeberedning.

Bilagor:

Revisionsrapport Granskning av regionstyrelsens ärendeberedning Protokollsutdrag skickas till:

Direktörer i staben

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :