Revisionsrapport Hantering och redovisning av anläggningstillgångar

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2020-11-11 Sida 1 (2)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP515-1854338440-485 0.5

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Tarja Lepola Elisabeth Persson Stål

Revisionsrapport Hantering och

redovisning av anläggningstillgångar

Dnr 00903-2020

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att godkänna pågående åtgärder samt regiondirektö- rens förslag till åtgärder med anledning av revisionsrapporten.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat regionens hantering och redovisning av anlägg- ningstillgångar. Revisorernas sammanfattande bedömning är att hantering av anläggningstillgångar i allt väsentligt sker med tillräcklig intern kontroll och att räkenskaperna inom granskningsområdet i allt väsentligt är rättvisande.

Ärendet

Revisorerna har granskat regionens hantering och redovisning av anlägg- ningstillgångar. Revisorernas sammanfattande bedömning är att hantering av anläggningstillgångar i allt väsentligt sker med tillräcklig intern kontroll och att räkenskaperna inom granskningsområdet i allt väsentligt är rättvisande.

Med anledning av granskningens iakttagelser och bedömningar lämnade revisorerna följande rekommendation:

 Regionen initierar en översyn av äldre objekt i anläggningsregistret för att pröva eventuell nedskrivning och utrangering. Fokus ska riktas på ob- jekt med bristfälliga underlag.

 Regionstyrelsen prioriterar och säkerställer att det finns tillräckliga re- surser för att medicinskteknisk utrustning delas upp i komponenter. En tidsatt handlingsplan bör upprättas inom organisationen

 Regionstyrelsen lämnar uppdrag till verksamheten hur den interna kon- trollen avseende regionens konstsamling kan utvecklas

Regiondirektören rapporterar vidtagna och pågående åtgärder:

En översyn av äldre objekt i anläggningsregistret är redan påbörjad och arbe- tet med att dela in medicinteknisk utrustning i komponenter är planerad.

Sedan 1998 finns samtliga konstinköp i anläggningsregistret. Dock saknas koppling till regionens konstregister. Ett uppdrag att utveckla rutinerna för intern kontroll avseende regionens konstsamling ska därför initieras.

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.

(2)

Sida 2 (2)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP515-1854338440-485 0.5

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Tarja Lepola Elisabeth Persson Stål

Protokollsutdrag skickas till:

Regionens revisorer

Ekonomi- och planeringsdirektör Digitaliseringsdirektör

Regional utvecklingsdirektör

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :