• Sonuç bulunamadı

TEST18.SINIFMATEMATİKÇARPANLAR VE KATLARAralarında Asal Sayılar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "TEST18.SINIFMATEMATİKÇARPANLAR VE KATLARAralarında Asal Sayılar"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

www

.testmatemat�k.com

TEST

1

8.SINIF

MATEMATİK

ÇARPANLAR VE KATLAR

Aralarında Asal Sayılar

Matematik Bahsi

test_matematik 1

Aşağıdak� sayı ç�ftler�nden hang�ler� aralarında asaldır?

A) 8 �le 14 B) 6 �le 15 C) 9 �le 35 D) 7 �le 28

1.

20 �le x aralarında asaldır. Buna göre x aşağıda-k�lerden hang�s� olab�l�r?

A) 35 B) 45 C) 64 D) 81

2.

x ve y aralarında asal ve 7x=11y olduğuna göre, x+y kaçtır?

A) 18 B) 25 C) 27 D) 36

4.

Yukarıdak� tabloda aynı sütunda bulunan sayılar aralarında asaldır. Buna göre A,B,C,D n�n yer�ne sırayla aşağıdak�lerden hang�s� geleb�l�r?

A) 18,25,12,140 B) 42,125,65,27 C) 28,46,27,25 D) 12,15,27,80

3.

25

B

64

100

A

36

C

D

x ve y aralarında asal ve x.y = 24 d�r. Buna göre x+y n�n en küçük değer� kaçtır?

A) 10 B) 11 C) 14 D) 25

7.

Aralarında asal �k� sayının ekok u 80 d�r. Buna göre bu sayıların tolamı en az kaçtır?

A) 42 B) 24 C) 21 D) 18

8.

I. Aralarında asal sayıların ebob u 1 d�r

II. aralarında asal sayıların ekok u sayıların çar-pımlarınna eş�tt�r

III. Ardışık sayılar aralarında asaldır IV. Aralarında asal sayılar, asal sayılardır Yukarıda ver�len �fadelerden hang�ler� doğrudur?

5.

A) I ve II B) I, II ve III C) II ve IV D) I,II,III ve IV

Üzer�nde sayılar yazan yukarıdak� toplar aynı kutuya konulmuştur. Rastgele çek�len �k� topun üzer�ndek� sayılar aralarında asal olduğuna göre , çek�len toplar aşağıdak�lerden hang�s� olamaz?

A) yeş�l, pembe B) mav�, yeş�l C) pembe, mav� D) pembe, sarı

6.

(2)

www

.testmatemat�k.com

Matematik Bahsi

test_matematik 2

A �le B aralarında asal sayılardır.

EKOK(A,B)+EBOB(A,B) = 141 olduğuna göre, A.B kaçtır? A) 1 B) 7 C) 110 D) 140 9. b a 18 12 = d�r.

a �le b aralarında asal sayılar olduğuna göre a+b kaçtır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 10. b a 1 1 25 20 -+ = d�r.

(a+1) �le (b-1) aralarında asal sayılar olduğuna göre b-a kaçtır?

A) 3 B) 6 C) 9 D) 12

11.

48 �le 3A �k� basamaklı sayısı aralarında asal sayılar olduğuna göre A yer�ne aşağıdak�lerden hang�s� yazılamaz ? A) 1 B) 5 C) 6 D) 7 12.

2a-3 35

b+2 20

=

d�r.

(2a-3) �le (b+2) aralarında asal sayılar olduğuna A) 2 B) 5

C) 7 D) 10

16.

Aralarında asal �k� sayının EKOK u 1066 d�r. Bu sayılardan b�r� 26 olduğuna göre d�ğer sayı kaçtır?

A) 33 B) 37 C) 41 D) 43

13.

21 �le 4B �k� basamaklı sayısı aralarında asal olduğuna göre, B yer�ne kaç farklı rakam yazı-lab�l�r?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9

14.

Aralarında asal �k� sayının toplamı12 d�r. bu şartı sağlayan kaç tane sayı �k�l�s� vardır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Referanslar

Benzer Belgeler

[r]

[r]

[r]

sayı A, ardışık tek doğal sayılar 9 dan başlayıp

satır Her satırda belirli bir kurala göre yazılan sayıların

[r]

Hem sonsuz tane asal sayı var, hem aralarında istediğimiz kadar uzaklık olan asallar bulabiliyoruz ama bu uzaklık bir önceki asalın iki katından fazla olmuyor, hem de

Bir sayı elde etmek için en az iki asal sayıya ih- tiyacımız olduğunu ve bu iki asal sayıyı çarparak asal olmayan bir sayı elde ettiğimizi belirtmiştik.. Şimdi