Revisionsrapport Granskning styrning och ledning - regionutvecklingsutskottet

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2018-01-31 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-315 0.1

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Christina Kleemo Henrik Berg

Revisionsrapport Granskning styrning och ledning -

regionutvecklingsutskottet

Dnr 4736-2017

Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att vidta åtgärder med anledning av revisionsrapporten samt att återrapportera vilka åtgärder som vidtagits till regionstyrelsen.

Ärendet

Regionens revisorer har genomfört en översiktlig granskning av regionut- vecklingsutskottet och verksamheten avseende regional utveckling. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrning, uppföljning och intern kontroll avseende verksamheten är tillräcklig.

Revisorernas sammanfattade revisionella bedömning är att regionstyrelsens övergripande styrning av verksamheten för regional utveckling är tillräcklig, och att regionstyrelsens uppföljning och interna kontroll i begränsad ut- sträckning är tillräcklig men att åtgärder vidtagits för att öka förutsättningar- na för en mer ändamålsenlig uppföljning och intern kontroll för 2018.

Bilagor:

Revisionsrapport Granskning styrning och ledning - regionutvecklingsut- skottet

Protokollsutdrag skickas till:

Stabsdirektörer

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :