• Sonuç bulunamadı

İNCELEME ALANININ JEOLOJİ HARİTASI VE JEOLOJİ ENİNE KESİTLERİ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "İNCELEME ALANININ JEOLOJİ HARİTASI VE JEOLOJİ ENİNE KESİTLERİ"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Sazçukur T.

Dızlak T.

1948

Taşyakan T.

Deveboynu T.

1628

Kepez T.

1321 Karakepez T.

Sarmısaklı T.

Palamut T.

GÜRLEK

Pınarlı T.

1132

Erenlerdüzü T.

1436 Yarendede T.

Boztaşıdüzü T.

Kepez T.

296 Çamlıkıran T.

Küçük T.

Kapıkaya T.

Koçak T.

48 15

694000 695000 696000 697000 698000 699000 700000 701000

4320000432100043220004323000

702000

4320000432100043220004324000

694000 695000 696000 697000 698000 699000 700000 701000 702000

ŞAPHANE BÖLGESİ (GEDİZ, KÜTAHYA) VE CİVARININ JEOLOJİ HARİTASI VE ENİNE KESİTLERİ

AYVACIK

1363

Arapyeri T.

0 1 km

AÇIKLAMALAR

Ofiyolitik melanj (Kretase)

Gölsel sedimanter kayaçlar (Pliyosen-Miyosen)

Çörtlü kireçtaşı (Jura)

Dolomitik kireçtaşı (Triyas)

Granit-porfiri monzonit (Miyosen)

Stratigrafik kontak

Normal Fay

Muhtemel Fay

Doğrultu atımlı fay

Tabaka eğim ve doğrultusu

A A’ Jeolojik enine kesit hattı Yerleşim merkezi

Skarn-tip cevherleşme Ni-Co laterit

45

Cevherleşme alanları

Silisifiye zonlar

Kristal Kuvars lokasyonu

EK-2

A

A’

KESİTTE SAPMA

1200

1100

1000

KB GD B

D

A

A’

Altere andezitler içerisindeki şeffaf/süt kristal kuvarslar

Kireçtaşı içerisindeki kristal kuvarslar

Altere andezit (Miyosen)

K

B D

G

PINARBAŞI

İNCELEME ALANININ JEOLOJİ HARİTASI VE JEOLOJİ ENİNE KESİTLERİ

Referanslar

Benzer Belgeler

a) 0-500m2 (500m2 alan dahil)taban alanına sahip yapılarda temel taban kotundan itibaren en az iki adet muayene çukuru açtırılacaktır. b) 500-1000m2(1000m2 alan dahil) taban

Çalışma konusunu oluşturan alan içerisinde yapılan hendek çalışmalarında elde edilen veriler; Holosen ve Kuvaterner döneminde deprem üretmiş olan Gediz

f ise kaynağın orta frekansıdır.Kaynağın en yüksek frekansı sonuçta ayrımlılığı belirleyeceği için yer kesitine uygun bir frekans bandı seçilmesi gerektiği

PEKDEĞER Asaf, Freie Üniversitesi SAĞIROĞLU Ahmet, Fırat Üniversitesi SATIR Muharrem, Tübingen Üniversitesi SİREL Ercüment, Ankara Üniversitesi ŞEN Şevket, Paris Doğa

Slil olarak Analitik Felsefeden çok Kıta Fel ­ sefesine yakın olan tnam'a göre jeoloji felsefesinin bakış açısında.. esaslı bir değişikliğe ihtiyaç

Eğer iki kayaç birimi arasından geçen sınır yüzeyi vadi aşağısına, vadi tabanından daha dik bir açıyla eğimli ise, biz bu yüzeyin izinin vadi aşağısına doğru bir 'V

1/5.000 ÖLÇEKLİ UŞAK İLİ, MERKEZ İLÇESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ, 2328 ADA 1 NUMARALI PARSELE AİT İLAVE NAZIM İMAR PLANI, PLAN HÜKÜMLERİ VE PLAN AÇIKLAMA RAPORUYLA

Planlama alanı Tekirdağ İli, Şarköy İlçesi, Mursallı Mahallesinde 1 adet türbin alanı İdari Bina ile Güzelköy ve Beyoğlu Mahallelerinde yer alan bağlantı