• Sonuç bulunamadı

IV. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "IV. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

15

Kas›m 2001 B‹L‹MveTEKN‹K

B ‹ L ‹ M V E T E K N L O J ‹ H A B E R L E R ‹

IV. Ekoloji ve Çevre Kongresi 5-8 Ekim 2001 tarihleri aras›nda Bodrum’da yap›ld›.

Kongre’de Temel Ekoloji, Çevre Biyolojisi, Bi-yolojik Çeflitlili¤in Korunmas›, Do¤a Koruma, Tü-kenmekte Olan Türler ve Habitatlar, Çevre Kirlili-¤i ve Kontrolü, Orman, Tar›m ve Bal›kç›l›k Ekosis-temleri, Ekolojik Planlama ve Teknoloji, Çevre ve ‹nsan ‹liflkileri, Çevre ve Enerji konu bafll›klar›nda 137 bildiri sunuldu. Kongre’nin aç›l›fl bildirisi ‘Ekoloji, Teknoloji, Çevre Aras›ndaki ‹liflkiler ve ‹nsanl›¤›n Ekolojik Sorunlar›’ ismini tafl›yordu ve Necmettin Çepel taraf›ndan sunuldu. Aç›l›fl konfe-rans› ise Sargun A. Tont taraf›ndan verildi. Tont, çevre koruma tarihindeki önemli olay ve düflünce-leri, 1. yüzy›lda Romal› Tacitus’un barajlar›n akar-su ekosistemlerine zarar verdi¤i düflüncesinden, 1992 y›l›ndaki 1500 biliminsan›n›n imzalad›¤› çevre tahribat›n›n asgari boyutlara çekilmesi ge-rekti¤ini vurgulayan ‘‹nsanl›¤a Uyar› Mektubu’na kadar aktard›.

Semra Tuncel’in araflt›rmas›, ‘Uluda¤ Milli Park›’nda Hava Kirlili¤inin Belirlenmesi ve Or-manlara Olan Etkisinin De¤erlendirilmesi’yle ilgi-liydi. Uluda¤ Milli Park›’nda azot oksitler d›fl›nda tüm ölçülen kirleticilerin Dünya Sa¤l›k Örgütü li-mitlerinin üstünde oldu¤unu ortaya koyuyordu. Araflt›rmaya göre, Uluda¤’da kirlilik k›fl›n asit çö-kelmesinden, yaz›nsa, fotokimyasal duman oluflu-mundan kaynaklanmakta. Ayr›ca Bursa kentinin de Uluda¤ Milli Park›’nda gözlenen kirlili¤e büyük etkisi oldu¤u saptanm›fl. Uzun mesafe kirleticileri-nin de en çok Kuzeybat› Avrupa ve Rusya’dan gel-di¤i belirtildi.

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’nden Ali Ce-mal Gücü, Gül Moran ve Hasan Örek’in ve Sualt› Araflt›rmalar› Derne¤i Akdeniz Foku Araflt›rma Grubu’nun deste¤iyle yap›lan araflt›rmada da Ki-likya bölgesi Bozyaz›- K›z›lliman Akdeniz Foku Ko-ruma Alan›’nda ekosistem bir bütün olarak ele al›nm›fl. Hem Akdeniz foku (Monachus monac-hus) hem de deniz çay›rlar› (Posidonia oceanica) ve alandaki bal›k stoklar› hakk›nda koruma proje-si yürütülmüfl. Çal›flmada yukar›da belirtilen ala-n›n 1999 y›l›nda trol avc›l›¤›na kapat›lmas›ndan sonra sa¤l›kl› deniz çay›rlar›nda biyosönözün tür çeflitlili¤i aç›s›ndan zenginleflti¤i, yavru bal›klar›n

geniflleme alan› olarak buray› tercih ettikleri, stoklara kat›l›m›n iyileflti¤i görülmüfl. Ayr›ca, ba-l›k birey boylar›n›n artt›¤›, ölüm oran›n›n düfltü¤ü, bal›k stoklar›ndaki ergin bireylerin oran›n›n, buna ba¤l› olarak ortalama bal›k boyunun artt›¤› ve barbun bal›klar›n›n alan geri döndü¤ü de gözlem-lenmifl. Bal›k stoklar› ve deniz çay›rlar›ndaki bu de¤iflim, deniz koruma alan› oluflumundan k›sa süre sonra bile ekosistemin iyileflmeye bafllad›¤›-n› göstermekte. Ayr›ca, alanda befl y›ld›r Akdeniz foku gözlemleri, ma¤ara kontrolleri, ma¤aralara yerlefltirilen k›z›lötesi ve foto¤raf makinesi des-tekli sistemler ve pilot ma¤araya konulan k›z›löte-si ›fl›k kaynaklar›yla çekim yapabilen kamera ve kapal›devre verici sistemi kurulmas› gibi yöntem-ler kullan›lm›fl. Böylece, bölgedeki fok nüfusu, ya-flam alan› özellikleri, bölge kullan›m›, ma¤ara kul-lan›m› ve foklar›n üremeleri üzerine çal›flmalar ya-p›labilmifl. Araflt›rma boyunca 23 birey tan›mlan-m›fl ve 9 yavru dünyaya gelmifl.

Sultan Gündüz’ün sundu¤u ‘Ekolojik Yaflam Aray›fllar›na Permakültür Tasar›mlar›n›n Katk›s›’ bafll›kl› bildiri, insan etkinliklerinin ekolojik yap›-ya uyumlu bir flekilde sürdürülmesi gerekti¤ine iflaret etti. Sancar Ozaner’in ‘2002: Dünya Ekotu-rizm Y›l›: TÜB‹TAK’›n Ekoloji ve EkotuEkotu-rizm’le Ör-tüfltü¤ü Alanlar’ konulu bildirisinde, ekoturizmin amac›n›n kültürel ve do¤al de¤erlerimizi bilim ›fl›-¤›nda çal›flarak tan›tmak oldu¤u vurguland›. Bu sunuflta, Milli Parklarda düzenlenen üniversite ö¤-rencilerine yönelik bilimsel çevre e¤itimi çal›flma-lar›ndan da bahsedildi. Ozaner, çevre e¤itiminin denizden poflet toplayarak olmayaca¤›n›, bu e¤iti-min bütünsel, sorgulay›c›, hocalar›n yaflam biriki-minden gelen deneyimlerin de kat›larak aktar›ld›-¤› bir e¤itim oldu¤unu vurgulad›.

Handan Asûde Baflal ve Suzan Erbafl’›n ‘Bur-sa’daki okulöncesi ve ‹lkö¤retim Okulu ö¤rencile-rine yönelik uygulamal› çevre e¤itimi çal›flmalar›, kal›plar ve ezber yerine, kat›l›m› ve düflündürücü bir e¤itimi savunuyor. E¤itim program› ö¤renci-lerle do¤ay› dinleme oyunu oynayarak, ‘kufl sesle-ri duydu¤unuzda ne hissedersiniz, d›flar›da ya¤an kar› odan›n içine getirirseniz ne olur’ gibi sorular-la zenginlefltirilmifl.

Çi¤dem Adem

IV. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi

.

Küresel ›s›nma, Antarktika

k›y›lar›nda-ki buz fleridinin parçalanmas›n›

h›zlan-d›rm›fl bulunuyor. Buz fleridinden

ko-pan parçalar, buzda¤lar› biçiminde

uzun süre okyanusta sürükleniyorlar.

Titanik facias›ndan sonra buz da¤lar›

ürkütücü bir flöhrete kavuflmufllard›.

Son y›llardaysa gerek araflt›rmac›lar,

gerekse hükümetler bunlara baflka bir

gözle bak›yorlar. Muazzam ölçeklerde

tatl› su tafl›yan buzda¤lar›, kurak

böl-gelerdeki içme suyu gereksinmelerini

karfl›layacak do¤al su depolar› olarak

görülüyor. ‹ngiltere’deki East Anglia

Üniversitesi’nden Rupert M. Gladstone

ve ekip arkadafllar›, genifllikleri

60-2.200 m aras›nda de¤iflen ve su

içinde-ki kesimleri 250 m derine kadar inen

buzda¤lar›n›n büyük ço¤unlu¤unun,

Antarktika çevresinde ters saat

yönün-de doland›klar›n› ortaya ç›karm›fllar.

Ancak Ross Denizi, Weddell Denizi ve

Kerguelen Platosunda buzda¤lar›n›n

rotalar›n›n Antarktika’dan

uzaklaflabi-lecekleri belirlenmifl. Yolculuklar›

s›ra-s›nda buzda¤lar›n›n su yüzünde kalan

k›sm› dalgalar nedeniyle erozyona

u¤-ruyor; bölgedeki görece s›cak sular da

su alt›ndaki kesimi eritiyor. Henüz bu

da¤lar› büyük sahran›n k›y›s›na getirip

hortumlara ba¤lamak mümkün

görün-müyor. Çevresel etkilerine gelince,

de-nize kar›flan tatl› su, yüzey sular›n›

so-¤utup tuzlulu¤unu azalt›yor. Bu da

görece daha kararl› bir su sütunu

olufl-turuyor ve global okyanus ak›nt›

reji-mini düzenleyen so¤uk dip sular›n›n

birikmesini önlüyor. Ancak

araflt›r-mac›lar, baz›lar›n›n geniflli¤i 18 km’yi

aflan ve parçalanan buz fleridinin

yak-lafl›k yar›s›n› oluflturan dev

buzda¤-lar›n› modele katmad›kbuzda¤-lar›n›,

dolay›s›y-la buzda¤dolay›s›y-lar›n›n iklim döngüsü

üzerin-de henüz sa¤l›kl› önerilerüzerin-de

bulunulamayaca¤›n› belirtiyorlar.

Nature, 18 Ekim 2001

Referanslar

Benzer Belgeler

Koyun verdi kuzu verdi süt verdi Yemek verdi ekmek verdi et verdi Kazma ile döğmeyince kıt verdi Benim sâdık yârim kara topraktır Âdem'den bu deme neslim getirdi Bana türlü

meydana gelen nükleer kaza sonrasında atmosfere büyük miktarda fisyon ürünleri salındığı 30 Nisan 1986 günü tüm dünya tarafından öğrenildi.. 3 Mayıs Cumartesi

 Büyük bir kayın ağacının 72 kişinin Büyük bir kayın ağacının 72 kişinin günlük oksijen ihtiyacını karşıladığını günlük oksijen ihtiyacını

• Besin zincirinde enerji transferi sırasında aktarılan enerji değişime uğramaktadır (entropi!!! doğada

-Kimyasal Enerji -Mekanik Enerji -Elektrik Enerjisi -Nükleer Enerji..

• Metan gazı miktarca daha az olmasına rağmen CO 2 ’den 20-25 kat daha fazla ısı enerjisi tutmaktadır ve bu nedenle en az CO 2.

Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresine katılmak üzere göndermiş olduğunuz ‘‘KARINCALARIN AĞIR METAL KİRLİĞİNİN GÖSTERİLMESİNDE KULLANILMASI "

Orman ve Su İşleri Bakanı’nın da HES projelerine karşı mücadele edenleri karalamak amacıyla sık sık baş vurduğu, kendi politikalarına karşı duranları vatan hainliği