• Sonuç bulunamadı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI"

Copied!
5
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

FİNAL DENEME SORULARI

1- Aşağıdakilerden hangisi hukuki işlemlere ilişkin bir geçersizlik türü değildir?

A) Yokluk B) Ecri misil C) Hükümsüzlük D) İptal edilebilirlik E) Butlan

2- Yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılan düzenleyici işlem aşağıdakiler- den hangisidir?

A) Yönetmelik B) Tüzük

C) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi D) Kanun

E) Kanun Hükmünde Kararname

3- Pandekt Hukuku Roma Hukukunun hangi bölgede geçerli olan halidir?

A) İngiltere B) Fransa C) İtalya D) Almanya E) Portekiz

4- Adli yargıda en üst merci aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstinaf B) Danıştay C) Yargıtay D) Sayıştay

E) Anayasa Mahkemesi

5- Aşağıdakilerden hangisi kişisel kamu haklarındandır?

A) Konut dokunulmazlığı B) Sosyal güvenlik hakkı C) Konut hakkı

D) Kamu hizmetlerine girme hakkı E) Çalışma hakkı

6- Aşağıdakilerden hangisi devredilebilen özel haklardandır?

A) Telif hakkı B) Oturma hakkı C) Nafaka hakkı D) İntifa hakkı

E) Nişanı bozma hakkı

7- Yenilik doğuran haklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Yenilik doğuran haklar, kullanımlarına özel haklardandır.

B) Yenilik doğuran hakların geçerli bir şekilde kurulabilmesi için hukuki ilişki taraflarının her ikisinin irade açıklama-sına ihtiyaç vardır.

C) Eşin boşanma veya dilerse ayrılık davası açabilme hakkı bozucu yenilik doğurucu haklardandır.

D) Adi şirket sözleşmelerindeki feshi ihbar hakkı değiştirici yenilik doğurucu haklardandır.

(2)

E) Yetkisiz temsil halinde temsil olunanın işleme icazet vermesi, kurucu yenilik doğuran haklardandır.

8- Aşağıdakilerden hangisi mahiyetine göre halklardan biridir?

A) Nisbi haklar B) Kişilik hakları C) Bağımsız haklar D) Bağımlı haklar E) Siyasi haklar

9- Aşağıdakilerden hangisi hakkın aslen kazanılma hallerinden değildir?

A) Temlik B) İşgal C) İhraz

D) Velayet hakkı

E) Zamanaşımı ile kazanma

10- Mahkemeden, bir hakkın veya hukuki ilişkinin varlığının ya da yokluğunun yahut bir belgenin sahte olup olmadığının belirlenmesi talep edildiği dava türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eda davası B) Defi

C) Tespit davası D) İptal davası E) Tam yargı davası

11- Hakkın kullanılmasına ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ahde vefa ilkesinin her hukuki olayda istisnasız uygulanması dürüstlük kuralına aykırı sonuçlar yaratabilir.

B) Hakkın kullanılmasına ilişkin yazılı kuralların yanında yazılı olmayan dürüstlük kuralları da mevcuttur.

C) Herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken iyiniyet kurallarına uymak zorundadır.

D) Hakkın kötüye kullanılmasından bahsedebilmek için, hakkın dürüstlük kuralına aykırı kullanılmasından başkaları za- rar görmüş veya zarar görme tehlikesiyle karşılaşmış olmalıdır.

E) Vatandaşlık elde etmek için evlenme, kanuna karşı hile örneğidir.

12- Dava taraflarından birinin diğer tarafça ileri sürülen veya aleyhine hukuki sonuç doğuracak nitelikteki bir maddi olgunun doğruluğunu bildirmesine ne ad verilir?

A) Def’i B) İkrar C) İtiraz D) Talep E) İstek

13- Aşağıdakilerden hangisi özel hukukun dallarından değildir?

A) Medeni hukuk B) Ticaret Hukuku

(3)

15- Aşağıdakilerden hangisi Ticaret Hukuku dallarından değildir?

A) Şirketler Hukuku B) Eşya Hukuku C) Sigorta Hukuku D) Kıymetli Evrak Hukuku E) Taşıma İşleri Hukuku

16- Aşağıdakilerden hangisi bir sermaye şirketidir?

A) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket B) Adi komandit şirket

C) Kollektif şirket D) Adi şirket E) İş ortaklığı

17- Aşağıdakilerden hangisi negatif statü haklarından değildir?

A) Çalışma ve sözleşme hürriyeti B) Konut dokunulmazlığı

C) İfade özgürlüğü

D) Yerleşme ve seyahat özgürlüğü E) Süreli ve süresiz yayın hakkı

18- Aşağıdakilerden hangisi üçüncü kuşak haklardan biridir?

A) Çalışma hakkı B) Çevre hakkı C) Sağlık hakkı D) Konut hakkı E) Dinlenme hakkı

19- Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’na göre Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkeleri arasında yer al- maz?

A) Laik devlet B) Sosyal devlet

C) Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet D) Federal devlet

E) İnsan haklarına saygılı devlet

20- Aşağıdakilerden hangisi uluslararası hukukun kaynaklarındandır?

A) Kanunlar

B) Uluslararası örf ve âdet C) Anayasa

D) Tüzükler

E) Uluslararası toplulukların mevzuatı

(4)

FİNAL DENEME ÇÖZÜMLERİ Çözüm-1 (B)

Özel hukukta görülen geçersizlik yaptırımının türleri arasında yokluk ve butlan (mutlak, kısmi ve nispi butlan) sayı- labilir.

Çözüm-2 (C)

Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Bu bir düzenleyici iş- lemdir.

Çözüm-3 (D)

Pandekt Hukuku, Roma Hukukunun Almanya’da geçerli olduğu bölgenin ve zamanın gereklerine göre düzenlenmiş halidir.

Çözüm-4 (C)

Adli yargıda en üst merci Yargıtay’dır.

Çözüm-5 (A)

Kişisel kamu haklarına “koruyucu kamu haklarına (negatif statü hakları) örnek olarak,

“Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı”, “kişi hürriyeti ve güvenliği”, “özel hayatın gizliliği ve korunması”, “ko- nut dokunulmazlığı”, “haberleşme hürriyeti”, “yerleşme ve seyahat hürriyeti”, “din ve vicdan hürriyeti”, “düşünce ve ka- naat hürriyeti”, “düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti”, “bilim ve sanat hürriyeti”, “basın hürriyeti”, “süreli ve süresiz yayın hakkı”, “dernek kurma hürriyeti”, “toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı”, “mülkiyet hakkı”, “hak arama hürriyeti gösterilebilir.

Çözüm-6 (A)

Devredilebilen haklar, sağlararası bir hukuki işlemle başkalarına devredilebilen, miras yolu ile de intikal eden haklardır.

Özel hakların büyük bir kısmı devredilen haklar kategorisindedir (mülkiyet hakkı, telif hakkı, kira hakkı, alacak hakkı gi- bi). Bu tür haklar temsilci aracılığıyla da kullanılabilir.

Çözüm-7 (D)

Bozucu yenilik doğuran haklar: Bozucu yenilik doğuran haklar, hak sahibi tarafından kullanılmaları ile mevcut bir hu- kuki durumu ortadan kaldıran haklardır. Boşanma/ayrılık talep etmek; önceki vasiyetname ortadan kaldırılmaksızın ye- ni bir vasiyetname yapılmak suretiyle önceki (tamamlanmamış) vasiyetnamenin iptali; kira, hizmet, adi şirket sözleşme- lerindeki feshi ihbar hakkı, vekaletten azil ya da istifa hakkı gibi.

Çözüm-8 (A)

Mahiyetine göre haklar; mutlak haklar ve nisbi haklar diye ikiye ayrılır.

Çözüm-9 (A)

Sahipsiz bir taşınmaz üzerinde aslen mülkiyet hakkının kazanılmasını sağlayan “işgal”, sahipsiz taşınırlar üzerinde bu yolla mülkiyet hakkının kazanılmasına imkan veren “ihraz”, başkasına ait bir şeyi işleme, malların karışması ya da bir- leşmesi, başkasına ait bir eşyayı zamanaşımı ile kazanma, hakların aslen kazanılmasının yollarıdır.

Çözüm-10 (C)

TESPİT DAVASI ile mahkemeden, bir hakkın veya hukuki ilişkinin varlığının ya da yokluğunun yahut bir belgenin sahte

(5)

Özel Hukukun Dalları 1- Medeni Hukuk 2- İş Hukuku 3- Ticaret Hukuku 4- Devletler Özel Hukuku

Çözüm-14 (D)

Mülkiyet hakkı, bir kimseye, bir eşya üzerinde kullanma, yararlanma, tasarrufta bulunma yetkilerini tanıyan en geniş kapsamlı haktır.

Çözüm-15 (B)

Ticaret Hukuku dalları

 Şirketler Hukuku

 Sigorta Hukuku

Kıymetli Evrak Hukuku

Taşıma İşleri Hukuku Çözüm-16 (A)

Ticaret Kanunu’nda, kolektif ile komandit şirket ŞAHIS; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş koman- dit şirket SERMAYE ŞİRKETİ sayılır.

Çözüm-17 (A)

Kişisel kamu haklarına “koruyucu kamu haklarına (negatif statü hakları) örnek olarak, “kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı”, “kişi hürriyeti ve güvenliği”, “özel hayatın gizliliği ve korunması”, “konut dokunulmazlığı”, “haberleşme hürriyeti”, “yerleşme ve seyahat hürriyeti”, “din ve vicdan hürriyeti”, “düşünce ve kanaat hürriyeti”, “düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti”, “bilim ve sanat hürriyeti”, “basın hürriyeti”, “süreli ve süresiz yayın hakkı”, “dernek kurma hürriyeti”,

“toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı”, “mülkiyet hakkı”, “hak arama hürriyeti gösterilebilir.

Çözüm-18 (B)

Üçüncü Kuşak Haklar (Dayanışma Hakları): Çevre hakkı, insanlığın ortak mal varlığına saygı hakkı, gelişme hakkı ve barış hakkı üçüncü kuşak haklardan başlıcaları olarak sayılabilirler.

Çözüm-19 (D)

1982 Anayasasına göre Türkiye Cumhuriyeti üniter devlet yapısına sahiptir.

Çözüm-20 (B)

Genel kabule göre uluslararası hukukun temel kaynakları, uluslararası antlaşmalar, uluslararası örf âdet ve hukukun genel ilkeleridir.

Referanslar

Benzer Belgeler

Engellilere sunulan hizmetler farklı bakanlıklar ve kurumlar tarafından yürütülmekle birlikte engellilerin haklarını kullanabilmelerini teşvik etmek, engellilere yönelik politika

Bizans İmparatorluğunun coğrafi konumu içerisinde ticari yapısına bakıldığında Avrupa, Asya ve Afrika gibi kıtaların en önemli buluşma noktasında olduğu için her

Araştırmada öğretmen adaylarının kişisel bilgi gizliliği yönetimi davranışları, internet ve sosyal medyaya olan bağımlılık düzeyleri ile sosyal medya

◦ Veraset Usulü ve Temel Devlet Organlarının Devri Sorunu.. ◦ Irsî Monarşiler ve Seçimli

• Hukukta yaptırım ise, hukuk kurallarının kişilere yüklediği yükümlülükleri kişilerin yerine getirmemeleri üzerine, onların bunları yerine getirmeleri için kamu

Süper obez hastaların güvenli ameliyatı için masa eklerle genişletilir veya daha yüksek ağırlığa dayanıklı ameliyat masaları kullanılır.. 400 kg’a kadar

Biz burada, çocuklarda nadir görülen, nüksleri kolşisin ile kontrol altına alınan, idiopatik tekrarlayan perikarditli bir olguyu sunduk.. Kolşisin ile Kontrol

[r]