• Sonuç bulunamadı

¤›n› gösterdi bana. Ailenin tüm fertleri en ince ayr›nt›la- r›na kadar resmedilmiflti. “Benim hayalimde kurgulad›k- lar›m bunlar de¤il.” Belki de bu yüzden garipsedim ben

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "¤›n› gösterdi bana. Ailenin tüm fertleri en ince ayr›nt›la- r›na kadar resmedilmiflti. “Benim hayalimde kurgulad›k- lar›m bunlar de¤il.” Belki de bu yüzden garipsedim ben"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Bundan y›llar önce, Do¤u Hint adalar› civar›nda bir deniz kazas›na u¤rayarak vahfli do¤ayla bafl bafla yafla- mak zorunda kalan ‹sviçreli bir ailenin hikâyesini konu alan “‹sviçreli Robinsonlar” adl› roman üzerine a¤abe- yimle aramda geçmifl olan küçük bir diyalog an›ms›yo- rum. “‹nci” demiflti a¤abeyim, “üzerinde roman kahra- manlar›n›n ya da roman›n geçti¤i mekânlar›n tasvir edil- di¤i kitap kapaklar›n› hiç sevmiyorum. Çünkü daha en bafltan okuduklar›ma dair zihnimde yarataca¤›m dünya- ya s›n›r koyuyorlar.” Sonra elinde tuttu¤u kitab›n kapa-

¤›n› gösterdi bana. Ailenin tüm fertleri en ince ayr›nt›la- r›na kadar resmedilmiflti. “Benim hayalimde kurgulad›k- lar›m bunlar de¤il.” Belki de bu yüzden garipsedim ben

de sevdi¤im kitaplardan uyarlanm›fl filmleri. En iyi yö- netmenlerin ellerinden ç›km›fl bile olsalar, kitab› okur- ken duydu¤um haz bambaflka oldu hep. Çünkü yaln›zca karakterleri de¤il, yaflad›klar› evleri, sokaklar›, çay içtik- leri fincan›, k›sacas› akl›ma düflen her ayr›nt›y› çizerdim zihnimde. Ve yönetmenin çizgisi hep te¤et geçerdi be- nimkilere. Zihnimde nas›l kuvvetli bir görüntüydü ki oluflturduklar›m, yönetmenin sundu¤u görsel imgeler bi- le sönük kal›rd›. Okurken görüyordum sanki tasvirleri.

T›pk› bir filmi izler gibi… Peki, dil cidden bu flekilde ifl- lemleniyor olabilir mi? T›pk› gözlerimizle bakt›¤›m›z im- geler gibi duyumsuyor olabilir miyiz okuduklar›m›z› da?

Bu sorular›n yan›t› bir grup araflt›rmac› taraf›ndan tasarlanm›fl çal›flman›n sonuçlar›yla aç›kl›¤a kavufluyor gibi. Sözünü etti¤im çal›flmadan bahsetmeden önce gör- sel sistemimizin iflleyifline dair ufak bir ipucu vermekte fayda var. Normalde çevremize bakt›¤›m›zda nesnelerin sabit olduklar›n› varsay›p, istedi¤imiz anda onlara tekrar dikkat yöneltebilece¤imizi düflünerek görsel imgelerini belle¤imizde tutmuyoruz. Dolay›s›yla bakmad›¤›m›z bir anda ortadan kaybolan bir nesnenin az önce orada olup olmad›¤›na dair kesin bir yarg›da bulunam›yoruz. Ben- zer koflullar› hikâyelerin içine yerlefltiren bilim insanlar›

her biri yaklafl›k 8 cümle içeren küçük hikâyecikler ha- z›rlam›fllar. Örne¤in, hikâyelerin birinde, hastanede yan yana yatan iki hastadan pencere k›y›s›ndakinin baflucun- da duran vazo vurguland›ktan sonra, hemflirenin gelip

aralar›na perde gerdi¤i ve bu hastay› özel olarak muaye- ne etti¤i belirtilmifl. Hikâyeyi okuduktan sonra kat›l›mc›- lara sorulan soru basit: Hastan›n bafl uzunda vazo var m›yd›? Ayn› hikâye farkl› bir sonla daha bitirilmifl. Bu sonda vazoyu gizleyecek bir perde yok. Hemflire yaln›z- ca gelip hastalar›n tansiyonunu ölçüyor. Vazonun görün- medi¤ine dair tasvirin yap›ld›¤› hikâyeden sonra deneye kat›lanlar›n hastan›n baflucunda vazo olup olmad›¤›na dair verdikleri yan›t süresi yaln›zca kan bas›nc›n›n ölçül- dü¤ü belirtilen ve ortada vazonun sakl› kalaca¤› hiçbir durum yarat›lmayan hikâyeye göre uzam›fl. Di¤er bir de- yiflle, kat›l›mc›lara “perde çekildikten sonra vazo görün- mez olmufltu” bilgisi verilmedi¤i halde hemflirenin araya perde gerdi¤i hikâyede ortada vazo olup olmad›¤›na da- ir yan›t verme süreleri gecikmifl.

Bu araflt›rman›n sonucunda bilim insanlar› okuduk- lar›m›za dair imge olufltururken de beynimizin t›pk› gör- sel bir nesneye bakar gibi ifllem yapt›¤›n› öne sürmüfller.

Bu varsay›m di¤er çal›flmalarla ne kadar desteklenir bi- lemeyiz ama flu koflullarda öyle görünüyor ki, kitap okurken zihnimizde oluflturdu¤umuz tüm o tasvirler or- tada gerçek bir görsel uyaran varm›flças›na yarat›l›yor.

Bir anlamda okuduklar›m›z› görüyoruz! Bu bulgu, dil ve görsel sistem aras›ndaki iliflkiye yeni bir yorum getiriyor gibi, ne dersiniz?

Kaynak: Horton, W. S., & Rapp, D.M. (2003). Out of sight, out of mind:

Occlusion and the accessibility of information in narrative compre- hension. Psychonomic Bulletin & Review, 10(1), 104-110.

‹ n c i A y h a n i n c i a y h a n @ y a h o o . f r

“Einstein’›n beyni flu anda nerede?” ve çok daha fazlas›… Her hafta güncellenen psikoloji köflemizle internette bulufluyoruz:

http://www.biltek.tubitak.gov.tr/gelisim/psikoloji/index.htm Psikolojiye dair yazm›fl oldu¤unuz popüler bilim yaz›lar›n›z› i n c i a y h a n @ y a h o o . f r e-posta adresine gönderebilir, fikirlerinizi ve ilgi çeken haberleri sitemizde bizlerle paylaflabilirsiniz.

Son 20–30 y›lda insan beyni ve zihinsel iflleyiflleri- ne dair ortaya konan genetik, anatomik ve fizyolojik bulgular ne yaz›k ki kimi çevrelerde psikoloji biliminin geçerlili¤ine dair sorgulamalara yol açt›. Öyle ki davra- n›fllar›m›z›n kontrolünü elinde bulunduran zihinsel iflle- yifllerin beyin üzerine yap›lan biyoloji ve t›p çal›flmala- r›yla yeteri kadar ayd›nlatabildi¤i vurguland›. Deneysel psikolojiye yönelen bu elefltirilerin uzun y›llard›r klinik psikolojiyi de hedef ald›¤›n› göz önünde bulunduracak olursak, psikolojinin elefltiri oklar›na en fazla maruz ka- lan temel bilimlerden biri oldu¤unu söylememiz yanl›fl olmayacakt›r san›r›m. Peki ama beyni ya da bir bütün olarak insan› yaln›zca kimya ve biyolojisini çözerek an- layabilmemiz mümkün mü?

Modern sinir görüntüleme araçlar›n›n gelifltirilme- siyle beyne dair çok önemli ipuçlar› elde edildi. Örne-

¤in bugün, müzikle dilin beynin ayn› bölgesini hareke- te geçirdi¤ini ya da duyma, görme ve koklama duyula- r› için farkl› beyin merkezleri bulundu¤unu biliyoruz.

Bu bilgiler, beyin kanserleri ve zihinsel hastal›klar›n te- davisinde de kullan›l›yor. Ancak insan davran›fllar› ve zi- hinsel iflleyiflleri yaln›zca bu seviyede yürütülen çal›flma- larla çözülemeyecek denli karmafl›k. Geçmiflte yaflad›k- lar›m›z sonucu biriktirdi¤imiz deneyimler, içinde yaflad›-

¤›m›z kültür, ö¤rendiklerimiz duyu organlar›yla bilgi toplad›¤›m›z d›fl dünyay› farkl› flekillerde alg›layabilme- mize neden olabiliyor. ‹flte, bu de¤iflkenli¤i salt fizyolo- jiyle aç›klayabilmemiz mümkün de¤il.

Örnek olarak, elimizde ufak tefek oynamalar yap-

mak istedi¤imiz bir foto¤raf bulunsun. Bu amaç için hangi bilgisayar program›yla çal›flmam›z gerekiyorsa o program› kullanmay› bilmemiz gerekir. Bilgisayar› par- çalara ay›rmak ya da o program›n kodlar›n› incelemek ifle yaramayacakt›r. Benzer flekilde görsel sistemin ren- gi nas›l alg›lad›¤›na dair ortaya konan psikolojik bulgu- lar da televizyon izlerken hangi beyin bölgemizin aktif oldu¤u henüz ortaya konmam›fl y›llarda renkli foto¤raf- ç›l›¤›n ve televizyonun keflfine yol açm›flt›. Ya da Stan- ley Milgram’›n ünlü deneyini düflünelim. Normal insan- lara otoriter yetkiler verildi¤inde nas›l da ac›mas›zca hareket edebileceklerini ortaya koymufltu.

Sonuç olarak insan davran›fl› ve biliflini çözmeye ça- l›flan tüm disiplinler araflt›rmalar› s›ras›nda farkl› sevi- yelerde aç›klama getiriyor. Bu seviyeler birbirlerine in- dirgenemeyecek katmanlar oluflturarak konuflmalar›m›- z›, hareketlerimizi, düflüncelerimizi, duygular›m›z› bir arada tutuyor.

Tan›d›k bir yüz ya da sevdi¤imiz bir hay- van›n resmini gördü-

¤ümüzde geçmifle da- ir pek çok an›y› an›m- sar›z. Kimi zaman bi- ri ya da bir nesne bel- le¤imize kodlam›fl ol- du¤umuzu bile hat›r- lamad›¤›m›z pek çok fleyi bir anda akl›m›za getirebilir. Ayn› flekilde bir koku ya da ses… Bilim insanlar›n›n yapt›¤› son ça- l›flmalar öyle gösteriyor ki hat›rlamay› kolaylaflt›- ran bir di¤er etmen de beden hareketlerimiz. Ör- ne¤in, geçmiflte arkadafllar›m›zla voleybol oynad›-

¤›m›z bir ana dair bir fleyler hat›rlamaya çal›fl›yor- ken voleybol oynuyormuflças›na hareketler yap- mak daha kolay hat›rlamam›za neden oluyor. Ya da kahve içerek sohbet etti¤imiz bir arkadafl›m›z›n söylediklerini ellerimizi kahve içiyor gibi oynatt›¤›- m›zda daha rahat an›msayabiliyoruz.

Kaynak: Dijkstra, K., Kaschak, M.P., & Zwaan, R.A. (2007). Body posture faciltates retrieval of autobiographical memories. Cog- nition, 102, 139-149.

Kas›m 2007 89 B‹L‹MveTEKN‹K

Okurken Görmek

B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Psikoloji ve Sinir Bilim

psikolojiKasim 19/10/07 17:11 Page 1

Referanslar

Benzer Belgeler

E¤er gözlenen bir y›ld›z›n lekeleri varsa, y›ld›z›n dönmesiyle bu lekeler zaman zaman görüfl alan›m›z- dan ç›kar ve y›ld›z›n parlakl›¤›nda çok

Araflt›rmac›lar, intihar etmifl dokuz Amerikal›, Rus ve ‹ngiliz flairle, bunlarla yaflad›klar› ça¤, milliyet, e¤i- tim ve cinsiyet aç›s›ndan uyuflan, ama

An- talya-Köprülü Kanyon Milli Park›’na gelen bisiklet tutkunlar›, 2 gün boyun- ca hem kamp yapt›lar hem de bisiklet- leri üzerinde ter döktüler.. Yar›flmaya

basamak tedaviyi gerektiren 50 kronik akci¤er kanserli hasta, 15 günlük çal›flma süreci için ya transdermal fentanil (Grup F, n=25) ya da yavafl sal›n›ml› oral morfin (Grup

Bununla beraber bu konkurlar olimpik programının daha az ehemmiyet verilecek bir kısmını teşkil etmezler. Bu konkurların neticeleri de di- ğer spor konkurları gibi

Fark›n hangi gruplar aras›nda olduğunu bul- mak için yap›lan Scheffe testi sonuçlar›na göre, yüksek ilgi düzeyine sahip öğrencilerin genetik testi ortalamas›n›n orta

Sivil Havacılık ĠĢletmeciliği Bölümünde, hem birinci hem de ikinci öğretim lisans programı, Uçak Mühendisliği Bölümünde ise sadece birinci öğretim

Wiglaf da mutlu, çünkü yaramaz evcil ejderhası ailesini ziyarete gitti ve bu yüzden bir süre sorun yaratmayacak.. EAO’da her şey güllük gülistanlık gibi görünüyor,

e) Aspirasyon, oksijen tedavisi, vücut pozisyonlar , genel vücut bak , postural drenaj, aseptik uygulamalar (sonda/kateter bak vb.) gibi temel giri imsel uygulamalara yönelik uygun

Ortaya ç›kan resim, evrenin Büyük Patlama’dan hemen sonra çok h›zl› ve çok k›sa cereyan eden bir fliflme süreci geçirdi¤ini, kritik h›zla geniflleyen düz

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 46’ncı ve 47’nci maddeleri, 124 sayılı

Bu amaçlara ulaşmak için Fakültemiz, verilmekte olan derslerin ve içeriklerinin bilimsel araştırmalara temel teşkil edecek kaliteye ulaştırılması ve sürekli

Lomber vertebra transvers ç›k›nt› k›r›klar›n›n say› ve seviyeleri ile abdominal organ yaralanmalar› aras›n- da bir ba¤lant› kurulamasa da, çal›flmam›zda sa¤

Herhangi bir nedenle itiraz süresinin geçirilmesi halinde üçüncü flah›s, ha- ciz bildirisinin tebli¤inden itibaren bir y›l içinde genel mahkemelerde menfi tespit davas›

Beton armenin terakkiyatını takip edersek bu bilginin öncülerinden olan Fransız mühendisi (Hennet>ique) in beton armeyi ilim, senayi ve ti- caret sahasına ithal etmiş

Yani kendinizi onun yerine koya- caks›n›z, bencilli¤inizden silkinecek- siniz, sizin bir etiniz, kemi¤iniz oldu¤u gibi onun da bir eti, kemi¤i oldu¤unu, onun da

Rasyonlara Yucca schidigera tozu kat›lmas›n›n yem tüketimi, yumurta verimi, yemden yararlanma oran›, yumurta a¤›rl›¤›, yumurta ak indeksi, yumurta sar› indeksi,

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi 2010-2011 öğretim yılında Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Bilgisayar ve Öğretim

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi 2010-2011 öğretim yılında Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Bilgisayar ve Öğretim

[r]

5 prEN 13501-3 Fire classification of construction products and building elements - Part 3: Classification using data from fire resistance tests on components of normal

Necmettin Erbakan Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; yüksekokulun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Bu amaçlara ulaşmak için Fakültemiz, verilmekte olan derslerin ve içeriklerinin bilimsel araştırmalara temel teşkil edecek kaliteye ulaştırılması ve sürekli