Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine adresindeki "Beta e-öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Tam metin

(1)

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

ÖĞRENCİNİN

SOYADI : ……...

ADI : ………...

TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO : ………...

SINAV SALON NO : ... SIRA NO : ……...

DİKKAT: Cevap kağıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile size verilen soru kitapçığının kodunun aynı olup olmadığını kontrol ediniz.

İMZA:……….

Sınavla ilgili tüm kuralları okudum, anladım, kabul ediyorum.

SINAV İÇERİĞİ

SINAVDA UYULMASI GEREKEN ÖZEL KURALLAR

1. Sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde sınavınızı tamamlasanız bile salondan çıkamazsınız.

Herhangi bir nedenle salondan çıktığınız takdirde, tekrar sınava devam etmenize izin verilmeyecektir.

2. Soru kitapçığındaki her bir testi cevaplamanız için verilen süre 30 dakikadır.

3. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır.

4. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunamaz.

5. Soruların ait olduğu derslerin içeriklerinde basımdan sonra değişiklik yapılmış olabilir. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, o soruyu ders kitabınızda verilen bilgileri dikkate alarak cevaplayınız.

"Sınavda Uyulması Gereken Genel Kurallar" soru kitapçığının arka sayfasında yer almaktadır. Bu kuralları da mutlaka dikkatlice okuyunuz.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ

Testin Adı Soru Sayısı Sayfa No

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 20 02

SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 20 05

İLETİŞİM BİLGİSİ 20 07

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ-I 20 09

A 1134

2015-2016 - GÜZ ARA - 1. OTURUM Cumartesi 09:30 1. YARIYIL

aofdersnotlari.net

(2)

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

A

Aşağıdakilerden hangisi kamu düzenini sağlama, koruma yahut bozulduğunda eski duruma getirme faaliyetlerini yerine getiren ve zor kullanma yetkisine sahip kamu organlarına verilen genel addır?

1.

Kolluk kuvvetleri A)

İcra memuru B)

İcra müdürü C)

Yürütme organı D)

Yargı organı E)

İnsanların gündelik yaşamlarını sürdürürken kendilerini daha az tehdit altında hissetmeleri hukukun hangi işleviyle ilgilidir?

2.

Eşitlik A)

Genellik B)

Barış C)

Özgürlük D)

Güvenlik E)

Hukuk düzeninin kurucu olduğunu kabul ettiği unsurları bulunmayan hukuki işlemler için aşağıdaki yaptırımlardan hangisi söz konusu olur?

3.

İptal edilebilirlik A)

Hükümsüzlük B)

Nispi butlan C)

Yokluk D)

Butlan E)

Aşağıdakilerden hangisi insanın doğasına, evrenin yapısına, insanların nasıl yaşaması gerektiğine, gerçeklik ve değerlerle ilgili doğruları araştırmanın en iyi yöntemlerine ilişkin birbiriyle içten bağlantılı bir inançlar kümesi ile bu inançlar tarafından belirlenen tutum ve pratiklere ne ad verilir?

4.

Ahlâk A)

Hukuk B)

Din C)

Felsefe D)

Örf ve adet E)

Aşağıdakilerden hangisi devletin temel kuruluşunu, işleyişini, iktidarın el değiştirmesini ve iktidar karşısında bireylerin özgürlüklerini düzenleyen kurallardır?

5.

Uluslararası andlaşma A)

Tüzük B)

Hukuk C)

Anayasa D)

Kanun E)

Aşağıdakilerden hangisi aklın, nesne ve olgular hakkında neye inanılması gerektiğiyle ilgili yapılan düşünmeyi gerçekleştiren yönüdür?

6.

Betimsel akıl A)

Teorik akıl B)

Pratik akıl C)

Üretici akıl D)

Yaratıcı akıl E)

Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

7.

Başbakanlık tarafından çıkarılırlar.

A)

Aleyhlerinde iptal davası açılamaz.

B)

Sadece siyasi denetime tabidirler.

C)

Meclisten yetki kanunu alınmasına gerek yoktur.

D)

Temel hak ve özgürlüklerle ilgili düzenleme yapabilirler.

E)

Hakimin somut sorunla ilgili kuralda açıkça dile getirilmeyen konularda kararlar almasına ne ad verilir?

8.

Hükümsüzlük A)

Uygulama B)

Hüküm verme C)

Takdir yetkisi D)

Çatışma E)

Hukuk kurallarının yorumlanmasında, kural metninde yer alan ifadeye sıkı sıkıya bağlı kalınması gerektiğini savunan yorum teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Amaçsal yorum teorisi A)

Sistematik yorum teorisi B)

Tarihsel yorum teorisi C)

Objektif yorum teorisi D)

Sözel yorum teorisi E)

2016 GÜZ ARA 1134-A

2 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

(3)

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

A

Bir devletin hukukunun o devletin ülkesindeki olaylara ve kişilere uygulanacağını belirten ilkeye ne ad verilir?

10.

Şahsilik ilkesi A)

Eşitlik ilkesi B)

Mülkilik ilkesi C)

Objektiflik ilkesi D)

Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi E)

Pandekt Hukuku'nun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Roma Hukukunun İngiliz Hukukunda olmuş halidir.

A)

Roma Hukukunun Nordik Hukuk Çevresinde etkili olmuş halidir.

B)

Roma Hukukunun Bizans'ta uygulanmış halidir.

C)

Roma Hukukunun Almanya’da geçerli olduğu bölgenin ve zamanın gereklerine göre düzenlenmiş halidir.

D)

Roma Hukukunun Gaius tarafından Institutiones’te işlenmiş halidir.

E)

I. İdari yargı kolunda yer alır.

II. Hâkimleri adli yargı adalet komisyonu tarafından başka mahkemelerde görevlendirilemez.

III. Cumhuriyet savcısının kararlarına karşı yapılan itirazları inceler.

Sulh ceza hâkimliği ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

12.

Yalnız I A)

Yalnız II B)

Yalnız III C)

I ve III D)

II ve III E)

Kanun hükümlerine göre yargılama faaliyetlerini kamu adına izlemek, bunlara katılmak ve gerektiğinde kanun yollarına başvurmak yetkisine sahip ceza yargısında görevli organ aşağıdakilerden hangisine aittir?

13.

Sulh ceza hâkimliği A)

Cumhuriyet savcılığı B)

Yazı işleri müdürlüğü C)

Bölge adliye mahkemesi D)

Asliye ceza mahkemesi E)

Kıta Avrupası Hukuku'nun başlıca özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Roma Hukukunun yeniden

canlandırılmasına dayalı olması A)

Hukuk düzeninin, yasamadan çok yargı kararlarına dayalı olması

B)

Nordik Hukuk Çevresinin ilkelerine dayalı olması

C)

Hukuk düzeninin Avrupa Konseyinin ilkelerine dayalı olması

D)

Yasamanın parlamenter rejimin ürünü olması

E)

Aşağıdaki kavramlardan hangisi Osmanlı hukuk tarihinde hükümdarın kendi iradesine dayanarak Şer’iat dışı alanda yasa koyma yetkisi ile ilgilidir?

15.

Vakıf A)

Muâmelât B)

Örf C)

Kazasker D)

İçtihad E)

Diğer yargı kollarının görev alanına girmeyen tüm dava ve yargısal işler aşağıdaki yargı kollarından hangisinde çözülür?

16.

Adli yargı A)

İdari yargı B)

Anayasa yargısı C)

Uyuşmazlık yargısı D)

Mali yargı E)

Adli yargı kolunda malvarlığı haklarına ilişkin davalara bakmakla görevli genel ilk derece mahkemesi aşağıdakilerden hangisidir?

17.

İdare mahkemesi A)

Sulh hukuk mahkemesi B)

Tüketici mahkemesi C)

Bölge adliye mahkemesi D)

Asliye hukuk mahkemesi E)

2016 GÜZ ARA 1134-A

3 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

(4)

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

A

Karşılaştırmalı Hukukun, yeryüzündeki farklı ulus, kültür ve toplumların hukuk düzenlerinin çeşitliliklerine ve benzemezliklerine yönelik ayrımları, daha çok hangi bölümüyle ilgilidir?

18.

Doğal Hukuk A)

İdeal Hukuk B)

Kamu Hukuku C)

Özel Hukuk D)

Ceza Hukuku E)

Adli yargı kolunda yargı çevresi içinde bulunan ilk derece mahkemelerinin görev ve yetki uyuşmazlıklarını çözmekle görevli yargı organı aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Bölge idare mahkemesi A)

Bölge adliye mahkemesi B)

Yargıtay C)

Uyuşmazlık mahkemesi D)

Danıştay E)

İngiliz hukuk sisteminde “Common Law” ne anlama gelir?

20.

Parlamentonun çıkardığı yasalar, onayladığı anlaşmalar ve bunların uygulanma usul ve esaslarını gösteren düzenlemelerdir.

A)

İngiliz İdare Hukukunun diğer adıdır.

B)

Lord Chancellor mahkemesinin (Court of Chancery) verdiği kararlarla oluşan hukuku ifade eder.

C)

Pandekt Hukukunun İngiltere'deki adıdır.

D)

İngiltere’yi işgal eden Normanların adalet hizmetini gerçekleştirmek için atadıkları gezici yargıçların oluşturdukları aşırı biçimci hukuku ifade eder.

E) 2016 GÜZ ARA 1134-A

4 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

(5)

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

A

Bilimsel araştırmada ilk yapılan işlem aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Çözümleme tekniklerine karar verme A)

Örneklem seçme B)

Verileri toplama C)

Eleştirel alanyazın taraması yapma D)

Araştırılacak sorunu belirleme E)

Aşağıdakilerden hangisi bilimi niteleyen ortak özelliklerden biri değildir?

2.

Yanlılık A)

Olgusallık B)

Nesnellik C)

Seçicilik D)

Eleştirellik E)

İnsanların kullandığı en güvenilir sorun çözme yolu aşağıdakilerden hangisidir?

3.

Otoriteye uyma A)

Bilimsel yöntem B)

Akıl yürütme C)

Sezgiler D)

Kişisel deneyim E)

Tarihsel süreçte insanların çevrelerini anlama konusunda izledikleri yaklaşımlar konusunda uygun sıra aşağıdakilerden hangisidir?

4.

Mitoloji - bilim - felsefe A)

Bilim - mitoloji - felsefe B)

Felsefe - mitoloji - bilim C)

Felsefe - bilim - mitoloji D)

Mitoloji - felsefe - bilim E)

“Araştırmalarda doğruluğu ya da yanlışlığı sınanmak üzere ortaya atılan önerme” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Denence A)

Varsayım B)

Yargı C)

Sınırlılık D)

Sayıltı E)

Araştırma sorununun tanımlanmasında uygun sıra aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Tanımlama - sınırlandırma - bütünleştirme A)

Bütünleştirme - sınırlandırma - tanımlama B)

Sınırlandırma - tanımlama - bütünleştirme C)

Tanımlama - bütünleştirme - sınırlandırma D)

Sınırlandırma - bütünleştirme - tanımlama E)

Aşağıdakilerden hangisi araştırma sorununu seçerken kullanılan genel ölçütlerden biridir?

7.

Süre ve olanaklar A)

Tahmini maliyet B)

Kaynakların bolluğu C)

Kurumsal destek D)

Etik kurallara uygunluk E)

Örgütsel iletişimin üretim performansı, iş doyumu, kurumsal bağlılık ve yaşam doyumu üzerindeki etkilerini inceleyen bir araştırmada bağımsız değişken aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Örgütsel iletişim A)

Kurumsal bağlılık B)

Üretim performans C)

Yaşam doyumu D)

İş doyumu E)

Aşağıdakilerden hangisi süreksiz değişkenlerden biridir?

9.

A) Yaş

Etnik köken B)

Aylık gelir C)

Ağırlık D)

Uzunluk E)

Aşağıdakilerden hangisi birincil bir kaynak olma potansiyeline sahiptir?

10.

Ansiklopedi maddesi A)

Gazete haberi B)

Kitap incelemesi C)

Açıklamalı kaynakça D)

Araştırma makalesi E)

2016 GÜZ ARA 1134-A

5 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

(6)

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

A

Aşağıdakilerden hangisi alanyazın ile ilgili toplu bilgi kaynaklarından biri değildir?

11.

Bilimsel tezler A)

Veri tabanları B)

Özler ve dizinler C)

Ansiklopediler D)

Kaynakçalar E)

Aşağıdakilerden hangisi başarılı alanyazın taramasının özelliklerinden biri değildir?

12.

Eleştirel değerlendirme içerme A)

Geniş ve derin içeriğe sahip olma B)

Dar ve yüzeysel betimleme yapma C)

Açık ve anlaşılır dil kullanma D)

Bütünleşik bir metin ortaya koyma E)

Aşağıdakilerden hangisi alanyazın taramasının amaçlarından biri değildir?

13.

Yeni yaklaşımlar bulmak A)

Kuramsal çerçeve oluşturmak B)

Alandaki tartışmalardan uzak durmak C)

Alandaki boşlukları belirlemek D)

Sorunu sınırlamak E)

Alanyazın kavramının en uygun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Alandaki dergilerde konu hakkında yayımlanmış makalelerdir.

A)

Araştırmacının kendi üniversite kütüphanesinde bulabildiği kaynaklardır.

B)

Araştırma sorunuyla ilgili yüksek lisans ve doktora tezleridir.

C)

Konu hakkında basılmış kitaplardır.

D)

Bir konu hakkında üretilmiş tüm kaynaklardır.

E)

Kendi bulgularını rapor eden kaynaklar ne tür kaynaklardır?

15.

Aktaran A)

Birincil B)

Dolaylı C)

Güncel D)

İkincil E)

Bilginin elde edilme yolu, doğası, biçimleri, kaynağı, doğruluğu ve sınırlarını inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Arkeoloji A)

Antropoloji B)

Epistemoloji C)

Ontoloji D)

Etimoloji E)

Nicel araştırma paradigmasının temel dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Oluşturmacılık A)

Yapılandırmacılık B)

Doğacılık C)

Olguculuk D)

Akılcılık E)

Gerçekliğin yanlışlama yoluyla sınanması gerektiğini savunan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Thomas Kuhn A)

Auguste Comte B)

Karl Popper C)

Imre Lakatos D)

Emile Durkheim E)

Araştırma modellerinde en geniş kapsamlı kavramdan en dar kapsamlı kavrama doğru geçiş aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?

19.

Desen - paradigma - model A)

Desen - model - paradigma B)

Model - desen - paradigma C)

Paradigma - model - desen D)

Model - paradigma - desen E)

Bilimde gerçek ilerlemenin paradigma değişimi yoluyla ortaya çıktığını savunan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Auguste Comte A)

Thomas Kuhn B)

Emile Durkheim C)

Karl Popper D)

Louis Althusser E)

2016 GÜZ ARA 1134-A

6 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

(7)

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

İLETİŞİM BİLGİSİ

A

Aşağıdakilerden hangisi kişinin referans çerçevesini belirleyen yapılardan biridir?

1.

Duygular A)

Denem alanı B)

Düşünme C)

Çatışma D)

Süreç E)

Kalem denildiğinde aklımıza nesne olarak kalem gelmesi aşağıdaki göstergelerden hangisine örnektir?

2.

Nedensiz A)

Belirtisel B)

Eşgüdümsel C)

Görsel D)

Görüntüsel E)

Kaynağın merkezi sinir sisteminde oluşan düşünceleri başkaları tarafından algılanabilir ve anlaşılabilir örgütlenmiş simge sistemlerine dönüştürmesi işlemine ne ad verilir?

3.

Süreç A)

Denem alanı B)

Kod açma C)

Kodlama D)

Empati E)

Kişilerin diğer insanlardan aldığı olumlu, olumsuz ya da tarafsız iletilerle kim olduğunu belirlemesinin önemli bir rol oynamasıyla ilgili olan iletişim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

4.

İletişimin niceliği niteliğini arttırmaz.

A)

İletişim karmaşık bir süreçtir.

B)

İletişim diğerlerini içerir.

C)

İletişim kendinizde başlar.

D)

İletişimin hem bir içeriği hem de bir ilişkili boyutu vardır.

E)

Bir olayın düzenli olarak birbirini izleyen değişmelerle gelişmesi, başka bir olaya dönüşmesine ne ad verilir?

5.

Başarı A)

Çatışma B)

Süreç C)

Gelişme D)

Değişme E)

Aşağıdakilerden hangisi konuşmanın doğuşuyla ilgili kuramlardan biri değildir?

6.

Fizyolojik kuram A)

Yansıtma kuramı B)

Toplum denetim kuramı C)

Ünlem kuramı D)

İş şarkısı kuramı E)

Bebeğin kullanacağı dilin simgeleri için gerekli konuşma seslerini toplayıp biriktirdiği ve ses kodu, ses şifreleri dizgesini edinmeye başladığı süreç aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Dil öncesi seslenme evresi A)

Doyumsuzluk evresi B)

Telaffuz edilen dil evresi C)

Biyolojik dil evresi D)

Jest evresi E)

Konuşmanın, soluk alma gibi birincil önemdeki biyolojik hareketlerin yanında ikincil bir eylem olarak değerlendirildiği konuşma boyutu aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Fiziksel A)

Psikolojik B)

Sosyolojik C)

Fizyolojik D)

Nörolojik E)

Aşağıdakilerden hangisi güncel bir şeye referans gösterme çengeli içinde yer almaz?

9.

Güncel olaylar A)

Geçirilmiş bir hastalık B)

Fiziksel yer C)

Haber hikâyeleri D)

Konuşmanın tarihi E)

Aşağıdakilerden hangisi bilgi hiyerarşisinde yer alan düzeylerden biri değildir?

10.

Anlayış A)

B) Veri Bilgi C)

Enformasyon D)

Uyum E) 2016 GÜZ ARA 1134-A

7 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

(8)

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

A

Aşağıdakilerden hangisi kalabalık algısını etkileyen faktörlerden biri değildir?

11.

Fiziksel faktörler A)

Çevresel faktörler B)

Kişisel faktörler C)

Sosyal faktörler D)

Amaç ilişkili faktörler E)

Sheldon, vücut tipi ile kişilik arasında bir ilişki olduğunu iddia etmiştir. Buna göre somatotonic (kendine güveni yüksek, görev odaklı, agresif) kişilik özelliğine sahip kişilerin vücut yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Asthenic A)

Endomorphic B)

Ectomorphic C)

Mesomorphic D)

Pyknic E)

Aşağıdakilerden hangisi vücut dili işaretlerinin işlev açısından sınıflandırılmalarından biri değildir?

13.

Amblemler A)

İllüstratörler B)

Düzenleyiciler C)

Uyumlandırıcılar D)

Belirleyiciler E)

Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişim kodlarının ortak özelliklerinden biri değildir?

14.

Güvenilir iletiler aktarma A)

İletişim yokluğunu olanaksız kılma B)

Kültüre göre biçimlenme C)

Duygu ve coşkuları yetkin biçimde dile getirme

D)

Tamamlama E)

Bir iletişim ortamı, güç ve güçsüzlük ayrımını belirleyen vücut duruşu ve beden dili özellikleri açısından değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi gücü ifade eden davranışlardan biri değildir?

15.

Yakın durma konusunda rahat olmak A)

Durağan ve doğrudan bakmak B)

Ayakları sandalyenin altına kıvırmak C)

Dik bakmak D)

İletişimi kesmek konusunda rahat olmak E)

Aşağıdakilerden hangisi bireylerarası iletişimde dinleme sürecinin unsurlarından biri değildir?

16.

Alma A)

Değerlendirme B)

Anlama C)

Çatışma D)

Hatırlama E)

Bir kişinin kulağına bir şey fısıldamak için yaklaşıldığında girilmiş olan alan aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Kişisel alan A)

Özel alan B)

Sosyal alan C)

Kamusal alan D)

Fiziksel alan E)

Aşağıdakilerden hangisi bireylerarası iletişimin ilkelerinden biri değildir?

18.

Bir süreç olması A)

Unsurların birbirine bağlı olması B)

Tekrar edilemez olması C)

Referans çerçevelerinin ayrıştığı noktada ortaya çıkması

D)

İletişimin yorumlanmasının niyetinden daha önemli olması

E)

Bireylerarası iletişimde çatışmayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

19.

Çatışma negatif bir davranıştır.

A)

Çatışma saldırganlık değildir.

B)

Rekabet ve saldırganlık farklı şeylerdir.

C)

Gerginlik yaratsa da hem negatif hem pozitif bir tarafı vardır.

D)

Bireylerarası iletişimde çatışma kaçınılmazdır.

E)

Aşağıdakilerden hangisi bireylerarası iletişimde sözel olmayan mesajların işlevlerinden biri değildir?

20.

Yerine geçme A)

Tamamlama B)

Düzenleme C)

Yalanlama D)

Çelişme E)

2016 GÜZ ARA 1134-A

8 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

(9)

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ-I

A

Bilginin toplanmasında, işlenmesinde, depolanmasında, bir yerden bir yere iletilmesinde ve kullanıcıların hizmetine sunulmasında yararlanılan bütün teknolojilere, bilgi işlemek için kullanılan bütün maddi cihazlara ve kavramsal araçlara ne ad verilir?

1.

Bilgi sunumu A)

Bilgi teknolojileri B)

Dijital kayıt C)

Bilgi aktarımı D)

Dijital enformasyon E)

VEBB hiyerarşisine göre en altta aşağıdakilerden hangisi yer alır?

2.

Veri A)

Varlık B)

Bilgi C)

Bilgelik D)

Enformasyon E)

Aritmetiksel ve mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araca ne ad verilir?

3.

Bellek A)

Program B)

PCI Slotu C)

Ekran D)

Bilgisayar E)

Aşağıdakilerden hangisi insanlarda bilgi işlemede kullanılan zihinsel yapılardan biridir?

4.

Aktarılan bellek A)

Anı bellek B)

Veri bellek C)

Kısa süreli bellek D)

Yaşantı bellek E)

Küresel bilgisayar ağları içinde üretilen, günümüz geleneksel veritabanları ve yazılımları ile düzenlenemeyecek ve işlenemeyecek veriye ne ad verilir?

5.

Zor Veri A)

Aktarılan Veri B)

Paylaşımlı Veri C)

Küme Veri D)

Büyük Veri E)

Word uygulamasında belgeye “İçindekiler Tablosu” eklemek için kullanılan sekme ve komut aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?

6.

BAŞVURULAR> Tablo> Tablo 1 A)

EKLE> Tür: İçindekiler B)

EKLE> Altbilgi> Tablo 1 C)

BAŞVURULAR> İçindekiler> Otomatik Tablo 1

D)

BAŞVURULAR> Ekle> Altbilgi 1 E)

Genel sözcük işlemcilerde satır başına gitmek için kullanılan tuş aşağıdakilerden hangisidir?

7.

CapsLock A)

Home B)

Delete C)

Shift D) E) End

Kişisel bilgisayarlar ve yazıcıların yaygınlaşmasıyla önce yerlerinden başlayarak zamanla toplumun geneli tarafından kalıcı yazıları yazma, düzenleme, biçimlendirme ve bastırma işlemleri için kullanılan yazılımlara ne ad verilir?

8.

Sözcük işlemci A)

Uygulama B)

Kayıt ortamı C)

Hesap tablosu D)

Veri tabanı E)

Aşağıdakilerden hangisi yaygın olarak kullanılan sözcük işlemcilerden biri değildir?

9.

WordStar A)

MacWrite B)

WordPerfect C)

İnternet Explorer D)

Microsoft Word E)

Aşağıdakilerden hangisi açık kaynak sözcük işlemcilerinden biridir?

10.

Quick Office Text A)

Libre Office Writer B)

Mac Writer C)

Microsoft Office Word D)

WordStar Office E)

2016 GÜZ ARA 1134-A

9 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

(10)

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

A

Sunumun amacının ve süresinin belirlendiği, katılımcılar hakkında bilgi toplanan sunum adımı aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Hazırlanma A)

Aktarma B)

Kapanış C)

Sunma D)

Değerlendirme E)

PowerPoint yazılımında slaytların arka plan stil ve renklerini ayarlamak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

12.

Geçişler> Stil> Renkler A)

Görünüm> Arka Plan Stilleri> Tema B)

Tasarım> Arka Plan Stilleri> Renkler C)

Ekle> Arka Plan Stilleri> Renkler D)

Biçim> Stil> Şekil E)

Aşağıdakilerden hangisi sunumlarda yapılan hatalardan biri değildir?

13.

Farklı büyüklüklerde yazı puntosu kullanılması

A)

Sunum sonunda anlatılanların en önemli noktalarını içeren bir özet yapılması B)

Çok fazla bilgi, renk ve görsel kullanılması C)

Çok fazla slayta yer verilmesi D)

Sunucunun dinleyiciye sırtını dönmesi E)

PowerPoint yazılımında sunu hazırlanırken metin, resim, grafik, video, ses, tablo vb.

ekleneceği alana ne ad verilir?

14.

Sekmeler A)

Slayt ekranı B)

Anahat Bölmesi C)

İstekler Bölmesi D)

Not Bölmesi E)

Sunum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

15.

Görsel malzemeler sunumun anlaşılmasını kolaylaştırır.

A)

Sunumların iyi planlanması ve hazırlanması gerekir.

B)

Sunumda farklı duyu organlarına hitap edilmesi durumunda dinleyiciler olumsuz etkilenir.

C)

Sunumu takip edenler görsel destek kullanan konuşmacıları daha ikna edici bulabilirler.

D)

Sunumlar günümüzde eğitim ve iş yaşamının vazgeçilmez ögesi olmuştur.

E)

Kullanıcıların verilerini tablo yapısında organize ederek, veriler üzerinde hesaplama, analiz ve raporlama yapmalarını sağlayan genel amaçlı uygulama yazılımlarına ne ad verilir?

16.

Hesap tablosu A)

Veritabanı B)

Doğrulama programı C)

Veri madenciliği D)

Sunum yazılımı E)

Aşağıdakilerden hangisi hesap tablosu yazılımlarında kullanılan karşılaştırma operatörlerinden biridir?

17.

A) / B) * C) ^

<

D) E) %

Gerçek dünya varlıklarının dijital ortamda ifade edilmelerinde kullanılan iki boyutlu tablolara ne ad verilir?

18.

Veri aktarımı A)

Grafik B)

Veri listeleri C)

Hücre yapısı D)

İşlev E)

İşletmelerde ya da organizasyonlarda karar verme sürecini destekleyen bilgisayar destekli bilgi sistemlerine ne ad verilir?

19.

İstatistiksel Analiz Sistemleri A)

Form Sistemleri B)

Bilgi Sistemleri C)

Karar Destek Sistemleri D)

Finans ve Muhasebe İşlem Sistemleri E)

Hesap tablosu yazılımında doğrudan A1 Hücresine gidilmesini sağlayan kısayol aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Shift + (Boşluk) A)

Aşağı Ok B)

PgDn C)

CTRL + (Boşluk) D)

CTRL + Home E)

2016 GÜZ ARA 1134-A

10 TEST BİTTİ.

aofdersnotlari.net

(11)

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

aofdersnotlari.net

(12)

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

aofdersnotlari.net

(13)

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

aofdersnotlari.net

(14)

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

aofdersnotlari.net

(15)

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

aofdersnotlari.net

(16)

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

SINAVDA UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR

1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de öğrencilerle yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Gerekli durumlarda görevliler yerinizi değiştirebilir.

2. Size verilen cevap kâğıdının üzerindeki TCKN, ad, soyadı, bilgilerini kontrol ediniz, üzerindeki ilgili alanları doldurarak imzalayınız. Bu bilgiler size ait değilse, görevlileri uyararak size ait cevap kâğıdını isteyiniz.

Başka öğrenciye ait cevap kâğıdı kullanan öğrencilerin o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.

3. Cevap kâğıdı üzerine test grubunu (A, B, C, D) kodlamayan veya birden fazla kodlama yapan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

4. Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanları; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçları; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler ile sınava girmek kesinlikle yasaktır.

5. Cevap kâğıdınıza yazacağınız her türlü yazı ve yapacağınız işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem kullanmalısınız. Siyah kurşun kalem dışında farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli ya da renkli vb.) kullanan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

6. Aşağıdaki durumlarda sınav görevlileri tarafından Bireysel Sınav İptal Tutanağı düzenlenir ve ilgili öğrencilerin o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır:

a) Sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uymamak, sınav düzenini bozmak,

b) Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanları; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçları; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri yanında bulundurmak,

c) Alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunan hesap makineleri kullanmak,

d) Sınav sırasında kalem, silgi vb. araç-gereç paylaşımında bulunmak,

e) Cevapları, cevap kâğıdı dışında bir yere yazmak ve sınav salonundan dışarı çıkarmak, f) Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava girmek,

g) Sınava girebilmek için gerekli belgeleri eksik olduğu halde sınava katılıp, cevap kâğıdında işaretleme yapmak,

h) Sınav görevlileri tarafından öğrencinin kimliğinden şüphe duyulması,

i) Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını sınav görevlilerine eksiksiz ve sağlam bir şekilde teslim etmemek, sınav salonu dışına çıkarmak.

7. Kopya çekmek, vermek ya da çekilmesine yardımcı olmak vb. eylemlerde bulunan öğrenciler hakkında Bireysel Sınav İptal Tutanağı düzenlenir, o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır ve kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav döneminde hiçbir dersin sınavına giremezler.

8. Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını yırtmak, başka bir öğrencinin yerine sınava girmek ya da kendisi yerine başka birini sınava sokmak eylemlerinden herhangi birini gerçekleştiren öğrenciler hakkında Bireysel Sınav İptal Tutanağı tutulur, o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır ve haklarında ilgili Fakülte tarafından disiplin soruşturması açılır.

9. Sınav başlamadan önce Sınav Giriş Belgenizi ve Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgenizi sıranızın üzerine bırakınız.

10. Soru kitapçığınızı aldığınızda sayfalarına hızlıca bakarak hatalı ya da eksik baskı olup olmadığını kontrol ediniz. Hata/eksik olması durumunda kitapçığınızın değiştirilmesi için derhâl Salon Başkanına başvurunuz.

Sınav görevlileri sınavın başladığını belirtmeden kitapçığınızı tekrar açmayınız.

11. Soru kitapçığınızdaki ilgili alanlara ad, soyadı, TCKN, sınav salon no, sıra no bilgilerinizi eksiksiz doldurarak imzanızı atınız. Soru kitapçığınızın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde amacıyla kullanabilirsiniz.

12. Cevap kâğıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile soru kitapçığınızın kodunu karşılaştırınız. Aynı değilse, sınav görevlilerine durumu bildirerek doğru kitapçığın verilmesini talep ediniz.

13. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında ilgili ders için ayrılmış olan alana, cevap yerinin dışına taşırmadan işaretleyiniz. Soru kitapçığı üzerinde yapılan işaretlemeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

14. Cevap kâğıdı üzerinde değişiklik yapmak istediğinizde, iz bırakmayan bir silgi kullanınız. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız.

15. Her sorunun tek bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevabı işaretlerseniz, o soruyu yanlış cevaplamış sayılacaksınız.

16. Sınav bitiminde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine eksiksiz biçimde teslim ediniz.

Sınav bittikten sonra gönderilen cevap kâğıtları dikkate alınmayacaktır.

SINAV KURALLARINA UYDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.

aofdersnotlari.net

(17)

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

ÖĞRENCİNİN

SOYADI : ……...

ADI : ………...

TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO : ………...

SINAV SALON NO : ... SIRA NO : ……...

DİKKAT: Cevap kağıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile size verilen soru kitapçığının kodunun aynı olup olmadığını kontrol ediniz.

İMZA:……….

Sınavla ilgili tüm kuralları okudum, anladım, kabul ediyorum.

SINAV İÇERİĞİ

SINAVDA UYULMASI GEREKEN ÖZEL KURALLAR

1. Sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde sınavınızı tamamlasanız bile salondan çıkamazsınız.

Herhangi bir nedenle salondan çıktığınız takdirde, tekrar sınava devam etmenize izin verilmeyecektir.

2. Soru kitapçığındaki her bir testi cevaplamanız için verilen süre 30 dakikadır.

3. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır.

4. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunamaz.

5. Soruların ait olduğu derslerin içeriklerinde basımdan sonra değişiklik yapılmış olabilir. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, o soruyu ders kitabınızda verilen bilgileri dikkate alarak cevaplayınız.

"Sınavda Uyulması Gereken Genel Kurallar" soru kitapçığının arka sayfasında yer almaktadır. Bu kuralları da mutlaka dikkatlice okuyunuz.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ

Testin Adı Soru Sayısı Sayfa No

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 20 02

SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 20 05

İLETİŞİM BİLGİSİ 20 07

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ-I 20 09

B 1134

2015-2016 - GÜZ ARA - 1. OTURUM Cumartesi 09:30 1. YARIYIL

aofdersnotlari.net

(18)

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

Hakimin somut sorunla ilgili kuralda açıkça dile getirilmeyen konularda kararlar almasına ne ad verilir?

1.

Hüküm verme A)

Çatışma B)

Uygulama C)

Hükümsüzlük D)

Takdir yetkisi E)

Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

2.

Sadece siyasi denetime tabidirler.

A)

Aleyhlerinde iptal davası açılamaz.

B)

Başbakanlık tarafından çıkarılırlar.

C)

Meclisten yetki kanunu alınmasına gerek yoktur.

D)

Temel hak ve özgürlüklerle ilgili düzenleme yapabilirler.

E)

Aşağıdakilerden hangisi insanın doğasına, evrenin yapısına, insanların nasıl yaşaması gerektiğine, gerçeklik ve değerlerle ilgili doğruları araştırmanın en iyi yöntemlerine ilişkin birbiriyle içten bağlantılı bir inançlar kümesi ile bu inançlar tarafından belirlenen tutum ve pratiklere ne ad verilir?

3.

Felsefe A)

Hukuk B)

Örf ve adet C)

Ahlâk D) E) Din

Hukuk düzeninin kurucu olduğunu kabul ettiği unsurları bulunmayan hukuki işlemler için aşağıdaki yaptırımlardan hangisi söz konusu olur?

4.

Yokluk A)

Butlan B)

Hükümsüzlük C)

Nispi butlan D)

İptal edilebilirlik E)

Aşağıdakilerden hangisi devletin temel kuruluşunu, işleyişini, iktidarın el değiştirmesini ve iktidar karşısında bireylerin özgürlüklerini düzenleyen kurallardır?

5.

Kanun A)

Uluslararası andlaşma B)

Tüzük C)

Anayasa D)

Hukuk E)

Hukuk kurallarının yorumlanmasında, kural metninde yer alan ifadeye sıkı sıkıya bağlı kalınması gerektiğini savunan yorum teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Amaçsal yorum teorisi A)

Sistematik yorum teorisi B)

Sözel yorum teorisi C)

Tarihsel yorum teorisi D)

Objektif yorum teorisi E)

İnsanların gündelik yaşamlarını sürdürürken kendilerini daha az tehdit altında hissetmeleri hukukun hangi işleviyle ilgilidir?

7.

Özgürlük A)

Barış B)

Güvenlik C)

Genellik D)

Eşitlik E)

Aşağıdakilerden hangisi aklın, nesne ve olgular hakkında neye inanılması gerektiğiyle ilgili yapılan düşünmeyi gerçekleştiren yönüdür?

8.

Üretici akıl A)

Yaratıcı akıl B)

Pratik akıl C)

Betimsel akıl D)

Teorik akıl E)

Bir devletin hukukunun o devletin ülkesindeki olaylara ve kişilere uygulanacağını belirten ilkeye ne ad verilir?

9.

Objektiflik ilkesi A)

Eşitlik ilkesi B)

Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi C)

Mülkilik ilkesi D)

Şahsilik ilkesi E)

2016 GÜZ ARA 1134-B

2 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

(19)

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

Aşağıdakilerden hangisi kamu düzenini sağlama, koruma yahut bozulduğunda eski duruma getirme faaliyetlerini yerine getiren ve zor kullanma yetkisine sahip kamu organlarına verilen genel addır?

10.

Yargı organı A)

Yürütme organı B)

Kolluk kuvvetleri C)

İcra müdürü D)

İcra memuru E)

Karşılaştırmalı Hukukun, yeryüzündeki farklı ulus, kültür ve toplumların hukuk düzenlerinin çeşitliliklerine ve benzemezliklerine yönelik ayrımları, daha çok hangi bölümüyle ilgilidir?

11.

Doğal Hukuk A)

Kamu Hukuku B)

İdeal Hukuk C)

Ceza Hukuku D)

Özel Hukuk E)

Adli yargı kolunda malvarlığı haklarına ilişkin davalara bakmakla görevli genel ilk derece mahkemesi aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Tüketici mahkemesi A)

İdare mahkemesi B)

Sulh hukuk mahkemesi C)

Asliye hukuk mahkemesi D)

Bölge adliye mahkemesi E)

Aşağıdaki kavramlardan hangisi Osmanlı hukuk tarihinde hükümdarın kendi iradesine dayanarak Şer’iat dışı alanda yasa koyma yetkisi ile ilgilidir?

13.

Örf A)

Vakıf B)

İçtihad C)

Muâmelât D)

Kazasker E)

Kanun hükümlerine göre yargılama faaliyetlerini kamu adına izlemek, bunlara katılmak ve gerektiğinde kanun yollarına başvurmak yetkisine sahip ceza yargısında görevli organ aşağıdakilerden hangisine aittir?

14.

Asliye ceza mahkemesi A)

Cumhuriyet savcılığı B)

Yazı işleri müdürlüğü C)

Sulh ceza hâkimliği D)

Bölge adliye mahkemesi E)

Pandekt Hukuku'nun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Roma Hukukunun Almanya’da geçerli olduğu bölgenin ve zamanın gereklerine göre düzenlenmiş halidir.

A)

Roma Hukukunun Gaius tarafından Institutiones’te işlenmiş halidir.

B)

Roma Hukukunun Nordik Hukuk Çevresinde etkili olmuş halidir.

C)

Roma Hukukunun Bizans'ta uygulanmış halidir.

D)

Roma Hukukunun İngiliz Hukukunda olmuş halidir.

E)

Kıta Avrupası Hukuku'nun başlıca özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Yasamanın parlamenter rejimin ürünü olması

A)

Roma Hukukunun yeniden

canlandırılmasına dayalı olması B)

Nordik Hukuk Çevresinin ilkelerine dayalı olması

C)

Hukuk düzeninin, yasamadan çok yargı kararlarına dayalı olması

D)

Hukuk düzeninin Avrupa Konseyinin ilkelerine dayalı olması

E)

Adli yargı kolunda yargı çevresi içinde bulunan ilk derece mahkemelerinin görev ve yetki uyuşmazlıklarını çözmekle görevli yargı organı aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Uyuşmazlık mahkemesi A)

Bölge adliye mahkemesi B)

Yargıtay C)

Danıştay D)

Bölge idare mahkemesi E)

2016 GÜZ ARA 1134-B

3 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

(20)

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

I. İdari yargı kolunda yer alır.

II. Hâkimleri adli yargı adalet komisyonu tarafından başka mahkemelerde görevlendirilemez.

III. Cumhuriyet savcısının kararlarına karşı yapılan itirazları inceler.

Sulh ceza hâkimliği ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

18.

Yalnız I A)

Yalnız II B)

Yalnız III C)

I ve III D)

II ve III E)

İngiliz hukuk sisteminde “Common Law” ne anlama gelir?

19.

İngiltere’yi işgal eden Normanların adalet hizmetini gerçekleştirmek için atadıkları gezici yargıçların oluşturdukları aşırı biçimci hukuku ifade eder.

A)

Pandekt Hukukunun İngiltere'deki adıdır.

B)

İngiliz İdare Hukukunun diğer adıdır.

C)

Parlamentonun çıkardığı yasalar, onayladığı anlaşmalar ve bunların uygulanma usul ve esaslarını gösteren düzenlemelerdir.

D)

Lord Chancellor mahkemesinin (Court of Chancery) verdiği kararlarla oluşan hukuku ifade eder.

E)

Diğer yargı kollarının görev alanına girmeyen tüm dava ve yargısal işler aşağıdaki yargı kollarından hangisinde çözülür?

20.

Mali yargı A)

İdari yargı B)

Adli yargı C)

Anayasa yargısı D)

Uyuşmazlık yargısı E)

2016 GÜZ ARA 1134-B

4 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

(21)

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

B

İnsanların kullandığı en güvenilir sorun çözme yolu aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Akıl yürütme A)

Sezgiler B)

Kişisel deneyim C)

Bilimsel yöntem D)

Otoriteye uyma E)

“Araştırmalarda doğruluğu ya da yanlışlığı sınanmak üzere ortaya atılan önerme” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Yargı A)

Sınırlılık B)

Denence C)

Sayıltı D)

Varsayım E)

Tarihsel süreçte insanların çevrelerini anlama konusunda izledikleri yaklaşımlar konusunda uygun sıra aşağıdakilerden hangisidir?

3.

Felsefe - bilim - mitoloji A)

Bilim - mitoloji - felsefe B)

Felsefe - mitoloji - bilim C)

Mitoloji - bilim - felsefe D)

Mitoloji - felsefe - bilim E)

Aşağıdakilerden hangisi bilimi niteleyen ortak özelliklerden biri değildir?

4.

Eleştirellik A)

Olgusallık B)

Nesnellik C)

Yanlılık D)

Seçicilik E)

Bilimsel araştırmada ilk yapılan işlem aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Araştırılacak sorunu belirleme A)

Örneklem seçme B)

Eleştirel alanyazın taraması yapma C)

Çözümleme tekniklerine karar verme D)

Verileri toplama E)

Aşağıdakilerden hangisi süreksiz değişkenlerden biridir?

6.

Uzunluk A)

Yaş B)

Etnik köken C)

Ağırlık D)

Aylık gelir E)

Örgütsel iletişimin üretim performansı, iş doyumu, kurumsal bağlılık ve yaşam doyumu üzerindeki etkilerini inceleyen bir araştırmada bağımsız değişken aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Örgütsel iletişim A)

Üretim performans B)

İş doyumu C)

Kurumsal bağlılık D)

Yaşam doyumu E)

Aşağıdakilerden hangisi birincil bir kaynak olma potansiyeline sahiptir?

8.

Araştırma makalesi A)

Açıklamalı kaynakça B)

Gazete haberi C)

Ansiklopedi maddesi D)

Kitap incelemesi E)

Aşağıdakilerden hangisi araştırma sorununu seçerken kullanılan genel ölçütlerden biridir?

9.

Süre ve olanaklar A)

Tahmini maliyet B)

Kaynakların bolluğu C)

Kurumsal destek D)

Etik kurallara uygunluk E)

Araştırma sorununun tanımlanmasında uygun sıra aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Sınırlandırma - tanımlama - bütünleştirme A)

Bütünleştirme - sınırlandırma - tanımlama B)

Tanımlama - bütünleştirme - sınırlandırma C)

Tanımlama - sınırlandırma - bütünleştirme D)

Sınırlandırma - bütünleştirme - tanımlama E)

2016 GÜZ ARA 1134-B

5 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

(22)

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

Kendi bulgularını rapor eden kaynaklar ne tür kaynaklardır?

11.

Güncel A)

Birincil B)

Dolaylı C)

Aktaran D)

İkincil E)

Aşağıdakilerden hangisi alanyazın taramasının amaçlarından biri değildir?

12.

Yeni yaklaşımlar bulmak A)

Alandaki boşlukları belirlemek B)

Kuramsal çerçeve oluşturmak C)

Alandaki tartışmalardan uzak durmak D)

Sorunu sınırlamak E)

Aşağıdakilerden hangisi başarılı alanyazın taramasının özelliklerinden biri değildir?

13.

Eleştirel değerlendirme içerme A)

Geniş ve derin içeriğe sahip olma B)

Açık ve anlaşılır dil kullanma C)

Bütünleşik bir metin ortaya koyma D)

Dar ve yüzeysel betimleme yapma E)

Aşağıdakilerden hangisi alanyazın ile ilgili toplu bilgi kaynaklarından biri değildir?

14.

Ansiklopediler A)

Özler ve dizinler B)

Bilimsel tezler C)

Veri tabanları D)

Kaynakçalar E)

Alanyazın kavramının en uygun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Alandaki dergilerde konu hakkında yayımlanmış makalelerdir.

A)

Araştırmacının kendi üniversite kütüphanesinde bulabildiği kaynaklardır.

B)

Bir konu hakkında üretilmiş tüm kaynaklardır.

C)

Araştırma sorunuyla ilgili yüksek lisans ve doktora tezleridir.

D)

Konu hakkında basılmış kitaplardır.

E)

Bilimde gerçek ilerlemenin paradigma değişimi yoluyla ortaya çıktığını savunan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Auguste Comte A)

Karl Popper B)

Thomas Kuhn C)

Louis Althusser D)

Emile Durkheim E)

Bilginin elde edilme yolu, doğası, biçimleri, kaynağı, doğruluğu ve sınırlarını inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Antropoloji A)

Arkeoloji B)

Etimoloji C)

Epistemoloji D)

Ontoloji E)

Nicel araştırma paradigmasının temel dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Akılcılık A)

Olguculuk B)

Doğacılık C)

Oluşturmacılık D)

Yapılandırmacılık E)

Gerçekliğin yanlışlama yoluyla sınanması gerektiğini savunan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Imre Lakatos A)

Auguste Comte B)

Thomas Kuhn C)

Karl Popper D)

Emile Durkheim E)

Araştırma modellerinde en geniş kapsamlı kavramdan en dar kapsamlı kavrama doğru geçiş aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?

20.

Desen - paradigma - model A)

Model - desen - paradigma B)

Paradigma - model - desen C)

Model - paradigma - desen D)

Desen - model - paradigma E)

2016 GÜZ ARA 1134-B

6 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

(23)

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

İLETİŞİM BİLGİSİ

B

Aşağıdakilerden hangisi kişinin referans çerçevesini belirleyen yapılardan biridir?

1.

Duygular A)

Düşünme B)

Denem alanı C)

Çatışma D)

Süreç E)

Kalem denildiğinde aklımıza nesne olarak kalem gelmesi aşağıdaki göstergelerden hangisine örnektir?

2.

Belirtisel A)

Nedensiz B)

Eşgüdümsel C)

Görüntüsel D)

Görsel E)

Kaynağın merkezi sinir sisteminde oluşan düşünceleri başkaları tarafından algılanabilir ve anlaşılabilir örgütlenmiş simge sistemlerine dönüştürmesi işlemine ne ad verilir?

3.

Süreç A)

Denem alanı B)

Empati C)

Kod açma D)

Kodlama E)

Kişilerin diğer insanlardan aldığı olumlu, olumsuz ya da tarafsız iletilerle kim olduğunu belirlemesinin önemli bir rol oynamasıyla ilgili olan iletişim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

4.

İletişim karmaşık bir süreçtir.

A)

İletişimin niceliği niteliğini arttırmaz.

B)

İletişimin hem bir içeriği hem de bir ilişkili boyutu vardır.

C)

İletişim diğerlerini içerir.

D)

İletişim kendinizde başlar.

E)

Bir olayın düzenli olarak birbirini izleyen değişmelerle gelişmesi, başka bir olaya dönüşmesine ne ad verilir?

5.

Gelişme A)

Çatışma B)

Süreç C)

Başarı D)

Değişme E)

Bebeğin kullanacağı dilin simgeleri için gerekli konuşma seslerini toplayıp biriktirdiği ve ses kodu, ses şifreleri dizgesini edinmeye başladığı süreç aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Jest evresi A)

Dil öncesi seslenme evresi B)

Telaffuz edilen dil evresi C)

Doyumsuzluk evresi D)

Biyolojik dil evresi E)

Aşağıdakilerden hangisi konuşmanın doğuşuyla ilgili kuramlardan biri değildir?

7.

Fizyolojik kuram A)

Yansıtma kuramı B)

Toplum denetim kuramı C)

Ünlem kuramı D)

İş şarkısı kuramı E)

Aşağıdakilerden hangisi bilgi hiyerarşisinde yer alan düzeylerden biri değildir?

8.

Bilgi A)

Anlayış B)

Veri C)

Enformasyon D)

Uyum E)

Aşağıdakilerden hangisi güncel bir şeye referans gösterme çengeli içinde yer almaz?

9.

Haber hikâyeleri A)

Güncel olaylar B)

Geçirilmiş bir hastalık C)

Fiziksel yer D)

Konuşmanın tarihi E)

Konuşmanın, soluk alma gibi birincil önemdeki biyolojik hareketlerin yanında ikincil bir eylem olarak değerlendirildiği konuşma boyutu aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Fizyolojik A)

Sosyolojik B)

Fiziksel C)

Psikolojik D)

Nörolojik E)

2016 GÜZ ARA 1134-B

7 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

(24)

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

Sheldon, vücut tipi ile kişilik arasında bir ilişki olduğunu iddia etmiştir. Buna göre somatotonic (kendine güveni yüksek, görev odaklı, agresif) kişilik özelliğine sahip kişilerin vücut yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Asthenic A)

Endomorphic B)

Ectomorphic C)

Mesomorphic D)

Pyknic E)

Aşağıdakilerden hangisi kalabalık algısını etkileyen faktörlerden biri değildir?

12.

Çevresel faktörler A)

Kişisel faktörler B)

Sosyal faktörler C)

Fiziksel faktörler D)

Amaç ilişkili faktörler E)

Aşağıdakilerden hangisi vücut dili işaretlerinin işlev açısından sınıflandırılmalarından biri değildir?

13.

Amblemler A)

İllüstratörler B)

Düzenleyiciler C)

Uyumlandırıcılar D)

Belirleyiciler E)

Bir iletişim ortamı, güç ve güçsüzlük ayrımını belirleyen vücut duruşu ve beden dili özellikleri açısından değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi gücü ifade eden davranışlardan biri değildir?

14.

Dik bakmak A)

İletişimi kesmek konusunda rahat olmak B)

Durağan ve doğrudan bakmak C)

Ayakları sandalyenin altına kıvırmak D)

Yakın durma konusunda rahat olmak E)

Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişim kodlarının ortak özelliklerinden biri değildir?

15.

Kültüre göre biçimlenme A)

Tamamlama B)

İletişim yokluğunu olanaksız kılma C)

Duygu ve coşkuları yetkin biçimde dile getirme

D)

Güvenilir iletiler aktarma E)

Bireylerarası iletişimde çatışmayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

16.

Çatışma negatif bir davranıştır.

A)

Bireylerarası iletişimde çatışma kaçınılmazdır.

B)

Çatışma saldırganlık değildir.

C)

Rekabet ve saldırganlık farklı şeylerdir.

D)

Gerginlik yaratsa da hem negatif hem pozitif bir tarafı vardır.

E)

Aşağıdakilerden hangisi bireylerarası iletişimde dinleme sürecinin unsurlarından biri değildir?

17.

Anlama A)

Değerlendirme B)

Çatışma C)

Hatırlama D)

Alma E)

Bir kişinin kulağına bir şey fısıldamak için yaklaşıldığında girilmiş olan alan aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Özel alan A)

Kişisel alan B)

Sosyal alan C)

Kamusal alan D)

Fiziksel alan E)

Aşağıdakilerden hangisi bireylerarası iletişimde sözel olmayan mesajların işlevlerinden biri değildir?

19.

Düzenleme A)

Yalanlama B)

Çelişme C)

Tamamlama D)

Yerine geçme E)

Aşağıdakilerden hangisi bireylerarası iletişimin ilkelerinden biri değildir?

20.

Bir süreç olması A)

Tekrar edilemez olması B)

İletişimin yorumlanmasının niyetinden daha önemli olması

C)

Referans çerçevelerinin ayrıştığı noktada ortaya çıkması

D)

Unsurların birbirine bağlı olması E)

2016 GÜZ ARA 1134-B

8 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :