B

İnsanların kullandığı en güvenilir sorun çözme yolu aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Akıl yürütme A)

Sezgiler B)

Kişisel deneyim C)

Bilimsel yöntem D)

Otoriteye uyma E)

“Araştırmalarda doğruluğu ya da yanlışlığı sınanmak üzere ortaya atılan önerme” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Tarihsel süreçte insanların çevrelerini anlama konusunda izledikleri yaklaşımlar konusunda uygun sıra aşağıdakilerden hangisidir?

3.

Felsefe - bilim - mitoloji A)

Bilim - mitoloji - felsefe B)

Felsefe - mitoloji - bilim C)

Mitoloji - bilim - felsefe D)

Mitoloji - felsefe - bilim E)

Aşağıdakilerden hangisi bilimi niteleyen ortak özelliklerden biri değildir?

4.

Bilimsel araştırmada ilk yapılan işlem aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Araştırılacak sorunu belirleme A)

Örneklem seçme B)

Eleştirel alanyazın taraması yapma C)

Çözümleme tekniklerine karar verme D)

Verileri toplama E)

Aşağıdakilerden hangisi süreksiz değişkenlerden biridir?

6.

Uzunluk A)

Yaş B)

Etnik köken C)

Ağırlık D)

Aylık gelir E)

Örgütsel iletişimin üretim performansı, iş doyumu, kurumsal bağlılık ve yaşam doyumu üzerindeki etkilerini inceleyen bir araştırmada bağımsız değişken aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Örgütsel iletişim A)

Üretim performans B)

İş doyumu C)

Kurumsal bağlılık D)

Yaşam doyumu E)

Aşağıdakilerden hangisi birincil bir kaynak olma potansiyeline sahiptir?

8.

Araştırma makalesi A)

Açıklamalı kaynakça B)

Gazete haberi C)

Ansiklopedi maddesi D)

Kitap incelemesi E)

Aşağıdakilerden hangisi araştırma sorununu seçerken kullanılan genel ölçütlerden biridir?

9.

Süre ve olanaklar A)

Tahmini maliyet B)

Kaynakların bolluğu C)

Kurumsal destek D)

Etik kurallara uygunluk E)

Araştırma sorununun tanımlanmasında uygun sıra aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Sınırlandırma - tanımlama - bütünleştirme A)

Bütünleştirme - sınırlandırma - tanımlama B)

Tanımlama - bütünleştirme - sınırlandırma C)

Tanımlama - sınırlandırma - bütünleştirme D)

Sınırlandırma - bütünleştirme - tanımlama E)

2016 GÜZ ARA 1134-B

5 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

Kendi bulgularını rapor eden kaynaklar ne tür kaynaklardır?

Aşağıdakilerden hangisi alanyazın taramasının amaçlarından biri değildir?

12.

Yeni yaklaşımlar bulmak A)

Alandaki boşlukları belirlemek B)

Kuramsal çerçeve oluşturmak C)

Alandaki tartışmalardan uzak durmak D)

Sorunu sınırlamak E)

Aşağıdakilerden hangisi başarılı alanyazın taramasının özelliklerinden biri değildir?

13.

Eleştirel değerlendirme içerme A)

Geniş ve derin içeriğe sahip olma B)

Açık ve anlaşılır dil kullanma C)

Bütünleşik bir metin ortaya koyma D)

Dar ve yüzeysel betimleme yapma E)

Aşağıdakilerden hangisi alanyazın ile ilgili toplu bilgi kaynaklarından biri değildir?

14.

Ansiklopediler A)

Özler ve dizinler B)

Bilimsel tezler C)

Veri tabanları D)

Kaynakçalar E)

Alanyazın kavramının en uygun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Alandaki dergilerde konu hakkında yayımlanmış makalelerdir.

A)

Araştırmacının kendi üniversite kütüphanesinde bulabildiği kaynaklardır.

B)

Bir konu hakkında üretilmiş tüm kaynaklardır.

C)

Araştırma sorunuyla ilgili yüksek lisans ve doktora tezleridir.

D)

Konu hakkında basılmış kitaplardır.

E)

Bilimde gerçek ilerlemenin paradigma değişimi yoluyla ortaya çıktığını savunan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Auguste Comte A)

Karl Popper B)

Thomas Kuhn C)

Louis Althusser D)

Emile Durkheim E)

Bilginin elde edilme yolu, doğası, biçimleri, kaynağı, doğruluğu ve sınırlarını inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Nicel araştırma paradigmasının temel dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Gerçekliğin yanlışlama yoluyla sınanması gerektiğini savunan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Imre Lakatos A)

Auguste Comte B)

Thomas Kuhn C)

Karl Popper D)

Emile Durkheim E)

Araştırma modellerinde en geniş kapsamlı kavramdan en dar kapsamlı kavrama doğru geçiş aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?

20.

Desen - paradigma - model A)

Model - desen - paradigma B)

Paradigma - model - desen C)

Model - paradigma - desen D)

Desen - model - paradigma E)

2016 GÜZ ARA 1134-B

6 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

İLETİŞİM BİLGİSİ

B

Aşağıdakilerden hangisi kişinin referans çerçevesini belirleyen yapılardan biridir?

1.

Duygular A)

Düşünme B)

Denem alanı C)

Çatışma D)

Süreç E)

Kalem denildiğinde aklımıza nesne olarak kalem gelmesi aşağıdaki göstergelerden hangisine örnektir?

2.

Kaynağın merkezi sinir sisteminde oluşan düşünceleri başkaları tarafından algılanabilir ve anlaşılabilir örgütlenmiş simge sistemlerine dönüştürmesi işlemine ne ad verilir?

3.

Süreç A)

Denem alanı B)

Empati C)

Kod açma D)

Kodlama E)

Kişilerin diğer insanlardan aldığı olumlu, olumsuz ya da tarafsız iletilerle kim olduğunu belirlemesinin önemli bir rol oynamasıyla ilgili olan iletişim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

4.

İletişim karmaşık bir süreçtir.

A)

İletişimin niceliği niteliğini arttırmaz.

B)

İletişimin hem bir içeriği hem de bir ilişkili boyutu vardır.

C)

İletişim diğerlerini içerir.

D)

İletişim kendinizde başlar.

E)

Bir olayın düzenli olarak birbirini izleyen değişmelerle gelişmesi, başka bir olaya dönüşmesine ne ad verilir?

5.

Bebeğin kullanacağı dilin simgeleri için gerekli konuşma seslerini toplayıp biriktirdiği ve ses kodu, ses şifreleri dizgesini edinmeye başladığı süreç aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Jest evresi A)

Dil öncesi seslenme evresi B)

Telaffuz edilen dil evresi C)

Doyumsuzluk evresi D)

Biyolojik dil evresi E)

Aşağıdakilerden hangisi konuşmanın doğuşuyla ilgili kuramlardan biri değildir?

7.

Fizyolojik kuram A)

Yansıtma kuramı B)

Toplum denetim kuramı C)

Ünlem kuramı D)

İş şarkısı kuramı E)

Aşağıdakilerden hangisi bilgi hiyerarşisinde yer alan düzeylerden biri değildir?

8.

Aşağıdakilerden hangisi güncel bir şeye referans gösterme çengeli içinde yer almaz?

9.

Haber hikâyeleri A)

Güncel olaylar B)

Geçirilmiş bir hastalık C)

Fiziksel yer D)

Konuşmanın tarihi E)

Konuşmanın, soluk alma gibi birincil önemdeki biyolojik hareketlerin yanında ikincil bir eylem olarak değerlendirildiği konuşma boyutu aşağıdakilerden hangisidir?

10.

2016 GÜZ ARA 1134-B

7 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

Sheldon, vücut tipi ile kişilik arasında bir ilişki olduğunu iddia etmiştir. Buna göre somatotonic (kendine güveni yüksek, görev odaklı, agresif) kişilik özelliğine sahip kişilerin vücut yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıdakilerden hangisi kalabalık algısını etkileyen faktörlerden biri değildir?

12.

Çevresel faktörler A)

Kişisel faktörler B)

Sosyal faktörler C)

Fiziksel faktörler D)

Amaç ilişkili faktörler E)

Aşağıdakilerden hangisi vücut dili işaretlerinin işlev açısından sınıflandırılmalarından biri değildir?

13.

Bir iletişim ortamı, güç ve güçsüzlük ayrımını belirleyen vücut duruşu ve beden dili özellikleri açısından değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi gücü ifade eden davranışlardan biri değildir?

14.

Dik bakmak A)

İletişimi kesmek konusunda rahat olmak B)

Durağan ve doğrudan bakmak C)

Ayakları sandalyenin altına kıvırmak D)

Yakın durma konusunda rahat olmak E)

Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişim kodlarının ortak özelliklerinden biri değildir?

15.

Kültüre göre biçimlenme A)

Tamamlama B)

İletişim yokluğunu olanaksız kılma C)

Duygu ve coşkuları yetkin biçimde dile getirme

D)

Güvenilir iletiler aktarma E)

Bireylerarası iletişimde çatışmayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

16.

Çatışma negatif bir davranıştır.

A)

Bireylerarası iletişimde çatışma kaçınılmazdır.

B)

Çatışma saldırganlık değildir.

C)

Rekabet ve saldırganlık farklı şeylerdir.

D)

Gerginlik yaratsa da hem negatif hem pozitif bir tarafı vardır.

E)

Aşağıdakilerden hangisi bireylerarası iletişimde dinleme sürecinin unsurlarından biri değildir?

17.

Anlama A) yaklaşıldığında girilmiş olan alan aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Özel alan A)

Kişisel alan B)

Sosyal alan C)

Kamusal alan D)

Fiziksel alan E)

Aşağıdakilerden hangisi bireylerarası iletişimde sözel olmayan mesajların işlevlerinden biri değildir?

19.

Yerine geçme E)

Aşağıdakilerden hangisi bireylerarası iletişimin ilkelerinden biri değildir?

20.

Bir süreç olması A)

Tekrar edilemez olması B)

İletişimin yorumlanmasının niyetinden daha önemli olması

C)

Referans çerçevelerinin ayrıştığı noktada ortaya çıkması

D)

Unsurların birbirine bağlı olması E)

2016 GÜZ ARA 1134-B

8 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi

2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

Belgede Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine adresindeki "Beta e-öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz. (sayfa 21-25)