Revisionsrapport Intern kontroll inom division Närsjukvård, Länssjukvård, Service och Länsteknik

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2017-10-31 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-252 0.2

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Henrik Berg

Revisionsrapport Intern kontroll inom division Närsjukvård, Länssjukvård, Service och Länsteknik

Dnr 3691-2017

Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att vidta åtgärder med anledning av revisionsrapporten samt att återrapportera vilka åtgärder som vidtagits till regionstyrelsen.

Ärendet

Regionens revisorer har granskat regionstyrelsens interna kontroll inom di- vision Närsjukvård, Länssjukvård, Service och Länsteknik. Revisionens sammanfattade bedömning är att regionstyrelsens interna kontroll inom re- spektive granskad division är delvis tillräcklig.

Bilagor:

Regionrevisionens granskningsrapport Intern kontroll inom divisionerna närsjukvård, länssjukvård, service och länsteknik

Protokollsutdrag skickas till:

Verksamhetsdirektören

Ekonomi- och planeringsdirektören Divisionschef Närsjukvård

Divisionschef Länssjukvård Divisionschef Service Divisionschef Länsteknik

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :