Återrapportering av regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören 2021-05- 05

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2021-05-05 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-1208 0.1

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Henrik Berg

Återrapportering av regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören 2021-05- 05

Dnr 589-2021

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar godkänna vidtagna och pågående åtgärder enligt redovisning av regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören.

Ärendet

I regionstyrelsens plan framgår bland annat styrelsens uppdrag till regiondi- rektören. Regionstyrelsen kan också ge regiondirektören uppdrag kopplade till regionstyrelsens behandling av olika ärenden. För att ge regionstyrelsen aktuell och löpande information om de åtgärder som vidtagits med anledning av olika uppdrag finns en återkommande punkt vid varje styrelsesamman- träde, där aktuella uppdrag redovisas. Uppdragen och vidtagna åtgärder re- dovisas i en sammanställd bilaga. Där framgår även var uppdragen kommer ifrån.

Återrapporteringen delges regionstyrelsen, som kan lägga informationen till handlingarna eller ge regiondirektören kompletterande uppdrag, alternativt efterfråga ytterligare information vid behov.

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.

Bilagor:

Återrapportering av regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören 2021-05- 05

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :