Återrapportering av regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören 2021-02- 03

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2021-02-03 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-1119 0.2

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Henrik Berg

Återrapportering av regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören 2021-02- 03

Dnr 112-2021

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar godkänna vidtagna och pågående åtgärder enligt redovisning av regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören.

Sammanfattning

I regionstyrelsens plan framgår bland annat styrelsens uppdrag till regiondi- rektören. Regionstyrelsen kan också ge regiondirektören uppdrag kopplade till regionstyrelsens behandling av olika ärenden. För att ge regionstyrelsen aktuell och löpande information om de åtgärder som vidtagits med anledning av olika uppdrag finns en återkommande punkt vid regionstyrelsens sam- manträden, där aktuella uppdrag redovisas.

Ärendet

I Regionstyrelsens plan 2021-2023, fastställd av regionstyrelsen den 9 de- cember 2020, har regionstyrelsen gett regiondirektören i uppdrag att tydlig- göra inriktning för det internationella arbetet.

Regionstyrelsen behandlar 2021-02-03 ärendet ”Politisk hantering av inter- nationella frågor”, där förslag på inriktning för det internationella arbetet framgår. Internationella beredningen och regionala utvecklingsnämnden har också yttrat sig över förslaget.

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.

Protokollsutdrag skickas till:

Regional utvecklingsdirektör Verksamhetsdirektör

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :