Ekonomisk fördelning av de regionala platserna för ST -utbildning av tandläkare inom

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

א

Ekonomisk fördelning av de regionala platserna för ST -utbildning av tandläkare inom

Norrtingen 2014

Bakgrund

En ny modell för nationell planering och finansiering av ST-utbildning för tandläkare har införts. I modellen finns 8 nationellt finansierade fakultets- platser, varav två på tandläkarhögskolan i Umeå. Landstingsförbundet sam- ordnar ersättningen från landstingen i denna del. Dessutom finns i Umeå fem regionala platser som ska finansieras av de fyra nordliga landstingen.

En regional styrgrupp R-Sats har bildats som har till uppgift att bl.a. hantera den regionala samordningen, ekonomisk fördelning, utbildningsbehov mm.

Underlag för ekonomisk fördelning

Ersättningen för utbildningen per plats är nationellt beslutad till 562 000 kr i 2002 års prisläge (KPI 2002 medel = 272,85). Priset ska uppräknas årligen enligt KPI december.

Den regionala styrgruppen har beslutat att som underlag för fördelningen använda befolkningssiffrorna för respektive län den 31 december året före aktuellt år. Pengarna ska inbetalas till Landstinget i Västerbotten senast den 1 mars aktuellt år.

Fördelning 2014

För år 2014 är ersättningen per plats 649 000 kr (enligt uppräkning KPI 2013 december = 315,04). Det ger totalt 3 245 000 kr som ska fördelas. För 2014 gäller fördelningen nedan, avrundat till jämnt tusental.

Landsting Befolkning 31/12 2013 Kostnad för 2014 (kr)

Västernorrland 242 156 894 000

Jämtland 126 461 467 000

Västerbotten 261 112 964 000

Norrbotten 249 436 920 000

Totalt 879 165 3 245 000

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :