• Sonuç bulunamadı

THE EFFECT OF THE CLOSE TO THE FAULT EARTHQUAKES AND THE STUDY OF THE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "THE EFFECT OF THE CLOSE TO THE FAULT EARTHQUAKES AND THE STUDY OF THE "

Copied!
10
0
0
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

İNCELENMESİ

Mehran KAMIARFAR Sepanta NAİMİ

İstanbul Ayd n Üniversitesi, Türkiye sepanta.naimi@gmail.com ÖZ

Yer yüzünün güçlü titreşimlerini incelenme ve analizi yap mühendisliği (yap davran ş analizi) ve deprem mühendisliği ( zemin davran ş analizi) iki mühendislik dal nda önem taş maktad r. Bu araşt rmada faya yak n olan depremler söz konusudur. Genel olarak 15 km den yak n olan depremler faya yak n ve 15 km den uzak olan depremler faydan uzak depremler denilir. Faya yak n depremler daha yüksek frekans ve daha yüksek ivmeye sahiplerdir. Faya yak n depremler de etken süresi daha az ama daha etkilidir. Şundan dolay rijit yap lar için daha esnek yap lar tasarlamak gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: deprem, fay, yap , betonarme, güçlendirme

THE EFFECT OF THE CLOSE TO THE FAULT EARTHQUAKES AND THE STUDY OF THE

STRUCTURES FOR THE AIM OF THEIR STRENGTHENING

ABSTRACT

The study and analysis of the powerful vibration of the earth in two branches of structure engineering (i.e. structure behavior viewpoint) and earthquake engineering (i.e. analysis of earth’s behavior) are of utmost importance. In the present research, the close-to the fault earthquakes are taken into consideration.

Generally speaking, the earthquake near to the fifteen kilometers to the fault are called ‘close- to the fault’ and those further than fifteen kilometers are called

‘remote-to the fault’s earthquakes. The earthquakes close-to the fault have high frequencies and high acceleration rate. In these earthquakes the effective time is shorter, but are accompany with higher destructive power. For this reason, reinforced structures should be designed with the highest flexibility power.

(2)

GİRİŞ

Fay hatt yak n nda bulunan yak n tarihteki depremler (1994 Northridge, Kobe 1995 and Chichi 1999) yoğun hasarlar oluşturmuştur. Bu depremlerin ağ r y k m , fay hatt yak n depremleri araz parametrelerinin farkl l klar ve keza fay hatt yak n yap davran şlar n n farkl l ğ deprem ve mühendisliği ve sismoloji görüşleri aç s ndan çok önemlidir.

Fay yak n depremlerde h z kay tlarda özek konu, araz büyük büyüme h z oluşunda uzun süreli darbelerde ivme oluşumudur. Bu etkilerin örneği büyük sallanma yer değiştirme formundad r ki araz yer değişimi kay tlar görünür.

Büyük miktarlar fay yak n arazi hareketi parametrelerinin bulunmas , Northridge, Kobe, Chichi depremleri gibi büyük depremlerin belirgin deprem kayd d r ve fay hatt na yak n depremlerde veya diğer değişle sismik fay oran na az mesafeli depremlerdir

Araşt rmada ön gördüğümüz hedefler

1. Faya yak n çerçeve sistemli yap lar n davran ş incelenmesi

2. Çerçeve sistemli yap lar n güçlendirmesi ve güçlendirilmemiş yap lar n davran ş farkl l klar n n incelenmesi

3. Farkl katlarda modelleme ve Faya yak n ve faydan uzak ivmelerinin incelenmesi

4. Faya yak n ve uzak alanlarda çerçeve sistemli yap lar n farkl l klar n n incelenmesi

5. Bu araşt rmada modelleme olarak 5 katl bina güçlendirilme amaç ile seçilmiştir.

FAYA YAKIN DEPREMLERİN ETKİSİ

Konumun önemli olmas ndan dolay önceden de araşt rmalar bulunmaktad r.

bulunan araşt rmalardan :

a) araşt rma 1999 y l nda Nicolas ve Allin Cornell taraf ndan çelik çerçeve sistemli bağlant larda yap lm ş, bu araşt rmada önce çerçeve sistemli bağlant lar n kopmas faya yak n sismik rekorlarla incelenmiş devam nda diğer metotlar çelik çerçeve sistemli bağlant lar n davran ş n n iyileştirilmesi için faya yak n araz de sunulmuştur. Faya yak n depremlere karş yap lar n davran ş ile ilgili araşt rmalarda Time History analizi ve Spektrum cevap analizine göre daha iyidir.

b) İkinci araşt rma Northridge 1994, İzmit 1999, Kobe 1995 depremlerinde yap larda oluşan hasarlar incelenmesinde faydan uzak ve faya yak n depremlerde yap lar n davran ş daha fark göstermektedir.

(3)

Araşt rmalarda faya yak n olan yap larda depremlerin daha hasar verebileceği görünüyor ve depren kodlar nda çok aç k ifadeler olmad ğ için yap lar n tasar m nda daha çok dikkat edilmelidir. Örnek olarak İran 2800 kodunda bu konu ile ilgili bir ifade yoktur. FEMA talimatlar nda fay hatt na yak n olan yap larda Optimizasyonlar bulunmaktad r ki iş sahipleri için birleşilmiş bir tasar m yöntemi olarak kullanmaktad r.

Binalar n deprem etkisi alt nda değerlendirmeleri üç aşamada yap lmaktad r:

A) Nitelik değerlendirme (objektif)

Nitelik değerlendirme gözle yap lan değerlendirmedir. Gözle yap lan değerlendirmelerde zay f kat: orta kat n yatay yük alt ndaki mukavemeti üst ve alt kat n yüzde seksenin den daha azd r. Yumuşak kat: katlar aras nda rijitliğin biran da düşmesi ile ilgili dir. Planda düzensizlik: planda olan herhangi bir düzensizlik ( L ve T tarz planlar)

(Planda Düzensizlik) B) Nicelik değerlendirme ( Detayl muhasibe)

Nicelik değerlendirmede daha detayl ve dikkatli analizler söz konusudur.

ETKİLİ KÜTLE

Binalarda katlar n kütlelerinin düzensiz şeklinde dağ l m bina için düzensizlik sağlamaktad r. Bu kütlelerin düzensiz dağ l m bina kütle merkezinin, bina rijitlik merkezinden daha uzaklaşmas na ve tüm bina için bir burulma ortaya gelmeye neden olmaktad r.

ÇARPIŞMA

Depren s ras nda iki komşu binada çarp şma etkisinde depremin bir başka hasarlar ndand r.

C) Birinci ve ikinci aşamaya göre güçlendirme optimizasyonlar

Farkl yönetmenliklerde güçlendirme de üç yöntem kullan lmaktad r: 1) Rijitlik veya yap genel dayanakl ğ n n yükseltilmesi. 2) Düzensizlikleri azaltma.3) damperler ve izolatörler kullanmak.

(4)

MODELLEME

SAP2000 kullanarak üç boyutlu modelleme yap lm şt r.

Modelleme özellikleri:

Bina türü: Betonarme çerçeve Kat say s : 5

Kat yüksekl ğ :3m

Kolon boyutu: 0.3m x 0.3m Kiriş: T şekil 50 x 40 ve 35 x 35

Boyut: X yününde 5 m, Y yününde 4.5m Beton: C25

Beton bas nç dayan m : 250 kg/cm3

Enine Donat : Φ8, bas nç dayan m 3000kg/cm3 Boyuna Donat : Φ12, bas nç dayan m 4000kg/cm3 Zemin s n f : Z3

Deprem bölgesi:1 ( tehlikeli bölge)

(Modeller plan ) (Üç Boyutlu Plan)

(Faydan uzak seçilmiş ivme kay tlar n özellikleri)

(5)

(Faya yak n seçilmiş ivme kay tlar n özellikleri)

(Faydan uzak ivme kay tlar n ivme diyagram )

(6)

(Faydan uzak ivme kay tlar n ivme spektrum diyagram )

(7)

(Faya yak n ivme kay tlar n ivme spektrum)

Nonlineer analizler uygulanmas ndan sonra katlar ötelenmeleri ve taban kesme küvetleri dikkate al narak binan n faydan uzak ve faya yak n depremler etkisi alt nda incelenmiş ve sonuçlar sunulmaktad r:

(5 katl yap lar n X yönünde yer değişim karş laşt rmas )

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

0 1 2 3 4 5

Acceleration (g)

Period (sec)

Cape‐x Cape‐y Chi Chi‐x Chi Chi‐y

Duzce‐x Duzce‐y 2800

(8)

(5 katl yap lar n Y yönünde yer değişme karş laşt rmas )

(5 katl yap için X yönünde temel kesme kuvveti)

(9)

(5 katl yap için Y yönünde temel kesme kuvveti)

Bu araşt rmada kat yer değiştirmesi ve taban kesme kuvveti ve ayn zamanda Binada X ve Y yünlerinde depremlerin etkileri karş laşt r lm şt r.

Elde edilen değerler İran 2800 deprem yönetmenliğini kullanarak diyagram üstünde bir araya getirilip, karş laşt r lm şt r.

SONUÇ

- Tüm yap larda yer değiştirme değerleri fay hatt ndan uzak depremden elde edilen kay tlar yönetmenlikte belirlenen maksimum miktardan azd r.

- Tüm yap larda yer değiştirme değerleri fay hatt na yak n ivme kay tlar etkisi alt nda, yönetmelikte belirlenen maksimum miktardan daha fazlad r.

- Güçlendirmekle yap sal yer değiştirme miktar azal r ama yönetmenliğin yetkili bölümünde yer değiştirme miktar olmamaktad r.

- Güçlendirme s ras nda yap rijitliği yükseldiğinden dolay yer değişimi normal görünür lakin göze çarpa değildir.

- Yap larda temel kesme kuvveti fay hatt ndan uzak olan ivme kay tlar nda, faya yak n olana göre daha azd r.

- Yap güçlendirmeleri yap sal rijitlik yükselişiyle temel kesme kuvveti yükselmesine neden olur.

- Yap yükselişiyle güçlendirme etkileri yap davran ş nda önem kazan r.

(10)

A., Sinan ,Gulkan P., A Near-Fault Design Spectrum and its Drift Limits, Fourth International Conference of Earthquake Engineering and Seismology, CD-ROM, p.BS-17. 2003.

Berhordari, Mohammed Ali, Keyvan Hasani, Alireza Ghanun , Berresi-ye Amalkard-e Divar-e Boreşi Betoni der Bergirende der Behsazi-ye Sakhteman- haye Fuladi-ye Dor Baz, Evvelin Hamayeş-e Beynolmemali-ye Melli-ye Sazeh- Zelzeleh- Jeoteknik, Mazenderan, 1389 Hş. CODE: S2140

Cornell,C., L., Nicolas, The Effect of Connection Fractures on Steel Moment Resisting Frame Seismic Demands and Safety, A Report on SAC Phase II Task 5.4.6,Final Draft,1999.

Haşemi Şaker, Şekib Hamzeh, Berresi-ye Anva-e Rekordha-ye Nazdik-e Gosal Şamel-e Rekord-haye Vaghe-y , Mesnoy ve Modelhaye Palsguneh-ye Caygozin, 7. Kongreye Melli Mohandesi Omran, 1385 Hş

Housner, G. W. and Trifunak, M. D., Analysis of accelerograms – Parkfield earthquake. Bull. Of the Seismo. Society of America , Vol. 57, 1967, s: 1193- 1220.

Mehdad Ma’asum, Sarvestani Huşang, Moghayese-ye Teyf-e Nazdik-e Gosal-e Zelzele-ye Bam ba Teyf Ay n Nameye 2800 ber Esas-e Niruye Varede ber Sazeha- ye Boland ve Kutah ber Esas-e Moşakhasate Zelzele-ye Bam, 6. Kongreye Melli Mohandesi Omran, 1390 Hş.

Papageorgiou, A.S., The Charactrr of Near Source Ground Motion and Related Seismic Design Issues, Proc. Of the Structural Engineers World Congress, San Francisco California, 1998, s: 18-23.

Somerville, P., Characterizing Near-Fault Ground Motion for the Design and Evaluation of Bridges, Principal Seismologist.URS Crop. Pasadena CA 91101, 2001.

Referanslar

Benzer Belgeler

Bleomisin + CoQ 10 ve yalnızca CoQ 10 uygulanan dokuz aylık çalışma grubu ratlarda altıncı hafta sonunda hesaplanan CoQ 10 miktarları sadece bleomisin uygulanan

Receptive skills is a term widely used for listening and reading which are considered to be passive skills because learners do not need to produce language to do these, they

Araştırmanın deney grubunu (n=20); kontrol grubunu ise (n=17) yaşları 19 ile 28 arasında değişen öğrenci- ler oluşturmuştur. Deneysel yöntemle yapılan

Havza’nın büyük bölümünün, fiziksel ve sosyal ortam özellikleri bakımından doğal kırsal ve gelişmiş kırsal rekreasyon ortamı özellikleri göstermesine rağmen,

The effect of the sintering temperature on the chemical transformation of Ca-deficient hydroxyapatite (CDHA) to β-tricalcium phosphate (β-TCP) is revealed.. Transformation to β-TCP

Bu genç adam resmi seviyor, yazıyı, sinemayı, tiyatroyu bir o kadar yaşamın kendisini ve Nletzsche’yi, Camus’u, Sartre’ı, Beckett’i, Varoluşçuluğu ve

nelik çalışmaları ile klasik anaokulu kavra­ mından temel eğitim dışında tamamen ayrı­ lan okulda, temel eğitim programını sosyal ve görsel etkinliklerle

maddesine uyan suçu oluşturacağının gözetilmesinde zorunluluk bulun- ması, (Yarg. 6.CD., 22.2.2007, 8330/1721 sayılı kararı.) Hırsızlık suçundan yakalandığında

Sanatçı, altm ış yıl öncesine ait hâtıraları­ nı şöyle anlatm aktadır:. «Babam h a

According to the inquiry, we may point out that ap- plications of the transportation systems have a signifi- cant effect on the evolution of the city image in the case of

research, firstly applications are understood then their educational foundations and theoretical structures are studied, we can foresee that for the following years as well as

Bafllang›çta bütün bitkilerde düflük seviyede olan topraküstü ve toprakalt› biomas› özellikle bitkilerin may›s ay›n›n ikinci yar›s›ndan sonra sapa...

Đşletmeyi Toplam Kalite Yönetimi ya da benzeri yeni yönetsel yaklaşımlarla yönetmeyi hedefleyen ve katılımcılığı yaşama geçirmeyi amaçlayan her yönetici kendi

Araştırma evreni Düzce İl Merkezi’nde sokakta çalışan çocuklardan ve onların ailelerinden oluşmaktadır. Düzce İl Em- niyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi’nden alı-

Karmakarışık sesleri ile sualtı şehir hayatı. Şehrin sualtı hayatı. Hayatın sualtı şehri. Kuğuluparkın boğulmuş kuğuları kanat çırpıyor yüzümde, sağ

Arı kolonilerinin kışlatılması sırasında koloni populasyon kaybına neden olmadan veya bu kaybı en az düzeyde tutabilen, arı kolonilerinin gezginci arıcılık izlencesi

Compared to the early suggested SRR array based structures with a centered metallic mesh [9], the common effect of chirality inspired one-way polarization conversion in the

Bu nedenle, ülke içinde tüm illerin turizm sektörü için önemli olan turistik alanları belirlenmesi ve belirlenen önem derecesine göre turizme yön

Vakf-ı darülhüffaz-ı Kadı İmadeddin bin Sıraceddin-i Urmevi rahmetallahu aleyh der nefs-i Konya mukarrer tevliyet der tasarruf-ı evlad-ı kadı el-mezbur

Yaratıcılığın iyilikle el ele gitmediğini epey önce öğrendim ama Attilâ Ilhan'ın iyi insan olması, taşıdığım bu yükün pahasını çok arttırdı.. Aklıma sık

The results of the first recoding alternative (four categories) indicate that the category of women which scores high on 'autonomy' and low on 'traditional family values' (=

Bu çalışmada da göreceli aktif tektoniğin tespitinde kullanılan morfometrik parametrelere bağlı olarak Ganos Fayı ve kolları üzerinde yer alan bazı akarsu

There were higher withdrawal-shear strength and bending strength values of the ekaba plywood than the poplar plywood values.X There were higher values of