• Sonuç bulunamadı

İhale Dosya No Yatırım No 1. a) b) c) d) e) 2. a) b) c) d) e) f) g) h) II. III. IV. a) b) c) d)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "İhale Dosya No Yatırım No 1. a) b) c) d) e) 2. a) b) c) d) e) f) g) h) II. III. IV. a) b) c) d)"

Copied!
6
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

1 İhale Dosya No : 2016/İKM-03

Yatırım No : 2016-03

1. Şirketin;

a) Adı : İZGAZ İzmit Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

b) Adresi : Cumhuriyet Mah. Salim Dervişoğlu Cad. No : 4 İzmit/KOCAELİ c) Telefon Numarası : 0(262) 318 40 00 – 0(262) 318 40 78

d) Faks Numarası : 0(262) 318 40 35 – 0(262) 318 40 85 e) Elektronik Posta Adresi : ikmal@izgaz-gdfsuez.com’ dur.

2. İhale/Teklif Konusu

a) Adı : Doğal Gaz Çelik, PE Dağıtım Hatları ile Servis Hattı ve Servis Kutusu İşlerinin Deplase, Bakım/Onarım Yapım İşi (2016-03)

b) Yatırım Proje No : (2016-03)

c) Miktarı (Fiziki) ve Türü : 6.800 m. muhtelif çaplarda PE dağıtım hattı deplasesi/döşenmesi, 28 ad. muhtelif çaplarda PE Vana ve Pik kapak montajı dahil 1.200 m3 Şartname Dışı Kanal Kazıları/Kazılmış Kanal İptal Edilmesi, 300 Ad. Servis Kutusu Deplasesi, 400 Ad. Servis Kutusu Deplasesi Çelik İç Tesisatlı, 600 Ad. Servis Kutusu İptali, 40 Ad. Gömülü Tip Servis Kutusu Seviye Yükseltilmesi, 4.500,00 m Servis Hattı Deplasesi ve Bağlantısı Yapılması, 110 ad. muhtelif çaplarda PE Dağıtım Şebekesinin Keplenmesi, 300,00 m3 Acil Kazı Çalışması, 40,00 Ad. Hasar Verilmiş İşaret Direkleri ve Katodik Ölçüm Kutuların Düzeltilmesi/Yenilenmesi, 100,00 Ad. Gömülü Tipte Vanaların Kovan ve Çerçeveleri Değiştirilmesi, TİJ Seviyenin Düzeltilmesi ve Vana Kapak Montajı, 40,00 Ad. Kayıp Çelik ve PE Gömülü Vana Kapaklarının Bulunması ve Düzeltilmesi, 40,00 Ad. Hasar Gören Çelik ve PE Gömülü Vana Kapaklarının Tamiratı /Mevcut Üstyapı Seviyesinden Düşük Vana Kapaklarının Mevcut Üstyapı Kotuna Getirilmesi, 60,00 m3 Beton Kaplama Yapılması, 200,00 m3 Dolgu Malzemesi Temini ve Sıkıştırma, 400,00 m3 Kırmataş+Filler Karışımı Temini ve Sıkıştırma ve 11.450,00 m. Altyapı güzergah ve As-Built proje yapım işi.

d) İşin türü ve niteliği “Birim Fiyat Tarifleri”nde, işin miktarına ait tüm iş kalemleri teklif mektubu eki “Teklif Cetveli”nde belirtilmiştir.

e) Yapılacağı Yer : İZGAZ A.Ş. Dağıtım Lisans Sınırları İçi

f) Yer Teslim Tarihi : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

g) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 730 (yediyüzotuz) takvim günüdür.

h) İşe Ait Diğer Bilgiler :

I. Teklif konusu iş ile ilgili olarak; PE doğalgaz dağıtım ve servis hattı malzemeleri ile fittings malzemeleri Şirket tarafından temin edilecek, PE hat yapımında kullanılacak sarf malzemeleri, kanal dolgu malzemeleri, boru yastıklama kumu ve birim fiyat tariflerinde belirtilen diğer malzemeler ve aktiviteler Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

II. İş sözleşme dokümanına ve eklerine göre yapılacak ve iş kısımlarının bitiminde son test ve kontroller yapılarak iş teslim edilecektir.

III. Yüklenici, Katodik koruma ve çelik/PE vanalar için en az bir ekip, Servis Kutuları ve servis hatları ile acil kazı yapım işi için en az bir ekip kuracaktır.

IV. Sözleşme konusu iş için çalıştırılacak asgari Teknik Personel;

a) En az 3 yıl doğal gaz dağıtım şebekesi, servis hattı ve bina iç tesisat yapım işinde çalışmış şantiye tecrübeli asgari 1 adet Saha Mühendisi (Mühendislik Fakültesi mezunu), b) En az 3 yıl doğal gaz çelik/PE dağıtım şebekesi ile bina iç tesisat yapım işinde çalışmış şantiye tecrübeli asgari 1 adet formen (lise veya dengi okul mezunu),

c) Çelik boru iç tesisat kaynak sertifikalı kaynak ustası ve yardımcısı, çelik borucu, d) Geçme/ Socket ve Semer Mesnet/Saddle PE Boru Elektrofüzyon Kaynak Ustası ve Yardımcısı,

(2)

2

V. Sözleşme konusu iş için tüm giderleri yükleniciye ait olmak birim fiyat tariflerinde tanımlanan üzere Ekipman,

VI. Yükleniciye sözleşmenin 15. maddesinde belirtilen usulde fiyat farkı verilecektir.

Ödemeler konusu sözleşmenin 12. ve 34.10. maddesinde belirtilmiştir.

3. İhalenin;

a) Yapılacağı Yer : İZGAZ İzmit Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Cumhuriyet Mah. Salim Dervişoğlu Cad. No : 4 İzmit/KOCAELİ

b) Tarihi - Saati : 07.12.2015 Pazartesi – Saat : 15:00

4. İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri :

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir :

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi.

4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4. Teklif mektubu. (Teklif mektubu; teklif dosyası içerisinde ayrı bir zarfta ağzı mühürlü, imzalı ve kapalı olarak sunulacaktır)

4.1.5. İstekliler; teklif ettiklerin bedelin %3’ den az olmamak üzere bankalar tarafından hazırlanan Geçici Teminat Mektubunu sunmak zorundadır.

4.1.6. Alt Yükleniciler :

a) İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamayacağına dair taahhütname.

b) Alt yüklenicilere yaptırılacak ise alt yüklenici listesi.

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.8. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.

4.1.9. Teklif üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, teklif bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %10’nu oranında kesin teminat alınacaktır. Kesin teminat, banka mektubu şeklinde verilmesi halinde “SÜRESİZ” olacaktır.

(3)

3

4.1.9.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır : a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

(c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

İlgili mevzuatına göre Türkiyede faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler : 4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 5’ inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler.

4.2.2. İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin yıl sonu bilançosu veya gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler,

İsteklinin;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,42 olması, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.Serbest meslek erbabının vereceği ve ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam gider oranının son yılının veya son iki yıllık ortalamasının en az (1,20) olması şartı aranır. Bu durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.

4.2.3. İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler :

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi. Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için, teklif edilecek bedelin % 15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin % 10’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler : 4.3.1. İş deneyim belgeleri :

İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70 oranında gerçekleştirdiği veya %50 oranında denetlediği ve yahut yönettiği Şirket tarafından kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.

(4)

4

İş ortaklıklarında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının %10 sağlaması gerekir.

4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:

İsteklinin; kendisinin, yönetici kadrosunun ve işi yürütecek olan teknik personelin eğitim ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler ile “Teknik Personel Taahhütnamesini” sunmak zorundadır.

4.3.3. Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler :

4.3.3.1. İstekli gerekli makine ve ekipmanı bulunduracağına dair taahhütname verecektir.

4.3.3.2. İhale konusu işin yapılabilmesi için gerekli asgari ana ekipmanlar : a) 1 adet 4x4 lastik tekerlekli kazıcı-yükleyici,

b) 1 adet kamyonet,

c) 2 adet damperli kamyon (12 m3), d) 1 adet kompresör (komple) 4 bar-8 bar e) 1 adet motopomp (5 m 55, 30 m3/h), f) 2 adet asfalt kesme makinesi, g) 2 adet kompaktör,

h) 1 set elektrofüzyon kaynak makinesi (jeneratör ile), i) 1 adet PE elektrofüzyon kaynak pozisyoneri, j) 1 adet PE boru taşıma makarası ve römork, k) Gece aydınlatma seti,

l) Yeterli sayıda boru serme makarası,

m) Yeterli sayı ve kalitede trafik işareti, yaya köprüsü ve araç geçişi için saç plaka,

İsteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman fatura, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir raporu ya da serbest muhasebeci ve mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için ise, noter onaylı taahhütnamenin verilmesi gerekir.

Geçici ithalle getirilmiş veya 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman da, kira sözleşmesi eklenmek ve ihale ilk ilan tarihine kadarki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.

4.3.4. Referans listesi :

İstekliler; bu iş ve benzer iş olarak kabul edilen işler kapsamında yapmış oldukları işlerin referans listesini sunmak zorundadır.

4.3.5. Diğer Belge ve Bilgiler :

4.3.5.1. İstekli, teklif ekinde, teklif konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu´ndan (EPDK) alınmış Yapım ve Hizmet Sertifikası, faaliyet konusu " Yapım/Bakım ve Onarım; İnşaat, Mekanik” sertifikasını sunacaktır.

4.3.5.2. İstekli, teklif ekinde teklif konusu yapım işinde alt yükleniciler çalıştıracaksa alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesini ile alt yüklenicilere ait Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu´ndan (EPDK) alınmış Yapım ve Hizmet Sertifikası, faaliyet konusu "Yapım/Bakım ve Onarım; İnşaat, Mekanik” sertifikasını sunacaktır.

4.3.5.3. Sözleşme imzalanmadan önce Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde “All Risk” sigorta yaptıracaktır. Sigorta poliçelerinde “IFC and the European Bank for Reconstruction and Development (“EBRD”) are considered as additional insureds and loss payees within the purpose of this policy” ifadesi yer almak zorundadır.

(5)

5

4.3.5.4. İstekliler; ihale tarihinden önceki 2 (iki) yıla ait “İş Kaza Geçmişi Raporu” nu beyan edecektir. Şirket, gerekli gördüğü hallerde bu raporu ilgili kurum/kuruluşlardan teyit edecektir.

4.3.5.5. Teminat süresi geçici kabul ile kesin kabul arasında geçecek 12 (oniki) ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar.

4.3.5.6. İstekliler tekliflerinin ekinde; teklif edilen fiyatlara ilişkin Şirket´in tanımladığı birim fiyat tariflerinde yapım şartlarına uygun fiyat analizlerini sunacaktır.

4.3.5.7. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, Şirket tarafından Yükleniciye ödenir.

4.3.5.8. Sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin bütün vergi, damga vergisi, resim ve harçlarla, ilgili diğer giderler Yükleniciye aittir.

4.3.5.9. Alternatif teklif verebilme halleri dışında, tekliflerde bir İstekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif veremez.

Teklif verildiğinin tespiti halinde verilen teklifler geçersiz sayılır ve Şirket tarafından yapılacak sonraki diğer yapım işlerine katılımı sağlanmayacaktır.

4.3.6. Kalite ve standarda ilişkin belgeler :

a) İstekliler; ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesinin aslını veya noter onaylı suretini sunacaklardır.

b) İstekliler; ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesinin aslını veya noter onaylı suretini sunacaklardır. (Bkz. Madde : 4.3.7)

c) İstekliler; ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesinin aslını veya noter onaylı suretini sunacaklardır.(Bkz. Madde : 4.3.7)

d) İstekliler; ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış SA8000 – Sosyal Sorumluluk Standardı Belgesinin aslını veya noter onaylı suretini sunacaklardır.(Bkz. Madde : 4.3.7)

e) Sözleşme dokümanı ekinde verilen “Yüklenici İşbaşı Hazırlık Dosyası” dosyasında belirtilen ve

“Yüklenici İş Başı Hazırlık Dosyası Kontrol Formu”nda belirtilen bilgi ve belgelerin asılları veya noter onaylı suretlerinin yer teslim tarihinden önce İdareye sunacaktır.

f) Üzerinde ihale kalan istekli, Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği uyarınca çalışma yaptığı yetkili dağıtım şirketince verilen “İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası”nı sözleşme imzalamadan önce Şirket’e sunacaktır.

g) Üzerinde ihale kalan istekli, teklif konusu yapım işinde alt yükleniciler çalıştıracaksa alt yüklenicilere ait Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği uyarınca çalışma yaptığı yetkili dağıtım şirketince verilen “İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası”nı sözleşme imzalamadan önce Şirket’e sunacaktır.

4.3.7. İstekli; ihale üzerinde kalması halinde Şirketin hazırlamış olduğu “YÜKLENİCİ TAAHHÜT FORMU (FR.44.07) ile “SA8000 – SOSYAL SORUMLULUK TAAHHÜT FORMU” nu imzalamak ve Şirketin bu konudaki kurallarına aynen uymak zorundadır. Şirketin İSG ve Çevre kuralları ile SA8000 kurallarına uymamak sözleşmenin fesih sebebi sayılacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, kamu veya özel sektörde doğalgaz çelik ve PE dağıtım şebekesi yapmış olmak kabul edilecektir.

(6)

6

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, İZGAZ tarafından verilen kriterlere göre değerlendirilecek olup, İstekliler yeniden görüşmeye çağırılabilir. İhaleyi sonuçlandırmak veya iptal etmek veya işi istediği İstekliye vermek tamamen İZGAZ’ ın insiyatifindedir.

6. İhaleye tüm istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı İzmit Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Cumhuriyet Mah. Salim Dervişoğlu Cad.

No : 4 İzmit/KOCAELİ adresinde görülebilir.

8. Teklifler 07.12.2015 tarihi, saat 15:00' e kadar İzmit Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Cumhuriyet Mah. Salim Dervişoğlu Cad. No : 4 İzmit/KOCAELİ adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

11. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

Referanslar

Benzer Belgeler

Aynı cins sıvılarda madde miktarı fazla olan sıvının kaynama sıcaklığına ulaşması için geçen süre ,madde miktarı az olan sıvının kaynama sıcaklığına ulaşması

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2016 - 2017 Güz Dönemi Dönem Sonu SınavıA. ULUSLARARASI

31. Yirmi bir yaşındaki annenin ilk gebeliğinden 35 hafta 2000 gr olarak doğan bir erkek bebek anne yanında izlenirken, ilk gününde uyandırılmakta zorlanma

1. Soru kökünde maçı kimin izleyeceği sorulmaktadır. ‘Yüzme kursum var ama kursumdan sonra katılabilirim.’ diyen Zach maçı izleyecektir. GailJim’in davetini bir sebep

Deneyde mavi arabanın ağırlığı sarı arabanın ağırlığına, kırmızı arabanın ağırlığı da yeşil arabanın ağırlığına eşit olduğu verilmiş. Aynı yükseklikten bırakılan

Verilen dört tane telefon görüşmesine göre cümlede boş bırakılan yer için uygun seçeneği bulmamız gerekir.. Cümlede hangi kişinin randevu almak için telefon

A) İnsanlığımızın üstüne yorgun ve yenilmiş dünyanın en uzun hüznü yağıyor. Aşklar, kol kola verip halay çeken kızlar misali uçup gitmiş. B) İnsanlığımızın üstüne

Tahvilin fiyatı ve vadeye kadar verimi arasındaki ilişki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi