TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. HEDİYE TELEFON KAMPANYASI NIN KAPSAMI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

Tam metin

(1)

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. HEDİYE TELEFON KAMPANYASI’NIN KAPSAMI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

KAMPANYA’NIN KAPSAMI

Aşağıdaki şartları sağlayan Türk Telekom Telefon Abonelerinin (“Abone”) 25 Aralık 2012 (bu tarih dâhil)- 31 Aralık 2013 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında gerçekleştirilen Türk Telekom Hediye Telefon Kampanyası’na (“Kampanya”) katılmaları mümkündür:

• Türk Telekom’un ev telefonu abonesi olmak,

• 12 ay ev telefonu aboneliği taahhüdünde bulunmak,

• Hat dondurma listesinde olmamak,

• Kara listede olmamak,

• Kampanya başlangıç tarihi ile bitiş tarihleri arasında Kampanya’dan faydalanmak üzere Türk Telekom ofislerine başvurmak,

• 12 (oniki) ay Taahhüt Süresi tamamlanmadan Kampanyadan her hangi bir nedenle çıkması durumunda, Ürün’ün Piyasa Bedeli’ni, Türk Telekom’a ödemeyi taahhüt etmek,

• Son 3 ay içerisinde T.C. Kimlik Numarası bazında alma haberli mektup veya hat toplama işlemi/hareketi görmemiş olmak,

• Sabit hat üzerinde taksitlendirilmiş borcu olmamak

• Aşağıda detayları belirtilen (4500 veya 2500 kişilik) katılım sınırı içerisinde yer almak.

Yukarıdaki şartları taşıyan Abone, hat başına sadece 1 (bir) adet (TK-2355CI veya TK-4060 veya TK-6109CI) (“Ürün”) için Kampanya kapsamında talepte bulunabilir. Abone’nin Kampnaya kapsamında Türk Telekom tarafından kendisine hediye olarak TK-4060 (kablolu masa tip telefon) veya TK-6109CI (kablolu masa tipi telefon) verilmesini istemesi durumunda Kampnaya’ya katılan ilk 2500 (ikibinbeş) kişi arasında yer alması;

TK-2355CI (kablolu duvar tipi telefon) verilmesini istemesi durumunda ise ilk 4500 (dörtbinbeşyüz) kişi arasında yer alması gerekmektedir.

Kampanya kapsamında, Abone’ye sunulacak Ürün’ün özellikleri, Kampanya’dan herhangi bir nedenle 12 aylık taahhüt süresi dolmadan çıkılması halinde Abone adına tahakkuk ettirilecek ücretler aşağıda yer almaktadır.

KAMPANYA KOŞULLARI

Kampanya’ya katılan Abone’lere Ürün olarak (TK-2355CI, TK-4060, TK-6109CI)hediye edilecek olup, Abone tarafından üstlenilecek KDV dahil piyasa fiyatları şöyledir:

• Ürün’ün Piyasa Bedeli (cari fiyatı) KDV dahil;

TK-2355CI ( kablolu duvar tipi telefon) 20 TL (yirmi Türklirası) TK-4060 (kablolu masa tip telefon) 35 TL (otuzbeş Türklirası) TK-6109CI (kablolu masa tipi telefon) 35 TL ( otuzbeş Türklirası)

olup, Kampanya’dan işbu Katılım Koşulları’nın 2, 3.1., 3.3, ve 4. maddesinde sayılı olan herhangi bir nedenle çıkılması durumunda, işbu Katılım Koşulları’nda belirtilen İhlal Halinde Ödenecek Ücret’in tamamını; Abone’nin aynı dönem faturasına yansıtılmak suretiyle tek seferde tahsil edilecektir.

Taahhütname’nin yürürlüğünden doğan damga vergisi Abone tarafından karşılanacak ve bu kapsamda, sadece bir defaya mahsus olmak üzere Abone’nin ilk faturasına yansıtılacaktır. Abone’nin kanun hükümleriyle damga vergisinden muaf olması durumunda ise, damga vergisi Türk Telekom tarafından karşılanacaktır. Yürürlükteki damga vergisi oranı, http://www.turktelekom.com.tr/tt/portal/Guncel/Detay/

Guncel-Damga-Vergisi-Orani adresinde belirtilmiştir.

1. Kampanya kapsamında Abone’ye hediye edilecek Ürün’ler aşağıda belirtilen özellikleri taşımaktadır:

T-TEC Marka TK-2355CI Model Işıklı LCD ekran./38 arayan, 5 aranan numara hafızası /Tarih, saat. /Bekletme.

/Redial, flash./ FSK/DTMTK-2355CI kablolu telefon.

T-TEC Marka TK-4060 Model Eller serbest görüşme /Arayan numarayı gösterme/ 3 satır LCD ekran / 6 adet tek tuş ile arama hafızası/ 63 arayan, 16 aranan numara hafızası/ Ayarlanabilir zil sesi seviyesi / Ayarlanabilir flaş süresi / Müzikli bekletme / Tarih/Saat / Alarm/ Redial / Pause / Mute / Flash / FSK&DTMF sistemlerine uyumlu /TSE, CE ve RoHS standartlarına uyumlu / Duvara monte edebilme

T-TEC Marka TK-6109CI Model Eller serbest görüşme/ Arayan numarayı gösterme/ Işıklı, geniş LCD ekran/ 1 Adet tek, 10 adet çift tuş hızlı arama tuşu/ 99 Arayan, 18 aranan numara hafızası/ Tarih, saat, alarm, hesap makinesi/ 3 adet bekletme melodisi/ Redial, pause, flash,

FSK/DTMF

2. Abone’nin Kampanya’dan yararlandığı süre boyunca Türk Telekom ile akdettiği Telefon Aboneliği Sözleşmesi’ni/Hizmet Formunu (ve Çerçeve Abonelik Sözlşemesi’ni) ve/veya işbu Kampanya Katılım Koşullarını ve Taahhütnamesi’ni herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen üçüncü bir kişiye devretmek istemesi durumunda, bu talep Türk Telekom tarafından karşılanmayacak ve Abone’ye bu konuda bilgi verilecektir. Abone’nin devir talebinde ısrar etmesi durumunda işbu Koşulların 3.1. maddesi uygulama alanı bulacaktır.

3.1. Abone’nin Kampanya’dan çıkması durumunda; Ürün’ün Piyasa Bedeli’nin tek seferde; Abone’den talep edilebileceği haller şunlardır: Abone’nin Taahhüt Süresi tamamlanmadan Kampanya’dan çıkma talebinde bulunması, PSTN (telefon) aboneliğinden vazgeçmesi, telefon hizmetine ilişkin adına tahakkuk eden ücretleri ödememesi, hattını devretmesi, abonelik türünü değiştirmesi (ev telefonu aboneliğinden işyeri aboneliğine geçiş yapması), Telefon Aboneliği Sözleşmesi’ni/Hizmet Formu’nu feshetmesi, Telefon Abonelik Sözleşmesi’nin/Hizmet Formu’nun Türk Telekom tarafından feshedilmesi, işbu Katılım Koşulları’nın ve Kampanya Katılım Taahhütnamesi’nin hükümlerini yerine getirmemesi, hattın kapatılması/iptali gibi nedenler başta olmak üzere, Kampanya’nın ve/veya PSTN aboneliğinin herhangi bir nedenle 12 aylık Taahhüt Süresi tamamlanmadan sona ermesi. Bununla birlikte, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun almış olduğu 03.01.2013 tarih ve 2013/DK-THD/14 sayılı ve 20.03.2013 tarih ve 2013/DK-THD/154 sayılı kararları (“Kurul Kararı”) uyarınca, Taahhüt Süresi tamamlanmadan Abone’nin Kampanya kapsamından çıkması/çıkarılması durumunda, Kampanya’dan çıktığı/çıkarıldığı tarih itibariyle kalan Taahhüt Süresi göz önünde bulundurulduğunda, kalan Taahhüt Süresi açısından Kampanya kapsamında taahhüt verdiği ve henüz tahakkuk etmemiş Tarife Paketi ücretlerinin toplamının (“Kalan Aylar Faydası”), Abone’den Kampanya kapsamında alınmamış olan Ürün’ün Piyasa Bedeli’nden (“Sağlanan Fayda”) daha düşük olması durumunda, Abone, İhlal Halinde Ödenecek Ücret olarak Sağlanan Fayda’yı değil, Kalan Aylar Faydası’nı Türk Telekom’a tek seferde ödemekle yükümlüdür*.

(* Türk Telekom, yargı kararıyla Kurul Kararı’nın yürütmesinin durdurulması veya iptal edilmesi durumunda, İhlal Halinde Ödenecek Ücret olarak Sağlanan Fayda’yı isteme hakkını saklı tutar.)

3.2. Abone, Kampanya’dan vazgeçme, Kampanya aboneliğini sona erdirme gibi Kampanya kapsamından çıkmasına yönelik her türlü talebini yazılı olarak veya Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği hükümlerine uygun diğer usullerle Türk Telekom’a iletmekle yükümlüdür.

3.3. Kampanya’dan faydalanan Abone’nin Katılım Taahhütnamesi’ni imzaladığı tarihten itibaren 12 ay içerisinde Telefon Aboneliği Sözleşmesi’ni/Hizmet Formu’nu (ve/veya Çerçeve Abonelik Sözleşmesi’ni)devretmeksizin Katılım Taahhütnamesi’ni devretmek istemesi durumunda, Abone, telefon aboneliği sona erdirilmeksizin, Kampanya kapsamından çıkarılır, işbu Katılım Koşulları’nın 3.1 maddesinde öngörülen sonuçlar uygulama alanı bulur.

3.4. Abone, Kampanya çerçevesinde Türk Telekom’dan aldığı telefon hizmetine ilişkin aboneliğinin başka yere naklini talep edebilir. Naklin aynı il içerisinde yapılması durumunda, Abone Kampanya’dan yararlanmaya devam eder. Buna karşılık, yapılan il dışı nakil taleplerinde telefon hizmetinin teknik imkânsızlıklar nedeniyle Abone’nin hizmetin naklini istediği yerde sürekli olarak verilememesi nedeniyle Abone’nin telefon aboneliğini iptal ettirmek istemesi durumunda, Abone’nin Kampanya’dan yararlanmaya devam etmesi söz

konusu olmaz ve fakat Ürün’ün mülkiyetine sahip olması nedeniyle 3.1. madde hükmü uygulama alanı bulur. Tüm nakil taleplerinde Abone’nin ikametgâh belgesini nakil talebi ile birlikte Türk Telekom’a ibraz etmesi gerekmektedir.

4.Abone’nin Kampanya’dan yararlandığı süre boyunca geçerli olmak üzere, işbu Koşullar’ın 5 (i) bendinde belirtilen Kurul Kararı; daha sonrasında ise Kurul Kararı’na aykırı olmayacak şekilde Abone’nin Türk Telekom ile imzalamış olduğu Telefon Aboneliği Sözleşmesi’nin/Hizmet Formu’nun (ve Çerçeve Abonelik Sözleşmesi’ni) bütün hükümleri, işbu Katılım Koşulları ve Taahhütnamesi kapsamındaki abonelik ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda öncelikle uygulanır.

5. Türk Telekom, resmi ve adli makamların müdahalesi veya teknik şartlardan ötürü işbu Kampanya şartlarında yapılan değişikliklerden veya Kampanya’nın süresinden önce kaldırılmasından dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Söz konusu değişiklikler, Türk Telekom tarafından “www.turktelekom.com.tr” resmi internet sitesi üzerinden ve benzeri yollarla değişiklik yürürlüğe girmeden önce mevzuata uygun olarak Abone’lerine duyurulur. Bu durumda, Abone, Türk Telekom tarafından bu yolla yapılan duyurulardan bilgisi olmadığı yönünde bir itirazda bulunamaz.

6. Abone, Kampanya dâhilinde verilen Ürün’deki ayıplardan dolayı Cihaz üreticisine veya Türk Telekom’a başvurabilir. Arıza oluşması durumunda veya Ürün’le ilgili her türlü talepte/şikâyette Ürün’le ilgili garanti kapsamı dâhilindeki Yetkili Teknik Servisi işlemler yapılacaktır. Ancak TK 4060 modele ilişkin şikayetlerde aboneden Ürün iade alınarak yeni Ürün verilecektir. Arıza durumunda ve Ürün ile ilgili her türlü talep ve şikâyette Abone’nin Tesan Yetkili Teknik Servisleri ile veya Türk Telekom ile irtibata geçmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, iletişim bilgileri aşağıda belirtilmiştir:

Yetkili Teknik Servisi:

• Servis Adı : TELENET İLETİŞİM SİSTEM SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi : DÜDEN

• Vergi No : 8370069887

• Telefon No : 0.242.2484782

• HYB NO : 14.11.07/HYB-325

• Adres : ALTINDAĞ MAH.100.YIL BULV.IŞIK APT.167 SOK.NO:8/C

• Şehir : ANTALYA

• Servis Adı : YIL-TEL TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi : MERAM

• Vergi No : 9530027360

• Telefon No : 0332 321 00 14

• HYB NO : 14.11.42/HYB-284

• Adres : BABALIK MAH. YAPICI İŞ MERKEZİ E BLOK NO:5-7

• Şehir : KONYA

• Servis Adı : SAKİN TELEFON SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi : ÇAKABEY

• Vergi No : 7400032116

• Telefon No : 4411924

• HYB NO : 35/1625

• Adres : 1370 SOK. NO:7/3 ÇANKAYA

• Şehir : İZMİR

• Servis Adı : AKEL ELEKTRONİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi :

• Vergi No :

• Telefon No : 0322 3633939

• HYB NO : 01-HYB-255

• Adres : ZİYAPAŞA BULVARI ÇINARLI MAH.8 SOK.ŞAN İŞHANI NO:1/E SEYHAN/

• Şehir : ADANA

• Servis Adı : TELEFON SANTRAL TİCARET HALUK DERİCİOĞLU

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi :

• Vergi No :

• Telefon No : 322-3512547

• HYB NO : 14.02-HYB-1177

• Adres : KIZILAY CAD. NEVRESOĞLU İŞHANI KAT 2 NO.7-12 SEYHAN/

• Şehir : ADANA

• Servis Adı : MURAT GÜNAŞTI-TÜRK TELEFON TİCARET

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi : ERZURUM

• Vergi No : 39097275546

• Telefon No : 0 442 235 1313

• HYB NO : 14.11.25/HYB-100

• Adres : CUMHURİYET CAD.SİTE DADAŞ PASAJI NO:52-

• Şehir : ERZURUM

• Servis Adı : ORSA TELEFON TAAH. TİC.LTD.ŞTİ.

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi : ULUS

• Vergi No : 6470241153

• Telefon No : 0312 3091820

• HYB NO : 06/4930

• Adres : ŞEHİT TEĞMEN KALMAZ CAD. NO: 24/B ULUS

• Şehir : ANKARA

• Servis Adı : BEŞORAK İLETİŞİM SİSTEMLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi : BAŞKENT

• Vergi No : 1460019618

• Telefon No : 903124726590

• HYB NO : 06/541

• Adres : CEVİZLİDERE CAD. 10/5 BALGAT

• Şehir : ANKARA

• Servis Adı : ALİ HAYDAR BEKTAŞOĞLU-ÇÖZÜM TEKNİK

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi : SEĞMENLER

• Vergi No : 34585222618

• Telefon No : 903124804888

• HYB NO : 06-HYB-3313

• Adres : İLKADIM MAH. DİKMEN CAD. NO: 195/B ÇANKAYA

• Şehir : ANKARA

• Servis Adı : İBRAHİM GÜRCAN-GÜRCAN TELEFON

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi :

• Vergi No :

• Telefon No : 0272 215 26 16

• HYB NO : 20/1422

• Adres : UMURBEY MAH.BASIN CAD. BELEDİYE ARKA SK.NO:26

• Şehir : AFYONKARAHİSAR

• Servis Adı : DOĞCAN ELEKTRONİK -MEHMET YILDIRIM

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi : HOPA

• Vergi No : 26302189472

• Telefon No : 0466 351 3030

• HYB NO : 61-HYB-400

• Adres : YUKARI KULEDİBİ MAH. KARS CAD. HOPA

• Şehir : ARTVİN

• Servis Adı : ÖZTÜRK TELEFON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ İNŞAAT PAZARLAMA TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi :

• Vergi No :

• Telefon No : 2214223

• HYB NO : 26/93

• Adres : DELİKLİTAŞ SAVTEKİN CAD.NO:44/B

• Şehir : ESKİŞEHİR

• Servis Adı : TESAN İLETİŞİM A.Ş.

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi : BOĞAZİÇİ KURUMLAR

• Vergi No : 8400048069

• Telefon No : 0212 4546000

• HYB NO : 34/1769

• Adres : ÇOBANÇESME MAH. BİLGE SOK. NO:17 YENİBOSNA/

• Şehir : İSTANBUL

• Servis Adı : BABAOĞLU İLETİŞİM İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi : MARDİN

• Vergi No : 1280049056

• Telefon No : 482-2132539

• HYB NO : 14.31.21/HYB-0075

• Adres : KIZILTEPE KAVŞAĞI ORMAN İŞLETMESİ KARŞISI SEMA APT.ALTI YENİŞEHİR /

• Şehir : MARDİN

• Servis Adı : SAHİL ELEKTRONİK MUSA KORUK

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi : YEŞİLÇAY V.D.

• Vergi No : 18973444684

• Telefon No : 0464 214 20 34

• HYB NO : 61-HYB-497

• Adres : EKREM ORHON MAHALLESİ SAHİL CAMİ KARŞISI

• Şehir : RİZE

• Servis Adı : ÇAĞDAŞ RİZE ELEKTRONİK-İSMAİL ZAİMOĞLU Esnaf

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi : yeşilçay

• Vergi No : 9960068946

• Telefon No : 0464 213 24 20

• HYB NO : 61-HYB-506

• Adres : TOPHANE MAH. PİRİREİS SOKAK NO.2

• Şehir : RİZE

• Servis Adı : MUHAMMET KOÇ -ÇAĞDAŞ RİZE SERVİS HİZMETLERİ

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi : YEŞİLÇAY

• Vergi No : 5690228561

• Telefon No : 0464 217 90 72

• HYB NO : 61-HYB-597

• Adres : MÜFTÜ MAH. CUMHURİYET CAD. NO:290/A

• Şehir : RİZE

• Servis Adı : EBUBEKİR AYDIN -AYDIN ELEKTRONİK

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi : YEŞİLÇAY VD:

• Vergi No : 49804637562

• Telefon No : 04642132420

• HYB NO : 61-HYB-600

• Adres : TOPHANE MAH. ATATÜRK CAD. RİZE İŞ MERKEZİ NO:317

• Şehir : RİZE

• Servis Adı : TOPRAK TEKNİK-FATİH TOPRAK

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi : yeşilçay

• Vergi No : 53157191632

• Telefon No : 0464 212 22 23

• HYB NO : 61-HYB-729

• Adres : TOPHANE MAH. KAÇKAR CD. NO:19

• Şehir : RİZE

• Servis Adı : MERT TELEKOM NEVİN KÖYLÜ

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi : ÇORLU VERGİ DAİRESİ

• Vergi No : 5890069142

• Telefon No : 02826526430

• HYB NO : 59-HYB-109

• Adres : MUHİTTİN MH NURAY SOK. NO:5 ÇORLU

• Şehir : TEKİRDAĞ Türk Telekomünikasyon A.Ş.

İletişim Merkezi: Türk Telekom Çağrı Merkezi Telefon numarası: 444 1 444

İnternet adresi : www.turktelekom.com.tr

7. Ürün, Kampanya Taahhütnamesi’nin imzalanmasını müteakip, aynı gün Türk Telekom’un satış birimlerinde (bayi, ofis gibi) Abone’ye teslim edilecektir.

8. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Stoklarda Ürün’ün tükenmesi nedeniyle Abone talebinin karşılanmamasından dolayı Türk Telekom hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

9. İşbu Kampanya Katılım Koşulları ve Taahhütnamesi aslı Türk Telekom’da kalacak, “aslı gibidir” şerhi imzalanmış olan bir sureti Abone’ye verilecek şekilde düzenlenmiştir.

(2)

KAMPANYA’NIN KAPSAMI

Aşağıdaki şartları sağlayan Türk Telekom Telefon Abonelerinin (“Abone”) 25 Aralık 2012 (bu tarih dâhil)- 31 Aralık 2013 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında gerçekleştirilen Türk Telekom Hediye Telefon Kampanyası’na (“Kampanya”) katılmaları mümkündür:

• Türk Telekom’un ev telefonu abonesi olmak,

• 12 ay ev telefonu aboneliği taahhüdünde bulunmak,

• Hat dondurma listesinde olmamak,

• Kara listede olmamak,

• Kampanya başlangıç tarihi ile bitiş tarihleri arasında Kampanya’dan faydalanmak üzere Türk Telekom ofislerine başvurmak,

• 12 (oniki) ay Taahhüt Süresi tamamlanmadan Kampanyadan her hangi bir nedenle çıkması durumunda, Ürün’ün Piyasa Bedeli’ni, Türk Telekom’a ödemeyi taahhüt etmek,

• Son 3 ay içerisinde T.C. Kimlik Numarası bazında alma haberli mektup veya hat toplama işlemi/hareketi görmemiş olmak,

• Sabit hat üzerinde taksitlendirilmiş borcu olmamak

• Aşağıda detayları belirtilen (4500 veya 2500 kişilik) katılım sınırı içerisinde yer almak.

Yukarıdaki şartları taşıyan Abone, hat başına sadece 1 (bir) adet (TK-2355CI veya TK-4060 veya TK-6109CI) (“Ürün”) için Kampanya kapsamında talepte bulunabilir. Abone’nin Kampnaya kapsamında Türk Telekom tarafından kendisine hediye olarak TK-4060 (kablolu masa tip telefon) veya TK-6109CI (kablolu masa tipi telefon) verilmesini istemesi durumunda Kampnaya’ya katılan ilk 2500 (ikibinbeş) kişi arasında yer alması;

TK-2355CI (kablolu duvar tipi telefon) verilmesini istemesi durumunda ise ilk 4500 (dörtbinbeşyüz) kişi arasında yer alması gerekmektedir.

Kampanya kapsamında, Abone’ye sunulacak Ürün’ün özellikleri, Kampanya’dan herhangi bir nedenle 12 aylık taahhüt süresi dolmadan çıkılması halinde Abone adına tahakkuk ettirilecek ücretler aşağıda yer almaktadır.

KAMPANYA KOŞULLARI

Kampanya’ya katılan Abone’lere Ürün olarak (TK-2355CI, TK-4060, TK-6109CI)hediye edilecek olup, Abone tarafından üstlenilecek KDV dahil piyasa fiyatları şöyledir:

• Ürün’ün Piyasa Bedeli (cari fiyatı) KDV dahil;

TK-2355CI ( kablolu duvar tipi telefon) 20 TL (yirmi Türklirası) TK-4060 (kablolu masa tip telefon) 35 TL (otuzbeş Türklirası) TK-6109CI (kablolu masa tipi telefon) 35 TL ( otuzbeş Türklirası)

olup, Kampanya’dan işbu Katılım Koşulları’nın 2, 3.1., 3.3, ve 4. maddesinde sayılı olan herhangi bir nedenle çıkılması durumunda, işbu Katılım Koşulları’nda belirtilen İhlal Halinde Ödenecek Ücret’in tamamını; Abone’nin aynı dönem faturasına yansıtılmak suretiyle tek seferde tahsil edilecektir.

Taahhütname’nin yürürlüğünden doğan damga vergisi Abone tarafından karşılanacak ve bu kapsamda, sadece bir defaya mahsus olmak üzere Abone’nin ilk faturasına yansıtılacaktır. Abone’nin kanun hükümleriyle damga vergisinden muaf olması durumunda ise, damga vergisi Türk Telekom tarafından karşılanacaktır. Yürürlükteki damga vergisi oranı, http://www.turktelekom.com.tr/tt/portal/Guncel/Detay/

Guncel-Damga-Vergisi-Orani adresinde belirtilmiştir.

1. Kampanya kapsamında Abone’ye hediye edilecek Ürün’ler aşağıda belirtilen özellikleri taşımaktadır:

T-TEC Marka TK-2355CI Model Işıklı LCD ekran./38 arayan, 5 aranan numara hafızası /Tarih, saat. /Bekletme.

/Redial, flash./ FSK/DTMTK-2355CI kablolu telefon.

T-TEC Marka TK-4060 Model Eller serbest görüşme /Arayan numarayı gösterme/ 3 satır LCD ekran / 6 adet tek tuş ile arama hafızası/ 63 arayan, 16 aranan numara hafızası/ Ayarlanabilir zil sesi seviyesi / Ayarlanabilir flaş süresi / Müzikli bekletme / Tarih/Saat / Alarm/ Redial / Pause / Mute / Flash / FSK&DTMF sistemlerine uyumlu /TSE, CE ve RoHS standartlarına uyumlu / Duvara monte edebilme

T-TEC Marka TK-6109CI Model Eller serbest görüşme/ Arayan numarayı gösterme/ Işıklı, geniş LCD ekran/ 1 Adet tek, 10 adet çift tuş hızlı arama tuşu/ 99 Arayan, 18 aranan numara hafızası/ Tarih, saat, alarm, hesap makinesi/ 3 adet bekletme melodisi/ Redial, pause, flash,

FSK/DTMF

2. Abone’nin Kampanya’dan yararlandığı süre boyunca Türk Telekom ile akdettiği Telefon Aboneliği Sözleşmesi’ni/Hizmet Formunu (ve Çerçeve Abonelik Sözlşemesi’ni) ve/veya işbu Kampanya Katılım Koşullarını ve Taahhütnamesi’ni herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen üçüncü bir kişiye devretmek istemesi durumunda, bu talep Türk Telekom tarafından karşılanmayacak ve Abone’ye bu konuda bilgi verilecektir. Abone’nin devir talebinde ısrar etmesi durumunda işbu Koşulların 3.1. maddesi uygulama alanı bulacaktır.

3.1. Abone’nin Kampanya’dan çıkması durumunda; Ürün’ün Piyasa Bedeli’nin tek seferde; Abone’den talep edilebileceği haller şunlardır: Abone’nin Taahhüt Süresi tamamlanmadan Kampanya’dan çıkma talebinde bulunması, PSTN (telefon) aboneliğinden vazgeçmesi, telefon hizmetine ilişkin adına tahakkuk eden ücretleri ödememesi, hattını devretmesi, abonelik türünü değiştirmesi (ev telefonu aboneliğinden işyeri aboneliğine geçiş yapması), Telefon Aboneliği Sözleşmesi’ni/Hizmet Formu’nu feshetmesi, Telefon Abonelik Sözleşmesi’nin/Hizmet Formu’nun Türk Telekom tarafından feshedilmesi, işbu Katılım Koşulları’nın ve Kampanya Katılım Taahhütnamesi’nin hükümlerini yerine getirmemesi, hattın kapatılması/iptali gibi nedenler başta olmak üzere, Kampanya’nın ve/veya PSTN aboneliğinin herhangi bir nedenle 12 aylık Taahhüt Süresi tamamlanmadan sona ermesi. Bununla birlikte, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun almış olduğu 03.01.2013 tarih ve 2013/DK-THD/14 sayılı ve 20.03.2013 tarih ve 2013/DK-THD/154 sayılı kararları (“Kurul Kararı”) uyarınca, Taahhüt Süresi tamamlanmadan Abone’nin Kampanya kapsamından çıkması/çıkarılması durumunda, Kampanya’dan çıktığı/çıkarıldığı tarih itibariyle kalan Taahhüt Süresi göz önünde bulundurulduğunda, kalan Taahhüt Süresi açısından Kampanya kapsamında taahhüt verdiği ve henüz tahakkuk etmemiş Tarife Paketi ücretlerinin toplamının (“Kalan Aylar Faydası”), Abone’den Kampanya kapsamında alınmamış olan Ürün’ün Piyasa Bedeli’nden (“Sağlanan Fayda”) daha düşük olması durumunda, Abone, İhlal Halinde Ödenecek Ücret olarak Sağlanan Fayda’yı değil, Kalan Aylar Faydası’nı Türk Telekom’a tek seferde ödemekle yükümlüdür*.

(* Türk Telekom, yargı kararıyla Kurul Kararı’nın yürütmesinin durdurulması veya iptal edilmesi durumunda, İhlal Halinde Ödenecek Ücret olarak Sağlanan Fayda’yı isteme hakkını saklı tutar.)

3.2. Abone, Kampanya’dan vazgeçme, Kampanya aboneliğini sona erdirme gibi Kampanya kapsamından çıkmasına yönelik her türlü talebini yazılı olarak veya Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği hükümlerine uygun diğer usullerle Türk Telekom’a iletmekle yükümlüdür.

3.3. Kampanya’dan faydalanan Abone’nin Katılım Taahhütnamesi’ni imzaladığı tarihten itibaren 12 ay içerisinde Telefon Aboneliği Sözleşmesi’ni/Hizmet Formu’nu (ve/veya Çerçeve Abonelik Sözleşmesi’ni)devretmeksizin Katılım Taahhütnamesi’ni devretmek istemesi durumunda, Abone, telefon aboneliği sona erdirilmeksizin, Kampanya kapsamından çıkarılır, işbu Katılım Koşulları’nın 3.1 maddesinde öngörülen sonuçlar uygulama alanı bulur.

3.4. Abone, Kampanya çerçevesinde Türk Telekom’dan aldığı telefon hizmetine ilişkin aboneliğinin başka yere naklini talep edebilir. Naklin aynı il içerisinde yapılması durumunda, Abone Kampanya’dan yararlanmaya devam eder. Buna karşılık, yapılan il dışı nakil taleplerinde telefon hizmetinin teknik imkânsızlıklar nedeniyle Abone’nin hizmetin naklini istediği yerde sürekli olarak verilememesi nedeniyle Abone’nin telefon aboneliğini iptal ettirmek istemesi durumunda, Abone’nin Kampanya’dan yararlanmaya devam etmesi söz

konusu olmaz ve fakat Ürün’ün mülkiyetine sahip olması nedeniyle 3.1. madde hükmü uygulama alanı bulur.

Tüm nakil taleplerinde Abone’nin ikametgâh belgesini nakil talebi ile birlikte Türk Telekom’a ibraz etmesi gerekmektedir.

4.Abone’nin Kampanya’dan yararlandığı süre boyunca geçerli olmak üzere, işbu Koşullar’ın 5 (i) bendinde belirtilen Kurul Kararı; daha sonrasında ise Kurul Kararı’na aykırı olmayacak şekilde Abone’nin Türk Telekom ile imzalamış olduğu Telefon Aboneliği Sözleşmesi’nin/Hizmet Formu’nun (ve Çerçeve Abonelik Sözleşmesi’ni) bütün hükümleri, işbu Katılım Koşulları ve Taahhütnamesi kapsamındaki abonelik ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda öncelikle uygulanır.

5. Türk Telekom, resmi ve adli makamların müdahalesi veya teknik şartlardan ötürü işbu Kampanya şartlarında yapılan değişikliklerden veya Kampanya’nın süresinden önce kaldırılmasından dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Söz konusu değişiklikler, Türk Telekom tarafından “www.turktelekom.com.tr” resmi internet sitesi üzerinden ve benzeri yollarla değişiklik yürürlüğe girmeden önce mevzuata uygun olarak Abone’lerine duyurulur. Bu durumda, Abone, Türk Telekom tarafından bu yolla yapılan duyurulardan bilgisi olmadığı yönünde bir itirazda bulunamaz.

6. Abone, Kampanya dâhilinde verilen Ürün’deki ayıplardan dolayı Cihaz üreticisine veya Türk Telekom’a başvurabilir. Arıza oluşması durumunda veya Ürün’le ilgili her türlü talepte/şikâyette Ürün’le ilgili garanti kapsamı dâhilindeki Yetkili Teknik Servisi işlemler yapılacaktır. Ancak TK 4060 modele ilişkin şikayetlerde aboneden Ürün iade alınarak yeni Ürün verilecektir. Arıza durumunda ve Ürün ile ilgili her türlü talep ve şikâyette Abone’nin Tesan Yetkili Teknik Servisleri ile veya Türk Telekom ile irtibata geçmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, iletişim bilgileri aşağıda belirtilmiştir:

Yetkili Teknik Servisi:

• Servis Adı : TELENET İLETİŞİM SİSTEM SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi : DÜDEN

• Vergi No : 8370069887

• Telefon No : 0.242.2484782

• HYB NO : 14.11.07/HYB-325

• Adres : ALTINDAĞ MAH.100.YIL BULV.IŞIK APT.167 SOK.NO:8/C

• Şehir : ANTALYA

• Servis Adı : YIL-TEL TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi : MERAM

• Vergi No : 9530027360

• Telefon No : 0332 321 00 14

• HYB NO : 14.11.42/HYB-284

• Adres : BABALIK MAH. YAPICI İŞ MERKEZİ E BLOK NO:5-7

• Şehir : KONYA

• Servis Adı : SAKİN TELEFON SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi : ÇAKABEY

• Vergi No : 7400032116

• Telefon No : 4411924

• HYB NO : 35/1625

• Adres : 1370 SOK. NO:7/3 ÇANKAYA

• Şehir : İZMİR

• Servis Adı : AKEL ELEKTRONİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi :

• Vergi No :

• Telefon No : 0322 3633939

• HYB NO : 01-HYB-255

• Adres : ZİYAPAŞA BULVARI ÇINARLI MAH.8 SOK.ŞAN İŞHANI NO:1/E SEYHAN/

• Şehir : ADANA

• Servis Adı : TELEFON SANTRAL TİCARET HALUK DERİCİOĞLU

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi :

• Vergi No :

• Telefon No : 322-3512547

• HYB NO : 14.02-HYB-1177

• Adres : KIZILAY CAD. NEVRESOĞLU İŞHANI KAT 2 NO.7-12 SEYHAN/

• Şehir : ADANA

• Servis Adı : MURAT GÜNAŞTI-TÜRK TELEFON TİCARET

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi : ERZURUM

• Vergi No : 39097275546

• Telefon No : 0 442 235 1313

• HYB NO : 14.11.25/HYB-100

• Adres : CUMHURİYET CAD.SİTE DADAŞ PASAJI NO:52-

• Şehir : ERZURUM

• Servis Adı : ORSA TELEFON TAAH. TİC.LTD.ŞTİ.

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi : ULUS

• Vergi No : 6470241153

• Telefon No : 0312 3091820

• HYB NO : 06/4930

• Adres : ŞEHİT TEĞMEN KALMAZ CAD. NO: 24/B ULUS

• Şehir : ANKARA

• Servis Adı : BEŞORAK İLETİŞİM SİSTEMLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi : BAŞKENT

• Vergi No : 1460019618

• Telefon No : 903124726590

• HYB NO : 06/541

• Adres : CEVİZLİDERE CAD. 10/5 BALGAT

• Şehir : ANKARA

• Servis Adı : ALİ HAYDAR BEKTAŞOĞLU-ÇÖZÜM TEKNİK

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi : SEĞMENLER

• Vergi No : 34585222618

• Telefon No : 903124804888

• HYB NO : 06-HYB-3313

• Adres : İLKADIM MAH. DİKMEN CAD. NO: 195/B ÇANKAYA

• Şehir : ANKARA

• Servis Adı : İBRAHİM GÜRCAN-GÜRCAN TELEFON

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi :

• Vergi No :

• Telefon No : 0272 215 26 16

• HYB NO : 20/1422

• Adres : UMURBEY MAH.BASIN CAD. BELEDİYE ARKA SK.NO:26

• Şehir : AFYONKARAHİSAR

• Servis Adı : DOĞCAN ELEKTRONİK -MEHMET YILDIRIM

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi : HOPA

• Vergi No : 26302189472

• Telefon No : 0466 351 3030

• HYB NO : 61-HYB-400

• Adres : YUKARI KULEDİBİ MAH. KARS CAD. HOPA

• Şehir : ARTVİN

• Servis Adı : ÖZTÜRK TELEFON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ İNŞAAT PAZARLAMA TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi :

• Vergi No :

• Telefon No : 2214223

• HYB NO : 26/93

• Adres : DELİKLİTAŞ SAVTEKİN CAD.NO:44/B

• Şehir : ESKİŞEHİR

• Servis Adı : TESAN İLETİŞİM A.Ş.

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi : BOĞAZİÇİ KURUMLAR

• Vergi No : 8400048069

• Telefon No : 0212 4546000

• HYB NO : 34/1769

• Adres : ÇOBANÇESME MAH. BİLGE SOK. NO:17 YENİBOSNA/

• Şehir : İSTANBUL

• Servis Adı : BABAOĞLU İLETİŞİM İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi : MARDİN

• Vergi No : 1280049056

• Telefon No : 482-2132539

• HYB NO : 14.31.21/HYB-0075

• Adres : KIZILTEPE KAVŞAĞI ORMAN İŞLETMESİ KARŞISI SEMA APT.ALTI YENİŞEHİR /

• Şehir : MARDİN

• Servis Adı : SAHİL ELEKTRONİK MUSA KORUK

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi : YEŞİLÇAY V.D.

• Vergi No : 18973444684

• Telefon No : 0464 214 20 34

• HYB NO : 61-HYB-497

• Adres : EKREM ORHON MAHALLESİ SAHİL CAMİ KARŞISI

• Şehir : RİZE

• Servis Adı : ÇAĞDAŞ RİZE ELEKTRONİK-İSMAİL ZAİMOĞLU Esnaf

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi : yeşilçay

• Vergi No : 9960068946

• Telefon No : 0464 213 24 20

• HYB NO : 61-HYB-506

• Adres : TOPHANE MAH. PİRİREİS SOKAK NO.2

• Şehir : RİZE

• Servis Adı : MUHAMMET KOÇ -ÇAĞDAŞ RİZE SERVİS HİZMETLERİ

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi : YEŞİLÇAY

• Vergi No : 5690228561

• Telefon No : 0464 217 90 72

• HYB NO : 61-HYB-597

• Adres : MÜFTÜ MAH. CUMHURİYET CAD. NO:290/A

• Şehir : RİZE

• Servis Adı : EBUBEKİR AYDIN -AYDIN ELEKTRONİK

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi : YEŞİLÇAY VD:

• Vergi No : 49804637562

• Telefon No : 04642132420

• HYB NO : 61-HYB-600

• Adres : TOPHANE MAH. ATATÜRK CAD. RİZE İŞ MERKEZİ NO:317

• Şehir : RİZE

• Servis Adı : TOPRAK TEKNİK-FATİH TOPRAK

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi : yeşilçay

• Vergi No : 53157191632

• Telefon No : 0464 212 22 23

• HYB NO : 61-HYB-729

• Adres : TOPHANE MAH. KAÇKAR CD. NO:19

• Şehir : RİZE

• Servis Adı : MERT TELEKOM NEVİN KÖYLÜ

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi : ÇORLU VERGİ DAİRESİ

• Vergi No : 5890069142

• Telefon No : 02826526430

• HYB NO : 59-HYB-109

• Adres : MUHİTTİN MH NURAY SOK. NO:5 ÇORLU

• Şehir : TEKİRDAĞ Türk Telekomünikasyon A.Ş.

İletişim Merkezi: Türk Telekom Çağrı Merkezi Telefon numarası: 444 1 444

İnternet adresi : www.turktelekom.com.tr

7. Ürün, Kampanya Taahhütnamesi’nin imzalanmasını müteakip, aynı gün Türk Telekom’un satış birimlerinde (bayi, ofis gibi) Abone’ye teslim edilecektir.

8. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Stoklarda Ürün’ün tükenmesi nedeniyle Abone talebinin karşılanmamasından dolayı Türk Telekom hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

9. İşbu Kampanya Katılım Koşulları ve Taahhütnamesi aslı Türk Telekom’da kalacak, “aslı gibidir” şerhi imzalanmış olan bir sureti Abone’ye verilecek şekilde düzenlenmiştir.

(3)

KAMPANYA’NIN KAPSAMI

Aşağıdaki şartları sağlayan Türk Telekom Telefon Abonelerinin (“Abone”) 25 Aralık 2012 (bu tarih dâhil)- 31 Aralık 2013 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında gerçekleştirilen Türk Telekom Hediye Telefon Kampanyası’na (“Kampanya”) katılmaları mümkündür:

• Türk Telekom’un ev telefonu abonesi olmak,

• 12 ay ev telefonu aboneliği taahhüdünde bulunmak,

• Hat dondurma listesinde olmamak,

• Kara listede olmamak,

• Kampanya başlangıç tarihi ile bitiş tarihleri arasında Kampanya’dan faydalanmak üzere Türk Telekom ofislerine başvurmak,

• 12 (oniki) ay Taahhüt Süresi tamamlanmadan Kampanyadan her hangi bir nedenle çıkması durumunda, Ürün’ün Piyasa Bedeli’ni, Türk Telekom’a ödemeyi taahhüt etmek,

• Son 3 ay içerisinde T.C. Kimlik Numarası bazında alma haberli mektup veya hat toplama işlemi/hareketi görmemiş olmak,

• Sabit hat üzerinde taksitlendirilmiş borcu olmamak

• Aşağıda detayları belirtilen (4500 veya 2500 kişilik) katılım sınırı içerisinde yer almak.

Yukarıdaki şartları taşıyan Abone, hat başına sadece 1 (bir) adet (TK-2355CI veya TK-4060 veya TK-6109CI) (“Ürün”) için Kampanya kapsamında talepte bulunabilir. Abone’nin Kampnaya kapsamında Türk Telekom tarafından kendisine hediye olarak TK-4060 (kablolu masa tip telefon) veya TK-6109CI (kablolu masa tipi telefon) verilmesini istemesi durumunda Kampnaya’ya katılan ilk 2500 (ikibinbeş) kişi arasında yer alması;

TK-2355CI (kablolu duvar tipi telefon) verilmesini istemesi durumunda ise ilk 4500 (dörtbinbeşyüz) kişi arasında yer alması gerekmektedir.

Kampanya kapsamında, Abone’ye sunulacak Ürün’ün özellikleri, Kampanya’dan herhangi bir nedenle 12 aylık taahhüt süresi dolmadan çıkılması halinde Abone adına tahakkuk ettirilecek ücretler aşağıda yer almaktadır.

KAMPANYA KOŞULLARI

Kampanya’ya katılan Abone’lere Ürün olarak (TK-2355CI, TK-4060, TK-6109CI)hediye edilecek olup, Abone tarafından üstlenilecek KDV dahil piyasa fiyatları şöyledir:

• Ürün’ün Piyasa Bedeli (cari fiyatı) KDV dahil;

TK-2355CI ( kablolu duvar tipi telefon) 20 TL (yirmi Türklirası) TK-4060 (kablolu masa tip telefon) 35 TL (otuzbeş Türklirası) TK-6109CI (kablolu masa tipi telefon) 35 TL ( otuzbeş Türklirası)

olup, Kampanya’dan işbu Katılım Koşulları’nın 2, 3.1., 3.3, ve 4. maddesinde sayılı olan herhangi bir nedenle çıkılması durumunda, işbu Katılım Koşulları’nda belirtilen İhlal Halinde Ödenecek Ücret’in tamamını; Abone’nin aynı dönem faturasına yansıtılmak suretiyle tek seferde tahsil edilecektir.

Taahhütname’nin yürürlüğünden doğan damga vergisi Abone tarafından karşılanacak ve bu kapsamda, sadece bir defaya mahsus olmak üzere Abone’nin ilk faturasına yansıtılacaktır. Abone’nin kanun hükümleriyle damga vergisinden muaf olması durumunda ise, damga vergisi Türk Telekom tarafından karşılanacaktır. Yürürlükteki damga vergisi oranı, http://www.turktelekom.com.tr/tt/portal/Guncel/Detay/

Guncel-Damga-Vergisi-Orani adresinde belirtilmiştir.

1. Kampanya kapsamında Abone’ye hediye edilecek Ürün’ler aşağıda belirtilen özellikleri taşımaktadır:

T-TEC Marka TK-2355CI Model Işıklı LCD ekran./38 arayan, 5 aranan numara hafızası /Tarih, saat. /Bekletme.

/Redial, flash./ FSK/DTMTK-2355CI kablolu telefon.

T-TEC Marka TK-4060 Model Eller serbest görüşme /Arayan numarayı gösterme/ 3 satır LCD ekran / 6 adet tek tuş ile arama hafızası/ 63 arayan, 16 aranan numara hafızası/ Ayarlanabilir zil sesi seviyesi / Ayarlanabilir flaş süresi / Müzikli bekletme / Tarih/Saat / Alarm/ Redial / Pause / Mute / Flash / FSK&DTMF sistemlerine uyumlu /TSE, CE ve RoHS standartlarına uyumlu / Duvara monte edebilme

T-TEC Marka TK-6109CI Model Eller serbest görüşme/ Arayan numarayı gösterme/ Işıklı, geniş LCD ekran/ 1 Adet tek, 10 adet çift tuş hızlı arama tuşu/ 99 Arayan, 18 aranan numara hafızası/ Tarih, saat, alarm, hesap makinesi/ 3 adet bekletme melodisi/ Redial, pause, flash,

FSK/DTMF

2. Abone’nin Kampanya’dan yararlandığı süre boyunca Türk Telekom ile akdettiği Telefon Aboneliği Sözleşmesi’ni/Hizmet Formunu (ve Çerçeve Abonelik Sözlşemesi’ni) ve/veya işbu Kampanya Katılım Koşullarını ve Taahhütnamesi’ni herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen üçüncü bir kişiye devretmek istemesi durumunda, bu talep Türk Telekom tarafından karşılanmayacak ve Abone’ye bu konuda bilgi verilecektir. Abone’nin devir talebinde ısrar etmesi durumunda işbu Koşulların 3.1. maddesi uygulama alanı bulacaktır.

3.1. Abone’nin Kampanya’dan çıkması durumunda; Ürün’ün Piyasa Bedeli’nin tek seferde; Abone’den talep edilebileceği haller şunlardır: Abone’nin Taahhüt Süresi tamamlanmadan Kampanya’dan çıkma talebinde bulunması, PSTN (telefon) aboneliğinden vazgeçmesi, telefon hizmetine ilişkin adına tahakkuk eden ücretleri ödememesi, hattını devretmesi, abonelik türünü değiştirmesi (ev telefonu aboneliğinden işyeri aboneliğine geçiş yapması), Telefon Aboneliği Sözleşmesi’ni/Hizmet Formu’nu feshetmesi, Telefon Abonelik Sözleşmesi’nin/Hizmet Formu’nun Türk Telekom tarafından feshedilmesi, işbu Katılım Koşulları’nın ve Kampanya Katılım Taahhütnamesi’nin hükümlerini yerine getirmemesi, hattın kapatılması/iptali gibi nedenler başta olmak üzere, Kampanya’nın ve/veya PSTN aboneliğinin herhangi bir nedenle 12 aylık Taahhüt Süresi tamamlanmadan sona ermesi. Bununla birlikte, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun almış olduğu 03.01.2013 tarih ve 2013/DK-THD/14 sayılı ve 20.03.2013 tarih ve 2013/DK-THD/154 sayılı kararları (“Kurul Kararı”) uyarınca, Taahhüt Süresi tamamlanmadan Abone’nin Kampanya kapsamından çıkması/çıkarılması durumunda, Kampanya’dan çıktığı/çıkarıldığı tarih itibariyle kalan Taahhüt Süresi göz önünde bulundurulduğunda, kalan Taahhüt Süresi açısından Kampanya kapsamında taahhüt verdiği ve henüz tahakkuk etmemiş Tarife Paketi ücretlerinin toplamının (“Kalan Aylar Faydası”), Abone’den Kampanya kapsamında alınmamış olan Ürün’ün Piyasa Bedeli’nden (“Sağlanan Fayda”) daha düşük olması durumunda, Abone, İhlal Halinde Ödenecek Ücret olarak Sağlanan Fayda’yı değil, Kalan Aylar Faydası’nı Türk Telekom’a tek seferde ödemekle yükümlüdür*.

(* Türk Telekom, yargı kararıyla Kurul Kararı’nın yürütmesinin durdurulması veya iptal edilmesi durumunda, İhlal Halinde Ödenecek Ücret olarak Sağlanan Fayda’yı isteme hakkını saklı tutar.)

3.2. Abone, Kampanya’dan vazgeçme, Kampanya aboneliğini sona erdirme gibi Kampanya kapsamından çıkmasına yönelik her türlü talebini yazılı olarak veya Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği hükümlerine uygun diğer usullerle Türk Telekom’a iletmekle yükümlüdür.

3.3. Kampanya’dan faydalanan Abone’nin Katılım Taahhütnamesi’ni imzaladığı tarihten itibaren 12 ay içerisinde Telefon Aboneliği Sözleşmesi’ni/Hizmet Formu’nu (ve/veya Çerçeve Abonelik Sözleşmesi’ni)devretmeksizin Katılım Taahhütnamesi’ni devretmek istemesi durumunda, Abone, telefon aboneliği sona erdirilmeksizin, Kampanya kapsamından çıkarılır, işbu Katılım Koşulları’nın 3.1 maddesinde öngörülen sonuçlar uygulama alanı bulur.

3.4. Abone, Kampanya çerçevesinde Türk Telekom’dan aldığı telefon hizmetine ilişkin aboneliğinin başka yere naklini talep edebilir. Naklin aynı il içerisinde yapılması durumunda, Abone Kampanya’dan yararlanmaya devam eder. Buna karşılık, yapılan il dışı nakil taleplerinde telefon hizmetinin teknik imkânsızlıklar nedeniyle Abone’nin hizmetin naklini istediği yerde sürekli olarak verilememesi nedeniyle Abone’nin telefon aboneliğini iptal ettirmek istemesi durumunda, Abone’nin Kampanya’dan yararlanmaya devam etmesi söz

konusu olmaz ve fakat Ürün’ün mülkiyetine sahip olması nedeniyle 3.1. madde hükmü uygulama alanı bulur.

Tüm nakil taleplerinde Abone’nin ikametgâh belgesini nakil talebi ile birlikte Türk Telekom’a ibraz etmesi gerekmektedir.

4.Abone’nin Kampanya’dan yararlandığı süre boyunca geçerli olmak üzere, işbu Koşullar’ın 5 (i) bendinde belirtilen Kurul Kararı; daha sonrasında ise Kurul Kararı’na aykırı olmayacak şekilde Abone’nin Türk Telekom ile imzalamış olduğu Telefon Aboneliği Sözleşmesi’nin/Hizmet Formu’nun (ve Çerçeve Abonelik Sözleşmesi’ni) bütün hükümleri, işbu Katılım Koşulları ve Taahhütnamesi kapsamındaki abonelik ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda öncelikle uygulanır.

5. Türk Telekom, resmi ve adli makamların müdahalesi veya teknik şartlardan ötürü işbu Kampanya şartlarında yapılan değişikliklerden veya Kampanya’nın süresinden önce kaldırılmasından dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Söz konusu değişiklikler, Türk Telekom tarafından “www.turktelekom.com.tr” resmi internet sitesi üzerinden ve benzeri yollarla değişiklik yürürlüğe girmeden önce mevzuata uygun olarak Abone’lerine duyurulur. Bu durumda, Abone, Türk Telekom tarafından bu yolla yapılan duyurulardan bilgisi olmadığı yönünde bir itirazda bulunamaz.

6. Abone, Kampanya dâhilinde verilen Ürün’deki ayıplardan dolayı Cihaz üreticisine veya Türk Telekom’a başvurabilir. Arıza oluşması durumunda veya Ürün’le ilgili her türlü talepte/şikâyette Ürün’le ilgili garanti kapsamı dâhilindeki Yetkili Teknik Servisi işlemler yapılacaktır. Ancak TK 4060 modele ilişkin şikayetlerde aboneden Ürün iade alınarak yeni Ürün verilecektir. Arıza durumunda ve Ürün ile ilgili her türlü talep ve şikâyette Abone’nin Tesan Yetkili Teknik Servisleri ile veya Türk Telekom ile irtibata geçmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, iletişim bilgileri aşağıda belirtilmiştir:

Yetkili Teknik Servisi:

• Servis Adı : TELENET İLETİŞİM SİSTEM SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi : DÜDEN

• Vergi No : 8370069887

• Telefon No : 0.242.2484782

• HYB NO : 14.11.07/HYB-325

• Adres : ALTINDAĞ MAH.100.YIL BULV.IŞIK APT.167 SOK.NO:8/C

• Şehir : ANTALYA

• Servis Adı : YIL-TEL TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi : MERAM

• Vergi No : 9530027360

• Telefon No : 0332 321 00 14

• HYB NO : 14.11.42/HYB-284

• Adres : BABALIK MAH. YAPICI İŞ MERKEZİ E BLOK NO:5-7

• Şehir : KONYA

• Servis Adı : SAKİN TELEFON SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi : ÇAKABEY

• Vergi No : 7400032116

• Telefon No : 4411924

• HYB NO : 35/1625

• Adres : 1370 SOK. NO:7/3 ÇANKAYA

• Şehir : İZMİR

• Servis Adı : AKEL ELEKTRONİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi :

• Vergi No :

• Telefon No : 0322 3633939

• HYB NO : 01-HYB-255

• Adres : ZİYAPAŞA BULVARI ÇINARLI MAH.8 SOK.ŞAN İŞHANI NO:1/E SEYHAN/

• Şehir : ADANA

• Servis Adı : TELEFON SANTRAL TİCARET HALUK DERİCİOĞLU

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi :

• Vergi No :

• Telefon No : 322-3512547

• HYB NO : 14.02-HYB-1177

• Adres : KIZILAY CAD. NEVRESOĞLU İŞHANI KAT 2 NO.7-12 SEYHAN/

• Şehir : ADANA

• Servis Adı : MURAT GÜNAŞTI-TÜRK TELEFON TİCARET

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi : ERZURUM

• Vergi No : 39097275546

• Telefon No : 0 442 235 1313

• HYB NO : 14.11.25/HYB-100

• Adres : CUMHURİYET CAD.SİTE DADAŞ PASAJI NO:52-

• Şehir : ERZURUM

• Servis Adı : ORSA TELEFON TAAH. TİC.LTD.ŞTİ.

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi : ULUS

• Vergi No : 6470241153

• Telefon No : 0312 3091820

• HYB NO : 06/4930

• Adres : ŞEHİT TEĞMEN KALMAZ CAD. NO: 24/B ULUS

• Şehir : ANKARA

• Servis Adı : BEŞORAK İLETİŞİM SİSTEMLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi : BAŞKENT

• Vergi No : 1460019618

• Telefon No : 903124726590

• HYB NO : 06/541

• Adres : CEVİZLİDERE CAD. 10/5 BALGAT

• Şehir : ANKARA

• Servis Adı : ALİ HAYDAR BEKTAŞOĞLU-ÇÖZÜM TEKNİK

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi : SEĞMENLER

• Vergi No : 34585222618

• Telefon No : 903124804888

• HYB NO : 06-HYB-3313

• Adres : İLKADIM MAH. DİKMEN CAD. NO: 195/B ÇANKAYA

• Şehir : ANKARA

• Servis Adı : İBRAHİM GÜRCAN-GÜRCAN TELEFON

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi :

• Vergi No :

• Telefon No : 0272 215 26 16

• HYB NO : 20/1422

• Adres : UMURBEY MAH.BASIN CAD. BELEDİYE ARKA SK.NO:26

• Şehir : AFYONKARAHİSAR

• Servis Adı : DOĞCAN ELEKTRONİK -MEHMET YILDIRIM

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi : HOPA

• Vergi No : 26302189472

• Telefon No : 0466 351 3030

• HYB NO : 61-HYB-400

• Adres : YUKARI KULEDİBİ MAH. KARS CAD. HOPA

• Şehir : ARTVİN

• Servis Adı : ÖZTÜRK TELEFON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ İNŞAAT PAZARLAMA TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi :

• Vergi No :

• Telefon No : 2214223

• HYB NO : 26/93

• Adres : DELİKLİTAŞ SAVTEKİN CAD.NO:44/B

• Şehir : ESKİŞEHİR

• Servis Adı : TESAN İLETİŞİM A.Ş.

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi : BOĞAZİÇİ KURUMLAR

• Vergi No : 8400048069

• Telefon No : 0212 4546000

• HYB NO : 34/1769

• Adres : ÇOBANÇESME MAH. BİLGE SOK. NO:17 YENİBOSNA/

• Şehir : İSTANBUL

• Servis Adı : BABAOĞLU İLETİŞİM İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi : MARDİN

• Vergi No : 1280049056

• Telefon No : 482-2132539

• HYB NO : 14.31.21/HYB-0075

• Adres : KIZILTEPE KAVŞAĞI ORMAN İŞLETMESİ KARŞISI SEMA APT.ALTI YENİŞEHİR /

• Şehir : MARDİN

• Servis Adı : SAHİL ELEKTRONİK MUSA KORUK

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi : YEŞİLÇAY V.D.

• Vergi No : 18973444684

• Telefon No : 0464 214 20 34

• HYB NO : 61-HYB-497

• Adres : EKREM ORHON MAHALLESİ SAHİL CAMİ KARŞISI

• Şehir : RİZE

• Servis Adı : ÇAĞDAŞ RİZE ELEKTRONİK-İSMAİL ZAİMOĞLU Esnaf

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi : yeşilçay

• Vergi No : 9960068946

• Telefon No : 0464 213 24 20

• HYB NO : 61-HYB-506

• Adres : TOPHANE MAH. PİRİREİS SOKAK NO.2

• Şehir : RİZE

• Servis Adı : MUHAMMET KOÇ -ÇAĞDAŞ RİZE SERVİS HİZMETLERİ

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi : YEŞİLÇAY

• Vergi No : 5690228561

• Telefon No : 0464 217 90 72

• HYB NO : 61-HYB-597

• Adres : MÜFTÜ MAH. CUMHURİYET CAD. NO:290/A

• Şehir : RİZE

• Servis Adı : EBUBEKİR AYDIN -AYDIN ELEKTRONİK

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi : YEŞİLÇAY VD:

• Vergi No : 49804637562

• Telefon No : 04642132420

• HYB NO : 61-HYB-600

• Adres : TOPHANE MAH. ATATÜRK CAD. RİZE İŞ MERKEZİ NO:317

• Şehir : RİZE

• Servis Adı : TOPRAK TEKNİK-FATİH TOPRAK

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi : yeşilçay

• Vergi No : 53157191632

• Telefon No : 0464 212 22 23

• HYB NO : 61-HYB-729

• Adres : TOPHANE MAH. KAÇKAR CD. NO:19

• Şehir : RİZE

• Servis Adı : MERT TELEKOM NEVİN KÖYLÜ

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi : ÇORLU VERGİ DAİRESİ

• Vergi No : 5890069142

• Telefon No : 02826526430

• HYB NO : 59-HYB-109

• Adres : MUHİTTİN MH NURAY SOK. NO:5 ÇORLU

• Şehir : TEKİRDAĞ Türk Telekomünikasyon A.Ş.

İletişim Merkezi: Türk Telekom Çağrı Merkezi Telefon numarası: 444 1 444

İnternet adresi : www.turktelekom.com.tr

7. Ürün, Kampanya Taahhütnamesi’nin imzalanmasını müteakip, aynı gün Türk Telekom’un satış birimlerinde (bayi, ofis gibi) Abone’ye teslim edilecektir.

8. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Stoklarda Ürün’ün tükenmesi nedeniyle Abone talebinin karşılanmamasından dolayı Türk Telekom hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

9. İşbu Kampanya Katılım Koşulları ve Taahhütnamesi aslı Türk Telekom’da kalacak, “aslı gibidir” şerhi imzalanmış olan bir sureti Abone’ye verilecek şekilde düzenlenmiştir.

(4)

KAMPANYA’NIN KAPSAMI

Aşağıdaki şartları sağlayan Türk Telekom Telefon Abonelerinin (“Abone”) 25 Aralık 2012 (bu tarih dâhil)- 31 Aralık 2013 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında gerçekleştirilen Türk Telekom Hediye Telefon Kampanyası’na (“Kampanya”) katılmaları mümkündür:

• Türk Telekom’un ev telefonu abonesi olmak,

• 12 ay ev telefonu aboneliği taahhüdünde bulunmak,

• Hat dondurma listesinde olmamak,

• Kara listede olmamak,

• Kampanya başlangıç tarihi ile bitiş tarihleri arasında Kampanya’dan faydalanmak üzere Türk Telekom ofislerine başvurmak,

• 12 (oniki) ay Taahhüt Süresi tamamlanmadan Kampanyadan her hangi bir nedenle çıkması durumunda, Ürün’ün Piyasa Bedeli’ni, Türk Telekom’a ödemeyi taahhüt etmek,

• Son 3 ay içerisinde T.C. Kimlik Numarası bazında alma haberli mektup veya hat toplama işlemi/hareketi görmemiş olmak,

• Sabit hat üzerinde taksitlendirilmiş borcu olmamak

• Aşağıda detayları belirtilen (4500 veya 2500 kişilik) katılım sınırı içerisinde yer almak.

Yukarıdaki şartları taşıyan Abone, hat başına sadece 1 (bir) adet (TK-2355CI veya TK-4060 veya TK-6109CI) (“Ürün”) için Kampanya kapsamında talepte bulunabilir. Abone’nin Kampnaya kapsamında Türk Telekom tarafından kendisine hediye olarak TK-4060 (kablolu masa tip telefon) veya TK-6109CI (kablolu masa tipi telefon) verilmesini istemesi durumunda Kampnaya’ya katılan ilk 2500 (ikibinbeş) kişi arasında yer alması;

TK-2355CI (kablolu duvar tipi telefon) verilmesini istemesi durumunda ise ilk 4500 (dörtbinbeşyüz) kişi arasında yer alması gerekmektedir.

Kampanya kapsamında, Abone’ye sunulacak Ürün’ün özellikleri, Kampanya’dan herhangi bir nedenle 12 aylık taahhüt süresi dolmadan çıkılması halinde Abone adına tahakkuk ettirilecek ücretler aşağıda yer almaktadır.

KAMPANYA KOŞULLARI

Kampanya’ya katılan Abone’lere Ürün olarak (TK-2355CI, TK-4060, TK-6109CI)hediye edilecek olup, Abone tarafından üstlenilecek KDV dahil piyasa fiyatları şöyledir:

• Ürün’ün Piyasa Bedeli (cari fiyatı) KDV dahil;

TK-2355CI ( kablolu duvar tipi telefon) 20 TL (yirmi Türklirası) TK-4060 (kablolu masa tip telefon) 35 TL (otuzbeş Türklirası) TK-6109CI (kablolu masa tipi telefon) 35 TL ( otuzbeş Türklirası)

olup, Kampanya’dan işbu Katılım Koşulları’nın 2, 3.1., 3.3, ve 4. maddesinde sayılı olan herhangi bir nedenle çıkılması durumunda, işbu Katılım Koşulları’nda belirtilen İhlal Halinde Ödenecek Ücret’in tamamını; Abone’nin aynı dönem faturasına yansıtılmak suretiyle tek seferde tahsil edilecektir.

Taahhütname’nin yürürlüğünden doğan damga vergisi Abone tarafından karşılanacak ve bu kapsamda, sadece bir defaya mahsus olmak üzere Abone’nin ilk faturasına yansıtılacaktır. Abone’nin kanun hükümleriyle damga vergisinden muaf olması durumunda ise, damga vergisi Türk Telekom tarafından karşılanacaktır. Yürürlükteki damga vergisi oranı, http://www.turktelekom.com.tr/tt/portal/Guncel/Detay/

Guncel-Damga-Vergisi-Orani adresinde belirtilmiştir.

1. Kampanya kapsamında Abone’ye hediye edilecek Ürün’ler aşağıda belirtilen özellikleri taşımaktadır:

T-TEC Marka TK-2355CI Model Işıklı LCD ekran./38 arayan, 5 aranan numara hafızası /Tarih, saat. /Bekletme.

/Redial, flash./ FSK/DTMTK-2355CI kablolu telefon.

T-TEC Marka TK-4060 Model Eller serbest görüşme /Arayan numarayı gösterme/ 3 satır LCD ekran / 6 adet tek tuş ile arama hafızası/ 63 arayan, 16 aranan numara hafızası/ Ayarlanabilir zil sesi seviyesi / Ayarlanabilir flaş süresi / Müzikli bekletme / Tarih/Saat / Alarm/ Redial / Pause / Mute / Flash / FSK&DTMF sistemlerine uyumlu /TSE, CE ve RoHS standartlarına uyumlu / Duvara monte edebilme

T-TEC Marka TK-6109CI Model Eller serbest görüşme/ Arayan numarayı gösterme/ Işıklı, geniş LCD ekran/ 1 Adet tek, 10 adet çift tuş hızlı arama tuşu/ 99 Arayan, 18 aranan numara hafızası/ Tarih, saat, alarm, hesap makinesi/ 3 adet bekletme melodisi/ Redial, pause, flash,

FSK/DTMF

2. Abone’nin Kampanya’dan yararlandığı süre boyunca Türk Telekom ile akdettiği Telefon Aboneliği Sözleşmesi’ni/Hizmet Formunu (ve Çerçeve Abonelik Sözlşemesi’ni) ve/veya işbu Kampanya Katılım Koşullarını ve Taahhütnamesi’ni herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen üçüncü bir kişiye devretmek istemesi durumunda, bu talep Türk Telekom tarafından karşılanmayacak ve Abone’ye bu konuda bilgi verilecektir. Abone’nin devir talebinde ısrar etmesi durumunda işbu Koşulların 3.1. maddesi uygulama alanı bulacaktır.

3.1. Abone’nin Kampanya’dan çıkması durumunda; Ürün’ün Piyasa Bedeli’nin tek seferde; Abone’den talep edilebileceği haller şunlardır: Abone’nin Taahhüt Süresi tamamlanmadan Kampanya’dan çıkma talebinde bulunması, PSTN (telefon) aboneliğinden vazgeçmesi, telefon hizmetine ilişkin adına tahakkuk eden ücretleri ödememesi, hattını devretmesi, abonelik türünü değiştirmesi (ev telefonu aboneliğinden işyeri aboneliğine geçiş yapması), Telefon Aboneliği Sözleşmesi’ni/Hizmet Formu’nu feshetmesi, Telefon Abonelik Sözleşmesi’nin/Hizmet Formu’nun Türk Telekom tarafından feshedilmesi, işbu Katılım Koşulları’nın ve Kampanya Katılım Taahhütnamesi’nin hükümlerini yerine getirmemesi, hattın kapatılması/iptali gibi nedenler başta olmak üzere, Kampanya’nın ve/veya PSTN aboneliğinin herhangi bir nedenle 12 aylık Taahhüt Süresi tamamlanmadan sona ermesi. Bununla birlikte, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun almış olduğu 03.01.2013 tarih ve 2013/DK-THD/14 sayılı ve 20.03.2013 tarih ve 2013/DK-THD/154 sayılı kararları (“Kurul Kararı”) uyarınca, Taahhüt Süresi tamamlanmadan Abone’nin Kampanya kapsamından çıkması/çıkarılması durumunda, Kampanya’dan çıktığı/çıkarıldığı tarih itibariyle kalan Taahhüt Süresi göz önünde bulundurulduğunda, kalan Taahhüt Süresi açısından Kampanya kapsamında taahhüt verdiği ve henüz tahakkuk etmemiş Tarife Paketi ücretlerinin toplamının (“Kalan Aylar Faydası”), Abone’den Kampanya kapsamında alınmamış olan Ürün’ün Piyasa Bedeli’nden (“Sağlanan Fayda”) daha düşük olması durumunda, Abone, İhlal Halinde Ödenecek Ücret olarak Sağlanan Fayda’yı değil, Kalan Aylar Faydası’nı Türk Telekom’a tek seferde ödemekle yükümlüdür*.

(* Türk Telekom, yargı kararıyla Kurul Kararı’nın yürütmesinin durdurulması veya iptal edilmesi durumunda, İhlal Halinde Ödenecek Ücret olarak Sağlanan Fayda’yı isteme hakkını saklı tutar.)

3.2. Abone, Kampanya’dan vazgeçme, Kampanya aboneliğini sona erdirme gibi Kampanya kapsamından çıkmasına yönelik her türlü talebini yazılı olarak veya Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği hükümlerine uygun diğer usullerle Türk Telekom’a iletmekle yükümlüdür.

3.3. Kampanya’dan faydalanan Abone’nin Katılım Taahhütnamesi’ni imzaladığı tarihten itibaren 12 ay içerisinde Telefon Aboneliği Sözleşmesi’ni/Hizmet Formu’nu (ve/veya Çerçeve Abonelik Sözleşmesi’ni)devretmeksizin Katılım Taahhütnamesi’ni devretmek istemesi durumunda, Abone, telefon aboneliği sona erdirilmeksizin, Kampanya kapsamından çıkarılır, işbu Katılım Koşulları’nın 3.1 maddesinde öngörülen sonuçlar uygulama alanı bulur.

3.4. Abone, Kampanya çerçevesinde Türk Telekom’dan aldığı telefon hizmetine ilişkin aboneliğinin başka yere naklini talep edebilir. Naklin aynı il içerisinde yapılması durumunda, Abone Kampanya’dan yararlanmaya devam eder. Buna karşılık, yapılan il dışı nakil taleplerinde telefon hizmetinin teknik imkânsızlıklar nedeniyle Abone’nin hizmetin naklini istediği yerde sürekli olarak verilememesi nedeniyle Abone’nin telefon aboneliğini iptal ettirmek istemesi durumunda, Abone’nin Kampanya’dan yararlanmaya devam etmesi söz

konusu olmaz ve fakat Ürün’ün mülkiyetine sahip olması nedeniyle 3.1. madde hükmü uygulama alanı bulur.

Tüm nakil taleplerinde Abone’nin ikametgâh belgesini nakil talebi ile birlikte Türk Telekom’a ibraz etmesi gerekmektedir.

4.Abone’nin Kampanya’dan yararlandığı süre boyunca geçerli olmak üzere, işbu Koşullar’ın 5 (i) bendinde belirtilen Kurul Kararı; daha sonrasında ise Kurul Kararı’na aykırı olmayacak şekilde Abone’nin Türk Telekom ile imzalamış olduğu Telefon Aboneliği Sözleşmesi’nin/Hizmet Formu’nun (ve Çerçeve Abonelik Sözleşmesi’ni) bütün hükümleri, işbu Katılım Koşulları ve Taahhütnamesi kapsamındaki abonelik ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda öncelikle uygulanır.

5. Türk Telekom, resmi ve adli makamların müdahalesi veya teknik şartlardan ötürü işbu Kampanya şartlarında yapılan değişikliklerden veya Kampanya’nın süresinden önce kaldırılmasından dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Söz konusu değişiklikler, Türk Telekom tarafından “www.turktelekom.com.tr” resmi internet sitesi üzerinden ve benzeri yollarla değişiklik yürürlüğe girmeden önce mevzuata uygun olarak Abone’lerine duyurulur. Bu durumda, Abone, Türk Telekom tarafından bu yolla yapılan duyurulardan bilgisi olmadığı yönünde bir itirazda bulunamaz.

6. Abone, Kampanya dâhilinde verilen Ürün’deki ayıplardan dolayı Cihaz üreticisine veya Türk Telekom’a başvurabilir. Arıza oluşması durumunda veya Ürün’le ilgili her türlü talepte/şikâyette Ürün’le ilgili garanti kapsamı dâhilindeki Yetkili Teknik Servisi işlemler yapılacaktır. Ancak TK 4060 modele ilişkin şikayetlerde aboneden Ürün iade alınarak yeni Ürün verilecektir. Arıza durumunda ve Ürün ile ilgili her türlü talep ve şikâyette Abone’nin Tesan Yetkili Teknik Servisleri ile veya Türk Telekom ile irtibata geçmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, iletişim bilgileri aşağıda belirtilmiştir:

Yetkili Teknik Servisi:

• Servis Adı : TELENET İLETİŞİM SİSTEM SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi : DÜDEN

• Vergi No : 8370069887

• Telefon No : 0.242.2484782

• HYB NO : 14.11.07/HYB-325

• Adres : ALTINDAĞ MAH.100.YIL BULV.IŞIK APT.167 SOK.NO:8/C

• Şehir : ANTALYA

• Servis Adı : YIL-TEL TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi : MERAM

• Vergi No : 9530027360

• Telefon No : 0332 321 00 14

• HYB NO : 14.11.42/HYB-284

• Adres : BABALIK MAH. YAPICI İŞ MERKEZİ E BLOK NO:5-7

• Şehir : KONYA

• Servis Adı : SAKİN TELEFON SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi : ÇAKABEY

• Vergi No : 7400032116

• Telefon No : 4411924

• HYB NO : 35/1625

• Adres : 1370 SOK. NO:7/3 ÇANKAYA

• Şehir : İZMİR

• Servis Adı : AKEL ELEKTRONİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi :

• Vergi No :

• Telefon No : 0322 3633939

• HYB NO : 01-HYB-255

• Adres : ZİYAPAŞA BULVARI ÇINARLI MAH.8 SOK.ŞAN İŞHANI NO:1/E SEYHAN/

• Şehir : ADANA

• Servis Adı : TELEFON SANTRAL TİCARET HALUK DERİCİOĞLU

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi :

• Vergi No :

• Telefon No : 322-3512547

• HYB NO : 14.02-HYB-1177

• Adres : KIZILAY CAD. NEVRESOĞLU İŞHANI KAT 2 NO.7-12 SEYHAN/

• Şehir : ADANA

• Servis Adı : MURAT GÜNAŞTI-TÜRK TELEFON TİCARET

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi : ERZURUM

• Vergi No : 39097275546

• Telefon No : 0 442 235 1313

• HYB NO : 14.11.25/HYB-100

• Adres : CUMHURİYET CAD.SİTE DADAŞ PASAJI NO:52-

• Şehir : ERZURUM

• Servis Adı : ORSA TELEFON TAAH. TİC.LTD.ŞTİ.

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi : ULUS

• Vergi No : 6470241153

• Telefon No : 0312 3091820

• HYB NO : 06/4930

• Adres : ŞEHİT TEĞMEN KALMAZ CAD. NO: 24/B ULUS

• Şehir : ANKARA

• Servis Adı : BEŞORAK İLETİŞİM SİSTEMLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi : BAŞKENT

• Vergi No : 1460019618

• Telefon No : 903124726590

• HYB NO : 06/541

• Adres : CEVİZLİDERE CAD. 10/5 BALGAT

• Şehir : ANKARA

• Servis Adı : ALİ HAYDAR BEKTAŞOĞLU-ÇÖZÜM TEKNİK

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi : SEĞMENLER

• Vergi No : 34585222618

• Telefon No : 903124804888

• HYB NO : 06-HYB-3313

• Adres : İLKADIM MAH. DİKMEN CAD. NO: 195/B ÇANKAYA

• Şehir : ANKARA

• Servis Adı : İBRAHİM GÜRCAN-GÜRCAN TELEFON

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi :

• Vergi No :

• Telefon No : 0272 215 26 16

• HYB NO : 20/1422

• Adres : UMURBEY MAH.BASIN CAD. BELEDİYE ARKA SK.NO:26

• Şehir : AFYONKARAHİSAR

• Servis Adı : DOĞCAN ELEKTRONİK -MEHMET YILDIRIM

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi : HOPA

• Vergi No : 26302189472

• Telefon No : 0466 351 3030

• HYB NO : 61-HYB-400

• Adres : YUKARI KULEDİBİ MAH. KARS CAD. HOPA

• Şehir : ARTVİN

• Servis Adı : ÖZTÜRK TELEFON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ İNŞAAT PAZARLAMA TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi :

• Vergi No :

• Telefon No : 2214223

• HYB NO : 26/93

• Adres : DELİKLİTAŞ SAVTEKİN CAD.NO:44/B

• Şehir : ESKİŞEHİR

• Servis Adı : TESAN İLETİŞİM A.Ş.

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi : BOĞAZİÇİ KURUMLAR

• Vergi No : 8400048069

• Telefon No : 0212 4546000

• HYB NO : 34/1769

• Adres : ÇOBANÇESME MAH. BİLGE SOK. NO:17 YENİBOSNA/

• Şehir : İSTANBUL

• Servis Adı : BABAOĞLU İLETİŞİM İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi : MARDİN

• Vergi No : 1280049056

• Telefon No : 482-2132539

• HYB NO : 14.31.21/HYB-0075

• Adres : KIZILTEPE KAVŞAĞI ORMAN İŞLETMESİ KARŞISI SEMA APT.ALTI YENİŞEHİR /

• Şehir : MARDİN

• Servis Adı : SAHİL ELEKTRONİK MUSA KORUK

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi : YEŞİLÇAY V.D.

• Vergi No : 18973444684

• Telefon No : 0464 214 20 34

• HYB NO : 61-HYB-497

• Adres : EKREM ORHON MAHALLESİ SAHİL CAMİ KARŞISI

• Şehir : RİZE

• Servis Adı : ÇAĞDAŞ RİZE ELEKTRONİK-İSMAİL ZAİMOĞLU Esnaf

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi : yeşilçay

• Vergi No : 9960068946

• Telefon No : 0464 213 24 20

• HYB NO : 61-HYB-506

• Adres : TOPHANE MAH. PİRİREİS SOKAK NO.2

• Şehir : RİZE

• Servis Adı : MUHAMMET KOÇ -ÇAĞDAŞ RİZE SERVİS HİZMETLERİ

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi : YEŞİLÇAY

• Vergi No : 5690228561

• Telefon No : 0464 217 90 72

• HYB NO : 61-HYB-597

• Adres : MÜFTÜ MAH. CUMHURİYET CAD. NO:290/A

• Şehir : RİZE

• Servis Adı : EBUBEKİR AYDIN -AYDIN ELEKTRONİK

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi : YEŞİLÇAY VD:

• Vergi No : 49804637562

• Telefon No : 04642132420

• HYB NO : 61-HYB-600

• Adres : TOPHANE MAH. ATATÜRK CAD. RİZE İŞ MERKEZİ NO:317

• Şehir : RİZE

• Servis Adı : TOPRAK TEKNİK-FATİH TOPRAK

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi : yeşilçay

• Vergi No : 53157191632

• Telefon No : 0464 212 22 23

• HYB NO : 61-HYB-729

• Adres : TOPHANE MAH. KAÇKAR CD. NO:19

• Şehir : RİZE

• Servis Adı : MERT TELEKOM NEVİN KÖYLÜ

• Yetkili Ad Soyad :

• Vergi Dairesi : ÇORLU VERGİ DAİRESİ

• Vergi No : 5890069142

• Telefon No : 02826526430

• HYB NO : 59-HYB-109

• Adres : MUHİTTİN MH NURAY SOK. NO:5 ÇORLU

• Şehir : TEKİRDAĞ Türk Telekomünikasyon A.Ş.

İletişim Merkezi: Türk Telekom Çağrı Merkezi Telefon numarası: 444 1 444

İnternet adresi : www.turktelekom.com.tr

7. Ürün, Kampanya Taahhütnamesi’nin imzalanmasını müteakip, aynı gün Türk Telekom’un satış birimlerinde (bayi, ofis gibi) Abone’ye teslim edilecektir.

8. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Stoklarda Ürün’ün tükenmesi nedeniyle Abone talebinin karşılanmamasından dolayı Türk Telekom hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

9. İşbu Kampanya Katılım Koşulları ve Taahhütnamesi aslı Türk Telekom’da kalacak, “aslı gibidir” şerhi imzalanmış olan bir sureti Abone’ye verilecek şekilde düzenlenmiştir.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :