Försäljning av del av fastigheten Tor 4 i Kalix

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2017-10-03 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP515-1854338440-100 0.13

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Tarja Lepola Lars-Olov Lundholm

Försäljning av del av fastigheten Tor 4 i Kalix

Dnr 03361-2017

Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen beslutar att genomföra försäljningen av del av fastighet- en Tor 4 i Kalix till försäljningspriset 90 kronor per kvadratmeter.

Sammanfattning

Försäljning av del av fastigheten Tor 4 till Kalix Kommun för 90 kronor per kvadratmeter. Totala försäljningssumman blir klar först när avstyckningen av marken är utförd och antalet kvadratmeter finns framtaget.

Ärendet

Kalix kommun har inkommit med önskemål om att få förvärva del av fastig- heten Tor 4 i Kalix. Kalix kommuns avsikt med förvärvet är att på markom- rådet låta uppföra två byggnader innehållande bostadslägenheter. Region Norrbotten har inget behov av denna mark och har i dialog med Kalix kom- mun enats om försäljning av del av fastigheten Tor 4. Försäljningen omfattar ca 7700 kvm och försäljningspriset är 90 kronor per kvadratmeter. Totala försäljningssumman blir klar först när avstyckningen av marken är utförd och antalet kvadratmeter finns framtaget. Bokfört värde är 90 öre per kvadratmeter.

Bilagor:

Tomtkarta med området markerat.

Protokollsutdrag skickas till:

Ekonomi- och planeringsavdelningen Division Service, fastighetsavdelningen

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :