• Sonuç bulunamadı

BİLME-BİLGİ EDİNME, BİLGİ EDİNMENİN YOLLARI VE ÖNEMİ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "BİLME-BİLGİ EDİNME, BİLGİ EDİNMENİN YOLLARI VE ÖNEMİ"

Copied!
22
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

BİLME-BİLGİ EDİNME, BİLGİ EDİNMENİN YOLLARI VE ÖNEMİ

Doç. Dr. Ender DURUALP

(2)

BİLGİ NEDİR?

Öğrenme, araştırma veya gözlem sonucu elde edilen gerçek ve ilkelerin bütününe verilen addır.

Bilme, öğrenme süreci ve işleminin konusu ya da nesne ve olaylara yüklemler vererek varılan yargı.

Halihazırda bildiğimiz şey

Halihazırda bildiğimizi sandığımız şey

(3)

BİLGİ EDİNME YOLLARI

Araştırma, Bilim

 Alternatifler

•   otorite

•   gelenekler

•   sağduyu

•   medya araçları

•   kişisel deneyimler

(4)

Otorite

Kaynaktan alınan bilgileri doğru kabul ettiğinizde bilgi kaynağı :

otorite

Karar vermede otoriteyi kullanmanın

Avantajları: Dezavantajları:

–çabuk –otorite ?

–basit –doğruluk ?

–ucuz–yanlış yönlendirme?

(5)

Gelenekler

Gelenekler mesleki güçlükler, kararlar için yararlı mıdır?

Önyargılar içerir, zamanla geçerliklerini yitirebilir.

Sağduyu

• Herkesin inandığı ve anlamlı (mantıklı) gelen bir şeye inanmak karar vermede sağduyudan yararlanmak

•  Günlük yaşamda yararlı ama genelde

– çelişkili fikirler

– hatalar

– yanlış bilgiler

– önyargılar içerir

(6)

Medya Araçları

•  Toplum ve dünyadan bilgi alma

•  Olaylar ve kişileri tanıma

Manipüle edilebilir / güvenmek zor

Kişisel Deneyimler

•  “Görmek inanmaktır”

•  Yaşadıklarımız, deneyimlerimiz

•  Yanlış sonuçlar

– Gereğinden fazla genelleştirme – Seçici gözlem

– Gözlemi erken sonlandırma

– Bir özellikten genel yargı çıkarma

(7)

Bilgi nedir?

Bilgi üzerinde çalışılan içerik ve perspektife göre pek çok çeşitte anlamlar içeren kompleks bir kavramdır.

Öğrenme, araştırma veya gözlem sonucu elde edilen gerçek ve ilkelerin bütününe verilen addır.

Bilme, öğrenme süreci ve işleminin konusu ya da nesne ve olaylara yüklemler vererek varılan yargı.

(8)

Bilgi olmayan nedir?

Tahmin/ kestirim

Kanaat/ kanı/ sanı

İnanç (geleneklerle, alışkanlıklarla, dinlerle vb. yapılana bağlantılı olarak)

Haber (enformasyon, ileti: betimleyici/

açıklayıcı)

(9)

Doğru bilgiye nasıl ulaşılır?

Kişiler tabiattaki olayları anlamada ve problemleri çözmede üç genel

kavramdan etkilenirler.

1. Tecrübe-deneyim

2. Akıl yürütme

3. Araştırma

(10)

1. Tecrübe-deneyim

Bilgi ve yaşantı yığını sorun çözmede kullanılır.

Kendi deneyimi, sonra çevresi, daha sonra da otoriteye başvurulur.

Özneldir.

(11)

2. Akıl yürütme

Tümdengelim, tümevarım ve ikisi birden

Genel önermelerden

(doğrulardan) hareket ederek özel durumlar için akıl

yürüterek sonuç çıkarma (Aristo).

Tek tek yapılan gözlem ve

deneylerin sistemli bir biçimde incelenmesiyle elde edilen

genellemeler (Bacon)

(12)

3. Araştırma

Araştırma; bir bilinmeyen hakkında örneğin; bir konu, bir kişi, bir durum, bir konum hakkında bilgi toplama

anlamına gelmektedir.

Bilimsel araştırma; sorunlara güvenilir çözümler bulmak üzere, sorunu

tanımlama, planlı ve sistemli olarak soruna ilişkin verilerin toplanması,

bunların analiz edilmesi, sorunun nasıl çözüleceğinin önerilmesi ve bütün

bunların rapor edilmesini ifade eder.

(13)

Bilim Çin’de bile olsa bulunuz.

(Hz. Muhammed)

İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.

(Hacı Bektaşı Veli)

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.

(Mustafa Kemal Atatürk)

(14)

Bilgi türleri nelerdir?

Bilginin 5 türü vardır:

1. Gündelik Bilgi 2. Teknik Bilgi 3. Sanat Bilgisi

4. Felsefe Bilgisi 5. Bilimsel Bilgi

(15)

Özneldir (subjektiftir)

Amaçsız, sistemsiz ve yöntemsiz olarak elde edilir.

Yaşamı kolaylaştırmasının yanı sıra yanıltıcı da olabilir.

1. Gündelik Bilgi

(16)

İnsanların pratik yaşamlarını kolaylaştırır.

İnsanların doğaya egemen olmalarını ve

doğayı insan yararına değiştirmelerini sağlar.

2. Teknik Bilgi

(17)

Özneldir.

Yaratıcıdır.

Sezgilere ve yaratıcı hayal gücüne dayanır.

Ürünleriyle somuttur.

Bireyseldir ve duygulara yöneliktir.

3. Sanat Bilgisi

(18)

İnsanın anlama isteğinden kaynaklanır.

Akla dayanır.

Evrenseldir.

Sistemlidir.

Eleştireldir.

Özneldir (subjektif).

Sonuçları kesin değildir.

Biriken bilgidir.

Sınırlı bir alanın bilgisi değildir.

4. Felsefi Bilgi

(19)

5. Bilimsel Bilgi

Bilimsel bilgiyi meydana

getiren sebepler

(20)

Bilimsel Bilginin Özellikleri

İnsanın merak ve hayretinden kaynaklanır.

Akla dayanır.

Sistemlidir.

Yöntemlidir.

Yığılarak (birikerek) ilerleyen bilgidir.

Nedensellik ilkesine dayanır.

Eleştireldir.

Öngörülerde bulunur.

Evrenseldir.

Nesneldir.

Genellenebilir bilgilerdir.

(21)

Bir bilginin değerli olması için:

1. Odaklanmış

2. Test edilmiş

3. Gerçeklenmiş

4. Paylaşılmış

5. Bilginin girdi ve çıktılarının basit olması

6. Güncellenebilmesi

7. Dilinin basit ve uygun olması gereklidir.

(22)

Kaynaklar

Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014).

Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 16 baskı.

Ankara: Pegem Akademi.

Karasar, N. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Akademik.

Referanslar

Benzer Belgeler

MNIST veri setinde makine öğrenmesi yöntemleri ve derin öğrenme yöntemi sonuçlarına göre en iyi tahmin edilen sınıf genelde rakam 1’dir.. CIFAR-10 veri

 Öğrenme işlemine katılan duyu organlarımızın sayısı Öğrenme işlemine katılan duyu organlarımızın sayısı ne kadar fazla ise o kadar iyi öğrenir ve geç.. ne kadar

sistemleri NTFS bölümlerini göremezler, dolayısıyla dosya sistemi NTFS olan disk veya partisyonlara ait verileri

 Öğretmence başlatılan bir sorgulamada öğretmen bir soru ortaya atar, öğrenciler soruyu cevaplamak ve sonuçları formüle edebilmek için birçok yöntem tasarlarlar..

Öğrencilerin cinsel ve üreme sağlıklarına iliş- kin özelliklerine göre cinsel sağlığına ilişkin bilgi düzeyleri ve cinsel sağlığa bakış açıları

İçsel motivasyon, dışsal motivasyon ve motivasyonsuzluk olmak üzere üç çeşit motivasyon kaynağı bulunmaktadır.. • İçsel motivasyon, öğrenmeye ve anlamlandırmaya yönelik

Yani III daima doğrudur.. II ve III yanlıştır.. Yani III doğrudur.. Bir, doğru olduğunu düşündüğü aşağıdaki iddiayı ispatlarken bir hata yapmıştır. Bu yüzden II.

araştırma konusunda yayınlanmış araştırmaları, ikinci yazarın ayrıca yansıtma konusunda ulusal indeksli bir dergide yayınlanmış bir yayını bulunmaktadır.