Ġncelemesiz nakden iade alt limit tutarı 200 TL den 5.000,00 TL ye çıkarılmıģtır.

Download (0)

Full text

(1)





Rödl & Partner

Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

Teşvikiye Cad. No: 17 D 12/13/15 İkbal Ticaret Merkezi TR-34365 Teşvikiye-İstanbul

Telefon + 90 (212) 310 14 00 Telefax + 90 (212) 327 32 14 E-mail : info@roedl.com.tr Web : www.roedl.com.tr sirkuler@roedl.pro

İstanbul, 05.06.2014

Tic Sicil No: 409612/357194 Vergi No: 7350232482 Vergi Dairesi: Beyoğlu Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Beyaz Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Bulgaristan, Büyük Britanya,

Çek Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Estonya, Fransa, Güney Afrika, Gürcistan, Hırvatistan, Hindistan, Hong Kong, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kazakistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Meksika, Moldova, Polonya, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Singapur, Slovakya, Slovenya, Tayland, Türkiye, Ukrayna, Vietnam

Sirküler No: 2014 / 50

Konu: Yeni KDV Genel Uygulama Tebliğine Göre Yatırım TeĢvik Belgesi Sahibi Mükelleflere KDV Kanunu 13/d Kapsamında Makine ve Teçhizat Tesliminde Ġstisna Uygulaması

Bilindiği üzere 26.04.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan KDV Genel Uygulama Tebliği ile bu tarihe kadar geçmiĢte yayınlanmıĢ olan tüm KDV tebliğleri yürürlükten kaldırılarak tek bir tebliğ altında birleĢtirilmiĢtir. Yeni tebliğ ile geçmiĢ tebliğlerde yapılan düzenlemeler genel olarak korunmuĢ olmakla birlikte; baĢta KDV iade sistemi olmak üzere bazı özellikli konularda değiĢiklikler yapılmıĢtır. Bu sirkülerimizde KDV Kanunu’nun 13/d maddesi kapsamında, yatırım teĢvik belgesi (YTB) sahibi mükelleflere KDV’den istisna tutularak yapılacak makine ve teçhizat teslimleri hakkında bilgi verilmektedir.

KDV Kanunu’nun 13/d maddesi kapsamında yatırım teĢvik belgesi sahibi mükelleflere KDV’den istisna tutularak makine ve teçhizat teslimi yapılması ve bu teslimler kapsamında oluĢacak KDV iadelerinin ne Ģekilde yerine getirileceği mülga 69, 87 ve 99 numaralı KDV genel tebliğlerinde düzenlenmiĢti. Yeni tebliğde uygulamanın genel hatları itibariyle aynen devam ettirildiğini, kapsama girecek makine ve teçhizatlar açısından biraz daha belirleyici açıklamalar yapıldığı görünmektedir.

Önemli olabilecek 3 değiĢiklik aĢağıdaki gibidir.

 Ġstisna kapsamında mal satın almak isteyen alıcılar, bağlı oldukları vergi dairesine baĢvurarak, KDV mükellefiyetlerinin bulunduğuna ve makine-teçhizatı indirim hakkı tanınan iĢlemlerde kullanacaklarına dair istisna belgesi (EK: 9A) alarak, bu belgenin örneğini gümrük idarelerine veya yurtiçindeki satıcılara ibraz ederler.(KDV Genel Tebliği II/B bölümü 5.2. Ġstisna Uygulaması)

 TeĢvik belgesi kapsamında KDV hesaplamadan mal tesliminde bulunan satıcılar tarafından her bir vergilendirme dönemi içinde gerçekleĢtirilen bu kapsamdaki satıĢlar (EK: 9B)’de yer alan bildirim formu, beyanname verme süresi içinde elektronik ortamda vergi dairesine verilir. (KDV Genel Tebliği II/B bölümü 5.4. Bildirim Zorunluluğu)

 Ġncelemesiz nakden iade alt limit tutarı 200 TL’den 5.000,00 TL’ye çıkarılmıĢtır.

(2)

-2- Söz konusu istisna yeni tebliğde “II- B- 5. Yatırım TeĢvik Belgesi Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimlerinde Ġstisna” baĢlıklı bölümde düzenlenmiĢ olup tam metni aĢağıdaki gibidir:

“5. Yatırım TeĢvik Belgesi Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimlerinde Ġstisna 3065 sayılı Kanunun (13/d) maddesinde Yatırım TeĢvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimlerinin vergiden müstesna olduğu hükme bağlanmıĢ olup, bu istisna uygulamasına iliĢkin usul ve esaslar aĢağıda belirlenmiĢtir.

5.1. Kapsam

1 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde makine ve cihazlar, üretimde kullanılan her türlü makine ve cihazlar ile bunların eklentileri ve bu amaçla kullanılan taĢıma gereçleri Ģeklinde

tanımlanmıĢtır.

Söz konusu istisna uygulaması bakımından da makine ve teçhizat, amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taĢıyan ve mal ve hizmet üretiminde kullanılan sabit kıymetleri ifade etmektedir.

Bir malın istisnadan yararlanabilmesi için, öncelikle yatırım teĢvik belgesi eki listede yer alması ve makine-teçhizat niteliğinde olması, bu makine-teçhizatın kullanıldığı faaliyetlerin tamamen veya kısmen indirim hakkı tanınan iĢlemlerden oluĢması gerekmektedir.

Söz konusu istisna hükmü, teĢvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamında yapılacak makine-teçhizat teslimlerine iliĢkindir. Dolayısıyla, teĢvik belgesinde yer alsa dahi, KDV mükellefiyeti bulunmayanlar ile makine-teçhizatı münhasıran indirim hakkı tanınmayan iĢlemlerde kullanacak mükelleflere yapılacak teslimlerde istisna uygulanmaz. Aynı Ģekilde, KDV mükellefiyeti olmayan veya makine-teçhizatı münhasıran indirim hakkı tanınmayan iĢlemlerde kullanacak olanlar tarafından bu malların ithalinde, teĢvik belgesinde aksine bilgiler bulunsa bile KDV uygulanır. Makine ve teçhizatın, indirim hakkı bulunan iĢlemlerde kullanıldığı, hâlihazırda yapılan faaliyetin niteliği ve alınan makine- teçhizatın kullanılacağı iĢlemlerin KDV açısından indirim hakkı tanınan iĢlemler olduğu, mükellef tarafından tevsik edilebilir.

Sarf malzemeleri ve yedek parçalar ile hizmet üretiminde doğrudan ve zorunlu olarak kullanılanlar dıĢındaki masa, sandalye, koltuk, dolap, mefruĢat gibi demirbaĢlar makine ve teçhizat niteliğinde olmadığından istisna kapsamına girmez.

TaĢıt araçları da makine ve teçhizat kapsamına girmez. Bu nedenle otomobil, panel, arazi taĢıtı, otobüs (Belediyeler ve Ġl Özel Ġdareleri ile bunların bağlı kuruluĢları ve hisselerinin tamamına sahip oldukları Ģirketlerce Ģehir içi yolcu taĢımacılığında kullanılmak üzere iktisap edilecek olanlar hariç), minibüs, kamyonet, kamyon, treyler ve çekici (Euro normlarına uygun yeĢil motoru haiz olan çekiciler hariç) gibi taĢıt araçları istisnadan faydalanamaz.

Ancak; yüklü ağırlığı 45 tonu geçen offroadtruck tipi kamyonlar ile karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar, madencilikte kullanılan damperli kamyonlar, mikserli kamyonlar (beton pompası, silobas vb. monteli olanlar dahil), frigorifik kamyonlar, semi veya frigorifik treylerler, forkliftler, iĢ makineleri, vinçler, tarım makineleri ve benzerlerinin teslimi ve ithali istisna kapsamındadır.

Hastane yatırımlarına iliĢkin teĢvik belgelerinde yer alan ambulanslar, hastane yatırımları bakımından makine ve teçhizat niteliğinde olduklarından, bunların tesliminde de istisna uygulanır.

(3)

-3- Ayrıca, yalnızca havaalanlarında yolcuları terminalden uçağa ve uçaktan terminale taĢımak için kullanılan ve trafiğe çıkmayan apron otobüsü teslimleri de yukarıda belirtilen Ģartları taĢımaları ve apron dıĢında taĢımacılık iĢi yapmamaları kaydıyla, bu istisna kapsamında değerlendirilir.

Ġstisna uygulaması makine ve teçhizat niteliğindeki malların teslimine yönelik olduğundan, hizmet ifaları bu uygulamadan yararlanamaz. Ayrıca makine-teçhizat niteliğinde olmayan lisans, yazılım, bilgisayar programı ve benzeri ürünler de teĢvik belgesi eki listede yer verilmiĢ olsalar dahi istisna kapsamında değerlendirilmez. Ancak, teĢvik belgesinde bulunan bir makine-teçhizatın içeriğinde yer alan yazılımla birlikte satıĢı istisnanın uygulanmasına engel değildir.

TeĢvik belgesi eki listelerde yer alan ve teĢvik belgesi sahibi mükellefe bir bütün halinde teslimine teknik olarak imkân olmadığı için yatırım mahallinde kurulumu, montajı gerçekleĢtirilen makine-teçhizat istisna kapsamındadır. Bu uygulamada, bizzat teslimi yapan mükellef tarafından yatırım mahallindeki kurulum ve montaj iĢleri, teslimden ayrı olarak fiyatlandırılmadığı sürece hizmet olarak değerlendirilip istisna dıĢında tutulmaz, istisna kurulum ve montaj dâhil toplam bedele uygulanır.

Ancak, teĢvik belgeli yatırım mallarına teslimden ayrı olarak verilen tadil, bakım, onarım gibi hizmetler ile baĢka mükelleflerden alınan (teslimi yapan mükellef tarafından alt yüklenicilerden alınan ve bedeli yatırım teĢvik belgesi sahibi mükellefe ayrıca yansıtılanlar dahil) kurulum, montaj ve benzeri hizmetler istisna kapsamında değerlendirilmez.

Yatırım teĢvik belgesi kapsamında temin edilen makine ve teçhizatın, Ekonomi Bakanlığının izin ve onayı ile yatırım teĢvik belgesi sahibi bir baĢka mükellefe, bu mükellefin sahip olduğu yatırım teĢvik belgesi eki listede aynı makine ve teçhizatın yer alması Ģartıyla istisna kapsamında devri mümkündür. Yatırım teĢvik mevzuatı çerçevesinde Ekonomi Bakanlığının onay ve iznine tabi olmayan devir ve satıĢlarda, onay ve izin aranmaz.

Yatırım teĢvik belgesinin süresinin bitmesi nedeniyle Ekonomi Bakanlığına süre uzatma talebinde bulunulması ve talebin olumlu karĢılanmıĢ olması halinde, süre bitim tarihi ile ilave yatırım süresinin verildiği tarih arasında (ara dönemi kapsayacak Ģekilde süre verilmiĢ olması kaydıyla) süre uzatımı yapılan yatırım teĢvik belgesine dayanılarak alınan makine ve teçhizatlar da istisna kapsamındadır.

Yatırım teĢvik belgesinin düzenlenmesinden önce, satın alınan makine ve teçhizatlar bakımından istisna uygulamasından yararlanılması mümkün değildir. Yatırım teĢvik belgesinin düzenlenmesinden önce istisna kapsamında teslim edilen makine ve teçhizata iliĢkin KDV satıcıdan aranır.

TeĢvik belgesi eki listede yer alan set, ünite, sistem, takım ve benzerini oluĢturan makine ve teçhizat teslimlerinde de bu istisna kapsamında iĢlem tesis edilir. Set, ünite, sistem, takım ve benzerini oluĢturan muhtelif makine ve teçhizatın kısmi teslimleri de istisna kapsamındadır.

5.2. Ġstisna Uygulaması

Ġstisna kapsamında mal satın almak isteyen alıcılar, bağlı oldukları vergi dairesine baĢvurarak, KDV mükellefiyetlerinin bulunduğuna ve makine-teçhizatı indirim hakkı tanınan iĢlemlerde kullanacaklarına dair istisna belgesi (EK: 9A) alarak, bu belgenin örneğini gümrük idarelerine veya yurtiçindeki satıcılara ibraz ederler.

Bu istisnadan faydalanmak üzere vergi dairelerine dilekçe ile baĢvuran yatırımcılara söz konusu belge verilirken aĢağıdaki hususlara dikkat edilir:

(4)

-4- a) Yatırımcının vergi dairesinde KDV mükellefiyetinin bulunup bulunmadığı tespit edilir.

b) Yatırımcının iĢtigal konusu ve yatırım sonunda üretilecek mal ya da hizmetin mahiyeti göz önünde tutularak, yatırım teĢvik belgesi eki listelerde belirtilen makine ve teçhizatın indirim hakkı tanınan iĢlemlerle ilgili olup olmadığı tespit edilir.

c) Ġndirim hakkı tanınan ve tanınmayan iĢlemleri birlikte yapan mükelleflerin (Devlet üniversite ve hastaneleri, Belediyeler vb.) durumu değerlendirilirken teĢvik belgelerinde yer alan makine ve teçhizatı indirim hakkı tanınan iĢlemlerde kullanacakları tevsik edilmelidir.

Ġstisna belgesi, KDV mükellefine verilir. Vergi dairesi tarafından istisna belgesi talep eden ilgili birim, kurum ve kuruluĢun baĢvuru anında KDV mükellefiyetinin bulunması durumunda bunlar adına, mükellefiyetinin bulunmaması halinde ise varsa KDV mükellefi iktisadi iĢletmesine istisna belgesi verilir. Bu Ģekilde yatırım teĢvik belgesi kapsamında alınan makine ve teçhizatın ilgili birim, kurum ve kuruluĢun veya iktisadi iĢletmesinin bilanço veya aktifine kaydedilmesi ve bu durumun satın almanın gerçekleĢtiği döneme iliĢkin KDV beyannamesi verme süresi içinde vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir. Aksi halde “indirim hakkı tanınan iĢlemlerde kullanma Ģartı” yerine getirilmemiĢ olacağından, verginin alıcıdan aranması gerekir. Satıcının istisnalı iĢlem beyanı ve iade talebi ise genel hükümlere göre yerine getirilir.

Yatırım teĢvik belgelerine ekli listelerde makine ve teçhizat tanımına giren iktisadi kıymetler, belgeyi veren idareler tarafından yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde belirlenerek istisnadan yararlanacaklar açıkça ifade edilir.

Ġstisnadan yararlanmak isteyen yatırımcılar tarafından, teĢvik belgesi ve eki listenin aslı satıcıya veya gümrük idaresine ibraz edilerek istisna uygulanması talep edilir.

Sabit kıymetin belgede istisna kapsamına giren mallar arasında yer aldığı belirlendikten sonra KDV uygulamaksızın iĢlem yapılır. Ayrıca satıcılar veya ilgili gümrük idaresi tarafından listenin uygun bir yerine, satılan veya ithal edilen mal miktarını belirten, "Listenin ...

sırasındaki ... adet makine ve teçhizat ... tarih ve ... sayılı fatura /gümrük beyannamesi ile satılmıştır/ithali yapılmıştır." Ģerh konularak imza ve kaĢe (gümrük idarelerinde mühür) tatbiki suretiyle onaylanır. Listede Ģerh verilecek yer kalmaması durumunda satıcılar veya gümrük idarelerince listeye alonj ilave edilerek, alonj üzerine Ģerh verilir.

Bu Ģekilde Ģerh düĢülen liste ile yatırım teĢvik belgesinin birer fotokopisi belge sahipleri tarafından imza ve kaĢe tatbik edilmek suretiyle onaylanarak gümrük idarelerine veya satıcılara verilir.

Yatırımcılar, yatırım teĢvik belgesi eki listelerde her bir makine ve teçhizat için belirtilen miktardan fazla istisna kapsamında mal alamaz. Satıcılar, ibraz edilen listelerdeki Ģerhlere bakarak, bu miktarın aĢılmamasına dikkat etmelidir.

Gümrük idareleri ve yurtiçindeki satıcılar, yukarıda belirtilen Ģartlar yerine gelmeden ve bu belge ibraz edilmeden istisna kapsamında iĢlem yapamaz. Satıcılar tarafından, kendilerine ibraz edilen bu belge 213 sayılı Kanunun muhafaza ve ibraz hükümlerine göre saklanır.

Yatırım teĢvik belgesi kapsamında vergiden istisna olarak alınan makine ve teçhizatın satıcıya iadesinde asıl iĢleme bağlı olarak vergi hesaplanmaz.

5.3.Finansal Kiralama Yoluyla Makine-Teçhizat Alımlarında Uygulama

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman ġirketleri Kanunu24, 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı25 eki Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile bu Kararın

(5)

-5- uygulanmasına iliĢkin 2012/1 No.lu Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına ĠliĢkin Tebliğ26uyarınca, finansal kiralama Ģirketleri aracılığıyla gerçekleĢtirilecek yatırımlar için finansal kiralama Ģirketi adına ayrı bir teĢvik belgesi verilmediğinden, vergi dairelerine dilekçe ile baĢvuran ve adına teĢvik belgesi düzenlenen yatırımcılara verilen belgede aĢağıdaki hususa da yer verilir.

"Ayrıca, finansal kiralama şirketleri aracılığıyla gerçekleştirilecek yatırımlara ilişkin finansal kiralama şirketlerinin teşvik belgesi sahibi firmalara kiralanmak üzere teslim alacakları veya ithal edecekleri makine ve teçhizat için teşvik belgesi sahibi firma adına düzenlenen bu belge ile 3065 sayılı KDV Kanununun (13/d) maddesi kapsamında istisna uygulanır."

Bu belgeye istinaden, finansal kiralama Ģirketi, yatırımcının teĢvik belgesi dikkate alınarak bu yatırım teĢvik belgesi eki listede yer alan ve yatırımcıya kiralanacak olan makine ve teçhizatı Kanunun(13/d) maddesindeki istisna kapsamında temin edebilir. Finansal kiralama Ģirketinin bu kapsamda temin edeceği makine ve teçhizatı, ilgili mevzuat uyarınca kiracının kullanımına bırakması ise "teslim" hükmünde olmadığından genel esaslara göre KDV'ye tabidir.

Öte yandan finansal kiralama Ģirketi ile yatırımcı (kiracı) arasında yapılan sözleĢmede belirtilen sürenin sonunda, makine ve teçhizatın yatırımcının (kiracının) mülkiyetine geçmemesi veya yatırımın teĢvik belgesinde öngörüldüğü Ģekilde gerçekleĢmemesi halinde, finansal kiralama Ģirketine yapılan teslim sırasında alınmayan vergi tutarları 3065 sayılı Kanunun (13/d) maddesi çerçevesinde yatırımcıdan (kiracıdan) vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.

5.4. Bildirim Zorunluluğu

TeĢvik belgesi kapsamında KDV hesaplamadan mal tesliminde bulunan satıcılar tarafından her bir vergilendirme dönemi içinde gerçekleĢtirilen bu kapsamdaki satıĢlar (EK: 9B)’de yer alan bildirim formu, beyanname verme süresi içinde elektronik ortamda vergi dairesine verilir.

TeĢvik belgesi veren Ġdare tarafından, aylık dönemler itibarıyla verdikleri teĢvik belgesi kapsamındaki yatırım mallarından makine ve teçhizat kapsamına girenlerin tutarları mükellef bazında liste halinde Gelir Ġdaresi BaĢkanlığına bildirilir.

Ayrıca teĢvik belgesi veren Ġdare, teĢvik belgesi veya eki listelerikaybedenleri; adı soyadı, unvanı, adresi, vergi dairesi, vergi kimlik numarası ve teĢvik belgesi tarih ve sayısını da belirterek Gelir Ġdaresi BaĢkanlığına bildirir.

5.5. Yatırımın Usulüne Uygun Olarak GerçekleĢmemesi

3065 sayılı Kanunun (13/d) maddesine göre, yatırımın teĢvik belgesinde öngörüldüğü Ģekilde gerçekleĢmemesi halinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Satıcıların KDV iade talepleri ise yürürlükteki mevzuata göre sonuçlandırılır. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaĢımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının baĢından itibaren baĢlar.

Yatırımın teĢvik belgesinde öngörüldüğü Ģekilde gerçekleĢip gerçekleĢmediği Ekonomi Bakanlığı tarafından tespit edilerek, gerekli iĢlemler yapılmak üzere belge sahibinin bağlı olduğu vergi dairesine bildirilir.

3065 sayılı Kanunun (13/d) maddesinde yer alan istisna kapsamında olmamasına rağmen, söz konusu madde gerekçe gösterilerek ve KDV istisnası uygulanarak yapılan satıĢlarda vergi ve cezaların satıcıdan aranacağı tabiidir.

(6)

-6- 5.6. Ġstisnanın Beyanı

Bu istisna kapsamına giren iĢlemler, KDV beyannamesinde yer alan "Ġstisnalar-Diğer Ġade Hakkı Doğuran ĠĢlemler" kulakçığının, "Tam Ġstisna Kapsamına Giren ĠĢlemler" tablosunda 308 kod numaralı “TeĢvikli yatırım mallarının teslimi” satırı aracılığıyla beyan edilir.

Bu satırın "Teslim ve Hizmet Tutarı" sütununa istisnaya konu mal bedellerinin KDV hariç tutarı, "Yüklenilen KDV" sütununa bu mallara iliĢkin alıĢ ve giderlere ait belgelerde gösterilen toplam KDV tutarı yazılır. Ġade talep etmek istemeyen mükellefler, "Yüklenilen KDV"

sütununa “0” yazmalıdır.

Ġstisna kapsamında iĢlem yapanlar, bu Tebliğin (II/B-1.5.4.) bölümünde bahsedilen bildirimi yapmak suretiyle istisnayı tevsik etmelidir.

5.7. Ġade

Yatırım teĢvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat teslimlerinden kaynaklanan iade taleplerinde aĢağıdaki belgeler aranır:

- Standart iade talep dilekçesi

- Ġstisnanın beyan edildiği döneme iliĢkin indirilecek KDV listesi - Ġade hakkı doğuran iĢleme ait yüklenilen KDV listesi

- Ġadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu - SatıĢ faturaları listesi

- Makine ve teçhizat istisnası bildirim formu

-Alıcının KDV istisnasından yararlanma hakkı bulunduğunu gösterir istisna belgesinin onaylı örneği

- Yatırım teĢvik belgesi ile eki global listenin onaylı örneği 5.7.1. Mahsuben Ġade

Mükelleflerin bu iĢlemden kaynaklanan mahsuben iade talepleri, yukarıdaki belgelerin ibraz edilmiĢ olması halinde miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.

5.7.2. Nakden Ġade

Mükelleflerin bu iĢlemden kaynaklanan ve 5.000 TL’yi aĢmayan nakden iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. Ġade talebinin 5.000 TL’yi aĢması halinde aĢan kısmın iadesi, vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.”

Bilgi edinmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

EK 9A: Yatırım TeĢvik Belgesi Sahibi Mükelleflere Verilecek Ġstisna Belgesi Örneği EK 9B: Yatırım TeĢvik Belgesi Kapsamındaki Makina Teçhizat Ġstisnası Bildirim Formu

(7)

-7- EK 9: 3065 SAYILI KANUNUN (13/d) BENDĠ UYGULAMASINA ĠLĠġKĠN EKLER

EK 9A: YATIRIM TEġVĠK BELGESĠ SAHĠBĠ MÜKELLEFLERE VERĠLECEK ĠSTĠSNA BELGESĠ ÖRNEĞĠ

T.C.

………. VERGĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI/DEFTERDARLIĞI …………..…… Vergi Dairesi Müdürlüğü

……….

……….

Ġlgi :...tarihli dilekçeniz.

Dairemizde ...vergi kimlik numarası ile KDV mükellefiyetiniz bulunmaktadır.

...tarih ve ...sayılı Yatırım TeĢvik Belgesi eki listede KDV istisnasından faydalanılabileceği belirtilmiĢ bulunan makine-teçhizatın KDV mevzuatına göre indirim hakkı tanınan iĢlemlerle ilgili olduğu tespit edilmiĢtir.

Bu makine ve teçhizatın ithalinde ve tarafınıza tesliminde 3065 sayılı KDV Kanununun (13/d) maddesi kapsamında istisna uygulanabilecektir.

Ġstisnanın uygulanmasında, Genel Tebliğdeki usul ve esaslara uyulmaması halinde gerekli müeyyidelerin uygulanacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Müdürü

(8)

-8- EK 9B: YATIRIM TEġVĠK BELGESĠ KAPSAMINDAKĠ MAKĠNA TEÇHĠZAT ĠSTĠSNASI BĠLDĠRĠM FORMU

YATIRIM TEġVĠK BELGESĠ KAPSAMINDAKĠ MAKĠNA VE TEÇHĠZAT ĠSTĠSNASI BĠLDĠRĠM FORMU

Mükellefin Adı Soyadı

(Unvanı):

Vergi Dairesi :

Vergi Kimlik No :

Sıra No ALICININ SATILAN MALIN

SATIġ

FATURASININ

YATIRIM TEġVĠK BELGESĠNĠN Adı Soyadı

(Unvanı) Vergi Dairesi

Vergi

Kimlik No Cinsi Miktarı

Tutarı

(TL) Tarihi Sayısı Tarihi Sayısı

Ġmza ve KaĢe

Figure

Updating...

References

Related subjects :