Full text

(1)

M E S İ S Ç e l i k E ş y a S a n a y i i F a b r i k a v e S o s y a l Tesisleri

Masis, Çelik Eşya sanayii, Yeni Bosna yapmayı düşünmüş ve bize belirgin bir iş 1 arsası üzerinde fabrika ve sosyal tesisler kolu verememiştir. Bu tema'dan hareketle !| planlaması için proje çalışmaları yapmamızı çeşitli iş kolları incelenmiş ve geniş kap- | istemiş ve bu çalışmalarda Sayın Masis Bal- samlı bir araştırma içine girilmiştir, yan ile bütün iş boyunca teşriki mesaide

bulunulmuştur. VAZİYET PLANI: Sanayileşme süresi içinde bulunan

ül-kemizde diğer tesislerde olduğu gibi, sana- A — İDARE BLOKU yici yarını için endişede olup, tesislerini çe- B — FABRİKA BLOKU şitli iş kollarına uyabilen bir planlamada C — TESHİN MERKEZİ Mimarları : Mustafa POLATOĞLU

Y. Müh. Mimar Özdemir BARELİ Mimar Statik : Eralko Statik Atölyesi

Yıldırım ALTAV Y. İnşaat Mühendisi

İdarî Kontrol : Selçuk AKSOY Y. Mimar Şantiye Şefi : Tezcan NURİK

Y. Müh. Mimar Vehbi HURİ Y. İnş. Mühendisi

(2)

BOYUNA KESİT : A — İdare bloku 1 — Açık büro çalışma

alanları 2 — Merdiven yuvası

5 — Sergi salonu B — Fabrika bloku 2 — Fabrika imalât alanı 3 — Personel soyunma 7 — Depolama alanı

a r s

(3)

fabrikanın görünüşü Arazinin meyili, planlamada gözönünde formunu içeren depolama alanları tutularak, fabrikanın imalâ* akışını kolaylaş- merdivenlerle imalât alanlarına ilişkili kılın-tıracak ve katkıda bulunacak şekilde değer- mıştır. İkinci bodrumda kafeterya, soyunma lendirilmiş, üst kattan imalât alanlarına giren alanları düşünülerek bu bölümlerin iki düşey ham malzemenin işlenerek I. bodrum'da ve sirkülasyon elemanı ile depolama ve imalât büyük araçların yanaşabileceği yükleme plat- alanlarına ilişkisi kurulmuştur.

51.30 KOTU PLANI : A — İdare Bloku : 1 — Giriş holü 2 — Müracaat 3 — Santral 4 — Boşluk 5 — Sergi salonu 6 — W.C. B — Fabrika binası 7 — Depolama yeri 8 — Yükleme platformu 9 — Tesisat mahalleri 10 — Yük asansörü

Alt yapı, I. bodrum kat (depolama alan-ları) ve imalât alanlarının kolonları betonar-me düşünülerek I. bodrum katta 7.00 X 6.00 m.lik, imalât alanlarında 7.00 x 18.00 m.lik akslar kullanılarak çatı m- de 23 kg. lik çe-lik boru uzay sistemle geçilmiştir. Tüm ko-lonlarda kreyn kullanılacağı düşünülerek ge-rekli yükler dikkate alınmıştır.

Malzeme olarak, görünen betonarme yüzler sıvasız, çatı ve cephe kaplaması ola-rak aluminyum ile dolgu elemanı olaola-rak da inşaat sırasında değiştirilen sıvasız tuğla düşünülmüştür.

Henüz inşa edilmemiş idare binası be-tonarme olup, sergi salonları, açık sistemde büro alanlarını içermektedir.

I / „• •

fca

r

i ^ - r r •

56.50 KOTU PLANI : A — İdare binası 1 — Açık büro çalışma

alanları 2 — Merdiven holü 6 — W.C. B — Fabrika imalât bloku 2 — İmalât alanı 9 — Tesisat mahalleri 10 — Yük Asansörü

f

ş e r

t

L

. s l

47.60 KOTU PLANI : A — İdare Bloku 1 — Sergi salonu 2 — Merdiven yuvası 6 — W.C. B — Fabrika Bloku

3 — Erkek personel soyunma 4 — Kadın personel soyunma 6 — Mutfak

7 — Kafeterya 8 — Ön bahçe

Figure

Updating...

References

Related subjects :