CHP ’nin yeni anayasa çal

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

CHP ’nin yeni anayasa çalışmaları kapsamında Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na sunacağı teklif netleşmeye başladı. CHP ’li hukukçular taslağı Meclis’e sunmadan önce bugün saat 13.00’te Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bir araya gelecek. Toplantıda CHP ’nin taslağının tamamı yeniden gözden geçirilecek.

CHP ’nin ‘temel hak ve özgürlükler’ bölümünde, görüşülmeyen maddelere ilişkin bazı önerileri ise şöyle olacak: * Siyasal partilerin tüzükleri, programları ve eylemleri insan haklarına ve hukuk devleti esaslarına dayalı çoğulcu demokrasi ile laik cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz. Şiddeti, ırkçılığı ve suç işlenmesini teşvik edemezler. * Siyasal partilerin, parti içi düzenlemeleri ve çalışmaları demokrasi ilkelerine uygun olmak zorundadır. Siyasal partiler, organlarının oluşumunda ve adayların belirlenmesinde kadın ve erkeklerin eşit temsilini esas alır. Siyasal partiler, ticari faaliyetlere girişemezler.

* Anayasa Mahkemesi, siyasal partinin eylemlerinin ilgili fıkra hükümlerine aykırı olduğu ancak partinin bu tür eylemlerin işlendiği bir odak haline gelmediğini tespit ettiği takdirde eylemlerin ağırlığını ve yoğunluğunu göz önünde tutarak ilgili partiye ihtar verebilir ya da partinin gelecek milletvekili genel ve ara seçimleriyle yerel yönetimler seçimlerine katılmasını yasaklayabilir.

* Özellikle muhalefetin taraflı davranmakla eleştirdiği TRT için anayasaya madde konulsun. Kamu tüzelkişilerinin elindeki basın dışı kitle iletişim araçlarından iktidar ve muhalefet eşit yararlansın.

* Diyanet İşleri Başkanlığı toplumdaki din ve mezhep çeşitliliğine cevap verecek şekilde yapılandırılsın.

26/07/2012 Tarık Işık Radika

Şekil

Updating...

Referanslar

Benzer konular :