• Sonuç bulunamadı

Hatay İli FV Güneş Elektriği Fizibilite Çalışması

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Hatay İli FV Güneş Elektriği Fizibilite Çalışması"

Copied!
185
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

7UNL\H¶QLQHQJQH\XFXHNYDWRUDHQ\DNÕQRODQÕJQHúLHQGLNDODQÕ«3HWURORQXQVWQGHQDNÕ\RUN|PURQXQVW

QHJHOL\RUhONHQLQHQE\NRQXQFXVDQD\LNXUXOXúXQDHQHUMLOD]ÕP1IXVDUWÕ\RUNLúLEDúÕHOHNWULNWNHWLPLDUWÕ\RUDU]

JYHQOL÷LULVNLE\\RUDQFDN|]ND\QDNODUÕNXOODQPDDU]XVXGDJHOLúL\RU\HUOL\DWÕUÕPFÕ|]ND\QD÷DJYHQL\RUGHYOHW)9

*(6¶HWHúYLNYHUL\RUEDQNDODUNUHGLYHUL\RUKDON\HQLOL÷HDoÕNdDOÕúPDPÕ]J|VWHUGLNL<HUOL<HWHUOL<HULQGH<HQLOHQHELOLU

YHKDWWD<HQLOHELOLU < HQHUMLND\QDNODUÕPÕ]ERO$UD]LPL]\HWHUOL<DWÕUÕPFÕPÕ]LúWDKOÕ<HUOL)9SDQHOUHWL\RUX]<HUOLHYL

ULFLUHWL\RUX]*HQoPKHQGLVOHU\HWLúL\RU*QHúHQHUMLVHNW|UQQWHNQLNDOW\DSÕYHWHFUEHVLROXúWX$UWÕNLFUD]DPDQÕ

3RWDQVL\HORUWDGD*QHúLQÕVÕONXOODQÕPÕQGD\DSWÕN)9JQHúHOHNWUL÷LQGHGH\DSDELOLUL](QNoNWHQEDúOD\DOÕPoDWÕODUÕ

GRQDWDOÕPùHEHNHND\ÕSODUÕQÕD]DOWDOÕP7NHWLOHQ\HUGHUHWHOLPhUHW7NHWVLVWHPLQLRWXUWDOÕP.X]H\LPL]GH\DSWÕODU

$OPDQ\D\DSWÕWDPHQOHPNX]H\LPL]GHWDPNPNX]H\LPL]GHJQHúWHQHOHNWULNUHWL\RU$]X]GH÷LO*:¶ÕQ

]HULQGH%L]GHoDWÕPÕ]D)9*(6NXUDOÕP.2%ø¶PL]6DQD\LFLPL]=LUDDWoLPL].DPXLGDUHOHULELURODOÕPKDYD

PÕ]ÕNLUOHWPH\HQJHOHFH÷LPL]LULVNHHWPH\HQGÕúDED÷ÕPOÕOÕ÷ÕPÕ]ÕD]DOWDQEWoHPL]HND]DQoVD÷OD\DQWNHWLFL\HUHWLP

DOÕúNDQOÕ÷Õ\HUOHúWLUHFHN)9JQHúHOHNWUL÷LQHGHVWHNRODOÕP6HIHUEHUOL÷LPL]KD\ÕUOÕROVXQ«

1RW %X \D\ÕQGD RODELOGL÷LQFH 7UNoHOHúWLULOPLú WHULPOHU |QHULOPLú YH ÕVUDUOD NXOODQÕOPÕúWÕU ³)9 JQHú HOHNWUL÷L´ ³)9 *(6´ ³JQHú

ÕúÕPDVÕ´|]JQWHULPOHUGHQED]ÕODUÕGÕU%XWHULPOHULQHQHUMLLOJLOLOHULQFH\DúDWÕOPDVÕ\D\ÕQÕPÕ]ÕQHQE\NND]DQoODUÕQGDQRODFDNWÕU

'U/HYHQW<$/d,1

$UDúWÕUPDFÕ (NLP

(6)
(7)

ix

75%|OJH3ODQÕ  ¶QGDE|OJHQLQWDPDPÕQÕQJQHúHQHUMLVLQHHOYHULúOLROGX÷XEXDODQGDDNWLIURODOPDVÕJHUHN

WL÷L\DWÕUÕPODUÕQDUWÕUÕOPDVÕDPDFÕ\OD\DWÕUÕPFÕODUD\|QHOLN|]HQGLULFLWHGELUOHULQDOÕQPDVÕSODQODQPÕúWÕUøúOHWPHOHULQNHQGL

HOHNWULNLKWL\DoODUÕQÕNDUúÕODPDODUÕQÕQGHVWHNOHQPHVLND\QDNoHúLWOLOL÷L\DUDWÕOPDVÕ\HQLVDKDODUÕQJHOLúWLULOPHVLKHGHÀHQ

PLúWLU<HQLOHQHELOLUHQHUMLND\QDNODUÕQÕQUHWLPHND]DQGÕUÕODELOPHVLQH\|QHOLNDUDúWÕUPDDQDOL]YH¿]LELOLWHoDOÕúPDODUÕ\D

SÕODUDNVRQXoODUÕQÕQ\DWÕUÕPFÕODUODSD\ODúÕODFD÷ÕWDDKKWHGLOPLúWLU%|\OHFHEDúODWÕODQ75%|OJHVL)9*QHú(OHNWUL÷L

3RWDQVL\HOLQLQ7HVSLWLQH<|QHOLN$UDúWÕUPD*HOLúWLUPHYH)L]LELOLWHdDOÕúPDVÕNDSVDPÕQGD³+DWD\YH)9*QHú(OHNWUL÷L´

³.DKUDPDQPDUDúYH)9*QHú(OHNWUL÷L´YH³2VPDQL\HYH)9*QHú(OHNWUL÷L´LVLPOLD\UÕUDSRUKD]ÕUODQPÕúWÕU

'Q\DHOHNWULNWDOHELQLQ¶LQL)9JQHúHOHNWUL÷LLOHNDUúÕOD\DQONHVD\ÕVÕKÕ]ODDUWPDNWDGÕU$YUXSD%LUOL÷L¶QGHGHEXRUD

QÕQ\ÕOÕQGD¶ODUÕQ]HULQHoÕNDFD÷ÕKHGHÀHQPLúWLUhONHPL]GHLVH<D]¶ÕLWLEDUL\OH)9*(6NXUXOXPX*:¶ÕQ

]HULQHoÕNDUDNHOHNWULNNXUXOXJFSDVWDVÕQGD¶OHUPHUWHEHVLQH\NVHOPLúWLU0DUW¶GH(QHUMLYH7DEL.D\QDNODU

%DNDQOÕ÷ÕQFD\DSÕODQ*:NDSDVLWHOL<(.$*(6LKDOHVLLVHEXNRQXGDNLLúWDKÕPÕ]ÕWPGQ\D\DJ|VWHUPLúWLU'Q\D

HOHNWULNWNHWLPLVÕUDODPDVÕQGD\ÕOOÕN¶OÕNDUWÕúKÕ]ÕYHELQ*:K\ÕOLOHLON¶GHEXOXQDQONHPL]ELULQFLOHQHUMLDU]ÕQÕ

RUDQÕQGDIRVLOND\QDNODUÕQLWKDODWÕ\ODNDUúÕODPDNWDGÕU2\VD7UNL\HHQHUMLND\QDNOÕNDUERQVDOÕPÕQÕNLúLEDúÕ

WRQ¶GDQ¶GHWRQDGúUPH\LWDDKKWHWPHNWHGLU%XGÕúDED÷ÕPOÕOÕNYH\NVHNNDUERQVDOÕPÕHNRQRPLNVWUDWHMLN

YHoHYUHVHOVRUXQODUDVHEHSROPDNWDGÕURODFDNWÕU

%XELOJLOHUÕúÕ÷ÕQGD\ÕOÕQGD<HQLOHQHELOLU(QHUML.DQXQXoÕNDUÕOÕSDOWPHY]XDWG]HQOHPHOHUL\DSÕOPÕúWÕU\ÕOÕQGD

JQHúWHQHOHNWULNUHWLPLLoLQLONOLVDQVODPDVUHFLEDúODWÕOPÕúWÕU(7.%KHPNDPXGDNL\|QHWLFLOHULKHPGHVHNW|UGHNLLOJL

OLOHULELOJLOHQGLUPHNYH\|QOHQGLUPHNDGÕQD*(3$oDOÕúPDVÕQÕKD]ÕUODPÕúYHGX\XUPXúWXU3L\DVDLGDUHFLYHG]HQOH\LFLOHUL

EXND\QDNODUÕUHIHUDQVDODUDN7UNL\H¶GHJQHúHQHUMLVLQGHQHOHNWULNUHWLPLLoLQ\DWÕUÕP\DSÕODELOHFHNE|OJHOHULYHE\NON

VÕQÕUODUÕQÕXOXVDOER\XWWDEHOLUOHPLúOHUGLU%HQ]HUSRWDQVL\HOoDOÕúPDODUÕIDUNOÕWHNQLNYH\|QWHPOHULOHDPDo|]HOLQGHKHP

ONHOHUED]ÕQGDXOXVDOYHE|OJHVHOKHPGHXOXVODUDUDVÕ|UJWOHUWDUDIÕQGDQE|OJHVHOYHNUHVHORODUDN\DSÕOPDNWDGÕU%X

WLSoDOÕúPDODUÕQRUWDNSD\GDVÕYHKHGHINLWOHVLXOXVDOE|OJHVHOYH\DNUHVHONDUDUDOPDVUHoOHULQL\UWHQNDUDUYHULFLOHUL

ELOJLOHQGLUPHNYH\|QOHQGLUPHNWLU*LULúLPFL\DWÕUÕPFÕLoLQEXWLSNoN|OoHNOLoDOÕúPDODU\DOQÕ]FDVRUXPOXROGXNODUÕVHNW|U

YHW]HONLúLOL÷LQSROLWLNDVÕQÕGH÷HUOHQGLULUNHQ\DUDUODQÕODFDNELUDUDoRODUDNLúOHYJ|VWHUHELOPHNWHGLU<HUHOHYH|]HOHGR÷UX

LQLS|OoH÷LE\WWNoHLOJLOLE|OJHYHVDKD\DKDVYHULWRSODPDDQDOL]YHSRWDQVL\HOoDOÕúPDODUÕQÕQ\DSÕOPDVÕJHUHNHFHNWLU

8OXVODUDUDVÕ*QHú(QHUMLVL%LUOL÷L ,6(6 YH8OXVODUDUDVÕ<HQLOHQHELOLU(QHUML$MDQVÕ ,5(1$ +D]LUDQ¶GDRUWDNELU

oDOÕúPD EDúODWPÕúODUGÕU %X oDOÕúPD LOH JQHú HQHUMLVL DODQÕQGD YHUL ND\QDNODUÕQD RODQ JYHQL DUWÕUPD YH VD÷OÕNOÕ YHUL

ROXúWXUXOPDVÕQD \|QHOLN LúELUOL÷LQLQ JHOLúWLULOPHVL DGÕQD ,5(1$ .UHVHO <HQLOHQHELOLU (QHUML$WODVÕ¶QGD JQHú HQHUMLVL LOH

LOJLOLYHULND\QDNODUÕYHDUDoODUÕQÕGHWD\OÕFDWDQÕWPÕúODUGÕU9HULVD÷OD\ÕFÕODUÕGDNDPX\DDoÕNRODUDNVD÷ODGÕNODUÕEXYHULOHUL

QDVÕOWRSODGÕNODUÕQÕYHYHULQLQQDVÕONXOODQÕODELOHFH÷LQLLOJLOLOHUHELOJLOHQGLUPHJHUH÷LGX\PXúODUGÕU<LQH2QXQFX.DONÕQPD

3ODQÕPÕ]GDDNDGHPLNYHLúGQ\DVÕQGD)9JQHúHOHNWULNUHWLPLQHGDLU\DSÕOPÕúoDOÕúPDODUÕQKDVVDVL\HWOHULQLQDUWÕUÕPÕ

QDLKWL\DoGX\XOPDNWDGÕU%LOHúHQ3ROLWLND¶GHJQHúND\QD÷ÕQÕQHOHNWULNUHWLPLQGHNXOODQÕOPDVÕQD\|QHOLNSRWDQVL\H

OLQWDPRODUDNWHVSLWHGLOPHVLSODQODQPDNWDGÕU

%DKVL JHoHQ NUHVHO YH XOXVDO oDOÕúPDODU |OoHNOHUL YH \|QWHPOHULQLQ GR÷DVÕ JHUH÷L ¿]LELOLWH SURMH YH\D E\N |OoHNOL

FR÷UD¿NDODQoDOÕúPDODUÕLoLQ\HWHUOLGHWD\DVDKLSRODPD]ODUKDWWD\DQÕOJÕODUEDUÕQGÕUDELOLUOHU+HUoDOÕúPDGDROGX÷XJLEL

DoÕNODQPÕúKDWDSD\ODUÕ|OoHNE\GNoHoRNE\NVDSPDYH\DQÕOWPDODUDVHEHEL\HWYHUHELOLU%XQHGHQOHRGDNODQÕOPÕú

ELUFR÷UD¿NDODQLoLQLKWL\DFDELQDHQ|]HOYHULWRSODPDDQDOL]YHSRWDQVL\HOoDOÕúPDVÕ\DSÕOPDVÕJHUH÷LYDUGÕU.UHVHOYH

XOXVDOER\XWWD\D\ÕQODQPÕúEXoDOÕúPDODUDOW\DSÕ¿]LELOLWHSURMHJLULúLP\DWÕUÕP¿QDQVGHVWHNYHNUHGLOHQGLUPHNDUDUOD

UÕQÕYHUHQWPPHUFLOHULGR÷UXOX÷XRUDQÕQGDHWNLOHPHNWHGLU

<g1(7ø&øg=(7ø

(8)

x

*(3$XOXVDO|OoHNWHELUoDOÕúPDGÕUYHWDPDPHQGR÷UXGDQ|OoPHGH÷LOELUJQHúOHQPHúLGGHWLWDKPLQDOJRULWPDVÕQDGD

\DQPDNWDGÕU%XQHGHQOHDoÕNODPDVÕQGDGDEHOLUWLOGL÷L]HUHED]ÕQRNWDODULoLQ¶XQ]HULQHoÕNDQRUDQODUGDVDSPDODU

J|VWHUHELOPHNWHGLUg]HOOLNOHPLNURNOLPDE|OJHOHULLOHNHQGLVLQHKDVFR÷UD¿NWRSR÷UD¿NYHPHWHRURORMLN|]HOOLNOHULRODQ

GDUE|OJHOHULoLQWHNEDúÕQDSURMHOHUHDOWOÕNRODUDNNXOODQÕODPDPDNWDGÕU%XNoN|OoHNOLKDVVDVL\HW+DWD\YH2VPDQL\H

LoLQ*(3$¶GD.DUDGHQL]%|OJHVL¶QLQLoNHVLPOHULLOHøo$QDGROX¶QXQNX]H\E|OJHOHULQHWHNDEOHGHQELU\ÕOOÕNJQHúÕúÕPDVÕ

GH÷HULLúDUHWHWPHNWHGLU%XQXQELUVRQXFXRODUDNED]Õ)9*(6WHNOLIYHJLULúLPOHUL*(3$KDULWDVÕQÕQEX³\HúLO´ GúN

JQHúHQHUMLúLGGHWLQHVDKLSE|OJH J|VWHULPLQHWDNÕODELOPLúOHUGLU%XúHKLUOHULPL]GHNLWRSODP)9*(6NXUXOXJFGHEX

ND\JÕ\ÕGHVWHNOHPHNWHGLU

%LU )9 *(6¶LQ SHUIRUPDQV |QJ|UVQGH EXOXQDELOPHN LoLQ JQHú ÕúÕPDVÕ VRODU UDG\DV\RQ  YHULVLQH LKWL\Do YDUGÕU

'Q\DGDIDUNOÕJQHúÕúÕPDVÕYHULND\QDNODUÕEXOXQXU+LoELULNXVXUVX]GH÷LOGLU+HUELULQLLQFHOHUNHQJoOYH]D\ÕI\|QOH

ULQLL\LD\ÕUWHWPHNJHUHNLU%XDUDúWÕUPDJHOLúWLUPHSURMHVLNDSVDPÕQGD0*0GR÷UXGDQ|OoPYHULOHULGHGDKLOROPDN]HUH

\DNODúÕND\UÕ\|QWHPYHND\QDNWDQ+DWD\.DKUDPDQPDUDúYH2VPDQL\HLoLQ)9JQHúHOHNWULNUHWLPLQH\|QHOLNELU

HQHUMLSRWDQVL\HOLoDOÕúÕOPÕúWÕU*HQHORODUDN75%|OJHVL¶QLQ|]HORODUDNGD+DWD\.DKUDPDQPDUDúYH2VPDQL\H¶QLQ)9

*(6¶OHULoLQ7UNL\H¶GHNLX\JXQE|OJHOHUGHQROGX÷XRUWD\DoÕNPÕúWÕU+DWD\.DKUDPDQPDUDúYH2VPDQL\HJQHúHQHUMLVL

NDSDVLWHVLVÕUDVÕ\OD$YUXSDPHWHRURORMLNX\GXYHULOHULQGHQKHVDSODPD\ODoDOÕúDQ39*,6¶HJ|UHN:K

P\ÕO$YUXSD*QHú$WODVÕ+HOLR&OLP¶HJ|UHN:KP\ÕO1$6$66(¶\HJ|UHN:K

P\ÕO6RODU*,6¶HJ|UHN:KP\ÕO(ø(¶HJ|UHN:KP\ÕO'0ø&$5SURMHNVL

\RQXQDJ|UHN:KPð\ÕO'0ø*:5PRGHOLQHJ|UHN:KP\ÕOEL]]DWEXDUDúWÕUPD

GDKLOLQGH0*0YHULOHULQHGD\DQGÕUÕODUDN\DSÕODQKHVDSODPDODUGDN:KP\ÕOROGX÷XKHVDSODQPÕúWÕU

D\UÕND\QDNE|OJHGHNXUXOPXúYHLONSHUIRUPDQVELOJLOHULDOÕQPÕú)9*(6UHWLPOHULLOHONHPL]NRúXOODUÕQDGD\DQGÕUÕODQ

WHFUEHOHULQVRQXFXQGDLVHE|OJHVHOSURMHOHUHHVDVWHúNLOHGHELOHFHNJQHúÕúÕPDVÕGH÷HUOHUL+DWD\¶GDN:KP-

\ÕO.DKUDPDQPDUDú¶WDN:KP\ÕOYH2VPDQL\H¶GHN:KP\ÕORODUDNEHOLUOHQPLúWLU

dDOÕúPDNDSVDPÕQGDUHIHUDQVNDEXOHGLOHQEXSRWDQVL\HOHVDVDOÕQDUDNKHUELULOLoLQN:N:YH*:¶OÕNoD\UÕ

VLPODV\RQJHOLúWLULOPLúWLU%|\OHFHHYNXOODQÕFÕODUÕ N: .2%øYHWDUÕPVDOLúOHWPHOHU N: LOHQLYHUVLWH26%YH\D

E\N|OoHNOLLúOHWPHOHU *: LoLQ|UQHNNXUXOXPWDVDUÕPODUÕYHHNRQRPLNDQDOL]OHULRUWD\DNRQDELOPLúWLU%XNRúXOODUGD

UHWLOHFHNHOHNWULN|]WNHWLPDPDoOÕNXOODQÕODELOHFH÷LJLELLKWL\DoID]ODVÕGD)9*(6LúOHWPH\HJHoWL÷LWDULKWHQLWLEDUHQ

\ÕOVUHLOHJ|UHYOLWHGDULNúLUNHWOHULYDVÕWDVÕ\ODFN:K $%''RODUÕNXUXúX ¿\DWWDQDOÕQÕU$\UÕFD)9*(6¶WHEHOJH

OHQGLULOPLú\HUOLDNVDPNXOODQÕOPÕúLVH<(..DQXQX(N,,VD\ÕOÕFHWYHOLQGH\HUDODQ¿\DWODUEHú\ÕOVUH\OHLODYHHGLOLU

*QHú HQHUMLVLQH GD\DOÕ HOHNWULN UHWLP WHVLVL \DWÕUÕP VUHFLQLQ LON DúDPDVÕ \DWÕUÕP \HUL VHoLPLGLU 'Q\DGDNL JQHúWHQ

HOHNWULNUHWLP\DWÕUÕPODUÕQÕQoR÷XQOX÷XQXQ\NVHNJQHúOHQPHSRWDQVL\HOLQHVDKLSDOWHUQDWLIPDOL\HWOHULGúNJHQLúYH

G]DUD]LOHU]HULQHNXUXOXYHD÷ÕUOÕNOÕRODUDN)9WDUODODUÕQGDQROXúWX÷XJ|UOPHNWHGLU%XúDUWODUJ|]|QQHDOÕQGÕ÷ÕQGD

75%|OJHVLEDúWDJQHúOHQPHSRWDQVL\HOLYHHOYHULúOLDUD]LOHULQYDUOÕ÷ÕROPDN]HUHELUoRNEDNÕPGDQJQHúHQHUMLVLQH

GD\DOÕ HOHNWULN UHWLP WHVLVOHULQLQ NXUXOPDVÕ LoLQ ONHPL]LQ X\JXQ E|OJHOHULQLQ EDúÕQGD JHOPHNWHGLU g]HOOLNOH +DWD\ YH

2VPDQL\H¶GH\HWHULQFHJQHúWHQHOHNWULNUHWLP\DWÕUÕPÕEXOXQPDGÕ÷ÕGúQOG÷QGH75%|OJHVL¶QGHJQHúOHQPH

SRWDQVL\HOLQLQEXúHNLOGHDNDGHPLNWHNQLNYHHNRQRPLNRODUDNVD\ÕVDOLIDGHOHUOHRUWD\DoÕNDUÕOPÕúROPDVÕNDUDUYHULFLOHU

DoÕVÕQGDQ|QHPDU]HWPHNWHGLU

dDOÕúPDGDNLDPDo75%|OJHVL¶QGH)9\|QWHPOHJQHúWHQHOHNWULNUHWLPLQLQWHNQLNYHHNRQRPLNRODUDNX\JXQOX÷XQXQ

YDUVDRUWD\DoÕNDUÕOPDVÕGÕUdDOÕúPDQÕQoÕNWÕODUÕQÕQWPLOJLOLOHULGDKDGR÷UXNDUDUODUDOPD\DLWHFH÷LNDoÕQÕOPD]GÕU6RQXo

YH|QHULOHULQHWNLVLRODUDN.DPXNDUDUYHULFLOHULQLQ+DWD\.DKUDPDQPDUDúYH2VPDQL\H¶\L)9JQHúHOHNWUL÷LQH\DWÕUÕP

\DSÕODELOLULOOHURODUDNWDQÕPDODUÕ*LULúLPFLOHUYH\HUOL\DEDQFÕ\DWÕUÕPFÕODUÕQE|OJH\LWHUFLKHWPHOHULYH\DWÕUÕPNDUDUÕDOPD

ODUÕ%|OJHGHNLVDQD\LWLFDULYHHYVHOIDDOL\HWJ|VWHUHQHOHNWULNWNHWLFLOHULQLQ|]WNHWLPOHULQLEX\|QWHPOHNDUúÕODPDODUÕ

)LQDQVYHGHVWHNNXUXOXúODUÕQÕQEXNRQXGDNLWHNOLÀHULROXPOXGH÷HUOHQGLUPHOHULEHNOHQPHNWHGLU

(9)

xi øoLQGHNLOHU

gQV|]  iii

<(*06XQXúv 6XQXú  vii

<|QHWLFLg]HWL ix øoLQGHNLOHU xi ùHNLOOHU'L]LQLxiii dL]HOJHOHU'L]LQL xv 6LPJHOHUYH.ÕVDOWPDODU xvi

$ +$7$<¶'$)9*h1(ù(/(.75øöø$5$ù7,50$6, ...

 *ø5øù9(*(1(/%ø/*ø

 'Q\DGD)9*QHú(OHNWUL÷L

 7UNL\H¶GH(OHNWULNYH)9*QHú(OHNWUL÷L

 +DWD\¶GD)9*QHú(OHNWUL÷L

 )9*QHú(OHNWUL÷L0HY]XDWÕ

 8OXVODUDUDVÕEHOJHOHU

 8OXVDOEHOJHOHU

 %|OJHVHOEHOJHOHU

 .DQXQ\|QHWPHOLNWHEOL÷

 +$7$<¶,1*(1(/<$3,6,

 )L]LNLYH&R÷UD¿<DSÕ

 &R÷UDI\D

 75%|OJHVLDOWE|OJHOHUL

 7RSR÷UDI\DYHMHRPRUIRORML

 7RSUDN\DSÕVÕYHDUD]LNXOODQÕPÕ

 .RUXQDQDODQODU

 6RV\RHNRQRPLN\DSÕ

 1IXVYHLGDUL\DSÕ

 (NRQRPL

 8ODúÕP

 +$7$<¶,10(7(252/2-ø.$1$/ø=ø

 øNOLP

 6ÕFDNOÕN

 1LVSLQHP

 5]JDU

 %XOXWNDSDOÕOÕ÷Õ

 *QHúOHQPHVUHVL

 .UHVHOJQHúÕúÕPDVÕ

 )9*h1(ù(/(.75øöø7(.12/2-ø6ø

 )9øONH

 )97UOHUL

 )96LVWHP%LOHúHQOHUL

 )96WDQGDUWODUÕ

 )9*(6LVWLKGDPÕ

 )9*(6VDKDVHoLPL

 )9*(6SURMHKD]ÕUODPD

 )9*(6HQWHJUDV\RQ

 +$7$<¶,1*h1(ù(1(5-ø6ø327$16ø<(/ø

 *(3$LOH7UNL\H¶QLQ*QHú(QHUMLVL3RWDQVL\HOL

 *(3$LOH+DWD\¶ÕQ)9*QHú(OHNWUL÷L3RWDQVL\HOL

(10)

xii

 39*,6LOH+DWD\¶ÕQ)9*QHú(OHNWUL÷L3RWDQVL\HOL

 +(/,2&/,0LOH+DWD\¶ÕQ)9*QHú(OHNWUL÷L3RWDQVL\HOL

 1$6$66(LOH+DWD\¶ÕQ)9*QHú(OHNWUL÷L3RWDQVL\HOL

 62/$5*,6LOH+DWD\¶ÕQ)9*QHú(OHNWUL÷L3RWDQVL\HOL

 *OREDO6RODU$WODVLOH+DWD\¶ÕQ)9*QHú(OHNWUL÷L3RWDQVL\HOL

 0*09HULOHULLOH+DWD\¶ÕQ)9*QHú(OHNWUL÷L3RWDQVL\HOL

 0*0JQHú|OoPOHULYHJQHúHQHUMLVLSRWDQVL\HOLoDOÕúPDODUÕ

 75%|OJHVLPHWHRURORMLLVWDV\RQODUÕJQHúÕúÕPDVÕ|OoPOHUL

 +DWD\¶ÕQWHRULNJQHúHQHUMLVLSRWDQVL\HOL

 +DWD\¶ÕQVDKDJQHúHQHUMLVLSRWDQVL\HOL

 +DWD\¶ÕQ8\JXODPD*QHú(QHUMLVL3RWDQVL\HOL

B. +$7$<¶,1)9*h1(ù(/(.75øöø)ø=ø%ø/ø7(6ø ...

 +$7$<¶,1)9*h1(ù(/(.75øöø1(<$3,6$/8<*81/8ö8

 (OHNWULNVHO$OW<DSÕYH7UDIR0HUNH]OHUL

 $UD]LX\JXQOX÷XYH\DWÕUÕPNDSDVLWHVL

 3RWDQVL\HO(QHUML%|OJHOHULLOH.DUúÕODúWÕUPD

 75%|OJHVL)9*QHú(OHNWUL÷L3RWDQVL\HO+DULWDVÕ 

 .$086$/ø=ø1/(5.$5$5/$58<*8/$0$/$5

 7(ø$ù8\JXODPDODUÕ

 7('$ù8\JXODPDODUÕ

 7RURVODU('$ù$.('$ù8\JXODPDODUÕ

 <(*08\JXODPDODUÕ

 øOdHYUHYHùHKLUFLOLN0GUO÷

 øO*ÕGD7DUÕPYH+D\YDQFÕOÕN0GUO÷

 2UPDQ%|OJH0GUO÷X\JXODPDODUÕ

 %HOHGL\H8\JXODPDODUÕ

 'L÷HU.DPXVDO8\JXODPDODU

 +$7$<¶'$)9*(6<$7,5,0'(ö(5/(1'ø50(/(5øø/(6(1$5<29(6ø0h/$6<21/$5

 6HQDU\RYH6LPODV\RQODU

 N:S)9*(6|UQHNSURMHOHQGLUPH

 N:S)9*(6|UQHNSURMHOHQGLUPH

 0:S)9*(6|UQHNSURMHOHQGLUPH

 )LQDQVDO'H÷HUOHQGLUPH

 N:S)9*(6|UQHNSURMH¿QDQVDOGH÷HUOHQGLUPHVL

 N:S)9*(6|UQHNSURMH¿QDQVDOGH÷HUOHQGLUPHVL

 0:S)9*(6|UQHNSURMH¿QDQVDOGH÷HUOHQGLUPHVL

 (NRQRPLN'H÷HUOHQGLUPH

 3URMH¿QDQVPDQÕ

 7HúYLNYHGHVWHNOHU

 7$57,ù0$6218d9(g1(5ø/(5

(NOHU 

.D\QDNODU 

+DNNÕPÕ]GD 

<DVDO8\DUÕ 

7HúHNNU 

1RWODU 

(11)

xiii ùHNLOOHU'L]LQL

ùHNLO)9JQHúHOHNWUL÷LNUHVHONDSDVLWHVLYH\ÕOOÕNDUWÕúODU

ùHNLO¶\HNDGDUNUHVHOWRSODP)9JQHúHOHNWUL÷L\ÕOOÕNNXUXOXPDUWÕúVHQDU\RODUÕ

ùHNLO$YUXSD)9NXUXOXJFQQ\ÕOÕHOHNWULNWDOHELQHNDWNÕVÕ

ùHNLO$YUXSD%LUOL÷L¶QGH\HQLOHQHELOLUHQHUMLQLQSD\Õ

ùHNLO(OHNWULNUHWLPLQGHQND\QDNODQDQNDUERQVDOÕPÕQÕQ\ÕOODUDJ|UHGD÷ÕOÕPÕ

ùHNLO\ÕOÕ2FDND\ÕYH|QFHVLD\OÕNG|QHPGHJQHúHQHUMLVLLOHJHUoHNOHúWLULOHQHOHNWULNUHWLPL

ùHNLO)9*(6EDúYXUXODUÕQÕQLOOHUED]ÕQGDGD÷ÕOÕPÕ0D\ÕV

ùHNLO7UNL\H¶GH+DWD\

ùHNLO75%|OJHVL*HOLúLPùHPDVÕ

ùHNLOøOdHYUH']HQL3ODQODUÕGR÷UXOWXVXQGD'2ö$.$WDUDIÕQGDQKD]ÕUODQ75%|OJHVL'HSUHP+DULWDVÕ

ùHNLO+DWD\NRUXQDQDODQODU

ùHNLO75%|OJHVLøOOHULQLQøGDUL%|OQú

ùHNLO75%|OJHVL8ODúÕP$÷Õ

ùHNLO75%|OJHVLOLPDQODUÕYHOLPDQODUÕQ\DNÕQoHYUHVLQHXODúÕPVLVWHPL

ùHNLO+DWD\RUWDODPDVÕFDNOÕNRQ\ÕO

ùHNLO+DWD\PLQLPXPVÕFDNOÕN¶ODUYH¶ODU

ùHNLO+DWD\QLVSLQHPRQ\ÕO

ùHNLO+DWD\PDNVLPXPQLVSLQHP¶OHUYH¶ODU

ùHNLO+DWD\RUWDODPDU]JDUKÕ]ÕRQ\ÕO

ùHNLO+DWD\PDNVLPXPU]JDUKÕ]ÕRQ\ÕO

ùHNLO+DWD\RUWDODPDNDSDOÕOÕNRQ\ÕO

ùHNLO+DWD\PDNVLPXPNDSDOÕOÕNRQ\ÕO

ùHNLO+DWD\RUWDODPDJQHúOHQPHVUHVLRQ\ÕO

ùHNLO+DWD\PDNVLPXPJQHúOHQPHVUHVLRQ\ÕO

ùHNLO+DWD\RUWDODPDJQHúÕúÕPDVÕRQ\ÕO

ùHNLO+DWD\PDNVLPXPJQHúÕúÕPDVÕRQ\ÕO

ùHNLO(OHNWURPDQ\HWLNVSHNWUXP

ùHNLO)RWRYROWDLNHWNL

ùHNLO+FUHOHUPRGOPRGOOHUGL]H\LROXúWXUXU

ùHNLO)9KFUHOHULQVHULED÷ODQWÕVÕ

ùHNLO)9PRGOKFUHOHULQLQVHULYHSDUDOHOED÷ODQWÕLOHDNÕPJHULOLPD\DUODPDVÕ

ùHNLO%LUKFUHQLQ|UQHNDNÕPJHULOLPJUD¿÷L

ùHNLO7LSLNELU)9PRGOHWLNHWL

ùHNLO)9\DSÕODUÕQELULPDODQGD\ÕOOÕNHOHNWULNUHWHELOPHNDSDVLWHOHUL*(3$

ùHNLO7HNNULVWDOOL)9\DSÕ

ùHNLOdRNOXNULVWDO)9\DSÕ

ùHNLO0HWHRURORMLNJQHú|OoPFLKD]ODUÕ

ùHNLO<|Q $ \NVHNOLN K YHJHOLú ] DoÕODUÕQÕQJ|VWHULPL

ùHNLO,úÕQODUÕQDWPRVIHUGHL]OHGL÷L<RO

ùHNLO<(*07UNL\H*QHú(QHUMLVL3RWDQVL\HO$WODVÕ *(3$ 

ùHNLO*(3$D\LoHULVLQGHNLELUJQONWRSODPJQHúUDG\DV\RQX

ùHNLO$\LoHULVLQGHNLELUJQONWRSODPJQHúOHQPHVUHVL

ùHNLO7UNL\HKDULWDVÕQGDGHQL]GHQ\NVHNOLNDUWÕúÕLOHJQHúHQHUMLVLSRWDQVL\HODUWÕúÕLOLúNLVL

ùHNLO*(3$+DWD\JQHúHQHUMLVLSRWDQVL\HOL

ùHNLO*(3$+DWD\D\ED]OÕJQONRUWDODPDJQHúOHQPHVUHOHULVDDW

ùHNLO*(3$+DWD\D\ED]OÕJQONNUHVHOUDG\DV\RQ JQHúÕúÕPDVÕ N:KP

ùHNLO*(3$+DWD\397LSL$ODQhUHWLOHELOHFHN(QHUML .:KP<ÕO 

ùHNLO39*,6YH39*,6&06$)DUDVÕQGDNLUDG\DV\RQGH÷LúLPL$YUXSD

ùHNLO39*,6YH39*,6&06$)DUDVÕQGDNLUDG\DV\RQGH÷LúLPL7UNL\H

(12)

xiv

ùHNLO39*,6$YUXSDJQHúHQHUMLVLSRWDQVL\HOKDULWDVÕ

ùHNLO39*,6EHWDLOH7UNL\HYH75%|OJHVL¶QLQ)9*QHú(OHNWUL÷L3RWDQVL\HOL

ùHNLO6RODU*,6$YUXSDYH7UNL\HJQHúÕúÕPDSRWDQVL\HOL

ùHNLO6RODU*,67UNL\HNUHVHO\DWD\UDG\DV\RQ JQHúÕúÕPDVÕ KDULWDVÕ

ùHNLO*OREDO6RODU$WODV7UNL\HJQHúHQHUMLVLSRWDQVL\HOL

ùHNLO7UNL\HJQHúHQHUMLVLDODQVDOYH]DPDQVDOGD÷ÕOÕPÕ7(7

ùHNLO7UNL\H\ÕOOÕNÕúÕPDúLGGHWLKDULWDVÕFDOFPJQ

ùHNLO0*07UNL\H\ÕOOÕNWRSODPJQHúOHQPHVUHOHUL

ùHNLO0*07UNL\H\ÕOOÕNWRSODPJQHúUDG\DV\RQX &$5PRGHOLQHJ|UH 

ùHNLO*|]OHQHQJQHúOHQPHúLGGHWLLOH*:5PRGHOoÕNWÕVÕDUDVÕQGDNLNDOÕQWÕKDULWDVÕ

ùHNLO75%|OJHVL.UHVHOJQHúÕúÕPDVÕRUWDODPD|OoPOHUL

ùHNLO75%|OJHVL.UHVHOJQHúÕúÕPDVÕPLQLPXP|OoPOHUL

ùHNLO75%|OJHVL.UHVHOJQHúÕúÕPDVÕPDNVLPXP|OoPOHUL

ùHNLO+DWD\DoÕNJ|N\]WHRULNJQHúOHQPHVUHVLVDDWJQ

ùHNLO+DWD\DoÕNJ|N\]WHRULNJQHúÕúÕPDVÕSRWDQVL\HOLN:KJQ

ùHNLO+DWD\JQHúOHQPHVUHVL|OoPOHUL6DDWJQ  

ùHNLO+DWD\.UHVHOJQHúÕúÕPDVÕ|OoPOHULQLQPDNVLPXPRUWDODPDYHPLQLPXPVHULOHUL

ùHNLO7(ø$ù7UNL\HHOHNWULN HQWHUNRQQHNWH LOHWLPVLVWHPL

ùHNLO+DWD\7(ø$ùWUDIRPHUNH]OHUL

ùHNLO75%|OJHVL(QHUML6HNW|U*HOLúLP+DULWDVÕ

ùHNLO+DWD\¶GD)9*(6NXUXOXPXQDX\JXQVDKD|QHULVL

ùHNLO75%|OJHVLD\OÕNJQHúÕúÕPDVÕGH÷HUOHULKDULWDODPDVÕ 

ùHNLO75%|OJHVL\ÕOOÕNJQHúÕúÕPDVÕGH÷HUOHULKDULWDODPDVÕ

(13)

xv dL]HOJHOHU'L]LQL

dL]HOJH'Q\DGD\ÕOÕQGD\DSÕOPÕúED]Õ)9*(6LKDOHOHULQGHND]DQDQODUÕQWHNOLÀHUL

dL]HOJH±<ÕOODUÕ7UNL\HHOHNWULNVLVWHPLSXDQWJoYHHQHUMLWNHWLPL

dL]HOJH/LVDQVOÕHOHNWULNNXUXOXJFQQND\QDNED]ÕQGDGD÷ÕOÕPÕ2FDN>@YHHOHNWULNUHWLPOHUL ...

dL]HOJH(OHNWULNOLVDQVODUÕ 

dL]HOJH(OHNWULNhUHWLP7HVLVLøVWDWLVWLNOHUL  

dL]HOJH<HQLOHQHELOLUHQHUMLND\QDNSRWDQVL\HOL 

dL]HOJHùXEDWD\ÕVRQXLWLEDUL\OHOLVDQVVÕ]HOHNWULNNXUXOXJFQQND\QDNODUDJ|UHGD÷ÕOÕPÕ0:H

dL]HOJHùXEDWG|QHPLQGHOLVDQVVÕ]HOHNWULNUHWLPLQLQND\QDNODUDJ|UHGD÷ÕOÕPÕ0:K

dL]HOJH)9*(6EDúYXUXODUÕQGDVRQGXUXP 

dL]HOJH+DWD\)9*(6WHVLVOHUL 

dL]HOJH7(ø$ù+DWD\)9*(6NDSDVLWHWDKVLVL 

dL]HOJH+DWD\¶GDWDUÕP>@YHRUPDQOÕNDODQODUÕQGD÷ÕOÕPÕ+D

dL]HOJH+DWD\¶GD\HUDODQ26%¶OHU 

dL]HOJH)RWRYROWDLNNDEORODUÕQNDUDNWHULVWLN|]HOOLNOHULYHJHUHNVLQLPOHUL(1VWDQGDUGÕ

dL]HOJH)9JQHúHOHNWULNVLVWHPOHULLoLQVWDQGDUWODU 

dL]HOJHƒ&VÕFDNOÕNWDED]Õ\NVHNOLNGH÷HUOHULQHDLWKDYDEDVÕQFÕYH\R÷XQOX÷X

dL]HOJH+DWD\39*,6NUHVHOJQHúÕúÕPDVÕGH÷HUOHULN:KP

dL]HOJH+DWD\LoLQ+HOLR&OLPX\GXL]OHPHOL)9JQHúHOHNWULNSRWDQVL\HOLN:KP\ÕO

dL]HOJH66(+DWD\JQHúHQHUMLVLSRWDQVL\HOL 

dL]HOJH*OREDO6RODU$WODV+DWD\JQHúHQHUMLVLSRWDQVL\HOL 

dL]HOJH7UNL\H¶QLQD\OÕNRUWDODPDJQHúHQHUMLVLSRWDQVL\HOL

dL]HOJH7UNL\HFR÷UD¿E|OJHOHUJQHúOHQPHVUHVLYHJQHúÕúÕPDVÕ

dL]HOJH7UNL\H¶QLQD\OÕNRUWDODPDJQHúHQHUMLVLSRWDQVL\HOL

dL]HOJH75%|OJHVL.UHVHOJQHúÕúÕPDVÕRUWDODPD|OoPOHUL:P  

dL]HOJH+DWD\DoÕNJ|N\]WHRULNJQONJQHúOHQPHVUHVLVDDWJQ

dL]HOJH+DWD\%LUG&OHDU6N\0RGHOLQHJ|UHWHRULNJQONJQHúÕúÕPDVÕN:KJQ 

dL]HOJH+DWD\JQHúOHQPHVUHVL|OoPOHUL6DDWJQ  

dL]HOJH+DWD\0*02UWDODPDNUHVHOJQHúÕúÕPDVÕN:KP

dL]HOJH+DWD\0*0PDNVLPXPNUHVHOJQHúÕúÕPDVÕN:KP

dL]HOJH)DUNOÕND\QDNYHIDUNOÕ\|QWHPOHUHJ|UH+DWD\¶ÕQX\JXODPD\D\|QHOLNJQHúHQHUMLVLSRWDQVL\HOL

dL]HOJH+DWD\LoLQUHIHUDQV)9*(6SURMHOHQGLUPHVHQDU\RVXQDHVDVNUHVHOJQHúÕúÕPDVÕN:KP

dL]HOJH+DWD\HOHNWULNUHWLPWHVLVLLVWDWLVWLNOHUL 

dL]HOJH2FDN'|QHPLQGH)DWXUDODQDQ(OHNWULN7NHWLPLQLQøOYH7NHWLFL7U%D]ÕQGD'D÷ÕOÕPÕ0:K

dL]HOJH)DWXUDODQDQHOHNWULNWNHWLPLQLQWNHWLFLWUED]ÕQGDGD÷ÕOÕPÕQÕQG|QHPOHUDUDVÕNDUúÕODúWÕUÕOPDVÕ

dL]HOJH.DUDSÕQDU<(.$*(6YH+DWD\LoLQGLNNDWHDOÕQDQJQHúHQHUMLVL\DWÕUÕPSDUDPHWUHGH÷HUOHUL

dL]HOJH*QHú(QHUMLVLLoLQ)LQDQVPDQ0RGHOOHUL*=)7PDWULVL 

dL]HOJH7('$ùHOHNWULNWHVLVOHULQLQSURMHRQD\ÕYHNDEXOKL]PHWEHGHOOHULQHDLW\ÕOÕJQFHOOHQPLúKL]PHWVDWÕúOLVWHVL  

dL]HOJH)9*(6\DWÕUÕPPKHQGLVOLNWHGDULNYHNXUXOXP (3& ¿\DWODQGÕUPDVÕGHUOHPHVL:S

dL]HOJH+DWD\N:S)9*(6 5HIHUDQV SURMHWHNQLNELOJLOHUL (N 

dL]HOJH+DWD\N:S)9*(6 5HIHUDQV SURMH¿QDQVDOELOJLOHUL (N 

dL]HOJH+DWD\N:S)9*(6 5HIHUDQV SURMHWHNQLNELOJLOHUL (N 

dL]HOJH+DWD\N:S)9*(6 5HIHUDQV SURMH¿QDQVDOELOJLOHUL (N 

dL]HOJH+DWD\0:S)9*(6 5HIHUDQV SURMHWHNQLNELOJLOHUL (N 

dL]HOJH+DWD\0:S)9*(6 5HIHUDQV SURMH¿QDQVDOELOJLOHUL (N 

dL]HOJH+DWD\N:5HIHUDQVVHQDU\R¿QDQVDOYHULOHU|]HWL

dL]HOJH+DWD\N:5HIHUDQVVHQDU\R¿QDQVDOYHULOHU|]HWL

dL]HOJH+DWD\0:5HIHUDQVVHQDU\R¿QDQVDOYHULOHU|]HWL

dL]HOJH/LVDQVVÕ]UHWLFLOHULoLQ\ÕOOÕNLúOHWLPFUHWOHUL 

dL]HOJH6HQDU\RODUÕQNDUúÕODúWÕUÕOPDVÕ 

dL]HOJH+DWD\0:)9*(6SURMHVLLoLQNDUERQNUHGLVLKHVDSODPDVÕ

dL]HOJH75%|OJHVLLoLQ\DUDUODQÕODELOHFHNNDPXVDOWHúYLNYHGHVWHNOHU

(14)

xvi 6LPJHOHUYH.ÕVDOWPDODU

 $%''RODUÕ

$ $]LPXW \|QDoÕVÕ

$$ $OWHUQDWLI$NÕP

$)' )UDQVD.DONÕQPD%DQNDVÕ

$* $OoDNJHULOLP

$.('$ù $GÕ\DPDQ.DKUDPDQPDUDú(OHNWULN'D÷ÕWÕP$ù

$0 +DYD.WOHVL $LU0DVV

$5 ,3&&¶QLQ'H÷HUOHQGLUPH5DSRUX

%N]% øOJLOLE|OPQXPDUDVÕQDEDNÕQÕ]

%0 %LUOHúPLú0LOOHWOHU

%0ø'd6 %LUOHúPLú0LOOHWOHUøNOLP'H÷LúLNOL÷LdHUoHYH6|]OHúPHVL

%26 'HQJHELOHúHQOHUL %DODQFHRI6\VWHP FDOFP 6DQWLPHWUHNDUH\HJHOHQNDORULHQHUML

&$3(; øON\DWÕUÕPPDOL\HWL

&$5 &ORXG$HURVRO5DGLDWLRQ(QVHPEOH0RGHOOLQJ6\VWHP

&%6 &R÷UD¿%LOJL6LVWHPL

&G6H .DGPL\XPVHOHQLW &DGPLXP6HOHQLGH 

&G7H .DGPL\XPWHOOU &DGPLXP7HOOXU

&( &RQIRUPLWp(XURSpHQQH $YUXSD%LUOL÷L¶QLQ<HQL<DNODúÕP'LUHNWLÀHULQHX\JXQOXNLúDUHWL

&,6 %DNÕUøQGL\XP'LVHOHQLW &XSSHU,QGLXP6HOHQLG

&06$) 7KH6DWHOOLWH$SSOLFDWLRQ)DFLOLW\RQ&OLPDWH0RQLWRULQJ øNOLPø]OHPHGH8\GX8\JXODPDVÕ

&39 <R÷XQODúWÕUÕOPÕú)9 &RQFHQWUDWHG3KRWRYROWDLF d(' dHYUHVHO(WNL'H÷HUOHQGLUPHVL

'$ 'R÷UX$NÕP

'& 'R÷UX$NÕP 'LUHFW&XUUHQW '(0 6D\ÕVDO<NVHNOLN0RGHOL

'0ø 'HYOHW0HWHRURORMLøúOHUL*HQHO0GUO÷

'07 'Q\D0HWHRURORML7HúNLODWÕ :RUOG0HWHRURORJLFDO2UJDQL]DWLRQ:02 '1, 'R÷UXGDQQRUPDOÕúÕPD 'LUHFW1RUPDO,UUDGLDWLRQ

'U/< 'U/HYHQW<$/d,1<D]DUÕQQRWX

(%5' $YUXSDøPDUYH.DONÕQPD%DQNDVÕ (XURSHDQ%DQNIRU5HFRQVWUXFWLRQDQG'HYHORSPHQW (&-5& $YUXSD.RPLV\RQX2UWDN$UDúWÕUPD0HUNH]L -RLQW5HVHDUFK&HQWUH(XURSHDQ&RPPLVVLRQ (ø( (OHNWULNøúOHUL(WGøGDUHVL*HQHO0GUO÷

(1 $YUXSD6WDQGDUGÕ (XURSHDQ1RUP

(3& 0KHQGLVOLN7HGDULN.XUXOXP07. (QJLQHHULQJ3URFXUHPHQWDQG&RQVWUXFWLRQ (3ø$ù (QHUML3L\DVDODUÕøúOHWPH$QRQLPùLUNHWL

(60$3 (QHUML6HNW|U<|QHWLP<DUGÕP3URJUDPÕ 7KH(QHUJ\6HFWRU0DQDJHPHQW$VVLVWDQFH3URJUDP (7.% (QHUMLYH7DELL.D\QDNODU%DNDQOÕ÷Õ

)9 )RWRYROWDLN

)9*(6 )RWRYROWDLN*QHú(OHNWUL÷L6DQWUDOL )9*636 )RWRYROWDLN*o6LVWHPL3HUVRQHOL6HYL\H

)9*636 )RWRYROWDLN*o6LVWHPL3HUVRQHOL6HYL\H

)9*636 )RWRYROWDLN*o6LVWHPL3HUVRQHOL6HYL\H

*D$V *DO\XP$UVHQLW

*(3$ *QHú(QHUMLVL3RWDQVL\HOL$WODVÕ

*(6 *QHú(OHNWUL÷L6DQWUDOL

*g6 *HULgGHPH6UHVL

*6<ø+ *D\UL6D¿<XUWLoL0LOOL+DVÕOD

*: *LJDZDWW

(15)

xvii

*:5 *HRJUDSKLFDOO\:HLJKWHG5HJUHVVLRQ &R÷UD¿N$÷ÕUOÕNOÕ5HJUHV\RQ

*=)7 *oO=D\ÕI)ÕUVDW7HKGLW

+ø'3 +NPHWOHUDUDVÕøNOLP'H÷LúLNOL÷L3DQHOL ,3&&

, $NÕP

,9 $NÕP*HULOLP

('$ù (OHNWULN'D÷ÕWÕP$QRQLPùLUNHWL ø.2 øo.DUOÕOÕN2UDQÕ

,(& 8OXVODUDUDVÕ(OHNWURWHNQLN.RPLV\RQX 7KH,QWHUQDWLRQDO(OHFWURWHFKQLFDO&RPPLVVLRQ ,1'& .HVLQ.DWNÕODULoLQ8OXVDO1L\HW%H\DQÕ ,QWHQGHG1DWLRQDOO\'HWHUPLQHG&RQWULEXWLRQ ,3&& +NPHWOHUDUDVÕøNOLP'H÷LúLNOL÷L3DQHOL+'ø3 ,QWHUJRYHUQPHQWDO3DQHORQ&OLPDWH&KDQJH ,5(1$ 8OXVODUDUDVÕ<HQLOHQHELOLU(QHUML$MDQVÕ

,VF .ÕVDGHYUHDNÕPÕ VKRUWFLUFXLWFXUUHQW

,6(6 8OXVODUDUDVÕ*QHú(QHUMLVL%LUOL÷L ,QWHUQDWLRQDO6RODU(QHUJ\6RFLHW\

,62 8OXVODUDUDVÕ6WDQGDUGL]DV\RQ.XUXOXúX ,QWHUQDWLRQDO6WDQGDUG2UJDQL]DWLRQ ø'(3 8OXVDOøNOLP'H÷LúLNOL÷L(\OHP3ODQÕ

ø'(6 7UNL\H8OXVDOøNOLP'H÷LúLNOL÷L6WUDWHML%HOJHVL

ø'86(3 øNOLP'H÷LúLNOL÷L8\XP6WUDWHMLVLYH(\OHP3ODQÕ

ø+' øúOHWPH+DNNÕ'HYUL

-%,& -DSRQ.DONÕQPD%DQNDVÕ -DSDQ%DQNIRU,QWHUQDWLRQDO&RRSHUDWLRQ NFDOFP 6DQWLPHWUHNDUH\HJHOHQNLORNDORULHQHUML

NI: $OPDQ\D.DONÕQPD%DQNDVÕ .g. .HVLFL|OoNDELQL

N: NLORZDWW

N:KN:S 7HSHNLORYDWEDúÕQDNLORYDWVDDW

N:KN:SJQ %LUJQGHWHSHNLORYDWEDúÕQDGúHQNLORYDWVDDW N:KN:S\ÕO %LU\ÕOGDWHSHNLORYDWEDúÕQDGúHQNLORYDWVDDW N:KP %LUPHWUHNDUH\HGúHQNLORYDWVDDWHQHUML N:S 7HSHNLORYDW

/&2( 6HYL\HOHQGLULOPLúHQHUMLPDOL\HWL /HYHOL]HG&RVWRI(QHUJ\

/h< /LVDQVVÕ](OHNWULNhUHWLP<|QHWPHOL÷L 0*0 0HWHRURORML*HQHO0GUO÷

0337 0DNVLPXPJoQRNWDVÕ\DNDOD\ÕFÕ 0D[LPXPSRZHUSRLQWWUDFNHU 07. 0KHQGLVOLN7HGDULN.XUXOXP (3&

0: 0HJDZDWW

0<. 0HVOHNL<HWHUOLOLN.XUXPX

1 1HJDWLI

1%' 1HW%XJQN'H÷HU

12&7 1RUPDOLúOHWLP)9KFUHVÕFDNOÕ÷Õ 1RUPDO2SHUDWLQJ&HOO7HPSHUDWXUH

15(/ $PHULND8OXVDO<HQLOHQHELOLU(QHUML/DERUDWXDUÕ 1DWLRQDO5HQHZDEOH(QHUJ\/DERUDWRULHV

2* 2UWD*HULOLP

26% 2UJDQL]H6DQD\L%|OJHVL

3 3R]LWLI

35 3HUIRUPDQVRUDQÕ SHUIRUPDQFHUDWLR 3080 3L\DVD0DOL8]ODúWÕUPD0HUNH]L

5(3$ 5]JDU(QHUMLVL3RWDQVL\HOL$WODVÕ 5(6 5]JDU(QHUMLVL6DQWUDOL

6(/9$= 6(/HFWHG9ROWDJH$PSHU=HPSHGDQV\|QWHPL

6L 6LOLV\XP

62/$5*,6 6RODU*HRJUDSKLFDO,QIRUPDWLRQ6\VWHP &R÷UD¿%LOJL6LVWHPOHULLOH*QHú 66( 6XUIDFHPHWHRURORJ\DQG6RODU(QHUJ\

67& 6WDQGDUWGHQH\úDUWODUÕ6'ù 6WDQGDUG7HVW&RQGLWLRQV

(16)

xviii 7%00 7UNL\H%\N0LOOHW0HFOLVL

W&2 7RQNDUERQGLRNVLW

7(ø$ù 7UNL\H(OHNWULNøOHWLP$ù*HQHO0GUO÷

7(3 7RQ(úGH÷HUL3HWURO 7(7 7RQ(úGH÷HUL7DúN|PU

7/:S (Q\NVHNJo SHDN:DWWV EDúÕQDSDUDELULPL 7/

76 7UN6WDQGDUGÕ

7XU6()) 7UNL\H6UGUOHELOLU(QHUML)LQDQVPDQ3URJUDPÕ 7:K 7HUD:DWWVDDW

9RF $oÕNGHYUHJHULOLPL RSHQFLUFXLWYROWDJH :P 0HWUHNDUH\HGúHQZDWWVDDWJo :KP 0HWUHNDUH\HGúHQZDWWVDDWHQHUML :P 0HWUHNDUH\HGúHQZDWWVDDWJo :S :DWWSHDN :DWWFLQVLQGHQWHSHJo

<(*0 <HQLOHQHELOLU(QHUML*HQHO0GUO÷

<(. <HQLOHQHELOLU(QHUML.D\QDNODUÕ

<(.$ <HQLOHQHELOLU(QHUML.D\QDN$ODQÕ

<(.'(0 <HQLOHQHELOLU(QHUML.D\QDNODUÕ'HVWHNOHPH0HNDQL]PDVÕ

<* <NVHN*HULOLP

<ø <DSøúOHW

<ø' <DSøúOHW'HYUHW

] =HQLW JQHúLQJHOLúDoÕVÕ

(17)

A. HATAY’DA

)9*h1(û(/(.75úøú

$5$û7,50$6,

(18)*ø5øù9(*(1(/%ø/*ø

øQVDQOÕ÷ÕQHNRQRPLNYHVRV\DOJHOLúLPLQLVUGUOHELOLUNÕOPDQÕQHQWHPHOJHUHNVLQLPLHQHUMLGLU%X\DNODúÕPODHQHUMLVRV

\RHNRQRPLNELUNDYUDPGÕUg]HOOLNOHHOHNWULNHQHUMLVLKHPHQKHPHQWPPDOYHKL]PHWUHWLPLQLQDQDJLUGLVLGLU%XVHEHS

OHHQHUMLQLQNHVLQWLVL]JYHQLOLUYHHNRQRPLNROPDVÕHVDVWÕU$UWDQQIXVYHHNRQRPLNE\PH\HSDUDOHORODUDNE\\HQ

PDOYHKL]PHWWDOHELHOHNWULNHQHUMLVLWDOHELQLGHDUWÕUPDNWDGÕU%XWDOHELNDUúÕOD\DFDNPDOYHKL]PHWDU]ÕQÕVUHNOLNÕODELO

PHNDGÕQDHOHNWULNHQHUMLVLDU]ÕQÕGDGR÷UXRUDQWÕGDE\WPHN]RUXQOXOX÷XYDUGÕU'Q\DVDQD\LGHYULPLQGHQ<]\ÕO

VRQODUÕQDNDGDUEXLKWL\DFÕQÕ]DPDQÕQNRQYDQVL\RQHOHQHUMLND\QDNODUÕRODQN|PUSHWUROGR÷DOJD]JLELIRVLOND\QDNODUGDQ

YHQNOHHUHQHUMLGHQNDUúÕODPÕúWÕU

øQVDQ VD÷OÕ÷ÕQD ]DUDU YHUHQ KDYD NLUOLOL÷L YH WP FDQOÕ KD\DWÕ ROXPVX] HWNLOH\HQ LNOLP GH÷LúLNOL÷L JLEL NUHVHO VRUXQODUD

VHEHSROGX÷XLVSDWODQPÕúNRQYDQVL\RQHOHQHUMLND\QDNODUÕQÕQNXOODQÕPÕQÕQD]DOWÕOPDVÕKHPELOLPVHORODUDNKHPGHXOXVOD

UDUDVÕV|]OHúPHOHUJHUH÷LDUWÕNELU]RUXQOXOXNWXU.RQYDQVL\RQHOHQHUMLND\QDNODUÕQÕQWNHQHELOLUROPDVÕQNOHHUHQHUMLQLQ

GHJHoPLúWHLQVDQOÕ÷D\DúDWWÕ÷ÕDFÕWHFUEHOHUGHQND\QDNOÕULVNDOJÕVÕLQVDQOÕ÷Õ\HWHUOLNDOLWHOLVUHNOLXFX]WDQÕPODPDOD

UÕQÕQ\DQÕQGDWHPL]YHNHQGLVLQL\HQLOH\HELOHQHQHUMLND\QDNODUÕQD\|QHOWPLúWLU(ULúLPLHQDGLOYH\D\JÕQRODQND\QDNLVH

JQHúWLU %N]% 

(QHUMLXOXVODUDUDVÕROGX÷XNDGDUONHPL]HNRQRPLYHVWUDWHMLJQGHPLQGHGH|QHPOLELU\HUWXWPDNWDGÕU6RQRQEHú\ÕOGD

HOHNWULNWNHWLPLLNLNDWÕQDoÕNPÕúWÕU %N]% 1LWHNLPJHOLúHQELUONHRODUDN7UNL\H¶GHNLúLEDúÕQDGúHQHOHNWULNWNH

WLPL\ÕOÕQGDN:KLNHQ\ÕOÕQGDN:K¶HoÕNPÕúWÕU>@%XWDOHSDUWÕúÕQÕNHVLQWLVL]NDUúÕOD\DELOPHNLoLQ

NRQYDQVL\RQHO|]ND\QDNODUÕNÕVÕWOÕRODQ7UNL\HHQHUMLLWKDODWÕQD\|QHOPLúWLU%\NRUDQGDLWKDODWODVD÷ODQDQHQHUMLDU]Õ

PDOYHKL]PHWUHWLPL\DQÕQGDFDULDoÕ÷ÕGDE\WPúWU(QHUMLLWKDODWÕ7UNL\H¶QLQGÕúWLFDUHWGHQJHVLQLQER]XOPDVÕQGD

HQ|QHPOLSD\DVDKLSWLU2UWDODPD\ÕOOÕNHQHUMLLWKDODWÕPDOLWKDODWÕQÕQ\DNODúÕN\]GH¶QROXúWXUXUNHQHQHUMLYHHQHUML

KDPPDGGHVLLWKDODWÕQÕQFDULDoÕNWDNLSD\Õ\ÕOÕQGD¶QÕQLONDOWÕD\ÕQGD¶GXU>@(NRQRPLNRODUDNPDOL

ELU\NNDOHPLRODQLWKDOHQHUMLVWUDWHMLNRODUDNGDONH\|QHWLPLYHJHOHFH÷LLoLQo|]OPHVLJHUHNHQELUSUREOHPGLU%XVH

EHSOHUGHQGROD\ÕLKUDFDWWDUHNDEHWoLJFHVDKLSROXQPDVÕYHHQHUMLGHGÕúDED÷ÕPOÕOÕ÷ÕQD]DOWÕOPDVÕGR÷UXOWXVXQGDXOXVDO

SROLWLNDPÕ]úHNLOOHQGLULOPLúWLU %N]% 

hONHPL]GH¶OL\ÕOODUGDEDúOD\DQHOHNWULNSL\DVDVÕ\HQLGHQ\DSÕODQPDJD\UHWOHUL\ÕOÕQGD\UUO÷HJLUHQ(OHNWULN

3L\DVDVÕ.DQXQXDOWPHY]XDWÕYHPXKWHOLI]DPDQODUGDNLUHYL]\RQODUÕDUDFÕOÕ÷Õ\OD|]HOOHúWLUPHYHVHUEHVWOHúWLUPHLONHVL

GR÷UXOWXVXQGDHOHNWUL÷LQUHWLPLLOHWLPLGD÷ÕWÕPÕWHGDUL÷LYHWLFDUHWLQLQ|]HOVHNW|U\DWÕUÕPFÕODUÕQÕQD÷ÕUOÕNOÕROGX÷X\HQLELU

SL\DVD\DG|QúPHVL\OHVRQEXOPXúWXU%XSL\DVDQÕQG]HQOHQPHGHQHWLPYHLOHWLPVRUXPOXOX÷XNDPXUHWLPLQE\N

ELUNÕVPÕLOHGD÷ÕWÕPYHWLFDUHWLJLELWNHWLFL\HVXQXOPDVÕLVH|]HOVHNW|UPDULIHWL\OH\UWOPHNWHGLU %N]% $\UÕFD

SL\DVDLúOHWLPOLVDQVÕQGD\HUDODQHQHUMLSL\DVDODUÕQÕQHWNLQúHIIDIJYHQLOLUYHHQHUMLSL\DVDVÕQÕQLKWL\DoODUÕQÕNDUúÕOD\DFDN

úHNLOGHSODQODQPDVÕNXUXOPDVÕJHOLúWLULOPHVLYHLúOHWLOPHVLLoLQ0DUW¶WHELUHQHUMLSL\DVDVÕLúOHWPHFLVLRODUDN(QHUML

3L\DVDODUÕøúOHWPH$QRQLPùLUNHWL (3ø$ù NXUXOPXúWXU

.RQYDQVL\RQHOND\QDNODUÕQNÕVÕWOÕROXúXLNOLPGH÷LúLNOL÷LQHVHEHEL\HWYHUHQNUHVHOÕVÕQPDQÕQGXUGXUXOPDVÕD]DOWÕOPDVÕ

oDEDODUÕLOHHNRQRPLNYHVWUDWHMLNND\JÕODUXOXVODUDUDVÕFDPLDJLEL7UNL\H¶QLQGHLOJLVLQLDOWHUQDWLIHQHUMLND\QDNODUÕQDoHN

PLúWLU%XNDSVDPGDXOXVODUDUDVÕV|]OHúPHOHULP]DODQPÕúVWOHQPHOHUGX\XUXOPXúWXU8OXVDODQODPGDGD\HUOL\HWHUOL

\HQL\HQLOHQHELOLUHQHUMLND\QDNODUÕQÕQWHVSLWLoHúLWOHQGLULOPHVLSRWDQVL\HOLQLQRUWD\DoÕNDUÕOPDVÕWHNQRORMLYHWHNQL÷LQLQJH

OLúWLULOPHVLLOHSL\DVD\DND]DQGÕUÕODUDNNDOLWHOLVUHNOLHNRQRPLNWHPL]YH\HQLOHQHELOHQND\QDNODUODVHNW|UQJHOLúWLULOPHVL

KHGHÀHQPLúWLU%X\DNODúÕPOD\ÕOÕQGD<(. <HQLOHQHELOLU(QHUML.DQXQX \UUO÷HJLUPLúoHúLWOLND\QDNODU|]HOLQGH

OLVDQVODPDWHúYLNYHGHVWHNPHNDQL]PDODUÕoDOÕúWÕUÕOPÕúWÕU %N]% 

øONRODUDNU]JDUHQHUMLVLQGHQHOHNWULNUHWPHNLVWH\HQJLULúLPFL\DWÕUÕPFÕODUD\ÕOÕQGDOLVDQVODUÕGD÷ÕWÕOPÕúEXUDGDQ

HGLQLOHQWHFUEHYH|÷UHQPHOHUOH\ÕOÕQGDJQHúWHQHOHNWULNUHWLPLLoLQOLVDQVODPDVUHFLEDúODWÕOPÕúWÕU(QHUMLYH7DEL

Referanslar

Benzer Belgeler

[r]

Verilen alan dı¸sında yazılan yazılar cevap olarak puanlamada dikkate alınmayacaktır... Bu oranın limiti

(Yol

(˙Ipucu: z-eksenine dik bir d¨ uzlemle arakesitini α e˘ grisi olarak

(˙Ipucu: yatay bir d¨ uzlemle arakesitini α e˘ grisi olarak kullanın.).. Her soru 24 puan

H÷LWLPGH PDOL\HW HWNLOLOL÷L YH H÷LWLP \DWÕUÕPODUÕQÕQ JHUL G|QúQ EHOLUOHPHGH NXOODQÕODQ ³52,.. 5HWXUQ

 &lt;|QHWLPLQ LúOHPOHULQ YH ULVNOHULQ HWNLQ ELU úHNLOGH \|QHWLPL LoLQ

 7UN LúoLOHUL LNLOL DQWODúPDODUOD ELUOLNWH 7UNL\H LOH $YUXSD %LUOL÷L $%  DUDVÕQGD \DSÕODQ DQWODúPDODUOD GD KDNODU HOGH HWPLúOHUGLU 6HUEHVW