MESLEK KOMĐTELERĐ ORTAK TOPLANTISI

Tam metin

(1)

EGE BÖLGESĐ SANAYĐ ODASI EGE BÖLGESĐ SANAYĐ ODASI

MESLEK KOMĐTELERĐ MESLEK KOMĐTELERĐ

ORTAK TOPLANTISI ORTAK TOPLANTISI

ENDER YORGANCILAR ENDER YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı

19/20 Mart 2009 19/20 Mart 2009

(2)

Şubat 2009 Şubat 2009 Şubat 2008

Şubat 2008

6363 104104

5959 104104

Ocak 2009 Ocak 2009 Ocak 2008

Ocak 2008

5555

Kasım 2008 Kasım 2008

5252 6969

8585

Aralık 2008 Aralık 2008 Ekim 2008

Ekim 2008 Eylül 2008

Eylül 2008

REEL KESĐM GÜVEN ENDEKSĐ REEL KESĐM GÜVEN ENDEKSĐ

(3)

SANAYĐ ÜRETĐM ENDEKSĐ DEĞĐŞĐM ORANLARI (%)

11,11, 6 6 11,11,

6 6 11,11,

6 6

-24,2-24,2 11,311,3

ĐĐmalat malat Sanayii Sanayii

-21,3-21,3 11,611,6

Toplam Toplam Sanayi Sanayi

Ocak 2009 Ocak 2009 Ocak 2008

Ocak 2008

-20,1-20,1 -14,9-14,9

-8,2-8,2 -5,3-5,3

ĐĐmalat malat Sanayii Sanayii

-17,8-17,8 -13,3-13,3

-6,8-6,8 -4,3-4,3

Toplam Toplam Sanayi Sanayi

Aralık 2008 Aralık 2008 Kasım 2008

Kasım 2008 Ekim 2008

Ekim 2008 Eylül 2008

Eylül 2008

(4)

- - 24,1 24,1

Ana metal sanayii Ana metal sanayii

- - 24,6 24,6

Plastik ve Kauçuk Plastik ve Kauçuk

- - 28,3 28,3

Tekstil Tekstil

- - 31,1 31,1

DeriDeri

- - 20,2 20,2

Kimyasal maddeler Kimyasal maddeler

- - 22,5 22,5

Makine ve teçhizat imalatı Makine ve teçhizat imalatı

- - 60,3 60,3

Motorlu kara taşıtları Motorlu kara taşıtları

% %

ÜRETĐM ENDEKSĐNDE SEKTÖREL

ÜRETĐM ENDEKSĐNDE SEKTÖREL DEĞĐŞĐM ORANLARIDEĞĐŞĐM ORANLARI 01/ 2008

01/ 2008--01/200901/2009

(5)

Ara Malı Üretimindeki Değişim

Ara Malı Üretimindeki Değişim (%) (%)

Tüketim Malı Üretimindeki Değişim (%) Tüketim Malı Üretimindeki Değişim (%)

Yatırım Malı Üretimindeki Değişim (%) Yatırım Malı Üretimindeki Değişim (%)

- - 24 24

- - 25,4 25,4

- - 45 45

Sanayi Üretiminde Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Sanayi Üretiminde Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre

Ocak 2009 Ocak 2009

(6)

Şubat 2009Şubat 2009 ŞŞubat 2008ubat 2008

63,8 63,8 79,379,3

63,863,8 80,380,3

Ocak 2009 Ocak 2009 Ocak 2008

Ocak 2008

72,972,9 Kasım 2008 Kasım 2008

64,764,7 76,776,7

79,879,8

Aralık 2008 Aralık 2008 Ekim 2008

Ekim 2008 Eylül 2008

Eylül 2008

TÜĐK VERĐLERĐNE GÖRE KAPASĐTE KULLANIMI (%) TÜĐK VERĐLERĐNE GÖRE KAPASĐTE KULLANIMI (%)

(7)

3535 5858

49,549,5 5959

5555

Konya Sanayi Konya Sanayi

Odası Odası Kocaeli

Kocaeli Sanayi Odası Sanayi Odası Ankara

Ankara Sanayi Odası Sanayi Odası Đstanbul

Đstanbul Sanayi Odası Sanayi Odası

EBSOEBSO

ODALARIN KENDĐ ARAŞTIRMA VERĐLERĐ ODALARIN KENDĐ ARAŞTIRMA VERĐLERĐ 2008 IV. ÇEYREK KAPASĐTE KULLANIM ORANI

2008 IV. ÇEYREK KAPASĐTE KULLANIM ORANI (%)(%)

(8)

-21,3 - 21,3 Türkiye

Türkiye

-23,6 - 23,6 Đ Đ spanya spanya

-25,6 - 25,6 Güney Kore

Güney Kore

- - 29,1 29,1 Singapur

Singapur

- - 30,8 30,8 Japonya

Japonya

Değişim (%) Değişim (%) KÜÇÜLEN SANAYĐLER LĐGĐ

KÜÇÜLEN SANAYĐLER LĐGĐ SANAYĐ ÜRETĐM EMDEKSĐ

SANAYĐ ÜRETĐM EMDEKSĐ--01/200801/2008--01/200901/2009

(9)

16.839 16.839 15.706

15.706 15.379

15.379 14.872

14.872 16.048

16.048

Şubat 2009Şubat 2009

-% 10-% 10

Şubat 2008Şubat 2008

14.945 14.945

AralıAralık 2008k 2008 KasıKasım 2008m 2008

16.628 16.628

Ocak 2009 Ocak 2009 Ekim 2008

Ekim 2008 EylüEylül 2008l 2008

ELEKTRĐK TÜKETĐMĐ (TEĐAŞ; Milyon

ELEKTRĐK TÜKETĐMĐ (TEĐAŞ; Milyon kwhkwh))

(10)

ĐAOSB ELEKTRĐK TÜKETĐMĐ (Milyon ĐAOSB ELEKTRĐK TÜKETĐMĐ (Milyon KwhKwh))

28.528.5 36.336.3

36.136.1 39.539.5

Aralık 2008 Aralık 2008 Kasım 2008

Kasım 2008 Ekim 2008

Ekim 2008 Eylül 2008

Eylül 2008

31.7 40.5

Şubat 2009Şubat 2009

-%22 - %22

ŞŞubat 2008ubat 2008

33.433.4 41.541.5

Ocak 2009 Ocak 2009

--%19.5%19.5

Ocak 2008 Ocak 2008

(11)

ĐAOSB DOĞALGAZ TÜKETĐMĐ (Milyon ĐAOSB DOĞALGAZ TÜKETĐMĐ (Milyon Standart m³Standart m³))

8.18.1 9.69.6

7.37.3 10.310.3

Aralık 2008 Aralık 2008 Kasım 2008

Kasım 2008 Ekim 2008

Ekim 2008 Eylül 2008

Eylül 2008

8.18.1 12.212.2

Şubat 2009Şubat 2009

- - %33 %33

Şubat 2008Şubat 2008

1010 13.613.6

Ocak 2009 Ocak 2009

- - %26 %26

Ocak 2008 Ocak 2008

(12)

7.17.1 8.78.7

8.98.9 1212

Đmalat Đmalat Sanayii Sanayii

7.77.7 9.39.3

9.79.7 12.712.7

Toplam Toplam

Aralık 2008 Aralık 2008 Kasım 2008

Kasım 2008 Ekim 2008

Ekim 2008 Eylül 2008

Eylül 2008

ĐHRACAT RAKAMLARI (Milyar $)ĐHRACAT RAKAMLARI (Milyar $)

7.37.3

- - %26 %26

9.99.9

ĐĐmalat malat

7.97.9

- - %25 %25

10.610.6

Toplam Toplam

Ocak 2009 Ocak 2009 Ocak 2008

Ocak 2008

(13)

11.711 11.711 9.592

9.592 7.260

7.260 2.884

2.884

Đzmir Đzmir

180.990 180.990 148.810

148.810 101.938

101.938 43.532

43.532

Türkiye Türkiye

Aralık 2008 Aralık 2008 Kasım 2008

Kasım 2008 Ekim 2008

Ekim 2008 Eylül 2008

Eylül 2008

ĐŞKUR’A YAPILAN BAŞVURU SAYISIĐŞKUR’A YAPILAN BAŞVURU SAYISI

2008 yılı Ocak ayından 2009 yılı Ocak sonuna 2008 yılı Ocak ayından 2009 yılı Ocak sonuna

kadar 1 milyon 342 bin kişi başvuruda kadar 1 milyon 342 bin kişi başvuruda

bulunmuştur.

bulunmuştur.

9.149 9.149

%78 %78

5.130 5.130

Đzmir Đzmir

156.411 156.411

%94 %94

80.580 80.580

Türkiye Türkiye

Ocak 2009 Ocak 2009 Ocak 2008

Ocak 2008

(14)

KARŞILIKSIZ ÇEKLER ĐÇĐNDE KARŞILIKSIZ ÇEKLER ĐÇĐNDE ÖDENEN ÇEKLERĐN ORANI (%) ÖDENEN ÇEKLERĐN ORANI (%)

55,155,1 Kasım 2008 Kasım 2008

42,842,8 51,551,5

56,456,4

Aralık 2008 Aralık 2008 Ekim 2008

Ekim 2008 Eylül 2008

Eylül 2008

58,358,3 68,968,9

ŞŞubat 2009ubat 2009 Şubat 2008Şubat 2008

55,255,2 68,668,6

Ocak 2009 Ocak 2009 Ocak 2008

Ocak 2008

(15)

EGE BÖLGESĐ SANAYĐ ODASI EGE BÖLGESĐ SANAYĐ ODASI

MESLEK KOMĐTELERĐ MESLEK KOMĐTELERĐ

ORTAK TOPLANTISI ORTAK TOPLANTISI

ENDER YORGANCILAR ENDER YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı

20 Mart 2009 20 Mart 2009

(16)

Tü T ü rkiye ekonomisinin son altı rkiye ekonomisinin son alt ı y y ı ı lda yakalad lda yakalad ığı ığı istikrarl istikrarl ı ı b b ü ü y y ü ü me me trendinde, T

trendinde, Tü ü rkiye sanayisinin ekonomide yarattığı rkiye sanayisinin ekonomide yaratt ığı katma değ katma de

ğ

erin erin payı pay ı oldukç olduk ça b a bü üy y ü ü ktü kt ü r. Reel sektö r. Reel sekt ö rdeki erozyon krizle birlikte art rdeki erozyon krizle birlikte art ış ış gö g ö stermiş stermi

ş

olup, sanayi sektö olup, sanayi sekt ö r r ü ü ne yö ne y ö nelik bir acil eylem planı nelik bir acil eylem plan ı n n ın ı n hazı haz ı rlanmaması rlanmamas ı ekonomide geri dö ekonomide geri d ön n ü ü lemeyecek maliyetlere neden lemeyecek maliyetlere neden olabilecektir.

olabilecektir.

Son y

Son y ı ı llarda sanayi llarda sanayi ü ü retimindeki istikrars retimindeki istikrars ı ı zl zl ı ı k, giderek y k, giderek y ü ü kselen kselen cari a

cari aç çı ı k, bü k, b ü y y ü ü yen kayı yen kay ıt d t dışı ışı sektö sekt ö r ve yarattığı r ve yaratt ığı haksı haks ız rekabet, z rekabet, baş ba

şta enerji ve i

ta enerji ve iş

şg

g ü ü cü c ü olmak ü olmak üzere y zere y ü ü ksek girdi maliyetleri ksek girdi maliyetleri nedeniyle h

nedeniyle h ı ı zla azalan rekabet g zla azalan rekabet g ü ü c c ü ü , d , d ö ö viz cinsinden viz cinsinden ö ö zel sekt zel sekt ö ö r r borç bor çlanmas lanmas ı ı gibi yap gibi yap ısal sorunlar ya ı sal sorunlar ya

şayan Tş

ayan Tü ürk ekonomisi, 2008 rk ekonomisi, 2008 y y ı ı lı l ında ba nda baş

şlayan k

layan kü ü resel krizin etkisiyle son derece kritik bir resel krizin etkisiyle son derece kritik bir

dö d ö neme girmiş neme girmi

ş

tir. Yaş tir. Ya

ş

anan kü anan k ü resel kriz; resel kriz;

2009 YILI ĐÇĐN ACĐL EYLEM PLANI

VAKĐT KAYBETMEDEN YÜRÜRLÜĞE GĐRMELĐDĐR

(17)

Bü B üy yü ü me me oran oran ı ı , , sanayi sanayi üretimi, ü retimi, ekonominin ekonominin t t ü ü m m g g ö ö stergelerindeki olumsuz seyir, stergelerindeki olumsuz seyir,

Reel sekt Reel sekt ö ö rde b rde b ü ü y y ü ü k k ö ö l l çü çü de talep daralmas de talep daralmas ı ı , ,

Bat Bat ı ı ü ü lkelerinde ya lkelerinde ya ş ş anan resesyon nedeniyle sanayinin anan resesyon nedeniyle sanayinin ü ü retiminde azalma ve ihracatç retiminde azalma ve ihracat çı ın nı ın pazar n pazarı ı nda dü nda d ü ş ş me, me,

Kredi olanaklar Kredi olanaklar ı ı nda ciddi derecede azalma, akreditif, teminat nda ciddi derecede azalma, akreditif, teminat mektubu ve benzeri bankac

mektubu ve benzeri bankac ı ı l l ı ı k hizmetlerinin durma k hizmetlerinin durma noktas

noktas ı ı na gelmesi, na gelmesi,

Geli Geli ş ş mi mi ş ş ü ü lkelerin geli lkelerin geli ş ş mekte olan mekte olan ü ü lkelere akan yabanc lkelere akan yabanc ı ı sermaye ve orta vadeli kredilerin azalmas

sermaye ve orta vadeli kredilerin azalması ı ve buna ba ve buna ba ğl ğ l ı ı olarak T

olarak T ü ü rkiye rkiye ’ ’ ye giren fonlarda azalma ger ye giren fonlarda azalma ger ç ç ekle ekle ş ş mesi mesi

Kapanan i Kapanan i ş ş yeri say yeri say ı ı s s ı ı ve i ve i ş ş sizlikte art sizlikte art ış ış gibi bir gibi bir ç ç ok sorunu ok sorunu beraberinde getirmi

beraberinde getirmiş ştir. tir.

(18)

2009 y

2009 y ı ı l l ı ı n n ı ı n kay n kay ı ı p bir y p bir y ı ı l olmamas l olmamas ı ı ad ad ı ı na, reel sekt na, reel sekt ö ö r r ü ü ayakta tutacak, kal

ayakta tutacak, kal ı ı c c ı ı çö çö z z ümleri i ü mleri iç ç eren bir acil eylem eren bir acil eylem paketinin vakit kaybetmeden olu

paketinin vakit kaybetmeden olu ş ş turulmas turulmas ı ı ve ve uygulamaya konulmas

uygulamaya konulmas ı ı n n ı ı n gere n gere ğine inanmaktay ğ ine inanmaktay ı ı z. z.

T T ü ü rkiye i rkiye i ç ç in b in b ö ö yle bir d yle bir d ö ö nemde, risk bar nemde, risk bar ı ı nd nd ı ı ran ran unsurlar

unsurlar ı ı n H n H ük ü kü ümet taraf met taraf ı ı ndan kontrol alt ndan kontrol alt ı ı nda oldu nda oldu ğuna ğ una dair g

dair g ü ü vencenin verilmesi ve al vencenin verilmesi ve al ı ı nan nan ö ö nlemlerin etkin ve nlemlerin etkin ve

g g üven verici bir ileti ü ven verici bir ileti ş ş im stratejisiyle hayata ge im stratejisiyle hayata ge çirilmesi ç irilmesi

ç ç ok ok ö ö nemlidir. nemlidir.

(19)

Ö Ö zel sekt zel sekt ö ö r, d r, d ış ış kredi bulmanı kredi bulman ı n giderek zorla n giderek zorla şt ş tığı ığı bu yı bu y ı l l iç i çinde, 40 milyar dolar inde, 40 milyar doları ı a a ş ş an bor an bor ç ç ile karşı ile kar şı karşı kar şıya kalm ya kalmış ışt tı ır. r.

B B ü ü y y ü ü meyi sa meyi sa ğ ğ layan layan özel sekt ö zel sekt ör ö r ü ü n bu krize bor n bu krize bor ç ç lu yakalanmış lu yakalanm ış olmas

olmas ı ı , , ü ü lkemiz ad lkemiz ad ı ı na b na b ü ü y y ü ü k risk do k risk do ğ ğ urmaktad urmaktad ı ı r. Ama r. Ama biliyoruz ki bu borcun kar

biliyoruz ki bu borcun karşı şıl lığı ığı yatı yat ır rı ımdad mdadı ır. Bu bor r. Bu bor ç ç , , üreten, ü reten, ihracat yapan bizlerin s

ihracat yapan bizlerin s ı ı rt rt ı ı ndad ndad ı ı r. Bug r. Bug ü ü n 132 milyar dolar n 132 milyar dolar ihracat ger

ihracat ger çekle ç ekleş ştiriliyorsa bunda en b tiriliyorsa bunda en bü üy yü ük pay k payı ı n n özel sekt ö zel sektö öre re ait oldu

ait oldu ğ ğ u da unutulmamal u da unutulmamal ı ı d d ı ı r. r.

Riskin temel kayna

Riskin temel kayna ğı ğı dü d üş şen gelirler ile borcu geri en gelirler ile borcu geri ödeme ö deme kabiliyetinin azalm

kabiliyetinin azalmış ış olması olmas ıd dı ır. r.

REEL SEKTÖR BORCU RĐSK OLUŞTURMAKTADIR

(20)

Y Y ü ü ksek d ksek d ış ış borca kar borca kar şı şı n, i n, i ç ç ve d ve d ış ış talepteki azalmaya ba talepteki azalmaya ba ğ ğ l l ı ı olarak pazar

olarak pazarı ı n daralmas n daralmas ı ı , sipari , sipari ş ş iptalleri, yap iptalleri, yap ı ı lan lan satış sat ışlardan do lardan do ğ ğ an alacaklar an alacaklar ı ı n vadesinin uzamas n vadesinin uzamas ı ı ve ve tahsilat

tahsilatı ı n g n g üç üç le le ş ş mesi sanayicilerimizi, d mesi sanayicilerimizi, d ış ış bor bor ç ç ları lar ın n ö ö demesinde zor durumda b demesinde zor durumda b ı ı rakacakt rakacakt ı ı r. r.

Ö Ö n n ü ü m m ü ü zdeki g zdeki g ü ü nler reel sekt nler reel sekt ö ö r a r a ç ç ı ı s s ı ı ndan ndan ç ç ok zor ok zor geç ge çecektir. Bu nedenle de reel sekt ecektir. Bu nedenle de reel sekt ö ö r r ü ü n n ö ö n n ü ü n n ü ü a a ç ç acak acak gerekli d

gerekli d ü ü zenlemeler ivedilikle hayata ge zenlemeler ivedilikle hayata ge ç ç irilmelidir. irilmelidir.

Gerekti

Gerektiğ ğinde Anadolu Yakla inde Anadolu Yaklaşı şı mı m ı gibi destek programları gibi destek programlar ı

i i ş ş levsel bir bi levsel bir bi ç ç imde kullan imde kullan ı ı labilmelidir. labilmelidir.

(21)

K K ü ü resel kriz resel kriz ö ö ncesinde kronik sorunumuz olan ncesinde kronik sorunumuz olan i i ş ş sizlik, kriz sonrası sizlik, kriz sonras ı adeta patlama ya adeta patlama ya ş ş am am ış ış t t ır. ı r.

Đ Đ stihdamdaki darbo stihdamdaki darbo ğ ğ az az ı ı n daha fazla b n daha fazla b ü ü y y ü ü memesi memesi i i ç ç in; in; istihdam istihdam yarat yarat ı ı c c ı ı ekonomi ekonomi politikalar politikalar

uygulanmal

uygulanmal ı ı , istihdam dostu b , istihdam dostu b ü ü y y ü ü meye ağı meye a ğı rl rl ı ı k k verilmeli, tar

verilmeli, tar ım d ı m d ışı ışı sekt sekt ö ö rlerde y rlerde y ü ü ksek b ksek b ü ü y y ü ü me me hedeflenmeli ve hizmet sekt

hedeflenmeli ve hizmet sekt ö ö r r ü ü nde b nde b ü ü y y ü ü me te me te ş ş vik vik edilmelidir. Bu kapsamda;

edilmelidir. Bu kapsamda;

ĐŞSĐZLĐK SORUNUNA KALICI ÇÖZÜM BULUNMALIDIR

(22)

OECD ortalamalarıOECD ortalamalarınnıın n üüzerindeki vergi yzerindeki vergi yüükükününün azaltn azaltılarak, ılarak, öözel sektzel sektöörrüün n istihdam yaratmas

istihdam yaratmasıı yöyönnünde dünde düüzenlemeler yapzenlemeler yapıılmalılmalı

SSK primlerinde; çSSK primlerinde; çalışalışan sayan sayııssıına gna gööre SSK prim sistemi getirilmeli,re SSK prim sistemi getirilmeli,

SSK primlerini dSSK primlerini düzenli üzenli ödeyen iödeyen işşverenlere teverenlere teşşvik sistemi ve prim vik sistemi ve prim iskontosu getirilmeli

iskontosu getirilmeli

KıKıdem tazminatdem tazminatıı ile ilgili düile ilgili düzenlemeleri de kapsayan yeni bir istihdam zenlemeleri de kapsayan yeni bir istihdam paketi haz

paketi hazırlanmalırlanmalıı,,

KıKıdem tazminatdem tazminatıı ile işile işsizlik sigortassizlik sigortasıınnıın tek bir fon altn tek bir fon altıında toplanmasnda toplanmasıı sağsağlanmallanmalıı

AltAlt-i-işşveren ilişveren ilişkisini dükisini düzenleyen mevzuatzenleyen mevzuatıın yeniden dn yeniden düzenlenerek ve üzenlenerek ve mevzuattaki kat

mevzuattaki katııllıık giderilerek küçük giderilerek küçük ve orta k ve orta ölölççekli firmalara yeni iekli firmalara yeni işş alanlar

alanlarıı yaratmanyaratmanıın, yan sanayinin desteklenmesinin ve buna bağn, yan sanayinin desteklenmesinin ve buna bağllıı olarak olarak istihdam

istihdamıın artn artıırrıılmaslmasıınnıın n öönnüü aaççıılmallmalııddıır.r.

(23)

Đşletmelerimizin 2009 yĐşletmelerimizin 2009 yııllınınıı daha az kayıdaha az kayıpla atlatabilmeleri içpla atlatabilmeleri için; ihracata in; ihracata yöyönelik; nelik; üretimi ve istihdamüretimi ve istihdamıı artıartıracak projelere racak projelere özel vergi teözel vergi teşşvikleri vikleri uygulanmal

uygulanmalııddıır. Bu çr. Bu çerçerçevede;evede;

2009 yı2009 yıllıına na öözel girdi maliyetleri zel girdi maliyetleri üzerine aüzerine aşışırırı yüyüklenilmiklenilmişş olan vergilerde olan vergilerde gerçgerçekekçi indirimler saçi indirimler sağğlanmallanmalıı, ,

Taksitlendirme imkanıTaksitlendirme imkanı sağsağlanmallanmalıı,,

SSK primleri düSSK primleri düşşüürrülmeli,ülmeli,

Vergi ve SSK borçVergi ve SSK borçlarılarındaki faizlerin kaldndaki faizlerin kaldıırırılarak 36 ay vadeye dayanan larak 36 ay vadeye dayanan yeni

yeni öödeme plandeme planıınnıın olun oluşşturulmasturulmasıı sağsağlanmallanmalıı,,

ĐHRACATA YÖNELĐK VE ĐSTĐHDAM YARATAN PROJELERE TEŞVĐKLER UYGULANMALIDIR

(24)

SSK ve vergilerden kaynaklanan haciz iş SSK ve vergilerden kaynaklanan haciz i

şlemleri durdurulmal

lemleri durdurulmal ı ı , ,

2008 yı 2008 y ıl lı ı 3. d 3. d ö ö neminden baş neminden ba

şlayan t

layan tü ü m KDV, gelir vergisi vs. m KDV, gelir vergisi vs.

vergilerin ertelenmesi ve bu

vergilerin ertelenmesi ve bu ö ö demelerin en iyimser yaklaşı demelerin en iyimser yakla

şımla

mla 2009 y

2009 y ı ı l l ı ı n n ı ı n 3. d n 3. d ö ö neminden baş neminden ba

ş

layarak taksitlendirilmesi imkan layarak taksitlendirilmesi imkan ı ı tanı tan ı nmalı nmal ı , ,

Kiralarda sanayicinin stopajı Kiralarda sanayicinin stopaj ı kaldı kald ı r r ı ı lmalı lmal ı , ,

Serbest Bö Serbest B ö lgelerde faaliyet gö lgelerde faaliyet g ö steren steren ü ü retici firmaları retici firmalar ı n istihdam n istihdam ettikleri personele

ettikleri personele ö ö dedikleri dedikleri ücretlerin gelir vergisinden m ü cretlerin gelir vergisinden m ü ü stesna stesna olmas

olması ı iç i çin aranan asgari %85 oran in aranan asgari %85 oranı ı ndaki ihracat koş ndaki ihracat ko

ş

ulunun, iç ulunun, i çinde inde bulundu

bulunduğ

ğ

umuz darboğ umuz darbo

ğ

az g az g ö ö z z ö ö nü n ü ne alı ne al ı narak, %51 seviyesine narak, %51 seviyesine

çekilmesi sa ç ekilmesi sa

ğğ

lanmalı lanmal ıd d ır. ı r.

(25)

2008 y

2008 yııllıınnıın 3. n 3. çeyreçeyreğğinde büinde büyyüüme hme hıızızı bir yıbir yıl l önceye gönceye gööre %2.8 puanlre %2.8 puanlıık k düdüşşüüşş gögöstermistermişş olup, %0,5 olarak gerolup, %0,5 olarak gerççekleşekleşmimiştir. ştir. %0,5’%0,5’lik blik büüyyüüme, me, ülkemiz potansiyelinin ülkemiz potansiyelinin ççok altok altıında bir seviyededir.nda bir seviyededir.

Ekonomik g

Ekonomik göstergeler, 2009 yöstergeler, 2009 yııllıında en iyi tahminle %2 küçünda en iyi tahminle %2 küçülmeyi işlmeyi işaret aret etmektedir.

etmektedir.

Bu b

Bu büüyyüük dk düüşşüüşşüü sadece küsadece küresel ekonomik resel ekonomik çalkantçalkantıılara bağlara bağlamak doğlamak doğru ru değdeğildir. ildir. Đthalata dayalĐthalata dayalıı olarak olarak özellikle Tözellikle Tüürkiye ekonomisinin temel rkiye ekonomisinin temel sektösektörleri olan barleri olan başşta; kimya ve petrokimya olmak ta; kimya ve petrokimya olmak üzere otomotiv, ambalaj, üzere otomotiv, ambalaj, beyaz e

beyaz eşşya, elektronik, tarya, elektronik, tarım, tekstil ve diım, tekstil ve diğğer büer büttün alt sektün alt sektöörlerin rekabet rlerin rekabet gügüccüünnüü koruyabilmeleri mükoruyabilmeleri mümkmkün deün değğildir. ildir.

Üretim olmadan bÜretim olmadan büüyüyümenin gerçmenin gerçekleekleşşmesi mümesi mümkmküün den değğildir, büildir, büyyüüme me gerçgerçekleekleşşmezse hizmet sektömezse hizmet sektörrüünnüün de n de önönüü daralacaktdaralacaktır. Krize baır. Krize bağğlılı olarak olarak ddüşüşen ben büüyyüüme oranme oranıınnıın daha da olumsuz bir noktaya gitmemesi in daha da olumsuz bir noktaya gitmemesi iççin reel in reel sektösektörrüün desteklenmesi mecburidir. Tn desteklenmesi mecburidir. Tüüm projeler m projeler üretim ve istihdam üretim ve istihdam odakl

odaklıı olmak zorundadıolmak zorundadır.r.

BÜYÜMEDE SÜREKLĐLĐK SAĞLANMALIDIR

(26)

Sanayi

Sanayi ü ü retimi 2008 Ocak ay retimi 2008 Ocak ay ı ı na, 2007 na, 2007 ’ ’ nin ayn nin ayn ı ı ay ay ı ı na na g g ö ö re %11,6 re %11,6 ’ ’ lı l ık bir art k bir artış ış la baş la ba

şlamas

laması ı na rağ na ra

ğ

men, Aral men, Aral ı ı k ayı k ay ı n n ı ı -17,6 - 17,6 azalış azal ışla kapam la kapamış ışt tı ır. r.

Kriz nedeniyle bir

Kriz nedeniyle birç çok firma ok firma çal ç alış ışma sermayeleri olmad ma sermayeleri olmadığı ığı i i çin ç in kapanm

kapanmış ış veya kapanma ve/veya veya kapanma ve/veya ü ü retimlerine ara verme retimlerine ara verme tehlikesiyle kar

tehlikesiyle kar

şışı

kar kar

şışı

ya kalm ya kalm ış ış lard lard ı ı r. Bir r. Bir ç ç ok sekt ok sekt ö ö rde kapasite rde kapasite kullan

kullanı ı m oranları m oranlar ı %65 %65 -70 seviyesine d - 70 seviyesine d ü ü

şmş

mü ü

ştş

t ür. ü r.

Yaş Ya

şad

adığı ığım mı ı z sü z s ü reç re ç, , ö ö zel sekt zel sekt ö ö r yatı r yat ır rı ı mlar mlar ın ı n ı ı n ertelenmesine ve n ertelenmesine ve ü ü lkemize yatı lkemize yat ır rı ı m yapmayı m yapmay ı planlayan yabancı planlayan yabanc ı yatı yat ır rı ı mcı mc ılar ları ın da n da yat yat ı ı r r ı ı mları mlar ın n ı ı ask ask ı ı ya almalar ya almalar ına sebep olmu ı na sebep olmuş

ştur.

tur.

EKONOMĐK DURGUNLUK VE YATIRIMLARIN ERTELENMESĐ

(27)

Yatı Yat ı r r ı ı ma dö ma d ö n n ü ü

şmesi gerekirken ş

mesi gerekirken ü ü lkemizde tutamad lkemizde tutamad ığım ığı mı ı z kar z kar transferleri, 2002

transferleri, 2002- -2008 d 2008 dö ö neminde 9 milyar doları neminde 9 milyar dolar ı aş a

şm

mış ışt tı ır. r.

Kriz nedeniyle geli

Kriz nedeniyle geliş

şmi

miş

ş

ü ü lkelerden geli lkelerden geli

şş

mekte olan mekte olan ü ü lkelere akan lkelere akan yabanc

yabancı ı sermaye ve orta vadeli krediler azalmış sermaye ve orta vadeli krediler azalm ış ve buna bağ ve buna ba

ğl

l ı ı olarak T

olarak T ü ü rkiye rkiye ’ ’ ye giren fonlarda azalma ger ye giren fonlarda azalma ger ç ç ekleş ekle

ş

miş mi

ş

tir. tir.

Ü Ü lkemizde ekonomidense siyasetin lkemizde ekonomidense siyasetin ö ö ne ne ç ç ı ı kmas kmas ı ı ve y ve y ü ü ksek enerji ksek enerji maliyetleri ertelenen yat

maliyetleri ertelenen yatı ı rı r ı mları mlar ın say n sayı ı sı s ı n n ı ı arttı artt ı rmaktad rmaktad ır. Bu da ı r. Bu da

yat yat ı ı r r ı ı m indiriminin tekrar uygulanması m indiriminin tekrar uygulanmas ı n n ı ı zorunlu kı zorunlu k ılmaktad lmaktad ı ı r. r.

(28)

ÜÜretime ve ekonomik sorumluluklara odaklanmamretime ve ekonomik sorumluluklara odaklanmamışış siyaset, siyaset, ööncelikleri ncelikleri ülkemize kan kaybettirmektedir.ülkemize kan kaybettirmektedir.

Bu Bu ç ç er er ç ç evede; evede;

Kamu kaynaklar Kamu kaynaklar ı ı n n ı ı n verimlilik esas n verimlilik esas ı ı na uygun olmayan ko na uygun olmayan ko

şş

ullarda ullarda harcanmas

harcanması ı ö ö nlenmeli, nlenmeli,

Kamuda gizli iş Kamuda gizli i

ş

sizlik devam ederken değ sizlik devam ederken de

ğ

er yaratmayan istihdam er yaratmayan istihdam sağ sa

ğ

lama uygulaması lama uygulamas ına son verilmeli, na son verilmeli,

Özelle Ö zelleş

ştirme sonras

tirme sonrası ı kamuda kalan personelin gizli iş kamuda kalan personelin gizli i

şsiz olarak

siz olarak kalmas

kalması ı önlenmelidir. ö nlenmelidir.

(29)

YatYatırırıımlarmlarıı doğdoğru yere sevk edecek ve atru yere sevk edecek ve atııl yatl yatıırrıımlar haline getirmeyecek, mlar haline getirmeyecek, ileri teknoloji ve ihracata y

ileri teknoloji ve ihracata yöönelik dinamik bir tenelik dinamik bir teşşvik sistemine acilen vik sistemine acilen ihtiyac

ihtiyacıımmıız vardz vardıır. Bu anlamda, yeni yatır. Bu anlamda, yeni yatırrıımlarmlarıı teşteşvik etmek amacvik etmek amacııyla yla hazıhazırlanan yeni drlanan yeni düüzenlemede, bzenlemede, böölgesel ve sektlgesel ve sektöörel terel teşşvik, bvik, bölgesel asgari ölgesel asgari ücret gibi konular beklentilere cevap verecek ücret gibi konular beklentilere cevap verecek şekilde hazşekilde hazıırlanmalrlanmalı, ı, yasa yasa vakit kaybetmeden somutla

vakit kaybetmeden somutlaşşttıırırılmallmalıı ve uygulanmaya alve uygulanmaya alıınmalınmalıdıdır. Sektr. Sektöörel rel teşteşvik sistemlerinin yerli vik sistemlerinin yerli üretimi daha fazla destekler noktaya getirilmesi üretimi daha fazla destekler noktaya getirilmesi içiçin;in;

TüTürkiye’rkiye’nin aleyhine gelinin aleyhine gelişşen serbest ticaret anlaşen serbest ticaret anlaşmalarımaları gögözden gezden geççirilmeli irilmeli ve serbest ticaret anla

ve serbest ticaret anlaşşmalarımaları yapıyapıllıırken yerli rken yerli üüreticiyi koruyacak reticiyi koruyacak önlemler önlemler alıalınmalnmalıı,,

YatYatıırırım indirimi yeniden uygulanarak sanayici yatm indirimi yeniden uygulanarak sanayici yatıırırıma yma yöönlendirilmelidirnlendirilmelidir

TarıTarım kesimine zamanm kesimine zamanıında donda doğru destekler verilmeli, et ve sğru destekler verilmeli, et ve süüt tet teşşvikleri vikleri arttıarttırrıılmalılmalıdıdır.r.

SEKTÖREL TEŞVĐK SĐSTEMĐ BENĐMSENMELĐDĐR

(30)

Gerek do

Gerek doğğalgaz, gerek elektrik, gerekse petrol fiyatlaralgaz, gerek elektrik, gerekse petrol fiyatlarıındaki artndaki artışış ülkemizin mukayeseli ve rekabetülkemizin mukayeseli ve rekabetççi piyasalarda geriye düi piyasalarda geriye düşşmesine neden mesine neden olmaktad

olmaktadıır.r.

Toplam i

Toplam işşletme maliyetleri içletme maliyetleri içinde enerjinin payinde enerjinin payınınıın artmasn artmasıı, , üretimin de üretimin de pahalanmas

pahalanmasıına en büna en büyyüük sebeptir.k sebeptir.

Bu kapsamda, Bu kapsamda,

Faturalara yansıFaturalara yansıyan, kamu kaynaklyan, kamu kaynaklıı eklentiler eklentiler özellikle bu dözellikle bu dönemde önemde kalkmal

kalkmalıı, , TRT payıTRT payı sısıffıırlanmalırlanmalı,,

DoğDoğal gaz piyasasal gaz piyasasıı liberalleşliberalleştirilmeli, BOTAtirilmeli, BOTAŞŞ tekeli kaldtekeli kaldırırıılmallmalıı,,

Đhracat yapmak ve istihdam yaratmak kaydĐhracat yapmak ve istihdam yaratmak kaydııyla katma deyla katma değğer yaratan er yaratan projelere

projelere öözel enerji tezel enerji teşşviki uygulamasviki uygulamasıı getirilmeli,getirilmeli,

Enerji kullanıEnerji kullanımmıında, sanayi tarife gruplarnda, sanayi tarife gruplarıınnıı esas alarak küçüesas alarak küçük, orta, k, orta, bübüyyüük ve k ve çok bçok büüyyüük sanayici ik sanayici iççin farklin farklıı bir tarife hazıbir tarife hazırlanmalrlanmalıı ve ve hafta sonlar

hafta sonlarıı ve bayram tatillerinde sanayici içve bayram tatillerinde sanayici için gece tarifesi in gece tarifesi uygulanmal

uygulanmalıı,,

Elektrik hıElektrik hırsrsıızlzlığıığınnıı önleyecek mekanizmalar hayata geönleyecek mekanizmalar hayata geççirilmeli,irilmeli,

Enerjide dışEnerjide dışa baa bağığımlımlıllıık dük düzeyinin azaltzeyinin azaltıılmaslmasıı ve maliyetlerin düve maliyetlerin düşşüürrüülmesi lmesi amacıamacıyla alternatif enerji kaynaklaryla alternatif enerji kaynaklarına yına yöönelik yeni yatnelik yeni yatıırrıımlar yapmlar yapılmalılmalıı, , yatıyatırırım projeleri desteklenmelidir.m projeleri desteklenmelidir.

ENERJĐ MALĐYETLERĐ DÜŞÜRÜLMELĐDĐR

(31)

KOBĐKOBĐ’’ler, Tler, Tüürkiyerkiye’’de imalat sanayinin %99de imalat sanayinin %99’’unu oluunu oluşturmakta; toplam şturmakta; toplam istihdam

istihdamıın %80’n %80’ini ve toplam ihracatini ve toplam ihracatıın yaklaşın yaklaşık %17k %17’’sini sasini sağğlamaktadlamaktadıır. r.

Ülke ekonomisinde bÜlke ekonomisinde bööylesine yeri olan bir kesimin sorunlarylesine yeri olan bir kesimin sorunlarıına na çöçözzüm üm arayacak bir KOB

arayacak bir KOBĐĐ BakanlığıBakanlığı’’na, na, ülkemizin acilen ihtiyacülkemizin acilen ihtiyacıı vardıvardır. r.

KOBĐKOBĐ’lerin ya’lerin yaşşadığıadığı sorunlarısorunların en ban en başışında finansman sında finansman sıkkııntntııssıı gelmektedir.

gelmektedir. O nedenle de KOBĐO nedenle de KOBĐ’’lerin slerin sııkkııntntııssıınnıı giderecek bir KOBĐgiderecek bir KOBĐ bankas

bankasınınıın kurulmasn kurulmasıı ve kredilerin bu banka aracıve kredilerin bu banka aracıllığıyla tasnif edilmesi ığıyla tasnif edilmesi faydal

faydalıı olacaktolacaktır. Reel sektır. Reel sektöörrün iün içine dçine düüştştüüğüğü çıçıkmazdan, ancak genikmazdan, ancak genişş kapsaml

kapsamlıı, KOB, KOBĐĐ’’lerin de ilerin de iççinde yer alacainde yer alacağığı bir modelle çöbir modelle çözzüme gidilebilir.üme gidilebilir.

KOBĐKOBĐ’’lerin buglerin bugüne kadar hep yanüne kadar hep yanıında olan Halk Bankasında olan Halk Bankası, Ziraat Bankas, Ziraat Bankasıı ve Vak

ve Vakııfbank öfbank özelleşzelleştirme stirme süürecinde yabancrecinde yabancıı sermayeye satısermayeye satılmamallmamalıı, hatta , hatta meslek kurulu

meslek kuruluşşlarlarıı tarafıtarafından satından satın aln alıınmasnmasıına imkan tanına imkan tanınmalnmalııddıır.r.

KOBĐ BAKANLIĞI VE KOBĐ BANKASI KURULMALIDIR

(32)

Kriz s

Kriz sürecini daha sorunsuz atlatabilmek adürecini daha sorunsuz atlatabilmek adıına;na;

Bankalar ve reel sektöBankalar ve reel sektör arasr arasıındaki kredi kanallarındaki kredi kanallarınının kapanmamasn kapanmamasıı içiçin in gerekli mekanizmalar hayata ge

gerekli mekanizmalar hayata geççirilmesi,irilmesi,

BugüBugüne kadar ithalatne kadar ithalatıı teşteşvik edici uygulamalarvik edici uygulamalarıın yerli n yerli üretimin birbirinden üretimin birbirinden alıalım satım satımmıınnıı teşteşvik edici ve garantileyici hale dvik edici ve garantileyici hale döönnüüşşttüürrüülmesi kapsamlmesi kapsamıında nda Halk Bankas

Halk Bankasıı, Devlet bankalar, Devlet bankalarıı ve KOSGEB’ve KOSGEB’in iin işşbirlibirliğği ile 1 milyar $i ile 1 milyar $’’llııkk bir alacak sigorta fonubir alacak sigorta fonu oluşoluşturulmasturulmasıı,,

Merkez BankasıMerkez Bankası’’nnıın reel sektn reel sektöörrüü ticari bankalar kanalticari bankalar kanalıyla ıyla fonlamayafonlamaya devam devam etmesi,

etmesi,

Merkez BankasıMerkez Bankası, bankalar, bankalarıın n iskontoiskonto kredisi vermesinin koşkredisi vermesinin koşullarullarıınnıı ve ve bankalar

bankalarıın Merkez Bankasn Merkez Bankası’ı’ndan sandan sağğlayabilecekleri reeskont kredisi layabilecekleri reeskont kredisi kullan

kullanıımmıınnıın kolaylaşn kolaylaştıtırrılmasılmasıı ve şve şartlarıartlarınnın hafifletilmesi,ın hafifletilmesi, Kredi maliyetleri ve teminat miktarlar

Kredi maliyetleri ve teminat miktarlarıınnıın dn düüşşürürüülmesi; BSMV ve KKDF lmesi; BSMV ve KKDF gibi maliyet kalemlerinin

gibi maliyet kalemlerinin belirli bir sbelirli bir süüre kaldre kaldıırrıılmaslmasıı ve/veya ve/veya azalt

azaltıılmaslmasıı,,

FĐNANSMAN SORUNUNA ÇÖZÜM BULUNMALIDIR

(33)

Kamu alacaklarıKamu alacaklarınnıın gecikmesinde uygulanan faiz oranlarn gecikmesinde uygulanan faiz oranlarıınnıın azaltn azaltıılmasılması,,

Đşsizlik sigortasĐşsizlik sigortasıı fonunda biriken tutarıfonunda biriken tutarın yarın yarıssıınnıın devlet garantisi altn devlet garantisi altıında nda finans sistemine aktar

finans sistemine aktarıılmaslmasıı,,

SendikasyonSendikasyon kredilerini yenileyen bankalarıkredilerini yenileyen bankaların reel sektn reel sektöre kredi vermesinin öre kredi vermesinin sağsağlanmaslanmasıı,,

Sosyal güSosyal güvenlik kurumundan alvenlik kurumundan alıınan borcu yoktur yazınan borcu yoktur yazısısınnıın temini konusunda n temini konusunda zaman kayb

zaman kaybıınnıı ve mevcut sorunlarıve mevcut sorunları önleyici yeni dönleyici yeni düüzenlemelere gidilmesi,zenlemelere gidilmesi,

Zirai Zirai ürürüünlerden nlerden tevkiattevkiat yapıyapılmasılması hususunda; tarıhususunda; tarıma dayalma dayalıı sanayide faaliyet sanayide faaliyet gögösteren firmalarsteren firmalarıın BAn BAĞĞKUR primi kesme müKUR primi kesme mükellefiyetini, her mükellefiyetini, her mükellefin kellefin kendi sorumlulu

kendi sorumluluğğunu kendisine yunu kendisine yüüklemesine iliklemesine ilişşkin Bakanlar Kurulu Kararkin Bakanlar Kurulu Kararıı ile mevcut uygulaman

ile mevcut uygulamanıın kaldn kaldıırrıılmasılması,,

Yeterli teminat göYeterli teminat gösteremedisteremediği iği iççin KOSGEB kredilerine hak kazanin KOSGEB kredilerine hak kazanııp p kullanamayan KOB

kullanamayan KOBĐĐ’’ler iler iççin yeniden din yeniden düüzenleme yapzenleme yapılmasılmasıı,,

(34)

Leasing’Leasing’de katma dede katma değğer vergisinin eskisi gibi muaf tutulmaser vergisinin eskisi gibi muaf tutulmasıı,,

Kamu sektöKamu sektörrüüne ine işş yapan yapan özel sektözel sektöörrüün, alacan, alacağığınının tahsilinde yan tahsilinde yaşşanan anan sorunlar

sorunların giderilmesi,ın giderilmesi,

Çeklerle ilgili kalÇeklerle ilgili kalıcıcıı ve doğve doğru dru düüzenleme yapzenleme yapılmasılmasıı, (711-, (711-b uygulamasb uygulamasıı))

Faizlerin daha da düFaizlerin daha da düşşüürrüülmesi,lmesi,

GüGübredeki KDVbredeki KDV’’nin makul oranlara nin makul oranlara çekilmesi, mazottakiçekilmesi, mazottaki ÖTVÖTV’’nin nin kaldıkaldırrıılmaslması,ı,

Đzabe tesislerinin ana girdisi olan hurda ithalinde alĐzabe tesislerinin ana girdisi olan hurda ithalinde alıınan %nan % 0,5 oranı0,5 oranındaki ndaki Çevre KatkÇevre Katkıı PayıPayı’’nnıın tamamen kaldn tamamen kaldıırrıılmaslmasıı ya da en azıya da en azından 2009 yndan 2009 yııllıında hiçnda hiç alıalınmamasnmamasıı,,

Kur değKur değiişşimlerinin dimlerinin dööviz bazıviz bazında bornda borççlu firma bilanlu firma bilanççolarolarıına yansna yansıımasıması nedeniyle olu

nedeniyle oluşşan fiktif karlaran fiktif karlarıın vergilendirilmesinin yeniden dn vergilendirilmesinin yeniden düzenlenmesi üzenlenmesi önem arz etmektedir.önem arz etmektedir.

(35)

Yerli mal

Yerli malıı kullanıkullanımmıı, k, küresel krizde üresel krizde ççııkmaza giren kmaza giren ülkeler iülkeler için çin önemli bir önemli bir ççııkışkış noktasnoktasııdıdır. Yerli r. Yerli üretimi ve yerli türetimi ve yerli tüüketimi teketimi teşşvik edici mekanizmalarvik edici mekanizmalarıı harekete ge

harekete geççirerek krizi avantaja çirerek krizi avantaja çevirme fıevirme fırsatrsatıı kakaçıçırrıılmamallmamalıdıdıır. r.

Bu çBu çerçerçevede;evede;

Kamu Kamu Đhale KanunuĐhale Kanunu’’nda yerli malnda yerli malıı üreticilerine saüreticilerine sağğlanan avantajlarlanan avantajlarıın n etkinli

etkinliğğinin sağinin sağlanmasılanması ve hammaddesini yurt içve hammaddesini yurt içi sanayiden kari sanayiden karşışılayan yerli layan yerli malımalı üreticileri lehine düreticileri lehine düüzenleme yapzenleme yapıılmasılması,,

Kamu ĐKamu Đhale Kanunu’hale Kanunu’nda yer alan ve ABnda yer alan ve AB’’de bulunan yerli sanayicilere pozitif de bulunan yerli sanayicilere pozitif ayrayrıımcımcıllık uygulamasık uygulamasıınnın getirilmesi, ın getirilmesi,

Kamu ihalelerinde yerli hammadde kullanan firmalara Kamu ihalelerinde yerli hammadde kullanan firmalara öncelik tanöncelik tanıınarak dnarak dışış ticaret a

ticaret aççığınığınıın en n en çok verildiçok verildiğği ara mallari ara mallarında katma deında katma değğerin yurt içerin yurt içinde inde kalmas

kalmasıınnıın sağn sağlanmaslanmasıı,,

YERLİİİİ MALI KULLANIMI ÖZENDİİİİRİİİİLMELİİİİDİİİİR

(36)

Dahilde iDahilde işşleme rejiminin göleme rejiminin gözden gezden geççirilerek Dirilerek DĐĐR uygulamasıR uygulamasında yerli nda yerli üüretimin desteklenmesinin sağretimin desteklenmesinin sağlanmasılanması ve bu ve bu ççerçerçevede DĐevede DĐR uygulamasR uygulamasıınının en n en

az %25

az %25’ine yerli al’ine yerli alıım şm şartıartı konulmaskonulması,ı,

Kamu ihale kurumunun yerli Kamu ihale kurumunun yerli üretime %15 daha fazla fiyat avantajüretime %15 daha fazla fiyat avantajıı sağsağlama lama uygulamas

uygulamasıına, na, ürürüünnüün hammaddesinin yerli n hammaddesinin yerli üüretim şretim şartartıı getirilmesi,getirilmesi,

Yerli Yerli üüretimi destekleme uygulamalarıretimi destekleme uygulamalarınnıın kamuoyuna duyurulmasın kamuoyuna duyurulması ve ve toplumun yerli mal

toplumun yerli malıı kullanıkullanımmıı ile istihdama saile istihdama sağlanan katkğlanan katkıı konusunda konusunda bilin

bilinççlendirilmesi,lendirilmesi,

Hipermarketlere belli oranda yerli üHipermarketlere belli oranda yerli ürrüün satma zorunlulun satma zorunluluğğunun getirilmesi,unun getirilmesi,

Yerli firmalara markalarıYerli firmalara markalarınnıı tanıtanıtma ftma fıırsatrsatıı verilmesi verilmesi çerçerççevesinde, büevesinde, büyyüük k mamağazalardaki ğazalardaki ““PrivatePrivate marka”marka” ürürüünlerin toplam cirodaki paynlerin toplam cirodaki payıınının %20’n %20’yi yi gegeçmemesinin saçmemesinin sağğlanmaslanmasıı,,

Hipermarket YasasHipermarket Yasası’ı’nnıın uzun zaman alacak olmasn uzun zaman alacak olmasıı sösöz konusu ise, en azız konusu ise, en azından ndan Kanun H

Kanun Hüükmükmünde Kararname ile bu dnde Kararname ile bu düüzenlemenin yapzenlemenin yapıılmaslmasıı yöyönnüündeki ndeki ççalışalışmalar hmalar hızlandızlandıırrıılmallmalııdıdır.r.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :