• Sonuç bulunamadı

Ticarette dışa bağımlılık ve Türkiye'nin dış ticareti üzerine etkileri : 1980-2010 ekonomik analizi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ticarette dışa bağımlılık ve Türkiye'nin dış ticareti üzerine etkileri : 1980-2010 ekonomik analizi"

Copied!
468
0
0

Tam metin

(1)7& 6$.$5<$h1ø9(56ø7(6ø 626<$/%ø/ø0/(5(167ø7h6h      . 7ø&$5(77(',ù$%$ö,0/,/,.9( 7h5.ø<(¶1ø1',ù7ø&$5(7øh=(5ø1((7.ø/(5ø (.2120ø.$1$/ø=ø   '2.725$7(=ø .    . . $OL.21$.   (QVWLW$QDELOLP'DOÕøNWLVDW (QVWLW%LOLP'DOÕøNWLVDW. 7H]'DQÕúPDQÕ<UG'Ro'U6HOLPø1$1d/,   2&$..

(2)

(3) %(<$1.  %X WH]LQ \D]ÕOPDVÕQGD ELOLPVHO DKODN NXUDOODUÕQD X\XOGX÷XQX EDúNDODUÕQÕQ HVHUOHULQGH \DUDUODQÕOPDVÕ GXUXPXQGD ELOLPVHO QRUPODUD X\JXQ RODUDN DWÕIWD EXOXQXOGX÷XQX NXOODQÕODQ YHULOHUGH KHUKDQJL ELU WDKULIDW \DSÕOPDGÕ÷ÕQÕ WH]LQ KHUKDQJL ELU NÕVPÕQÕQ EX QLYHUVLWH YH\D EDúND ELU QLYHUVLWHGHNL EDúND ELU WH] oDOÕúPDVÕRODUDNVXQXOPDGÕ÷ÕQÕEH\DQHGHULP        . . . . . . . . . . . . . $OL.21$.  .

(4) . g16g=. *QP]GH LNWLVDGL YH WHNQRORMLN DODQODUGD \DúDQDQ JHOLúPHOHU NUHVHOOHúPHQLQ KÕ]ODQPDVÕQDYHONHOHULQUHWLP\DSÕODUÕQÕQKÕ]ODGH÷LúPHVLQHQHGHQROPXúWXUhUHWLP \DSÕODUÕQGDNL GH÷LúLP VUHFL LVH |]HOOLNOH JHOLúPHNWH RODQ LWKDO JLUGL NXOODQÕPÕQÕQ DUWPDVÕQD YH LKUDFDWÕQ LWKDO JLUGLOHUH ED÷ÕPOÕ KDOH JHOPHVLQH QHGHQ ROPXúWXU 7UNL\H |]HOLQGHVHNW|UHOED]GDLKUDFDWÕQLWKDOJLUGLOHUHED÷ÕPOÕOÕ÷ÕQÕYHED÷ÕPOÕOÕ÷ÕQJHOLúLPLQL LQFHOHPH\H \|QHOLN LNWLVDGL DQDOL]OHULQLQ \DSÕOGÕ÷Õ GRNWRUD WH]L DPSULN oDOÕúPDODUD GD\DOÕ RODUDN KD]ÕUODQPÕúWÕU   øKUDFDWÕQ LWKDO JLUGLOHUH ED÷ÕPOÕOÕ÷ÕQÕ |OoPHN ]HUH KD]ÕUODPÕú ROGX÷XP GRNWRUD WH] oDOÕúPDVÕQÕQ KHU DúDPDVÕQGD EDQD \DUGÕPODUÕQÕ VDPLPL\HWLQLJOHU\]QYHLOJLVLQLKLoHVLUJHPH\HQGDQÕúPDQÕP6D\ÕQ<UG'Ro'U 6HOLPø1$1d/,¶\DPLQQHWWDUROGX÷XPXLIDGHHWPHNLVWHUWHúHNNUELUERUoELOLULP. $NDGHPLN JHOLúLP VUHFLPGH VD÷ODPÕú ROGX÷X NDWNÕODUÕQGDQ GROD\Õ WDQÕPDNWDQ úHUHI GX\GX÷XP VD\ÕQ 3URI 'U 6DOLK ùø0ù(.¶H GRNWRUD WH] oDOÕúPDVÕQÕQ KD]ÕUODQÕú DúDPDVÕQGD WH]LQ VD÷OÕNOÕ ELU úHNLOGH JHOLúLPLQH E\N NDWNÕ VD÷OD\DQ GH÷HUOL J|Uú YH |QHULOHUL QHGHQL\OH 6D\ÕQ 'Ro 'U )XDW 6(.0(1¶H YH oDOÕúPD\Õ KD]ÕUODUNHQ EDQD YHUPLú ROGX÷X PRUDO GHVWHN QHGHQL\OH 6D\ÕQ 'Ro 'U 7HPHO *h5'$/¶D WHúHNNU HGHULP <DúDPÕP ER\XQFD EHQLP LoLQ KHU WUO PDGGL YH PDQHYL IHGDNkUOÕNWDQ NDoÕQPD\DQ VHYJLOLDQQHP0HYKLEH.,/,1d¶DYHGH÷HUOLEDEDP0HWLQ.21$.¶DVHYJLOLNDUGHúLP $OS .21$.¶D KHU ]L\DUHWLQH JLWWL÷LPGH WH]LQ JHOLúLPLQL PHUDN HGHQ GHGHP <DúDU .,/,1d¶D|]HOOLNOHoDOÕúPDPÕQVÕNÕQWÕOÕJQOHULQGHKHU]DPDQ\DQÕPGDRODQEDQDKHU NRQXGD VHYJL DQOD\Õú YH \DUGÕPODUÕQÕ HVLUJHPH\HQ GH÷HUOL DUNDGDúÕP 'LOHN $<',1¶D YHKHUELULELUELULQGHQGH÷HUOLPHVOHNWDúODUÕPDVRQVX]VHYJLYHúNUDQODUÕPÕVXQDUÕP  . $OL.21$. .

(5) İÇİNDEKİLER. KISALTMALAR.................................................................................................................... vii TABLO LİSTESİ ........................................................................................................... ix ŞEKİL LİSTESİ ............................................................................................................ xii ÖZET............................................................................................................................. xiv SUMMARY ................................................................................................................... xv. GİRİŞ ............................................................................................................................... 1 BÖLÜM 1: DIŞ TİCARET VE BAĞIMLILIK İLİŞKİSİNİN TANIMI, KAPSAMI, BAĞIMLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE EKONOMİK ETKİLERİ ....................................................................... .6 1.1. Dış Ticaretin Tanımı, Kapsamı ve Ekonomik Etkileri .............................................. 6 1.1.1. Dış Ticaretin Tanımı ve Önemi........................................................................ 6 1.1.2. Dış Ticaretin Amaçları ve Yararları ................................................................. 9 1.1.3. Ekonomik Kalkınmada Dış Ticaretin Rolü .................................................... 14 1.1.3.1. Dış Ticaret ve Kaynak Dağılımı Etkisi ............................................. 14 1.1.3.2. Disipline Edici İthalat Hipotezi......................................................... 15 1.1.3.3. Ölçek Ekonomileri Etkisi .................................................................. 17 1.1.3.4. Girdi Sağlama Etkisi ......................................................................... 18 1.1.4. Dış Ticaretin Ekonomik Etkileri .................................................................... 20 1.1.4.1. Dış Ticaretin İhracat Üzerindeki Etkileri .......................................... 20 1.1.4.2. Dış Ticaretin İthalat Üzerindeki Etkileri ........................................... 21 1.2. Dış Ticaretin Bağımlılık İlişkisi, Tanımı, Kapsamı ve Ekonomik Etkileri.............. 26 1.2.1. Dış Ticaret Yapısı ve Bağımlılığı .................................................................. 26 1.2.2. Dış Ticarette Bağımlılığın Nedenleri ve Kapsamı ......................................... 27 1.2.3. Dış Ticarette Bağımlılığın Ekonomi Üzerindeki Etkileri .............................. 30 1.3. Ticarette Dış Bağımlılığı Etkileyen Faktörler.......................................................... 33 1.3.1. Yapısal Faktörler ............................................................................................ 33 1.3.1.1. İstikrarsız Ekonomik Yapı ................................................................ 33 1.3.1.2. Özel Sektör Yatırımlarının Yetersizliği ............................................ 35 1.3.1.3.Doğrudan Yabancı Yatırımlarının Eksikliği ...................................... 36. i.

(6) 1.3.1.4. Düşük Verimlilik ve Enerji Maliyetleri ............................................ 37 1.3.1.5. İhracatın Tek Pazar ve Tek Ürüne Bağlı Yapısı ............................... 40 1.3.1.6. Faiz Oranlarındaki Değişmeler ve Faiz Oranlarına Bağlı Gelişmeler ......................................................................................... 42 1.3.2. Kurumsal Faktörler ........................................................................................ 45 1.3.2.1. Kamu İdaresinin Yapısı ..................................................................... 45 1.3.2.2. Dış Ticaret Faaliyetinde Bulunan İşletmelerin Yapısı ...................... 46 1.3.3. Dışsal Faktörler .............................................................................................. 47 1.3.3.1. Dünya Ticaret Örgütü ve Gümrük Birliğinin Olumsuz Etkileri ............................................................................................... 47 1.3.3.2. Dünya Ticaretindeki Rekabet Artışı .................................................. 48 1.3.4. Gümrük Birliği ve Dışa Açık Ekonomik Yapı............................................... 48 1.3.5. Doğrudan İthal Girdi Kullanımının Toplam Girdi Kullanımı İçerisindeki Önem .......................................................................................... 49 1.3.6. Döviz Kurlarındaki Gelişmeler ve Ulusal Paranın Aşırı Değerlenmesi.................................................................................................. 50 1.3.7. Üretim Yapısı ve Dönüşüm Süreci ................................................................ 52 1.3.7.1. İthal İkameci Sanayileşme Uygulaması ............................................ 53 1.3.7.2. Üretim Yapısındaki Dönüşüm Süreci ve Nedenleri .......................... 54 1.3.7.3. İhracata Dayalı Sanayileşme Uygulaması ve Sonuçları ................... 55 1.4. Gelişmiş Ülkelerde Ticarette Dışa Bağımlılık ve Ekonomik Etkileri ..................... 57 1.4.1. Gelişmiş Ülkelerin Dış Ticaret Yapısı ........................................................... 58 1.4.2. Gelişmiş Ülkelerin İthalat Düzeyi.................................................................. 65 1.4.3. Gelişmiş Ülkelerin İhracat Düzeyi ................................................................. 68 1.4.4. Gelişmiş Ülkelerdeki İhracatın İthalatı Karşılama Oranı ve Bağımlılık İlişkisi ............................................................................................................. 71 1.5. Gelişmekte Olan Ülkelerde Ticarette Dışa Bağımlılık ve Ekonomik Etkileri ......... 74 1.5.1. Gelişmekte Olan Ülkelerin Dış Ticaret Yapısı .............................................. 74 1.5.2. Gelişmekte Olan Ülkelerin İthalat Düzeyi ..................................................... 80 1.5.3. Gelişmekte Olan Ülkelerin İhracat Düzeyi .................................................... 84 1.5.4. Gelişmekte Olan Ülkelerdeki İhracatın İthalatı Karşılama Oranı ve Bağımlılık İlişkisi ........................................................................................... 88. ii.

(7) BÖLÜM 2: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE DIŞ TİCARETİN GELİŞİMİ VE İHRACATIN İTHALATA BAĞIMLILIĞI ......................................... 93 2.1. 1980 Sonrası Türkiye’nin Dış Ticaretinin Genel Görünümü ve Gelişimi ............... 93 2.1.1. 1980 Öncesi Dönem ...................................................................................... 94 2.1.2. 1980 Sonrası Dönem ................................................................................... 111 2.1.2.1. Dışa Açık Büyüme, 24 Ocak 1980 Kararları ve Etkileri: 1980-1988 Dönemi ........................................................................ 111 2.1.2.2.Ekonomide Dönüşüm ..................................................................... 119 2.1.2.2.1. 1989-1993 Alt Dönemi ................................................... 119 2.1.2.2.2. 1994-1999 Alt Dönemi ................................................... 123 2.1.2.3. 2000’li Yıllar ve Krizler: 2000 – 2010 Dönemi ............................ 128 2.1.3. Türkiye’nin Dış Ticaretinin Dünya Ticareti İçerisindeki Payı ................... 138 2.1.4. Gümrük Birliği’nin Dış Ticaret Üzerine Etkiler ......................................... 144 2.2. 1980 Sonrası Dönemde Türkiye’nin Dış Ticaretinin Mal ve Faktöre Göre Değişimi ................................................................................................................ 148 2.2.1. 1980 Sonrası Dönemde Türkiye Ekonomisinde Cari Açık Sorunu ............ 148 2.2.2. Döviz Kuru Endeksindeki Gelişmelerin Türkiye’nin Dış Ticaretine Etkisi..................................................................................................................156. 2.2.3. Dış Ticaret Haddi Kavramı ve Türleri ........................................................ 162 2.2.3.1. Mal Değişimine Dayanan Dış Ticaret Hadleri ............................... 163 2.2.3.1.1. Net Değişim Ticaret Hadleri ......................................... 163 2.2.3.1.2. Gayri Safi Değişim Ticaret Hadleri .............................. 164 2.2.3.1.3. Gelir Ticaret Hadleri ..................................................... 165 2.2.3.2. Faktör Değişimine Dayanan Dış Ticaret Hadleri ......................... .166 2.2.3.2.1. Tek Faktörlü Ticaret Hadleri ......................................... 167 2.2.3.2.2. Çift Faktörlü Ticaret Hadleri ......................................... 167 2.2.3.3. Gönence Dayanan Dış Ticaret Hadleri.......................................... 168 2.2.4. 1980 Sonrası Türkiye’nin Dış Ticaret Hadleri ............................................ 168 2.3. 1980 Sonrası Dönemde Türkiye’de İthalatının Yapısı ve Gelişimi ....................... 176 2.3.1. İthalatı Düzenleyici Politikalar ................................................................... 177 2.3.1.1. İthalat Rejimi ve Gelişimi ............................................................. 177. iii.

(8) 2.3.1.1.1. 1980 Sonrası Dönemde Uygulanan İthalat Rejim ve Gelişimi ......................................................................... 178 2.3.1.1.1.1. Dış Ticarette Dönüşüm Süreci:1980-1989 Dönemi ....................................................... 178 2.3.1.1.1.2. AB ile Gümrük Birliği ve DTÖ süreci: 1990-1999 Dönemi ..................................... 180 2.3.1.1.1.3. Gümrük Birliği Sonrası Türkiye İthalatı .... 185 2.3.1.1.1.4. 2000’li Yıllar ve Krizler: 2000 – 2010 Dönemi ....................................................... 193 2.3.1.2. Türkiye İthalatının Yapısal ve Sektörel Analizi ........................... 197 2.3.1.2.1. İthalatın Sektörel Dağılımı ................................................ 197 2.3.1.2.2. İthalatın Mal Gruplarına Göre Dağılımı....................... 200 2.3.1.2.3. İthalatın Ülke Gruplarına Göre Dağılımı ..................... 204 2.3.1.3. Türkiye İthalatının Genel Görünümü ve Makro Ekonomik Değişkenler İle İlişkisi ................................................................. 210 2.3.1.3.1. Gayrisafi Yurtiçi Hasıla ve İthalat İlişkisi ................... 211 2.3.1.3.2. Döviz Kuru ve İthalat İlişkisi ....................................... 216 2.3.1.3.3. İstihdam ve İthalat İlişkisi ............................................ 224 2.3.1.3.4. Fiyatlar Genel Düzeyi ve İthalat İlişkisi ...................... 226 2.3.1.4. Türkiye İthalatının Genel Sorunları .............................................. 228 2.4. 1980 Sonrası Dönemde Türkiye’de İhracatının Yapısı ve Gelişimi ...................... 230 2.4.1. İhracat Kavramı ve İhracatı Belirleyen Unsurlar ........................................ 230 2.4.1.1. İhracatı Düzenleyici Politikalar ..................................................... 232 2.4.1.2. İhracatı Teşvik Politikaları ............................................................ 240 2.4.2. İhracat Rejimi ve Gelişimi .......................................................................... 244 2.4.2.1. 1980 Sonrası Dönemde Uygulanan İhracat Rejimi ve Gelişimi ......................................................................................... 244 2.4.2.1.1. Dış Ticarette Dönüşüm Süreci ve İhracata Yönelik Sanayileşme Stratejilerine Geçiş: 1980-1989 Dönemi ........................................................................ 245 2.4.2.1.2. Gümrük Birliği ve DTÖ Süreci 1990-1999 Dönemi ... 248 2.4.2.1.3. Gümrük Birliği Sonrası Türkiye İhracatı ..................... 253. iv.

(9) 2.4.2.1.4. 2000’li Yıllar ve Krizler: 2000 – 2010 Dönemi ........... 256 2.4.3. Türkiye İhracatının Yapısal ve Sektörel Analizi......................................... 259 2.4.3.1. İhracatın Mal Gruplarına Göre Dağılımı ....................................... 259 2.4.3.2. İhracatın Sektörel Dağılımı ........................................................... 262 2.4.3.3. İhracatın Ülke Gruplarına Göre Dağılımı ..................................... 270 2.4.4. İhracatın Makro Ekonomik Değişkenler ile İlişkisi .................................... 278 2.4.4.1. Gayrisafi Yurtiçi Hasıla ve İhracat İlişkisi .................................... 279 2.4.4.2. Döviz Kuru ve İhracat İlişkisi ....................................................... 285 2.4.4.3. İstihdam ve İhracat İlişkisi ............................................................ 292 2.4.4.4. Fiyatlar Genel Düzeyi ve İhracat İlişkisi....................................... 293 2.4.5. Türkiye İhracatının Genel Sorunları ........................................................... 295. BÖLÜM 3: TÜRKİYE İHRACATININ İTHAL GİRDİLERE BAĞIMLILIĞI: SEKTÖREL BAĞIMLILIK ANALİZİ ............................................... 297 3.1. İhracatın İthal Girdilere Bağımlılığının Girdi-Çıktı Modeli İle Analizi ................ 298 3.2. Literatür Özeti ........................................................................................................ 300 3.3. Yöntem ve Bulgular ............................................................................................... 303 3.3.1. Doğrudan Geri Bağlantı ............................................................................... 306 3.3.2. Doğrudan İleri Bağlantı ............................................................................... 307 3.3.3. Toplam Geri Bağlantı................................................................................... 307 3.3.4. Toplam İleri Bağlantı ................................................................................... 308 3.3.5. Doğrudan Dikey Uzmanlaşma Payı ............................................................. 308 3.3.6. Toplam Dikey Uzmanlaşma Payı................................................................. 309 3.4. Türkiye Uygulaması ve Sonuçlar ........................................................................... 310 3.5. 2003-2010 Dönemi Bağımlılığın Gelişimi ............................................................ 338 3.5.1. 2003-2010 Döneminde Bağımlılığın Hesaplanması ..................................... 341 3.6. 2003-2010 Döneminde Türk Ekonomisinde İhracatın İthal Girdilere Bağımlılığının Sektörler Açısından Değerlendirilmesi.......................................... 347 3.6.1. Radyo, Televizyon ve Haberleşme Araçları Sektörü .................................... 347 3.6.2. Kok Kömürü, Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri ve Nükleer Yakıt Sektörü .......................................................................................................... 352 3.6.3. Motorlu Kara Taşıtı, Römork ve Yarı-Römork İmalatı Sanayi. v.

(10) Sektörü .......................................................................................................... 358 3.6.4. Başka Yerde Sınıflandırılmamış Elektrikli Makine ve Cihazların İmalatı Sektörü .............................................................................................. 365 3.6.5. Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizat İmalatı ...................... 370 3.6.6. Ana Metal Sanayi .......................................................................................... 373 3.6.7. Metal Eşya Sektörü ....................................................................................... 379 3.6.8. Kimya Sektörü .............................................................................................. 383 3.6.9. Tekstil Sektörü .............................................................................................. 390 3.6.10.Plastik Sektörü ............................................................................................. 396. SONUÇ VE ÖNERİLER ............................................................................................ 403 KAYNAKLAR ............................................................................................................ 407 EKLER ......................................................................................................................... 442 ÖZGEÇMİŞ ................................................................................................................. 448. vi.

(11) .,6$/70$/$5 $%. . $YUXSD%LUOL÷L. $6ø$'. $YUDV\D6DQD\LFLYHøú$GDPODUÕ'HUQH÷L. $5*(. $UDúWÕUPD*HOLúWLUPH. $7&7HNVWLOYH.RQIHNVL\RQ$QODúPDVÕ. %'7 . %D÷ÕPVÕ]'HYOHWOHU7RSOXOX÷X. %<6 . %DúND<HUGH6ÕQÕIODQGÕUÕOPDPÕú. ')ø) . 'HVWHNOHPHYH)L\DWøVWLNUDU)RQX. '70 . 'Õú7LFDUHW0VWHúDUOÕ÷Õ. '7g. 'Q\D7LFDUHWgUJW. '<6<. 'R÷UXGDQ<DEDQFÕ6HUPD\H<DWÕUÕPODUÕ. ()7$. $YUXSD6HUEHVW7LFDUHW%LUOL÷L. (ø7. (NRQRPLøúELUOL÷L7HúNLODWÕ. *$77. *PUN7DULIHOHUL*HQHO$QODúPDVÕ. *(*6. *HQLú(NRQRPLN*UXSODUÕQ6ÕQÕIODPDVÕQD. *6<ø+. *D\UL6DIL<XUWLoL+DVÕOD. ,%5'. 8OXVODUDUDVÕøPDUYH.DONÕQPD%DQNDVÕ. ø.7. øVODP.RQIHUDQVÕ7HúNLODWÕ. ,0). 8OXVODUDUDVÕ3DUD)RQX. .(ø. .DUDGHQL](NRQRPLNøúELUOL÷L7HúNLODWÕ. .ø7. .DPXøNWLVDGL7HúHEEV. ..'). .D\QDN.XOODQÕPÕ'HVWHNOHPH)RQX. .h7. .DUúÕODúWÕUPDOÕhVWQONOHU7HRULVLQGH. 1$)7$. .X]H\$PHULND6HUEHVW7LFDUHW%|OJHVL. 1$72. .X]H\$WODQWLN3DNWÕ. 2(&'. (NRQRPLøúELUOL÷LYH.DONÕQPD7HúNLODWÕ. gø. . g]HOøKWLVDV.RPLV\RQX. g79 . g]HO7NHWLP9HUJLVL. 7&0%. 7UNL\H&XPKXUL\HWL0HUNH]L%DQNDVÕ. 7.% . 7UNL\H.DONÕQPD%DQNDVÕ. 7.) 7RSOX.RQXW)RQX. . YLL.

(12) 7.6'. 7UNL\H.LP\D6DQD\LFLOHUL'HUQH÷L. 7002% 7UN0KHQGLVYH0LPDU2GDODUÕ%LUOL÷L 72%%. 7UNL\H2GDODUYH%RUVDODU%LUOL÷L. 7h%ø7$. 7UNL\H%LOLPVHOYH7HNQRORMLN$UDúWÕUPD.XUXPX 7hø.. 7UNL\HøVWDWLVWLN.XUXPX. 7h6ø$' 7UNL\H6DQD\LFLYHøúDGDPODUÕ'HUQH÷L 81&7$' %LUOHúPLú0LOOHWOHU7LFDUHWYH.DONÕQPD.RQIHUDQVÕ :% . 'Q\D%DQNDVÕ :RUOG%DQN

(13) . . . YLLL.

(14) 7$%/2/$5/ø67(6ø. 7DEOR*HOLúPLúhONHOHULQøWKDODW']H\L«««««««««««««««« 7DEOR*HOLúPLúhONHOHULQøKUDFDW']H\L«««««««««««««««« 7DEOR*HOLúPLúhONHOHUGHøKUDFDWÕQøWKDODWÕ.DUúÕODPD2UDQÕ«««««««« 7DEOR*HOLúPHNWH2ODQYH$YUXSD%LUOL÷Lh\HVLhONHOHUGHNL0DOøWKDODWÕ««« 7DEOR*HOLúPHNWH2ODQYH$YUXSD%LUOL÷Lh\HVLhONHOHUGHNL0DOøKUDFDWÕ««« 7DEOR*HOLúPHNWH2ODQYH$YUXSD%LUOL÷Lh\HVLhONHOHUGHNLøKUDFDWÕQøWKDODWÕ .DUúÕODPD2UDQÕ««««««««««««««««««««««« 7DEOR<ÕOODUD*|UH'Õú7LFDUHW'|QHPL«««««««««««« 7DEOR<ÕOODUD*|UH'Õú7LFDUHW'|QHPL«««««««««««« 7DEOR<ÕOODUD*|UH'Õú7LFDUHW'|QHPL««««««««««« 7DEOR<ÕOODUD*|UH'Õú7LFDUHW'|QHPL««««««««««« 7DEOR<ÕOODUD*|UH'Õú7LFDUHW'|QHPL««««««««««« 7DEOR<ÕOODUD*|UH'Õú7LFDUHW'|QHPL««««««««««« 7DEOR<ÕOODUD*|UH'Õú7LFDUHW'|QHPL««««««««««« 7DEOR<ÕOODUD*|UH'Õú7LFDUHW'|QHPL««««««««««« 7DEOR<ÕOODUD*|UH'Õú7LFDUHW'|QHPL««««««««««« 7DEOR'Q\D'Õú7LFDUHW9HULOHUL 

(15) ««««««««««««« 7DEOR'Õú7LFDUHW+DFPLYH'Õú7LFDUHWLQ7RSODP'Q\D7LFDUHWLøoLQGHNL 3D\Õ««««««««««««««««««««««««««« 7DEOR7UNL\H QLQ'Õú7LFDUHWLYH$YUXSD%LUOL÷L QLQ3D\Õ««««««««« 7DEOR7UNL\H¶GH*6<ø+'Õú7LFDUHW'HQJHVLYH&DUL'HQJH 

(16) ««. . L[.

(17) 7DEOR'|QHPLQGH7UNL\H¶QLQ'Õú7LFDUHW+DGOHUL 

(18) «« 7DEOR*PUN%LUOL÷L6UHFLQGH7UNL\H¶GH'Õú7LFDUHW+DGOHUL 

(19) « 7DEOR*PUN%LUOL÷L6XUHFLQGH7UNL\H QLQ'Õú7LFDUHWLYH$YUXSD%LUOL÷L QL 3D\Õ««««««««««««««««««««««««««« 7DEOR7UNL\H¶QLQøWKDODWÕQÕQ%DúOÕFD6HNW|UOHUH*|UH'D÷ÕOÕPÕ«««««« 7DEORøWKDODWÕQ0DO*UXSODUÕQD*|UH'D÷ÕOÕPÕ««««««««««««« 7DEORøWKDODWÕQhONH*UXSODUÕQD*|UH'D÷ÕOÕPÕ««««««««««« 7DEOR7RSODPøWKDODWYH*6<ø+¶QÕQ<ÕOODUD*|UH'H÷LúLPL 

(20) ««« 7DEOR7UNL\H¶QLQ'|QHPL5HHO'|YL].XUXYHøWKDODW9HULOHUL«« 7DEOR<ÕOODUD*|UH'Õú7LFDUHW'|QHPL«««««««««««« 7DEOR<ÕOODUD*|UH'Õú7LFDUHW'|QHPL«««««««««««« 7DEOR*PUN%LUOL÷L6RQUDVÕ$OW'|QHPL7UNL\H$%'Õú7LFDUHW *|VWHUJHOHUL«««««««««««««««««««««««« 7DEOR*PUN%LUOL÷L6RQUDVÕ$OW'|QHPL7UNL\H$%'Õú7LFDUHW *|VWHUJHOHUL«««««««««««««««««««««««« 7DEOR<ÕOODUD*|UH'Õú7LFDUHW'|QHPL«««««««««««« 7DEORøKUDFDWÕQ0DO*UXSODUÕQD*|UH'D÷ÕOÕPÕ««««««««««««« 7DEOR7UNL\H¶QLQøKUDFDWÕQÕQ%DúOÕFD6HNW|UOHUH*|UH'D÷ÕOÕPÕ«««««« 7DEORøKUDFDWÕQhONH*UXSODUÕQD*|UH'D÷ÕOÕPÕ««««««««««« 7DEORøKUDFDW*6<ø+øOLúNLVL«««««««««««««««««««« 7DEOR'|YL].XUXøKUDFDWøOLúNLVL««««««««««««««««««« 7DEOR7HUVøWKDODW0DWULVOHUL6WXQ7RSODPODUÕ««««««««««««« 7DEOR7HUVøWKDODW0DWULVOHUL6DWÕU7RSODPODUÕ««««««««««««««. . [.

(21) 7DEOR7RSODP*HUL%D÷ODQWÕ(WNLVL«««««««««««««««««« 7DEOR7RSODPøOHUL%D÷ODQWÕ«««««««««««««««««««« 7DEOR6HNW|UOHULQ'R÷UXGDQ'LNH\8]PDQODúPD3D\ODUÕ««««««««« 7DEOR6HNW|UOHULQ7RSODP'LNH\8]PDQODúPD3D\ODUÕ«««««««««« 7DEORøPDODW6DQD\L6HNW|UOHULQLQ%D÷ÕPOÕOÕN2UDQODUÕ øKUDFDWhUHWLP

(22) øKUDFDW $U]

(23) ««««««««««««««««««««««««««« 7DEORøPDODW6DQD\LQGH<ÕOODUøWLEDUL\OH%D÷ÕPOÕOÕNWDNL*HOLúLPL«««««« . . [L.

(24) ù(.ø//ø67(6ø ùHNLO5DG\R7HOHYL]\RQ+DEHUOHúPH7HoKL]DWYH&LKD]ODUÕ«««««««« ùHNLO5DG\R7HOHYL]\RQ+DEHUOHúPH7HoKL]DWÕYH&LKD]ODUÕ%D÷ÕPOÕOÕ÷ÕQ*HOLúLPL ««««««««««««««««««««««««««««« ùHNLO.RN.|PU5DILQH(GLOPLú3HWUROhUQOHULYH1NOHHU<DNÕWODU««« ùHNLO.RN.|PU5DILQH(GLOPLú3HWUROhUQOHULYH1NOHHU<DNÕWODU%D÷ÕPOÕOÕ÷ÕQ *HOLúLPL««««««««««««««««««««««««« ùHNLO0RWRUOX.DUD7DúÕWÕYH5|PRUNODUÕ««««««««««««««« ùHNLO0RWRUOX.DUD7DúÕWODUÕ%D÷ÕPOÕOÕ÷ÕQ*HOLúLPL«««««««««««« ùHNLO%DúND<HUGH6ÕQÕIODQGÕUÕOPDPÕú(OHNWULNOL0DNLQHYH&LKD]ODU««««« ùHNLO%DúND<HUGH6ÕQÕIODQGÕUÕOPDPÕú(OHNWULNOL0DNLQHYH&LKD]ODU%D÷ÕPOÕOÕ÷ÕQ *HOLúLPL««««««««««««««««««««««««««« ùHNLO%DúND<HUGH6ÕQÕIODQGÕUÕOPDPÕú0DNLQHYH7HoKL]DW««««««««« ùHNLO%DúND<HUGH6ÕQÕIODQGÕUÕOPDPÕú0DNLQHYH7HoKL]DW%D÷ÕPOÕOÕ÷ÕQ*HOLúLPL ««««««««««««««««««««««««««««« ùHNLO$QD0HWDO6DQD\L«««««««««««««««««««««« ùHNLO$QD0HWDO6DQD\L%D÷ÕPOÕOÕ÷ÕQ*HOLúLPL««««««««««««« ùHNLO0HWDO(ú\D6DQD\L 0DNLQHYH7HoKL]DW+DULo

(25) ««««««««««« ùHNLO0HWDO(ú\D6DQD\L%D÷ÕPOÕOÕ÷ÕQ*HOLúLPL 0DNLQHYH7HoKL]DW+DULo

(26) «« ùHNLO.LP\DVDO0DGGHYHhUQOHUL«««««««««««««««««« ùHNLO.LP\DVDO0DGGHYHhUQOHUL%D÷ÕPOÕOÕ÷ÕQ*HOLúLPL««««««««« ùHNLO7HNVWLOhUQOHUL««««««««««««««««««««««« ùHNLO7HNVWLOhUQOHUL%D÷ÕPOÕOÕ÷ÕQ*HOLúLPL««««««««««««. . [LL.

(27) ùHNLO3ODVWLNYH.DXoXNhUQOHUL««««««««««««««««««« ùHNLO3ODVWLNYH.DXoXNhUQOHUL%D÷ÕPOÕOÕ÷ÕQ*HOLúLPL««««««««««. . [LLL.

(28) 6$h6RV\DO%LOLPOHU(QVWLWV 'RNWRUD7H]g]HWL 7H]LQ%DúOÕ÷Õ7LFDUHWWH'ÕúD%D÷ÕPOÕOÕNYH7UNL\H¶QLQ'Õú7LFDUHWLh]HULQH(WNLOHUL (NRQRPLN$QDOL]L 7H]LQ<D]DUÕ$OL.21$.'DQÕúPDQ<UG'Ro'U6HOLPø1$1d/, .DEXO7DULKL6D\ID6D\ÕVÕ;9 gQ.ÕVÕP

(29) 7H]

(30) (NOHU

(31) $QDELOLPGDOÕøNWLVDW%LOLPGDOÕøNWLVDW *QP]GH WHNQRORMLN DODQGD RUWD\D oÕNDQ JHOLúPHOHUH ED÷OÕ RODUDN \HQL UHWLP WHNQLNOHULQLQ JHOLúWLULOPHVLYHPHVDIHOHULQNÕVDOPDVՁONHOHULQUHWLP\DSÕODUÕQGDGH÷LúLNOLNOHULQRUWD\DoÕNPDVÕQD QHGHQ ROPXú YH |]HOOLNOH JHOLúPHNWH RODQ ONHOHUL LKUDFDW DoÕVÕQGDQ LWKDO JLUGLOHUH ED÷ÕPOÕ KDOH JHWLUPLúWLU+D]ÕUODQPÕú RODQ GRNWRUDWH]LQLQ HQ |QHPOLDPDFÕVHNW|UHOED]GD7UNL\H¶QLQLKUDFDWÕQ LWKDODWDED÷ÕPOÕOÕNVHYL\HVLQLQYHED÷ÕPOÕOÕ÷ÕQJHOLúLPLQLQWHVSLWHGLOPHVLGLU dDOÕúPDQÕQ EDúODQJÕo NÕVPÕQGD JHQLú NDSVDPOÕ ELU WHRULN oHUoHYH ROXúWXUXOPXú GHYDP HGHQ E|OPQGHLVH\ÕOÕQGDQ\ÕOÕQDNDGDUJHoHQVUHoWH7UNL\H¶GHLKUDFDWYHLWKDODWWD\DúDQDQ JHOLúPHOHULVWDWLVWLNLYHULOHU\DUGÕPÕ\ODLQFHOHQPH\HoDOÕúÕOPÕúWÕUdDOÕúPDQÕQDPSLULNE|OPQGHLVH 7UNL\H¶GH LKUDFDWÕQ LWKDODWD ED÷ÕPOÕOÕ÷Õ |QFHOLNOH  YH \ÕOODUÕQGD 7UNL\H øVWDWLVWLN .XUXPX 7hø.

(32) WDUDIÕQGDQ KD]ÕUODQDQ YH \D\ÕQODQDQ *LUGLdÕNWÕ WDEORODUÕ\OD DQDOL] HGLOPLúWLU <DSÕODQ DQDOL] VRQXFXQGD 7UN HNRQRPLVLQGH LKUDFDWÕ LWKDO JLUGLOHUH HQ ED÷ÕPOÕ RODQ VHNW|UOHULQLPDODWVDQD\LQGHIDDOL\HWWHEXOXQDQVHNW|UOHUROGX÷XWHVSLWHGLOPLúWLU\ÕOÕQGDQVRQUD 7hø. WDUDIÕQGDQ *LUGLdÕNWÕ WDEORVXQXQ \D\ÕQODQPDPDVÕ QHGHQL\OH G|QHPLQGH VHNW|UHO ED]GD LKUDFDWÕQ LWKDODWD ED÷ÕPOÕOÕ÷ÕQGDNL JHOLúPHOHU \LQH \ÕOÕQGD \D\ÕQODQDQ *LUGLdÕNWÕ WDEORVXQGD \HU DODQ YHULOHU ED] DOÕQDUDN WHVSLW HGLOPLúWLU %XDúDPDGD 6DQD\L hUHWLP (QGHNVOHUL LOH øKUDFDW0LNWDU(QGHNVOHULYHøWKDODW0LNWDU(QGHNVOHULQGHQ\DUDUODQÕOPÕúWÕU<DSÕODQDQDOL]GHLPDODW VDQD\LQGHIDDOL\HWWHEXOXQDQVHNW|U]HULQGH\R÷XQODúÕODUDNLKUDFDWÕLWKDOJLUGLOHUHHQED÷ÕPOÕLON VHNW|U WHVSLW HGLOPLúWLU 'DKD VRQUD KHU ELU VHNW|UGH RUWD\D oÕNDQ ED÷ÕPOÕOÕ÷ÕQ QHGHQOHUL LOH ED÷ÕPOÕOÕ÷ÕQJHOLúLPL\ÕOODULWLEDUL\OHD\UÕQWÕOÕELUúHNLOGHLQFHOHQPLúWLU <DSÕODQoDOÕúPDVRQXFXQGD\ÕOÕLWLEDUL\OH5DG\R7HOHYL]\RQ+DEHUOHúPH7HoKL]DWYH&LKD]ODUÕ 6HNW|UQGH.RN.|PU5DILQH(GLOPLú3HWUROhUQOHULYH1NOHHU<DNÕWODU6HNW|UQGH0RWRUOX .DUD7DúÕWÕYH5|PRUNODUÕ6HNW|UQGH%DúND<HUGH6ÕQÕIODQGÕUÕOPDPÕú(OHNWULNOL0DNLQHYH&LKD]ODU 6HNW|UQGH %DúND <HUGH 6ÕQÕIODQGÕUÕOPDPÕú 0DNLQH YH 7HoKL]DW 6HNW|UQGH $QD 0HWDO 6DQD\L 6HNW|UQGH 0HWDO (ú\D 6DQD\L 6HNW|UQGH .LP\DVDO 0DGGH YH hUQOHUL 6HNW|UQGH 7HNVWLO hUQOHUL 6HNW|UQGH YH 3ODVWLN YH .DXoXN hUQOHUL 6HNW|UQGH LKUDFDWÕQ LWKDODWD |QHPOL RUDQGD ED÷ÕPOÕ ROGX÷XWHVSLW HGLOPLúWLU$\UÕFDVHNW|UHOED]GDED÷ÕPOÕOÕNKÕ]ÕQGDNL JHOLúPHOHU GDKD|QFHNL \ÕOODUOD NDUúÕODúWÕUÕOGÕ÷ÕQGD ]DPDQ ]DPDQ \DYDúODPDODU J|UOVH GH ED÷ÕPOÕOÕ÷ÕQ VUHNOL RODUDN DUWÕú H÷LOLPLQGHROGX÷XDQODúÕOPDNWDGÕU $QDKWDUNHOLPHOHU%D÷ÕPOÕOÕNøKUDFDWøWKDODW7UNL\H$QDOL]. . [LY.

(33) 6DNDU\D8QLYHUVLW\,QVWLWXWHRI6RFLDO6FLHQFHV . . $EVWUDFWRI3K'7KHVLV. 7LWOHRIWKH7KHVLV7KH'HSHQGHQF\RI)RUHLJQ7UDGHDQG,WV(IIHFWVRQ7XUNH\ (FRQRPLF$QDO\VLV $XWKRU$OL.21$.6XSHUYLVRU$VVLVW3URI'U6HOLPø1$1d/,. 'DWH1XRISDJHV;9 SUHWH[W

(34) PDLQERG\

(35) DSSHQGL[

(36) 'HSDUWPHQW(FRQRPLFV6XEILHOG(FRQRPLFV. . 7RGD\ GHSHQGLQJ RQ QHZ GHYHORSPHQWV LQ WKH WHFKQRORJLFDO ILHOG WKH GHYHORSPHQW RI QHZ SURGXFWLRQ WHFKQLTXHV DQG VKRUWHQLQJ RI GLVWDQFHV FDXVHG FKDQJHV LQ SURGXFWLRQ VWUXFWXUHV RI FRXQWULHV DQG SDUWLFXODUO\ GHYHORSLQJ FRXQWULHV EHFDPH GHSHQGDQW RQ LPSRUWHG LQSXWV LQ WHUPV RI H[SRUWDWLRQ 7KH PRVW LPSRUWDQW DLP RI WKLV GRFWRUDO WKHVLV LV GHWHUPLQLQJ WKH GHSHQGHQF\ RI 7XUNH\¶VH[SRUWDWLRQRQKHULPSRUWDWLRQOHYHODQGGHYHORSPHQWRIWKHGHSHQGHQF\LQVHFWRUDOEDVLV ,Q WKH LQWURGXFWLRQ RI WKH VWXG\ D FRPSUHKHQVLYH WKHRUHWLFDO IUDPHZRUN LV FUHDWHG DQG LQ WKH IROORZLQJ SDUWV WKH GHYHORSPHQW SURFHVV RI 7XUNH\¶V H[SRUWDWLRQ DQG LPSRUWDWLRQ EHWZHHQ WR SHULRG LV HYDOXDWHG E\ WKH KHOS RI VWDWLVWLFDO GDWD ,Q WKH DQDO\VLV VHFWLRQ RI WKH VWXG\ WKH GHSHQGHQFHRQLPSRUWVRIH[SRUWVLQ7XUNH\LVSULPDULO\DQDO\]HGE\WKHLQSXWRXWSXWWDEOHVSUHSDUHG DQGSXEOLVKHGE\7XUNH\6WDWLVWLFDO,QVWLWXWH 76,

(37) LQDQG\HDUV$VDUHVXOWRI WKH DQDO\VLV LW LV DVFHUWDLQHG WKDW VHFWRUV WKDW DUH PRVW GHSHQGDQW RQ LPSRUWHG LQSXWV RI H[SRUWV LQ 7XUNLVKHFRQRP\DUHWKHRQHVRSHUDWLQJLQWKHPDQXIDFWXULQJLQGXVWU\'XHWRWKHIDFWWKDWWKH,QSXW ± 2XWSXW WDEOH KDVQ¶W EHHQ LVVXHG E\ WKH 76, DIWHU WKH GHYHORSPHQWV LQ WKH GHSHQGHQFH RQ LPSRUWVRIH[SRUWVLQVHFWRUDOEDVLVLQ±SHULRGDUHDVFHUWDLQHG PHDVXUHG

(38) DJDLQE\WKH GDWDLQ,QSXW±2XWSXWWDEOH$WWKLVVWDJH,QGXVWULDO3URGXFWLRQ,QGLFHV([SRUW9ROXPH,QGLFHV DQG,PSRUW9ROXPH,QGLFHVDUHEHQHILWHG,QWKHDQDO\VLVVHFWRUVWKDWDUHDFWLYHLQPDQXIDFWXULQJ LQGXVWU\ DUH IRFXVHG RQ DQG ILUVW VHFWRUV ZKRVH H[SRUWV DUH GHSHQGHQW RQ LPSRUW LQSXWV DUH LGHQWLILHG 7KHQ WKH UHDVRQV RI HDFK VHFWRU¶V GHSHQGHQF\ DQG LWV GHYHORSPHQW RYHU WKH \HDUV DUH H[DPLQHGLQGHWDLO ,QFRQVHTXHQFHRIWKHVWXG\DVRILWLVGHWHFWHGWKDWH[SRUWDWLRQLVVLJQLILFDQWO\GHSHQGHQWRQ LPSRUWDWLRQ LQ 5DGLR 7HOHYLVLRQ &RPPXQLFDWLRQ (TXLSPHQW DQG 6\VWHPV 6HFWRU &RNLQJ &RDO 5HILQHG 3HWUROHXP 3URGXFWV DQG 1XFOHDU )XHOV 6HFWRU 0RWRU 9HKLFOHV DQG 7UDLOHUV 6HFWRU 1RW (OVHZKHUH &ODVVLILHG (OHFWULFDO 0DFKLQHU\ DQG (TXLSPHQW 6HFWRU 1(& 0DFKLQHU\ DQG (TXLSPHQW 6HFWRU %DVLF 0HWDO ,QGXVWU\ 6HFWRU )DEULFDWHG 0HWDO 3URGXFWV ,QGXVWU\ 6HFWRU &KHPLFDOV DQG &KHPLFDO3URGXFWV6HFWRU7H[WLOH3URGXFWV6HFWRUDQGWKH3ODVWLFVDQG5XEEHU3URGXFWV6HFWRU,Q DGGLWLRQDOWKRXJKVRPHVORZGRZQVDUHVHHQLQWKHGHYHORSPHQWRIGHSHQGHQF\UDWHLQVHFWRUDOEDVLV FRPSDUHGWRSUHYLRXV\HDUVLWLVLQIHUUHGWKDWGHSHQGHQF\LVWHQGWRJRLQJXSZDUGFRQWLQXRXVO\ .H\ZRUGV'HSHQGHQFH([SRUW,PSRUW7XUNH\$QDO\VLV. . [Y.

(39) *ø5øù *HOLúPHNWH RODQ ONH HNRQRPLOHULQGH NDUúÕODúÕODQ |QHPOL VRUXQODUGDQ ELUL GÕú WLFDUHW IDDOL\HWOHULQGH RUWD\D oÕNDQ LWKDO JLUGL ED÷ÕPOÕOÕ÷ÕGÕU +LoELU ONH NHQGL VDKLS ROGX÷X ND\QDNODUOD LKWL\DoODUÕQÕQ WDPDPÕQÕ NDUúÕOD\DPD] YH PXWODN VXUHWWH EDúND ONHOHUGHQ JHUHN KDPPDGGH YH DUDPDOÕ úHNOLQGH JHUHNVH GH QLKDL PDO úHNOLQGH LWKDO JLUGLOHUH LKWL\Do GX\DU hUHWLP VUHFLQGH ONHOHU DUDVÕQGDNL UHWLP PDOL\HWL IDUNOÕOÕNODUÕ GÕú WLFDUHWLQ\|QQYHKDFPLQL|QHPOL|OoGHHWNLOHPHNWHGLU%LUONHGHWHNQRORMLLúJF YHUHWLPND\QDNODUÕQDVDKLSROXQPDVÕJLELQHGHQOHUOHXFX]DUHWLOHQELUPDOGL÷HUELU ONHGHD\QՁUHWLPIDNW|UOHULQHVDKLSROXQDPDPDVÕQHGHQL\OHGDKDSDKDOÕ\DUHWLOHELOLU 'ROD\ÕVÕ\OD GD EHOLUOL PDOODUÕQ \HUOL UHWLPL YH LKUDFDWÕ \XUWLoL WDOHEL NDUúÕOD\DFDN G]H\GH JHUoHNOHúWLULOHPHPHNWH YH\D KLo \DSÕODPDPDNWDGÕU %|\OH GXUXPODUOD NDUúÕODúÕOGÕ÷ÕQGD \HUOL UHWLP DoÕ÷Õ EXOXQDQ ONHOHU Lo SL\DVDGDNL WDOHEL NDUúÕODPDN DPDFÕ\OD UHWLP ID]ODVÕ EXOXQDQ ONHOHUGHQ LWKDODW \DSPDN GXUXPXQGD NDOPDNWDGÕUODU YHJHUHNLoSL\DVDGDWNHWPHNJHUHNVHGHLKUDFDWJHUoHNOHúWLUHELOPHNLoLQLWKDOJLUGLOHUH ED÷ÕPOÕKDOHJHOPHNWHGLUOHU *QP]GH XOXVODUDUDVÕ HNRQRPLN LOLúNLOHU YH ONH HNRQRPLOHUL DoÕVÕQGDQ HQ |QHPOL LNWLVDGLIDDOL\HWOHULQGHQELULQLWHúNLOHGHQGÕúWLFDUHW]DPDQLoLQGHKÕ]ODJHOLúLPJ|VWHUHQ WHNQRORMLNJHOLúPHOHUGHQ\R÷XQELUúHNLOGHHWNLOHQPHNWHGLU7HNQRORMLNDODQGD\DúDQDQ JHOLúPHOHU UHWLP \DSÕVÕQGD GH÷LúLNOLNOHUH QHGHQ RODUDN ONHOHU DUDVÕQGDNL JHOLúPLúOLN IDUNOÕOÕNODUÕQÕQ RUWD\D oÕNPDVÕQGD HWNLQ ELU URO R\QDPÕú EXOXQPDNWDGÕU $\QÕ ]DPDQGD XODúÕP LPNkQODUÕQGDNL JHOLúPHOHU ONHOHULQ ELUELUOHULQH GDKD GD \DNÕQODúPDVÕQD YH ONHOHU DUDVÕ WLFDUHWLQ JHOLúLPLQH GROD\ÕVÕ\OD GD NUHVHOOHúPHQLQ KÕ]ODQPDVÕQD NDWNÕGD EXOXQPDNWDGÕU %X VUHo NDOLWHOL UHWLPLQ YH LKUDFDWÕQ JHUoHNOHúHELOPHVL LoLQ LKWL\Do GX\XODQ LOHUL WHNQRORML\H YH\D H÷LWLPOL Lú JFQH VDKLS RODPD\DQ EX DODQODUGD JHUHNOL \DWÕUÕPODUÕ JHUoHNOHúWLUHPHPLú ONHOHUL VDQD\L UQOHUL NRQXVXQGD WHNQRORMLN JHOLúLPOHULQLWDPDPODPÕúYHH÷LWLPOLLúJFDoÕVÕQGDQ|QHPOLELUSRWDQVL\HOHVDKLSRODQ JHOLúPLúONHOHUHJLUGLDoÕVÕQGDQED÷ÕPOÕKDOHJHWLUPLúWLU %XQXQGÕúÕQGDJHUHNJHOLúPLúJHUHNVHJHOLúPHNWHRODQONHOHUDUDVÕQGDVDKLSROGXNODUÕ ND\QDNODUÕQ KDPPDGGH YH DUDPDOÕ

(40) GÕú SL\DVDODUGD GH÷HUOHQGLULOHELOPHVL LoLQ GH ELUELUOHULQHNDUúÕOÕNOÕELUED÷ÕPOÕOÕNGXUXPXV|]NRQXVXGXU%XVUHoWHJHOLúPHNWHRODQ. . .

(41) ONHOHU ONH LKWL\DFÕQGDQ GDKD ID]OD PLNWDUGD VDKLS ROGXNODUÕ KDPPDGGH YH DUD PDOODUÕQÕ VDWDELOPHN DPDFÕ\OD JHOLúPLú ONHOHUH LKWL\Do GX\DUNHQ JHOLúPLú ONHOHUGH VDKLS ROGXNODUÕ WHNQRORML\L NXOODQDUDN UHWWLNOHUL QLKDL PDOODU LoLQ |]HOOLNOH JHOLúPHNWH RODQ SL\DVDODUD LKWL\Do GX\PDNWD UHWLPOHULQLQ GHYDPOÕOÕ÷ÕQÕ VD÷OD\DELOPHN LoLQ EX SL\DVDODUDED÷ÕPOÕROPDNWDGÕUODU$\UÕFDD]JHOLúPLú YHJHOLúPHNWHRODQONHOHUoHúLWOL VHNW|UOHUGH |QHPOL \DWÕUÕPODU \DSDUDN YH WHNQRORML WUDQVIHU HGHUHN LKUDFDWODUÕQÕ GROD\ÕVÕ\OD GD XOXVDO JHOLUOHULQL DUWÕUPDN LoLQ JHOLúPLú ONHOHUOH WLFDUHW \DSPD JHUHNVLQLPLGX\PDNWDGÕUODU'ROD\ÕVÕ\ODWLFDULIDDOL\HWWHEXOXQDQJHUHNJHOLúPLúJHUHNVH GH JHOLúPHNWH RODQ ONHOHU UHWLP YH LKUDFDW IDDOL\HWOHUL QRNWDVÕQGD PXWODN VXUHWWH ELUELUOHULQHNDUúÕOÕNOÕED÷ÕPOÕGXUXPGDEXOXQPDNWDGÕUODU VRQUDVÕ G|QHPGH GQ\DGD \R÷XQODúDQ NUHVHOOHúPH IDDOL\HWOHULQLQ GH HWNLVL\OH ONHOHU XOXVDO HNRQRPLOHULQL GÕúD DoDUDN VDQD\LOHúPH YH OLEHUDOOHúPH SROLWLNDODUÕQÕ EHQLPVHPH\HEDúODPÕúODUGÕU.UHVHOOHúPHLOHGQ\DHNRQRPLVLQGH\DúDQDQJHOLúPHOHU UHWLP VUHoOHULQGH |QHPOL GH÷LúLNOLNOHULQ \DúDQPDVÕQD QHGHQ ROPXúWXU 7UN HNRQRPLVLGHNUHVHOER\XWWD\DúDQDQUHWLP\DSÕVÕQGDNLEXGH÷LúLPGHQSD\ÕQÕDOPÕúYH ¶OL \ÕOODUGDQ LWLEDUHQ X\JXODPD\D NR\XODQ LNWLVDGL G]HQOHPHOHUOH OLEHUDO SROLWLNDODUD X\XP VD÷ODPD\D oDOÕúPÕúWÕU g]HOOLNOH 2FDN NDUDUODUÕ LOH XOXVDO HNRQRPLGH GÕúD DoÕOPD VUHFL \DúDQPD\D EDúODPÕú YH EX VUHoWH ONHQLQ JHUHN HNRQRPLNJHUHNVHVDQD\LDODQÕQGDKÕ]OÕELUúHNLOGHJHOLúPHVLKHGHIOHQPLúWLU8\JXODQDQ OLEHUDOSROLWLNDODUYHVDQD\LOHúPHVWUDWHMLOHULLOHLKUDFDWPLNWDUÕQÕQGROD\ÕVÕ\ODGDLKUDFDW JHOLUOHULQLQ DUWÕUÕOPDVÕ YH LKUDFDWWDQ HOGH HGLOHQ JHOLUOHULQ XOXVDO VDQD\L \DWÕUÕPODUÕ LoLQ NXOODQÕOPDVÕ LOH XOXVDO VDQD\LQLQ JHOLúWLULOHUHN JHOLúPLú ONHOHULQ HNRQRPLN JHOLúPLúOLN G]H\OHULQHXODúÕOPDVÕKHGHIOHQPLúWLU %X DPDoOD SODQODQDQ KHGHIOHU GR÷UXOWXVXQGD LKUDFDWÕQ DUWÕUÕOPDVÕQD \|QHOLN oHúLWOL WHúYLNSROLWLNDODUÕX\JXODPD\DNR\PXúXOXVDOHNRQRPLGÕúGQ\D\DDoÕOPD\DoDOÕúÕOPÕú YHLVWLNUDUOÕELUHNRQRPLNNDONÕQPDJHUoHNOHúWLULOPHNLVWHQPLúWLU$QFDN7UNL\H¶QLQGÕú WLFDUHW\DSÕVÕLQFHOHQGL÷LQGHKDOHQo|]PEXOXQDPD\DQ\DSÕVDOVRUXQODUÕQYDUROGX÷XQX J|UOPHNWHGLU%XVRUXQODUÕQEDúÕQGDLKUDFDWÕQLWKDOJLUGLOHUHED÷ÕPOÕOÕ÷ÕYHEXQDED÷OÕ RODUDNRUWD\DoÕNDQGÕúWLFDUHWDoÕ÷ÕJHOPHNWHGLUhONHHNRQRPLVLYHGÕúWLFDUHWDoÕ÷ÕQÕQ D]DOWÕOPDVÕ DoÕVÕQGDQ LKUDFDWÕQ DUWÕUÕOPDVÕ NDGDU LKWL\Do GX\XODQ LWKDODW JLUGLOHUH ED÷ÕPOÕOÕ÷ÕQ GD D]DOWÕOPDVÕ E\N |QHP WDúÕPDNWDGÕU %X QHGHQOH LKUDFDWÕQ LWKDODWD. . .

(42) ED÷ÕPOÕOÕ÷ÕQÕD]DOWPD\D\|QHOLNJHUHNOLWHGELUOHULQYHSROLWLNDODUÕQVUDWOHROXúWXUXOPDVÕ YH X\JXODQPDVÕ KHP GÕú WLFDUHW KHP GH ONH HNRQRPLVL DoÕVÕQGDQ E\N |QHP DU] HWPHNWHGLU $UDúWÕUPDQÕQ.RQXVX %X DUDúWÕUPDQÕQ DQD WHPDVÕ 7UNL\H¶QLQ GÕú WLFDUHWL YH ONH HNRQRPLVL DoÕVÕQGDQ VRQ GHUHFH|QHPOLQLWHOLNWHRODQLKUDFDWÕQLWKDODWDED÷ÕPOÕOÕ÷ÕQÕQVHNW|UHOED]GDEHOLUOHQPHVL YH WHVSLW HGLOHQ ED÷ÕPOÕOÕ÷ÕQ \ÕOODU LWLEDUL\OH JHOLúLPLQLQ GH÷HUOHQGLULOPHVLGLU 7UNL\H¶GHLKUDFDWÕQLWKDODWDED÷ÕPOÕKDOHJHOPHVLQGHYHED÷ÕPOÕOÕ÷ÕQVUHNOLRODUDNDUWÕú H÷LOLPLQGH ROPDVÕQGD SHN oRN IDNW|UQ |QHPOL HWNLOHUL EXOXQPDNWDGÕU G|QHPLQGH LKUDFDWÕQ LWKDODWD ED÷ÕPOÕOÕ÷ÕQÕ GH÷HUOHQGLUPHN ]HUH KD]ÕUODQDQ EX DUDúWÕUPDGD \ÕOODU LWLEDUL\OH ED÷ÕPOÕOÕ÷ÕQ JHOLúLPL ]HULQGH |QHPOL HWNLOHUL EXOXQDQ IDNW|UOHU ]HULQGH GXUXODFDNWÕU $\UÕFD \DSÕODQ LQFHOHPHOHU QHWLFHVLQGH 7UNL\H¶GH LKUDFDWÕQ LWKDODWD ED÷ÕPOÕOÕ÷ÕQÕQ D]DOWÕOPDVÕ LoLQ DOÕQPDVÕ JHUHNHQ |QOHPOHU KDNNÕQGD GH÷HUOHQGLUPHOHUGH EXOXQXODFDNWÕU 7UNL\H¶GH G|QHPLQGH VHNW|UHO ED]GD LKUDFDWÕQ LWKDODWD ED÷ÕPOÕOÕ÷ÕQGDNL JHOLúPHOHU ELUELULQL EWQOH\HQ WHRULN oDOÕúPDODU YH HNRQRPLN DQDOL]OHU oHUoHYHVLQGH HOH DOÕQDFDNWÕU dDOÕúPDQÕQ WHRULN NÕVPÕQGD GÕú WLFDUHWLQ WDQÕPÕ |QHPL YH WLFDUHWWH GÕúD ED÷ÕPOÕOÕ÷ÕQ JHUHN JHOLúPLú JHUHNVH GH JHOLúPHNWH RODQ ONH HNRQRPLOHUL ]HULQGHNL HNRQRPLN HWNLOHUL ]HULQGH D\UÕQWÕOÕ ELU úHNLOGHGXUXODUDNJHQLúNDSVDPOÕELUWHRULNoHUoHYHROXúWXUXODFDNWÕU'DKDVRQUD \ÕOÕQGDQ JQP]H X]DQDQ VUHoWH 7UNL\H¶QLQ GÕú WLFDUHWLQLQ JHQHO J|UQP YH JHOLúLPL LOH LKUDFDWÕQ LWKDODWD ED÷ÕPOÕOÕ÷Õ ]HULQGH JHQLú NDSVDPOÕ ELU LQFHOHPH \DSÕODFDNWÕU *HUoHNOHúWLULOHFHN RODQ EX LQFHOHPHOHU VRQUDVÕQGD GD 7UNL\H LKUDFDWÕQÕQ LWKDO JLUGLOHUH ED÷ÕPOÕOÕ÷Õ HNRQRPLN RODUDN DQDOL] HGLOHFHN YH DQDOL] VRQXFX LKUDFDWÕ LWKDO JLUGLOHUH HQ ED÷ÕPOÕ VHNW|UOHUGHNL ED÷ÕPOÕOÕ÷ÕQ \ÕOODU LWLEDUL\OH JHOLúLPL YH ED÷ÕPOÕOÕNQHGHQOHULD\UÕQWÕOÕELUúHNLOGHLQFHOHQHFHNWLU $UDúWÕUPDQÕQ$PDFÕ *HUoHNOHúWLULOHQ oDOÕúPDQÕQ HQ |QHPOL DPDFÕ \ÕOÕQGDQ \ÕOÕQD NDGDU JHoHQ VUHoWH7UNL\H¶QLQGÕúWLFDUHWLQGHNLYHLKUDFDWÕQÕQLWKDODWDED÷ÕPOÕOÕ÷ÕQGDNLJHOLúPHOHUL DoÕNODPD\D LPNkQ VD÷OD\DFDN ELU WHRULN oHUoHYH YH HNRQRPLN DQDOL]OHU ROXúWXUDELOPHNWLU %X WHPHO DPDo \DQÕQGD \DSÕODQ DQDOL] QHWLFHVLQGH 7UNL\H¶GH LKUDFDWÕQ LWKDODWD ED÷ÕPOÕ KDOH JHOPHVLQGH YH ED÷ÕPOÕOÕ÷ÕQ VUHNOL RODUDN DUWÕú. . .

(43) J|VWHUPHVLQGHHWNLOHULEXOXQDQIDNW|UOHULQWHVSLWHGLOPHVLGHXODúÕOPDNLVWHQHQELUGL÷HU |QHPOL DPDFÕ WHúNLO HWPHNWHGLU 6RQ RODUDN VHNW|UHO DoÕGDQ LKUDFDWÕQ LWKDO JLUGLOHUH ED÷ÕPOÕOÕN VHYL\HVLQGHNL JHOLúPHOHULQ WHVSLW HGLOPHVL JHUHN UHWLFLOHULQ \DWÕUÕP \DSDUNHQ JHOLúWLUHFHNOHUL VWUDWHMLOHU DoÕVÕQGDQ JHUHNVH GH LKUDFDWÕ LWKDO JLUGLOHUH |QHPOL RODQGDED÷ÕPOÕRODQVHNW|UOHULEXED÷ÕPOÕOÕNWDQNXUWDUPDNLoLQoHúLWOLWHúYLNSROLWLNDODUÕ X\JXOD\DFDN RODQ GHYOHW DoÕVÕQGDQ E\N |QHP WDúÕPDNWDGÕU %X QHGHQOH \DSÕODFDN DQDOL]OHU VRQXFX ED÷ÕPOÕOÕN VHYL\HVL HQ \NVHN VHNW|UOHULQ WHVSLW HGLOHUHN \DSÕODFDN \DWÕUÕPODUNRQXVXQGDGHYOHWYH\DWÕUÕPFÕODUWDUDIÕQGDQKDQJLVHNW|UOHUHD÷ÕUOÕNYHULOPHVL JHUHNOLOL÷LQLQRUWD\DNR\XOPDVÕoDOÕúPDQÕQELUGL÷HU|QHPOLDPDFÕQÕWHúNLOHWPHNWHGLU $UDúWÕUPDQÕQgQHPL hONHOHU DUDVÕQGD PDO YH KL]PHW WLFDUHWLQGHQ ND\QDNODQDQ NDUúÕOÕNOÕ ED÷ÕPOÕOÕNODU ONHOHULQ JHOLúPLúOLN VHYL\HVLQGH YH ONHOHULQ UHWLP \DSÕODUÕQÕQ úHNLOOHQPHVLQGH ROGXNoD HWNLQ ELU URO R\QDPDNWDGÕU %X QHGHQOH ONHOHU DUDVÕQGDNL NDUúÕOÕNOÕ PDO YH KL]PHW WLFDUHWL VRQXFX LKUDFDWÕQ LWKDODWD ED÷ÕPOÕOÕ÷Õ YH EX ED÷ÕPOÕOÕN VHYL\HVLQGHNL JHOLúPHOHU ONHGH JHUoHNOHúWLULOHFHN \DWÕUÕP NDUDUODUÕQÕ |QHPOL |OoGH HWNLOHPHNWHGLU %XQXQOD ELUOLNWH LKUDFDWÕQ LWKDODWD ED÷ÕPOÕOÕN VHYL\HVL YH ED÷ÕPOÕOÕN VHYL\HVLQGHNL JHOLúPHOHU JHOHFHNWH JHUoHNOHúWLULOPHVL GúQOHQ UHWLPH \|QHOLN SODQODPDODUÕQ \DSÕOPDVÕ YH HNRQRPLN NDONÕQPD DoÕVÕQGDQ JHUoHNOHúWLULOHFHN \DWÕUÕPODU QRNWDVÕQGD KDQJL VHNW|UOHUH D÷ÕUOÕN YHULOPHVL JHUHNWL÷L LOH LOJLOL NRQXODUGD \DWÕUÕPFÕODUD \DUGÕPFÕ ROXQPDVÕ DoÕVÕQGDQ |QHP WDúÕPDNWDGÕU $\UÕFD ONH HNRQRPLVL DoÕVÕQGDQ VRQ GHUHFH |QHPOL RODQ LKUDFDWÕQ LWKDODWD ED÷ÕPOÕ÷ÕQGDNL JHOLúPHOHULQ WHVSLWL V|] NRQX ED÷ÕPOÕOÕNWDQNXUWXOPDNDPDFÕ\ODQHJLELSROLWLNDODUÕQROXúWXUXOPDVÕJHUHNWL÷LYHQHJLEL G]HQOHPHOHULQ |QOHPOHULQ DOÕQPDVÕ JHUHNWL÷L KDNNÕQGD ELU ILNLU YHUPHVL DoÕVÕQGDQ GD |QHPWDúÕPDNWDGÕU $UDúWÕUPDQÕQ<|QWHPL 7UNL\H¶GHLKUDFDWÕQLWKDODWDED÷ÕPOÕOÕ÷ÕQÕ|OoPH\H\|QHOLNRODUDNKD]ÕUODQDQoDOÕúPD E|OPGHQROXúPDNWDGÕUdDOÕúPDQÕQLONE|OPQGHGÕúWLFDUHWYHED÷ÕPOÕOÕNLOLúNLVLQLQ WDQÕPÕNDSVDPÕED÷ÕPOÕOÕ÷ÕHWNLOH\HQIDNW|UOHUYHHNRQRPLNHWNLOHUL]HULQGHGXUXODUDN VD÷ODP WHPHOOHUL RODQ WHRULN ELU oHUoHYH ROXúWXUXODFDNWÕU $\UÕFD \LQH D\QÕ E|OPGH JHUHN JHOLúPLú JHUHNVH GH JHOLúPHNWH RODQ ONHOHUGH WLFDUHWWH GÕúD ED÷ÕPOÕOÕN YH HNRQRPLNHWNLOHUL D\UÕD\UÕ LQFHOHQHUHN LNL IDUNOÕ ONHJUXEXQGDNL ED÷ÕPOÕOÕN VHYL\HOHUL. . .

(44) YHED÷ÕPOÕOÕNVHYL\HOHULQGHNLJHOLúPHOHUNDUúÕODúWÕUÕODFDNWÕU%XE|OPGHWHRULNoHUoHYH ROXúWXUXOXUNHQJHQLúNDSVDPOÕELUOLWHUDWUWDUDPDVÕ\DSÕOPDVÕQD|]HQJ|VWHULOHFHNWLU dDOÕúPDQÕQ LNLQFL E|OPQGH \ÕOÕQGDQ \ÕOÕQD NDGDU JHoHQ VUHoWH 7UNL\H¶QLQGÕúWLFDUHWLQLQJHQHOJ|UQPYHJHOLúLPL7UNL\H¶GHLKUDFDWLWKDODW\DSÕVÕ YH JHOLúLPL LOH LKUDFDWÕQ LWKDODWD ED÷ÕPOÕOÕ÷ÕQGDNL JHOLúPHOHU ]HULQGH GXUXODFDNWÕU %X LQFHOHPHOHUH LODYHWHQ \LQH LNLQFL E|OPGH KHP LKUDFDWÕ KHP GH LWKDODWÕ G]HQOH\LFL SROLWLNDODUD GH÷LQLOHFHN YH JHUHN LKUDFDWÕQ JHUHNVH GH LWKDODWÕQ PDNUR HNRQRPLN GH÷LúNHQOHULOHLOLúNLOHULLQFHOHQHFHNWLU dDOÕúPDQÕQ VRQ E|OPQ WHúNLO HGHQ HNRQRPLN DQDOL] NÕVÕPGD LVH 7UNL\H¶GH LKUDFDWÕQ LWKDODWD ED÷ÕPOÕOÕ÷Õ |QFHOLNOH  YH \ÕOODUÕQGD 7UNL\H øVWDWLVWLN .XUXPX 7hø.

(45) WDUDIÕQGDQ \D\ÕQODQDQ *LUGLdÕNWÕ WDEORODUÕ \DUGÕPÕ\OD DQDOL] HGLOPLúWLU dDOÕúPDGD VHNW|UHO ED]GD LKUDFDWÕQ LWKDODWD ED÷ÕPOÕOÕN VHYL\HVLQL WHVSLW HWPHN DPDFÕ\OD 7hø. WDUDIÕQGDQ KD]ÕUODQDQ*LUGLdÕNWÕWDEORODUÕQÕQNXOODQÕOPDVÕQÕQHQ|QHPOLQHGHQLVHNW|UHOED]GDED÷ÕPOÕOÕN VHYL\HVLQL WHVSLW HWPHN DPDFÕ\OD NXOODQÕODELOHFHN HQ HWNLQ YH HQ VD÷OÕNOÕ \|QWHP ROPDVÕQGDQ ND\QDNODQPDNWDGÕU $\UÕFD *LUGLdÕNWÕ WDEORODUÕ PDNURHNRQRPLN G]H\GH HNRQRPLQLQ. EWQQGH RUWD\D oÕNDQ \DSÕVDO GH÷LúLPOHULQ J|UOHELOHFH÷L |QHPOL ELU YHUL ND\QD÷Õ RODUDN GD NXOODQÕODELOPHNWHGLU \ÕOÕQGDQ VRQUDNL G|QHPGH LVH 7UNL\H øVWDWLVWLN .XUXPX 7hø.

(46) WDUDIÕQGDQ *LUGLdÕNWÕ WDEORODUÕQÕQ KD]ÕUODQPDPÕú ROPDVÕ QHGHQL\OH \ÕOÕQGDQ \ÕOÕQDNDGDUJHoHQ VUHoWH LPDODWVDQD\LQGH IDDOL\HWWHEXOXQDQ KHU ELUVHNW|ULKUDFDWÕQÕQLWKDOJLUGLOHUHED÷ÕPOÕOÕNG]H\LQLWHVSLWHGHELOPHNDPDFÕ\OD\LQH *LUGLdÕNWÕWDEORODUÕQGD\HUDODQYHULOHUGHQYH6DQD\LhUHWLP(QGHNVLLOHøKUDFDW0LNWDU (QGHNVOHULQGHQ YH øWKDODW 0LNWDU (QGHNVOHULQGHQ \DUDUODQÕODUDN KD]ÕUODQDQ øKUDFDW7RSODP hUHWLP 2UDQÕ LOH øKUDFDW7RSODP $U] RUDQODUÕ NXOODQÕODFDN YH VHNW|UHO ED]GD LPDODW VDQD\LQGH IDDOL\HWWH EXOXQDQ VHNW|UQ LKUDFDWÕQÕQ LWKDODWD ED÷ÕPOÕOÕN VHYL\HVL WHVSLW HGLOHFHNWLU <DSÕODQ KHVDSODPDODU QHWLFHVLQGH QLKDL RODUDN \ÕOÕ LWLEDUL\OH LKUDFDWÕ LWKDO JLUGLOHUH HQ ED÷ÕPOÕ LON VHNW|U WHVSLW HGLOGLNWHQ VRQUD GD EX VHNW|UOHUGH VRQ \ÕOODUGD LKUDFDWÕQ LWKDO JLUGLOHUH ED÷ÕPOÕOÕ÷ÕQGDNL DUWÕúWD HWNLQ URO R\QD\DQ IDNW|UOHU ]HULQGH GXUXODUDN EX VHNW|UOHUGHNL ED÷ÕPOÕOÕ÷ÕQ JHOLúLPL \ÕOODU LWLEDUL\OHLQFHOHQPLúWLU . . .

(47) %g/h0 ',ù 7ø&$5(7 9( %$ö,0/,/,. ø/øù.ø6ø1ø1 7$1,0, .$36$0, %$ö,0/,/,ö, (7.ø/(<(1 )$.7g5/(59((.2120ø.(7.ø/(5ø 'Õú7LFDUHWLQ7DQÕPÕ.DSVDPÕYH(NRQRPLN(WNLOHUL 7LFDUHWLQ7DQÕPÕYHgQHPL *QP]GH LúOHWPHOHU WNHWLFLOHU YH GHYOHWOHU VDGHFH NHQGL E|OJHOHULQGHNL oHYUHOHULQGHNLROD\ODUGDQGH÷LOGQ\DGDPH\GDQDJHOHQGH÷LúLPOHUGHQGHE\N|OoGH HWNLOHQPHNWHGLUOHU <HUHO |OoHNWH IDDOL\HWWH EXOXQDQ LúOHWPHOHU NUHVHOOHúHQ GQ\DGD \HQLIÕUVDWODUYHWHKGLWOHULOHNDUúÕODúPDNWDGROD\ÕVÕ\ODEXIÕUVDWYHWHKGLWOHULPHQIDDWOHUL GR÷UXOWXVXQGD GH÷HUOHQGLUHUHN VWQON VD÷ODPDN DPDFÕ\OD D\QÕ UHWLP DODQÕQGD IDDOL\HWWHEXOXQDQGL÷HUONHOHULQ LúOHWPHOHUL LOHUHNDEHWHWPHN]RUXQGDNDOPDNWDGÕUODU øúOHWPHOHUGH÷LúHQGQ\DNRúXOODUÕQGDILUPDODUÕ\DNDODPDNYHWHKGLWOHUHNDUúÕKD]ÕUOÕNOÕ ROPDN JLGHUHN úLGGHWOHQHQ UHNDEHW RUWDPÕQGD EDúDUÕOÕ RODELOPHN LoLQ XOXVODUDUDVÕ SD]DUODUD DoÕOPDN YH GÕú WLFDUHWL VWUDWHMLN ELU DPDo RODUDN EHQLPVHPHN ]RUXQGDGÕU $\GÕQYH6HYLP

(48) 8OXVODUDUDVÕ HNRQRPLN LOLúNLOHUGH HQ |QHPOL \HUL GÕú WLFDUHW DOPDNWDGÕU +LoELU ONH NHQGL VDKLS ROGX÷X ND\QDNODUOD LKWL\DoODUÕQÕ NDUúÕOD\DPD] %X GXUXP GQ\D ]HULQGH EXOXQDQ ND\QDNODUÕQ NÕW YH LQVDQ LKWL\DoODUÕQÕQ VRQVX] ROPDVÕ JHUoH÷LQGHQ ND\QDNODQPDNWDGÕU 'Õú WLFDUHW SDUDQÕQ V|] NRQXVX ROPDGÕ÷Õ YH WUDPSD HNRQRPLVLQLQ X\JXODQGÕ÷Õ G|QHPOHUGHQ JQP]H NDGDU VUHJHOPHNWHGLU 'Õú WLFDUHW QLFHOLNVHO RODUDN LQLúOL oÕNÕúOÕ ELU JUDILN J|VWHUPLú ROPDNOD ELUOLNWH KHU ]DPDQ LoLQ HNRQRPLOHULQ WHPHO |÷HOHULQGHQ ELULVL ROPD |]HOOL÷LQL NRUXPXúWXU %X VHEHSWHQ |WU GÕú WLFDUHWH LOLúNLQ oRN oHúLWOL WDQÕP WHRULN \DNODúÕP YH J|Uú RUWD\D DWÕOPÕúWÕU 'Õú WLFDUHWWH KHUKDQJL ELU PDO YH\D PDOJXUXEX ELUONHGHQoÕNPDNWDYH EXQXQNDUúÕOÕ÷ÕQGD EX PDO YH\D PDO JUXEX GL÷HU ONH\H JLUPHNWHGLU %LU EDúND GH\LúOH GÕú WLFDUHW ELU ONHQLQ LWKDODW YH LKUDFDW KDUHNHWOHULQLQ WRSODPÕQÕ LIDGH HWPHNWH YH ELU ONHQLQ |GHPHOHU ELODQoRVXLoLQGHHQ|QHPOLNDOHPLROXúWXUPDNWDGÕU $\UÕFD GÕú WLFDUHW ED÷ÕPVÕ] ONHOHU DUDVÕQGD \DSÕODQ HPHN VHUPD\H YH WHNQRORML DOÕúYHULúL JLEL IDDOL\HWOHUL GH LoHUPHNWHGLU hONH VÕQÕUODUÕ LoHULVLQGHNL PDO YH KL]PHW. . .

(49) GH÷LúLPLQLLoWLFDUHWRODUDNWDQÕPODUVDNGÕúWLFDUHWYHLoWLFDUHWDUDVÕQGDNLIDUNODUú|\OH VÕUDODQPDNWDGÕU 6RODN

(50) Ź'ÕúWLFDUHWDoÕVÕQGDQEDNÕOGÕ÷ÕQGDKHUONHGHNLGLOSDUDELULPLKXNXNLYHHNRQRPLN VLVWHPOHUDoÕVÕQGDQE\NIDUNOÕOÕNODUEXOXQPDNWDGÕU Ź7DúÕPDFÕOÕNEDQNDFÕOÕNYHJPUNOHULoLQ\DSÕODQELUELULQGHQGH÷LúLNG]HQOHPHOHU ELOJLELULNLPLYHX]PDQOÕNJHUHNWLUHQLúOHUGLU%XQHGHQOHGÕúWLFDUHWWHIDDOL\HWWHEXOXQDQ DUDFÕVD\ÕVÕLoWLFDUHWWHNLDUDFÕVD\ÕVÕQGDQID]ODROPDNWDGÕU Ź 'Õú WLFDUHWWH EDúDUÕ HOGH HWPHN LoLQ X]PDQODúPDN ROGXNoD |QHPOL ELU XQVXUGXU øKWL\Do GX\XODQ X]PDQOÕN JHOLúWLNoH UHWLFL YH VRQ VDWÕFÕ DUDVÕQD JLUHQ DUDFÕ VD\ÕVÕ GD DUWPDNWDGÕU %X GXUXP LVH UHWLPLQ KHU VDIKDVÕQGD GDKD \NVHN ELU YHULPOLOLN YH Lú E|OPQQDUWPDVÕVRQXFXGD÷ÕWÕPPDOL\HWOHULQLQD]DOPDVÕQÕEHUDEHULQGHJHWLUPHNWHGLU Ź'ÕúWLFDUHWWHDOÕFÕYHVDWÕFÕDUDVÕQGDNLDUDFÕODUÕQD]ROPDVÕQÕQGDKDID]ODNkUJHWLUHFH÷L NRQXVXQGDNL JHQHO LQDQÕú \DQOÕú ELU DOJÕODPDQÕQ VRQXFXGXU 0DOL\HWOHUL GúUPHN LoLQ DUDFÕ VD\ÕVÕ D]DOWÕOÕUNHQ \DQOÕú JHUoHNOHúWLULOHQ SURVHGUOHU \D GD \DQOÕú KD]ÕUODQDQ HYUDNODUÕQVRQXFXQGDPDOL\HWOHUoRNGDKDID]ODDUWPDNWDGÕU $\UÕFD $NOLQ 

(51) ¶H J|UH ONHOHU DUDVÕQGDNL UHWLP PDOL\HWL IDUNOÕOÕNODUÕ GÕú WLFDUHWLQ \|QQ YH KDFPLQL |QHPOL |OoGH HWNLOHU %LU ONHGH XFX]D UHWLOHQ PDO WHNQRORML YH Lú JF JLEL oRN oHúLWOL QHGHQOHUOH GL÷HU ELU ONHGH GDKD SDKDOÕ\D UHWLOHELOLU %XQD NDUúÕQ XOXVDO SL\DVDGD UHWLOHQ PDOODUGD PDOL\HW IDUNÕ GDKD D] ROXU $\UÕFDGÕúWLFDUHWLQELUEDúNDD\ÕUWHGLFL|]HOOL÷LGHWLFDUHWWHNXOODQÕODQIDUNOÕSDUDELULPL YH SDUD VLVWHPOHULQLQ YDUOÕ÷ÕGÕU %X \]GHQ GÕú WLFDUHW Lo WLFDUHWH J|UH oRN GDKD IDUNOÕ NRúXOODUYHLúOHPOHUVRQXFXJHUoHNOHúPHNWHGLU 'L÷HU WDUDIWDQ JQP]GH PHYFXW HNRQRPLN G]HQLQ ELU JHUH÷L RODUDN GD GÕú WLFDUHW JHOLúPLú YH JHOLúPHNWH RODQ ONHOHU EDNÕPÕQGDQ oRN |QHP WDúÕ\DQ ELU XQVXUGXU *HOLúPHNWHRODQONHOHUUHWWLNOHULKDPPDGGHOHULJHOLúPLúONHOHUHVDWDUNHQJHOLúPHNWH RODQ ONHOHU JHOLúPLú ONHOHULQ UHWWLNOHUL PDPXO PDOODUÕ VDWÕQ DOPDNWDGÕUODU 'Õú WLFDUHWWH JHOLúPLú ONHOHU WDUDIÕQGDQ \DSÕODQ KDPPDGGH LWKDODWÕ D] JHOLúPLú ONHOHULQ LKUDFDWÕQÕROXúWXUPDNWD YHXOXVODUDUDVÕWLFDUHWLQ D÷ÕUOÕN PHUNH]LQLWHúNLO HWPHNWHGLU $] JHOLúPLúONHOHU LVHNDONÕQPD KHGHIOHULQHXODúDELOPHN YHoHúLWOL VDQD\LOHUL NXUDELOPHN LoLQ \DWÕUÕP JÕGD YH WNHWLP PDOODUÕQÕQ WHPLQL QRNWDVÕQGD JHOLúPLú ONHOHUOH WLFDUHW. . .

(52) \DSPDJHUHNVLQLPLGX\PDNWDGÕU6RQXoRODUDNJHUHNJHOLúPLúJHUHNVHJHOLúPHNWHRODQ ONHOHUHNRQRPLNDQODPGDGDLPDELUELUOHULQHLKWL\DoGX\PDNWDJHOLúPLúYHJHOLúPHNWH RODQONHOHUDUDVÕQGDNLWLFDUHWLQ\DSÕOPDVÕGQ\DGDNLG]HQLQJHUH÷LRODUDNGÕúWLFDUHWL |QHPOLNÕOPDNWDGÕU .DUOXN

(53) $\UÕFD EDKVHGLOHQ QRNWDODU GÕúÕQGD GÕú WLFDUHWLQ |QHPLQL DUWÕUDQ GDKD SHN oRN QHGHQ EXOXQPDNWDGÕU %D]Õ ONHOHUGH EHOLUOL PDOODUÕQ \HUOL UHWLPL \XUWLoL WDOHEL NDUúÕOD\DFDN G]H\GH ROPDPDNWD YH\D KLo \DSÕODPDPDNWD LNHQ ED]Õ ONHOHUGH LVH UHWLP XOXVDO LKWL\DoODUÕQ oRN ]HULQGH JHUoHNOHúWLULOPHNWHGLU %|\OH GXUXPODUGD \HUOL UHWLP DoÕ÷Õ EXOXQDQONHOHULoWDOHELNDUúÕODPDNLoLQUHWLPID]ODVÕRODQONHOHUGHQLWKDODW\DSDUDN EX DoÕ÷Õ NDSDWPDNWDGÕUODU <HUOL UHWLP \HWHUVL]OL÷L |]HOOLNOH WDUÕP UQOHUL LoLQ V|] NRQXVXRODELOPHNWHGLU%XGXUXPWDUÕPUQOHULQLQJHQHOOLNOHWRSUDNYHLNOLPDoÕVÕQGDQ EHOOLNRúXOODUDJHUHNVLQLPGX\PDVÕQGDQND\QDNODQPDNWDGÕU%XQHGHQOHWDUÕPVDOUHWLP NRúXOODUÕQDVDKLSROPD\DQONHOHUONHGHLKWL\DoGX\XODQUQOHULUHWHPHPHNWHYHEX UQOHUL DQFDN WDUÕPVDO UHWLP IDNW|UOHULQH VDKLS RODQ ONHOHUGHQ LWKDO HWPHN ]RUXQGD NDOPDNWDGÕUODU%HQ]HUELUGXUXPPDGHQOHULoLQGHJHoHUOLGLU %XQD GÕúÕQGD ED]Õ ONHOHU LVH UHWLPLQ JHUoHNOHúPHVL LoLQ LKWL\Do GX\XODQ LOHUL WHNQRORML\H YH\D \HWLúNLQ Lú JFQH VDKLS RODPDPDNWD EX \]GHQ GH VDQD\L UQOHUL NRQXVXQGD WHNQRORMLN JHOLúLPOHULQL WDPDPODPÕú YH\D QIXV \|QQGHQ |QHPOL ELU SRWDQVL\HOHVDKLSRODQGL÷HUONHOHUHED÷ÕPOÕROPDNWDGÕUODU%XQHGHQOHONHOHUIL\DWYH NDOLWH JLEL IDNW|UOHUH ED÷OÕ ROPDNVÕ]ÕQ UHWHPHGLNOHUL UQOHUL R DODQGD JHOLúPLú RODQ ONHOHUGHQLWKDOHWPHNGXUXPXQGDNDOPDNWDGÕUODU 6H\LGR÷OX

Referanslar

Benzer Belgeler

1) K1bns'ta iki e§it halktan biri olarak kendi kendini yonetme hakkma sahip bulunan K1bns Turk Halki, kendi topraklarmda hur ve demokratik bir di.izen i~inde, kendi varhgm,, milli

 Pozitif vaka ile fiziksel mesafe korunmadan ve koruyucu donanım olmadan temas etmiş ‘yakın temaslı’ kişiler, kendi çalışanımız ise, Alo 184 Koronavirüs Danışma

In conclusion, CL decreased the γ-GCS expression and eventually led to GSH depletion and is the critical event to induce apoptosis in SW480 cells. The second important event

During short circuit, the quartz sand absorbs mechanical and thermal stresses resulting from the melting element and prevents them from reaching the fuse case directly. 6

Şekilde gösterildiği gibi, bir bölgede 2x10 5 N/C büyüklüğünde düzgün elektrik alan vardır.. Bir yük l = 0,5 m uzunluğundaki çubuğun üzerine homojen olarak

Türk lirasÕ mevduatÕn toplam mevduat içindeki oranÕ kamu bankalarÕnda yüzde 76, özel bankalarda yüzde 63 ve yabancÕ bankalarda yüzde 67 düzeyindedir. Mevduat dÕúÕ

Soru kitapçığı üzerinde yer alan Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız ve salon görevlisinin, kodlamanın doğru yapıldığını

Mahınud Sadık Bey, hayatda ve mematda daima eyilik ve yük­ seklik ilham eden varlıklardandır, ölüleri, medh ve tebcile layık iseler, medh re tebcil etmekde, en

|QHPOL ROGX÷X NDGDU oRFXN YH HUJHQOHUGH GH DUDúWÕUÕOPDVÕ YH LQFHOHQPHVL JHUHNHQ ELU NRQXGXU $QFDN oRFXNODUGD YH HUJHQOHUGH WDQÕQÕQ NRQPDVÕ E\N JoONOHU LoHUPHNWHGLU

It is well known that in a Lorentzian Manifold we can find three types of submanifolds: Space-like (or Riemannian), time-like (Lorentzian) and light-like (degenerate or null),

LVH WDP RODUDN EX J|Uú GHVWHNOHPLúOHUGLU gUQHNOHP JUXEXPX]XQ GD JHQHO RODUDN 'L\DQHWWHNL VHQGLNDODUÕ 7UNL\H¶GH YH dQ\DGD din-7RSOXP LOLúNLOHUL ED÷ODPÕQGD

• October 14-24, NATO Advanced Study Institute, DNA Damage and Repair-Oxygen Radical Ef- fects, Cellular Protection and Biological Conse- quences, Tekirova,

Yandan ve direkler üzerinde geniş saçaklı bir yoldan girişe va- rılır.. Bu yolun İki yanı boydan

Projenin tertibinde ve detaylarında, daima olduğu gibi, Arif Hikmet'in hususiyetli düşünüş-

[r]

avcı övgü evcil aşçı vana vida ayva vali hava tava kivi maviC.

Calista Luxury Resort Hotel’de atıkların azaltılması, geri dönüşümü ve yeniden kullanımı sağlanmakta, enerji randımanının arttırılmasına

Gökçeada açısından, İstanbul’dan gelen, göreceli olarak düşük gelirli, gelmeden önce bilgi toplayan, genelde 1-5 arası geceleme yapan ve tekrar gelme

Arsa da çok eski ve büyük çam ağaçları ile, çalışmakta olan bir hastahanenin çeşitli pavyonlarının varlığı yapının şekillenme- sini etkilemiştir.. Olabildiğince az

Büyük salon 350 M 2 olup 140 kişinin okumasına mahsus masa.. ve

Evler kaç odalı olma- lı, nasıl ısıtılmalı, bahçeli mi kat halinde mi olma- lı, sıhhî tesisat işleri en doğrjı ve en ekonomik ol- mak şartiyle nasıl etüd edilmeli

Proje tanzim edilirken bir sanatkâr olan sahibinin kendi evi için istediği ve düşündüğü bütün hususiyetler mimar ta- rafından tamamen nazarı

Büyük yüzme havuzunda sırf yüzme yarışları, su topu o- yunları yapmak için en müsait şekil ve eb'at göz önünde bu- lunmakla beraber üst kattaki gazino kısmından