• Sonuç bulunamadı

Köpeklerde Vücut DiliKöpeklerde Vücut Dili

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Köpeklerde Vücut DiliKöpeklerde Vücut Dili"

Copied!
22
0
0

Tam metin

(1)

Köpeklerde Vücut Dili Köpeklerde

Vücut Dili

Doç. Dr. Hakan Öztürk Doç. Dr. Hakan Öztürk

(2)

İletişimde Vücut Dilinin Önemi

Köpeklerde sosyal statü ve duygusal durumun ifadesi ile sosyal ilişkiler sırasında agresyonun kontrolü açısından vücut dili kritik önem taşımaktadır.

Sürü içindeki lider ve alt düzey bireyler statülerini vücut dillerini kullanarak belli etmekte ve bu sayede çatışmaların doğma riski en alt düzeye inmektedir.

(3)

Doğal Vücut Pozisyonu – Mutlu Köpek

• Vücut oryantasyonu yere paralel

• Bacak eklemleri bükülü veya katı değil (normal pozisyonunda)

• Baş, boyun ve ağızla dik açı oluşturacak şekilde kaldırılmış

• Kuyruk normal-rahat pozisyonunda – aşağı doğru (ırk farklılıklarına göre değişir)

• Yüz kasları (özellikle göz ve ağız çevresindeki kaslar) gergin değil – rahat

• Kulaklar normal pozisyonunda

• Gözler düzenli kırpılmakta ve yumuşak bakışlı

(4)

Dikkatli Vücut Dili

• Eğer köpek ilginç bir şeylerin farkına vardıysa yada tanımadığı bir şeyleri gördüyse alarm pozisyonu alır. Tehlikeyi ve yapması gereken davranışı belirler.

(5)

Ofensif Agresyon

• Kendinden emin ve dominant köpeğin vücut dilidir. Böyle bir vücut dili sergileyen köpek sadece sosyal dominantlığını değil, aynı zamanda en ufak bir tehdit karşısında saldıracağını söyler.

(6)

Defensif Agresyon

• Köpek

korkmuştur, ancak

itaatkar değildir, baskı altına alınınca

saldırır.

(7)

Stres ve Distres

• Böyle bir köpek sosyal veya çevresel bir stres altındadır.

Hayvanın sergilediği davranışlar geneldir, belirli bir bireye karşı değildir.

(8)

Korku ve Endişe (Aktif Boyun Eğme)

1. tanım: İletişim isteğinde olan hayvanın aşağı düzey olduğunu belli eden işaretler içeren davranış modeli

2. tanım: Arkadaşça temas isteğinde olan bireyler arasında sergilenen selamlama davranışı

Ortak özellik: Hayvanın arkadaşça sosyal iletişim isteği içerisinde bulunması

Aktif boyun eğmenin sosyal rol açıdan iki değişkeni önemlidir: grup seromonisi ve boş jest

• Bu davranış modeli, yavru

köpeğin anne köpekten yemek dilenme modeline

dayanmaktadır.

(9)

Aktif Boyun Eğme

 Ne zaman sergilenir?

Alt düzeydeki bireyin sosyal temas isteği

Grup uyumunun test edilmesi

Kızgınlıktaki dişi köpek

Yavru köpek

• Kulaklar geriye doğru yatırılmış veya baş üzerine yapışık

• Baş hafifçe kaldırılmış ve hafifçe partnerden öteye çevrilmiş

• Vücut pozisyonu kambur

• Eklemler bükülü

• Burun partnerle aynı seviyede

• Yüz ve vücut kasları gergin

• Dudaklar geriye doğru çekili

• Partnere doğrultulmuş gözlerin kenarları gergin yüz kasları

nedeni ile çekili

• Düşük pozisyonda tutulan kuyruğun sallanması

• Ön patilerden birinin kaldırılması - dilenme davranışından gelen karakteristik özellik

(10)

Aşırı Korku ve Pasif (Tam) Boyun Eğme

• Böyle bir köpek karşı tarafın üstünlüğünü tamamen kabul etmiştir ve çıkabilecek bir kavgayı istemediğini, bundan kaçındığını belli eder.

• Dominant partnerinden güçlü bir şekilde etkilenmiş olan alt düzey birey tarafından sergilenir.

• Korku ve çaresizliğin bir ifadesidir.

• Spontane olarak ortaya çıkmaz.

Direkt göz temasından kaçınma

Başı alçaltma

Kulakları geriye yatırma

Boyun eğme sırıtması

“Bebek maskesi”

Kuyruk alçak pozisyonda:

sabit veya sallanıyor

Vücut pozisyonu küçültülmüş Boyun eğmenin en

şiddetli durumunda , sırt üstü yatıma -işeme

(11)

Aktif boyun eğmenin tersine, emme pozisyonundan köken almaktadır.

Pasif boyun eğme sıklıkla savunma pozisyonuna geçiş sırasında sergilenmektedir.

İki önemli davranış unsuru mevcuttur: Sırt üstü yatma ve direkt göz temasından kaçınacak şekilde bakışları çevirme

Pasif Boyun Eğme

(12)

Oyun Davranışı

Arkadaşça iletişimde kullanılır.

Oyun davranışı içinde, davranış modelleri tamamlanmamış bölümler halinde

sergilenmektedir.

(13)

Beş değişik kategoride sınıflandırılır:

I. Yüksek talep içeren oyun davranışları ve işaretleri:

 Atlama (partnere veya yerinde),

 Partneri ön pati ile dürtme,

 Arka bacakların üzerinde sıçrama,

 Dönerken zıplama,

 Başı yukarı kaldırma,

 Aniden koşma,

 Baş tokuşturma

Oyun Davranışı

(14)

II. Başlangıç oyunu:

 Oyun çömelmesi (vücudun ön kısmının alçaltılması),

 Partnere temas isteği ile yaklaşma,

 Oyun niyeti ile partnerin arka kısmını ısırma,

 Partnere oyun istemi ile atakta bulunma,

 Oyuna davet koşması,

 Sürünme, pati atma, burunla itme, oyun istemi ile hareketlenme, yeri kazma

Oyun Davranışı

(15)

III. Temas oyunu:

 Oyun niyeti ile ısırmak,

 Patiyi partnerin üzerine koymak,

 Zıplamak,

 Sarılmak,

 Oyun niyeti ile partneri yere itme,

 Partnerin üzerine tırmanmak,

 Sırt üstü sürünmek, partneri oyun niyeti ile itmek,

 Sırtını partnere dönmek,

 Partnerin burnunu oyun niyeti ile ısırmak

Oyun Davranışı

(16)

IV. Koşma Oyunları:

 Hızlı koşma,

 Tavşan gibi zıplama,

 Koşarak partneri takip etme,

 Çapraz koşma,

 Partnerin üzerinden atlama.

V. Karakteristik Köpek Oyun Sinyalleri:

 Oyun niyeti ile havlamak,

 Ayağını yere vurmak,

 Oyun çömelmesi

Oyun Davranışı

(17)

Allelomimetik Davranışlar

Bulaşıcı davranışlardır – yani partneri de aynı davranışı yapma yönünde etkileyen davranışlar.

• Allelomimetik davranışlar, grup harmonisini ve grup üyelerinin bir arada

yaşamasını destekleyen davranışlardır. Mesafe

azaltmaya yönelik davranışlar, üreme, bakım, avlanma gibi sosyal ilişkilerle alakalı

davranışlar bireyin

allelomimetik doğasını göstermektedir.

(18)

Allelomimetik Davranışlara Ait Unsurlar

Partnerin çevresinde dolanma

Beraber yatma – uyuma

Yerleşmek – partnerle temas isteği

Beraber koklamak

Beraber beklemek

(19)

En az iki bireyin arkadaşça bir çerçevede ilişki kurması ile başlar.

Arkadaşça bir kontekstteki bütün davranış şekillerini kapsamaktadır.

Bazı davranışçılar ise, oyun davranışı dışındaki bütün mesafe azaltmaya yönelik davranışları sosyal-pozitif davranış sınıfında

değerlendirmektedir.

Sosyal Pozitif Davranışlar

(20)

Sosyal-Pozitif Davranışa Ait Unsurlar

Burun ve ağızla tüy teması

Önde koşmak, diğer dost hayvana “hadi gel” çağrısı

Ağız teması – ağzını partnerin ağzın sokmak ve partnerin ağız çevresini yalamak

Kesici dişlerle hafif ısırıklar almak

(21)

Anal bölgenin koklanması

Suprakaudal bez bölgesinin koklanması

Gaitanın koklanması

İdrarın koklanması

Genital bölgenin koklanması, yalanması ve ısırılması

İtişmek

Çene güreşi

Partnere sürtünmek

Partneri dürtmek

Partner çevresinde dolanmak

• Ön patiyi kaldırmak

• Burun itişi

• Aktif boyun eğme

Sosyal-Pozitif Davranışa Ait Unsurlar

(22)

Teşekkürler

Referanslar

Benzer Belgeler

Hangi torbalar- dan say›lar› seçersek seçelim, toplam 10 tane say› seçece¤imiz için bu say›lar›n toplam› çift bir say› olacakt›r. Gö- rüldü¤ü gibi ç›kan fark

Vücut gelifltirme yaln›zca, herkesin kendi kapasitesini gelifltirmesi için yap›lan, yaflam kalitesini art›r›c› ve yap›lmas› oldukça kolay bir spor.. Vücut

Kan hücreleri için du- rum çok farklı, bu hücreler koruyucu çözeltiler için- de yaklaşık 6 hafta kadar işlevsel olarak saklanabili- yor.. Ne yazık ki damar sistemi

Omurgaya mümkün oldu¤u kadar az yüklenilmesini sa¤lamak ve böyle- ce s›rt a¤r›lar›n› ve çeflitli sakatl›klar› önlemek için, öncelikle bireylere çe-

• Standart modele göre 10.000-15.000 yıl önce yerleşik hayata geçen ve ve tarımla uğraşmaya başlayan insanlar bazı hayvanların gıda, giyim gibi amaçlar için

■ Ayak parmakları ileride ve ağırlık ■ Ayak parmakları içe veya dışa doğru, ayakların dış kenarında ağırlık ayakların iç kenarındadır...  Vücut mekaniğine

 Endis hesaplamasında maksimum uzunluk kullanıldığında siyahlarda 12, beyaz ve sarılarda 14,5 olarak ortalama değer verir..  1- Robusticity (Kuvvet) endisi: 100 X

Genital operculum: Dördüncü çift coxa’ya yakın ve birinci mesosomal segmentin (Genital segment) ventral yüzeyinde sternum ile pectenler arasında akreplerin üreme organlarını

Nematod vücudunun iki yanında kütikula üzerinde, vücut boyunca uzanan lateral alan birbirine paralel çizgiler içerir.. Nematod vücudu, anterior bölge hariç (radial simetrili

• Standart modele göre 10.000-15.000 yıl önce yerleşik hayata geçen ve ve tarımla uğraşmaya başlayan insanlar bazı hayvanların gıda, giyim gibi amaçlar için

Hızlı büyüme (puberty) kız cocuklarıda 9-10 yaş erkek coçuklarında ise 11-13 yaş aralığında görülür.. Genetik, beslenme, genel sağlık ve sosyo ekonomik duruma

• Kişinin ölçüm sırasında uzun çıkmak için fazla nefes alarak göğsünü şişirmesinin boyunun kısa ölçülmesine neden olacağı söylenmelidir.... Sırtı

Yüksek bel çevresi, kişi normal vücut ağırlığına sahip olsa da risk yaratan bir durumdur.... VK – Bel-Kalça

Vücudun günlük 8 gr'dan daha fazla yağ ihtiyacı olmadığı için yağ oranı ve yağ asiti yüksek olan gıdalardan kaçınılmalıdır...

Kediler ayrıca vücutlarının tamamında, baş, alın, yanak, çene ve dudak kenarlarında, kuyruk kökü, kuyruk boyunca ve!. ayaklarında koku

Kulaklar ne kadar dikse atın keyfi o kadar yerinde, ne kadar boyna doğru eğikse o kadar agresiftir.. Kulağın genel duruş şekli hafif öne ve dışarıya

Bir çok keçi ırkında kuyruk yukarıda, sırt düz ve kulaklar hafifçe aşağı sarkmıştır.. Keçi mutluysa veya yem yiyorsa kuyruk yukarıda veya horizontal

1) Uygun ortam sağlandığında, animasyonda karaktere uygun yüz boyama tekniklerini ,karakterin özelliklerine uygun yüz boyama çalışmalarında dikkat edilecek noktaları tespit

 İki elinizi kaşın ortasına koyarak, kaş üzerinden kaş sonuna doğru sıvazlayınız ve gözaltından göz pınarına sıvazlayarak geliniz.  Göz pınarına yüzük

Ücret hakkının ka- zanılması için simsarın ya sözleşmenin kurulması imkânını yaratması ya da aracılık faaliyeti yürütmesi ve bunun sonucunda taraflar

Vücut sıcaklığının rektal yoldan alındığı belirtilerek alınan sonuç gerekli belgelere kaydedilir (vaka kayıt formu, hasta gözlem kâğıdı).. Sonuç, uygunsa hasta

etkin ısı kaybı deri yoluyla oluşan evoporasyondur-terleme.. • Bu yolla 1 litre su ile 580

• Body language, the power is in the palm of your hands | Allan Pease | TEDxMacquarieUniversity • Aşkım Kapışmak: Beden dili duyguları saklamaz. • Founders