T. C. EMEKLİ SANDIĞI MAÇKA OTELÎ PROJE YARIŞMASINDA DİSKALİFİYE EDİLEN PROJELERDEN BİRİ

Tam metin

(1)

Perspektif

T. C. E M E K L İ S A N D I Ğ I

M A Ç K A O T E L Î P R O J E Y A R I Ş M A S I N D A

D İ S K A L İ F İ Y E E D İ L E N P R O J E L E R D E N B İ R İ

T. Emekli Sandığının Maçka oteli proje yarışmasına katılanlardan Dr. Mimar BA-RAN ÇAGA'nın projesi planşlarda renk kullandığı için diğer bazt projelerle diska-lifiye edilmiştir. Ayrıca Dr. Baran'a üç İtal-yan mimar arkadaşı yardımcı olmuştur. Bu projeyi yayınlamaktayız.

İKİNCİ BODRUM KATÎ

1 — Rampalar 2 — Servis avlusu A — Çamaşırhane

3 — İdareci bürosu 4 — Kirli çamaşır 5 — Yıkama sikli 6 — Kurutma 7 — Ütüleme 8 — Personel üniformaları 9 — Temiz ça-maşır 10 — Kuru temizleme 11 — W.C. B — Garaj

12 — Parking 13 — Yıkama 14 — W.C. 15 — Müşteri asansörü

C — Servisler

16 — Servis asansörü 17 — Servis merdi-veni 18 — Bidonların yıkanması 19 — Çöp-lerin refrijerasyonu 20 — İdrofor 21 Elek-trik santralı 22 — Kazan dairesi 23 — Ba-kım ve tamir atölyesi 24 — Kanalizasyon toplama kuyusu 25 — Kanalizasyon pom-pası

Dr. Mimar BARAN ÇAĞA Yardımcıları:

Dr. Mimar GİUSEPPE GAMBİRASİO Jr Dr. Mimar SİMONA GANASSI

Dr. Mimar LUİGİ PAOLO BELLOCCHİO

T E K N İ K RAPOR bliyük bir anfiteatr üzerinde bulunuyor. Arkada, Emlâk Caddesi yönünde bü-ÇEVRENİN ŞEHİRCİLİK D U R U M U : tün hareketi ile şehir , önde ise güneş dolu

Yarışma konusu olan otelin arsası, bir manzara bulunuyor.

G'.iney ve Güney-batıya açılan ve denize Bu iki durum projenin doğuşunda kadar serbestçe uzayan yeşil vadi sırtlarında önemli rol oynadı. Odaların mümkün olduğu iç içe geçmiş halkaların meydana getirdiği kadar çoğunu Eytam Caddesi üzerine

(2)

koy-GİRİŞ KATI

1 - 3 - 5 inci katlar nlânı ve 3 üncü kcj personel bloku

a -— İki kişilik tek yataklı oda b — Normal oda c -— Stüdyo oda d — Normal oda (ikin-ci şık) e — Dııplex daire (gündüz kısmı) 1 —• Dikey bağlantılar bloku ve kat ser-visleri 2 — Özel restoran salonları 3 — Memur yemekhanesi 4 — Personel müdürü 5 — Sendika temsilcileri 6 — Konferans salonu

1 — Esas giriş 2 — Garaj rampaları 3 —• Giriş 4 — N i g h t - C l u b girişi 5 Night- CUıb dam örtüsü

A —

6 — Hol 7 — Resepsiyon 8 — Bürolar 9 _ Servisler 10 — Salon 11 — Snack-Bar pastahane 12 — Bar 13 — Dükkânlar ga-lerisi

a) Erkek ve kadın berberi b) Çiçekçi

c) Seyahat acentesi d) Kiralık dükkân B —

14 — Restoran girişi 15 — Restoran 16 — Monşarj 17 — Kiler 18 — Soğuk mutfak 19 — Mutfak 20 — Ofis ve kahve ocağı 21 — Dikey bağlantılar 22 — Night-Club merdiveni.

2 - 4 - 6 ııcı katlar planı ve 4 üncü kat personel bloku

a — İki kişilik tek yataklı oda b — Normal oda c — Stüdyo oda d — Normal oda (ikin-ci şık) e — Duplex daire (ikin(ikin-ci kısım)

1 — Dikey bağlantılar bloku ve kat servis-leri 2 — Personel yemekhanesi 3 — Ofis 4 — Müdür dairesi

BİRİNCİ BODRUM KATI

1 — Havalandırma aralığı 2 — Rampalar 3 — Servis avlusu

A — Mal kabulü

4 —- Kabul 5 — Kontrol 6 — Tesellüm memuru 7 — Servis

B — Frigorifik anbar

8 — Ön dolap 9 — Peynir ve yağlar 10 — Sebzeler II — Balıklar 12 — İçkiler 13 — Deep Freeze 14 — Diğer mallar

C — Personel servisleri

15 — Personel girişi 16 — Kontrol 17 — Revir 18 — Doktor 19 — Servisler 20 — Kadın soyunma odaları 21 — Kadınlar için duş'ar 22 — Kadın W.C. 23 — Erkek so-yunma odaları 24 — Lavabolar 25 — Pi-sııarlar 2<> — Erkek W.C.

\

I

I

/

1 : 1000 KAT 2 r r & h - G S r ı

(3)

Cepheler ve kesit

mayı ve, şehirle en iyi şekilde ilgi sağlayan Emlâk Caddesi üzerine de otelin girişini yerleştirmeyi uygun bulduk.

Yalnız, odaların fazla güneşlenmesi, girişte caddenin yüksek kotu ve fazla eğimi iyi bir hal tarzı için büyük zorluklar do-ğurdu.

Takdim edilen projeden görüldüğü gibi, yukarıda alınan kararlardan vazgeçmektense, zorluklar uygun hal çareleri ile yenildi.

Göz önünde bulundurduğumuz diğer önemli çevre problemi de mevcut binaların

mimarî karakterleri oldu. Her ne kadar bu binalarda bir stil birliğine rastlanmamakta ise de, cephelerinde kat döşemelerinin be-lirtilmiş olması ve açık veya kapalı veya çıkma balkonların meydana getirdiği titre-şen bir satıh görülmektedir.

Bundan doğan yataylığı binaların ensiz cepheleri karşılayamıyor.

Bütün bunlar göz önüne alınarak kat-lar belirtilmiş ve binanın fazla uzun cep-hesi Eytam Caddesi üzerinde derin bir

ya-rıkla bölünmüştür. İstediğimiz, mevcut bina-ları taklit değil, fakat bunlara uygun bir şekilde çevreye girmektir.

YATAK ODALARI VE BİRLEŞMELERİ (İÇ MİMARÎ) :

Odaların yerleri, yönleri, Emlâk Cad-desi üzerinde eğilmeleri, duplex daireler... Bütün bunlar objektif sebeplerle verilmiş ka-rarlar.

Şimdi de projenin gelişmesinde önder-lik eden sübjektif kararları inceleyelim. Bunlar iki sınıf halinde incelenebilir:

a) Eytam Caddesi üzerine mümkün ol-duğu kadar fazla oda koymak ve buna

kar-şılık arka bahçeye hiç oda baktırmamak. Ayrıca, bünyenin maximum «flexibilite» sini sağlamak için oda tiplerini her katta karı-şık odalara dağıtmak.

b) Diğer düşünceler odaların karak-terleri hakkında ki bunları da sözle anlat-mak kolay değil. Yalnız, bir yatak odasının şekli ile, çeşitli hacımlarının birleştirilmesi ile, mobilyası ile, tabiî ve sun'î aydınlatması ile bir «privacy» havası olması ve geçici müşteri tarafından benimsenmesinin sağ-lanmasının gerektiğinde şüphe yoktur.

Uyumak, giyinmek, soyunmak, okumak, yazmak gibi çeşitli fonksiyonların (tek oda içinde kolay değilse de) gerektirdiği hacım-ların karakterini belirtmek ve bu bacımlara

(4)

İ V '

m

i

t

w

m

W

: s / /

il

i «

Yatak odalarından

(Oda Plânı (C - D tipi) Mermer döşeme 8 — Mcquette 9 — «Cur-tain wall» doğrama 10 — Gömme raflar 1 — Seramik levha kaplı taşıyıcı betonarme 11 — Askılar 12 — Dolap 13 — Porte Ba-dıvar 2 — Odaların birleşmesi 3 — Tesisat gage 14 — Tııalet 15 — Yazı masası 16 — kontrolü 4 — Kontrol deliği 5 — Aspiras- Kahvaltı masası 17 — Divan yatak 18 — yon 6 — Dikey eksantrik doğrama 7 — Radyo 19 — Telefon 20 — Radyatör.

uygun aydınlatma sağlamak için gerekeni yaptık.

Gayemiz, müşterinin otel odasında sı-nırlanmasını ve iğretilik hissine kapılmasını önlemektir.

Projenin koordinasyonu için Eytam Caddesi yönünde kare bir modül ağı alındı. Tam modül 110 cm, yarım modül ise 55 cm. dir. Modülasyon inşaatta ekonomi ve «fizibilite» sağlamak için ilk adım oldu.

Ayrıca: İki kişilik tek yataklı ve stüdyo odaların aynı boyutta olması, iki yataklı nor-mal odalarda iki şık oluşu, ve bütün odala-rın birbiri ile birleşme imkânı bulunuşu ile bünyeye istenebilecek en büyük esneklik sağlandı.

odaları edildi.

20 paftalarda görüleceği gibi yatak en ince noktalarına kadar etüd

Çeşitli iç hacımların farklandırılması şu şekilde elde edildi:

a) Gardrcp banyo ile yatak kısmı ara-sında bölme olarak küçük bir koridor mey-dana getiriyor ki buradan bitişik odaya ge-çilebiliyor.

b) Gardrobun durumu sayesinde giriş holünden yatak kısmı gizlenmiş oluyor.

c) Oturma köşesi pencere önündedir ve en ufak detayına kadar incelenmiştir.

d) Yatak köşesininss (eski «alcove» içindeki yataklarda olduğu gibi) «privacy» sinin sağlanabilmesi için 25 cm yüksekli-ğinde bir platform üzerine yerleştirilmesini uygun bulduk. Aynı yerde tavan da 25 cm inmektedir. Kat yüksekliğini 305 cm ye çı-kararak, yatak köşesindeki alçalma dışında, 285 cm net yükseklik elde edildi.

Pencerelerin çıkma ve gerilemeleri, «toilette» masası için prefabrike niş, banyo duvarının eğilmesi gibi bütün detaylar bunun neticesidir.

Burada açıklamamız gereken önemli bir nokta da, İmar Talimatnamesi bakımın-dan kat yüksekliğinin döşeme dahil 305 cm ve net 285 cm olarak kabulünün gerektiği-dir. Herhangi bir hacımda bir kısım mobil-yanın platform üzerine yerleştirilmesi nor-mal olduğundan kat yüksekliğini platform üzerinden ölçmek bir odanın tavan yüksek-liğini masaların üzerinden ölçmek gibi pa-radoksal bir davranış olacağından şüphe yoktur.

İki odanın enine kesitlerini incelerken bunların iç içe geçebilecekleri keşfedildi. Böylece, yalnız 16.80 m yükseklikte 6 kat oda elde edildi.

Bu sayede Eytam Caddesi üzerine müm-kün olduğu kadar çok oda koymak imkânı da sağlandı.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :