DİŞ ÇEKİM DİŞ ÇEKİM ENDİKASYONLARI ENDİKASYONLARI

14  Download (0)

Tam metin

(1)

DİŞ ÇEKİM DİŞ ÇEKİM

ENDİKASYONLARI ENDİKASYONLARI

Prof.Dr.Mine Cambazoğlu Prof.Dr.Mine Cambazoğlu

(2)

1. 1. Patolojik endikasyonlar Patolojik endikasyonlar

2. 2. Ortodontik endikasyonlar Ortodontik endikasyonlar

3. 3. Protetik endikasyonlar Protetik endikasyonlar . .

4 4 . . P P sikolojik sikolojik yada yada sosyo- sosyo- ekonomik endikasyonlar

ekonomik endikasyonlar

(3)

1.Konservatif ve restoratif olarak tedavi 1.Konservatif ve restoratif olarak tedavi

yapılamayacak dişler yapılamayacak dişler

2.Devital veya kanal tedavisinin endike 2.Devital veya kanal tedavisinin endike

olmadığı akut veya kronik pulpitisli dişler olmadığı akut veya kronik pulpitisli dişler

3.Apikal rezeksiyona cevap vermeyen dişler 3.Apikal rezeksiyona cevap vermeyen dişler

4.Periodontal tedaviye cevap vermeyen 4.Periodontal tedaviye cevap vermeyen

dişler.Aşırı kemik desteği kaybı olan dişler.

dişler.Aşırı kemik desteği kaybı olan dişler.

5.Fonksiyonu olmayan kökler 5.Fonksiyonu olmayan kökler

6.Ortodontik gerekçelerle çekilen dişler 6.Ortodontik gerekçelerle çekilen dişler

7.Protetik nedenlerle çekilen dişler 7.Protetik nedenlerle çekilen dişler

(4)

8.Persiste süt dişleri,altında daimi diş yoksa 8.Persiste süt dişleri,altında daimi diş yoksa bırakılabilir.

bırakılabilir.

9.Üçünçü molar dişlerin gömülü kalmasına mani 9.Üçünçü molar dişlerin gömülü kalmasına mani olmak için, çürük , periapikal lezyonlu veya ark dışı olmak için, çürük , periapikal lezyonlu veya ark dışı olan alt çene 2. veya 1. molarların çekilmesi

olan alt çene 2. veya 1. molarların çekilmesi

10.Travmayla yaralanmış olup konservatif, cerrahi, 10.Travmayla yaralanmış olup konservatif, cerrahi, protetik olarak tedavisi mümkün olmayan dişler protetik olarak tedavisi mümkün olmayan dişler Sert gıdaları ısırırken veya yerken özellikle geniş Sert gıdaları ısırırken veya yerken özellikle geniş dolgulu dişler ya da servikal erozyonla zayıflamış dolgulu dişler ya da servikal erozyonla zayıflamış dişler kırılabilir.

dişler kırılabilir.

Çene kırıklarına neden olan travmalar sonucu Çene kırıklarına neden olan travmalar sonucu dişler direkt veya in direkt olarak da kırılabilir.

dişler direkt veya in direkt olarak da kırılabilir.

Kırık hattında kalan lükse veya enfeksiyona sebep Kırık hattında kalan lükse veya enfeksiyona sebep olabilecek dişlerle travma sonucu fraktür hattı olabilecek dişlerle travma sonucu fraktür hattı apeksin 1/3 yukarısında olan dişler .

apeksin 1/3 yukarısında olan dişler .

11.Sürnümere veya ark dışı olan dişler 11.Sürnümere veya ark dışı olan dişler

(5)

12. Maksiller sinüs enfeksiyonuna sebep 12. Maksiller sinüs enfeksiyonuna sebep olabilecek ,sinüsle ilişkili dişler

olabilecek ,sinüsle ilişkili dişler

i.i. 13.Tümör ve kist içinde bulunan veya bu 13.Tümör ve kist içinde bulunan veya bu yapılarla komşuluğu olan dişler

yapılarla komşuluğu olan dişler

14.Işın tedavisi alacak hastalarda tedavi öncesi 14.Işın tedavisi alacak hastalarda tedavi öncesi ağız bakımı yapılmalı, şüpheli ağız bakımı yapılmalı, şüpheli dişler( çürük,periodontal vs..) temizlenmeli ve dişler( çürük,periodontal vs..) temizlenmeli ve

çekilmelidir.

çekilmelidir.

15.Estetik amaçla15.Estetik amaçla

(6)

16. 16. Fokal enfeksiyona sebep olabilecek dişler : Fokal enfeksiyona sebep olabilecek dişler : Vücudun Vücudun bir yerinde gizli ikinci derecede kalan bir takım odaklar bir yerinde gizli ikinci derecede kalan bir takım odaklar

bağlı olarak ,aralıklarla veya vücut direncinin zayıf olduğu bağlı olarak ,aralıklarla veya vücut direncinin zayıf olduğu durumlarda, bu odaktan etrafa bakteri ve toksin saçılması durumlarda, bu odaktan etrafa bakteri ve toksin saçılması

durumuna‘FOKAL ENFEKSİYON’ denir.

durumuna‘FOKAL ENFEKSİYON’ denir.

Fokal Fokal enfeksiyon enfeksiyon hastalıkları hastalıkları endokardit, endokardit, romatizma(eklem, kalp), böbrek hastalıkları,Behçet romatizma(eklem, kalp), böbrek hastalıkları,Behçet

hastalığı, ürtiker,kronik ateş vs…

hastalığı, ürtiker,kronik ateş vs…

Fokal enfeksiyon hastalarında çekim öncesi mutlak Fokal enfeksiyon hastalarında çekim öncesi mutlak antibiyotik baskısı altına alınmalıdır. Nedeni, çekim antibiyotik baskısı altına alınmalıdır. Nedeni, çekim

yapılırken ortaya çıkacak olan

yapılırken ortaya çıkacak olan bakteriyemibakteriyemi tablosunu tablosunu engellemektir.

engellemektir.

(7)

Diş çekimi sonrası Hekimin YapacaklarıDiş çekimi sonrası Hekimin Yapacakları

1.Alveoldeki sivri kemik parçaları, kırık diş, kemik parçaları 1.Alveoldeki sivri kemik parçaları, kırık diş, kemik parçaları

düzeltilmeli ve alveol temizlenmelidir.

düzeltilmeli ve alveol temizlenmelidir.

2.Yumuşak dokuda aşırı travmatize olmuş 2.Yumuşak dokuda aşırı travmatize olmuş dokularla,granülom, kist ve tüm iltihabi dokular dokularla,granülom, kist ve tüm iltihabi dokular

uzaklaştırılmalıdır.

uzaklaştırılmalıdır.

3.Bukkal Kompres işlemi yapılmalıdır.

3.Bukkal Kompres işlemi yapılmalıdır.

4.Seri çekimlerde stür atılabilir.

4.Seri çekimlerde stür atılabilir.

5.Alveolün kanlanması kontrol edilmeli ve sağlanmalıdır.

5.Alveolün kanlanması kontrol edilmeli ve sağlanmalıdır.

6.Kanama kontrolü yapılmalıdır.

6.Kanama kontrolü yapılmalıdır.

7.Yapılan işlem travmatik ise postoperatif öneriler ve takip 7.Yapılan işlem travmatik ise postoperatif öneriler ve takip yapılır(Antibiyotik,analjezik,antienflamatuar,buz kompresi yapılır(Antibiyotik,analjezik,antienflamatuar,buz kompresi

,gargara uygulaması vs) ,gargara uygulaması vs)

(8)

Çekim Sonrası Hastaya Önerilecekler ve Çekim Sonrası Hastaya Önerilecekler ve

Hastanın Dikkat Edecekleri Hastanın Dikkat Edecekleri

Tampon 15-20 dakika tutulacakTampon 15-20 dakika tutulacak

Anestezi geçene kadar gıda ve sıvı alınımına Anestezi geçene kadar gıda ve sıvı alınımına geçilmemesi

geçilmemesi

İyileşme döneminde yumuşak ve sıvı gıdalar İyileşme döneminde yumuşak ve sıvı gıdalar alınması,çekim yerinin travmatize edilmemesi alınması,çekim yerinin travmatize edilmemesi

İlk 24 saat çok sıcak ve soğuk katı gıdalar İlk 24 saat çok sıcak ve soğuk katı gıdalar değil ılık ve yumuşak gıdaların alınması değil ılık ve yumuşak gıdaların alınması

(9)

İlk 24 saat kesinlikle sigara içilmemesi, İlk 24 saat kesinlikle sigara içilmemesi, vakumlama yaratacak davranışların

vakumlama yaratacak davranışların yapılmaması,alkol alınmaması.

yapılmaması,alkol alınmaması.

İlk 24 saat çok sık tükürmemesi ve çalkalama İlk 24 saat çok sık tükürmemesi ve çalkalama yapmaması

yapmaması

Çekim yerini kurcalamaması,temiz bakılmasıÇekim yerini kurcalamaması,temiz bakılması

Kanama olursa hekimini görmesiKanama olursa hekimini görmesi

Çekimden 48 saat sonra gargara yapmasıÇekimden 48 saat sonra gargara yapması

Reçetenin tarif edildiği şekilde kullanılmasıReçetenin tarif edildiği şekilde kullanılması

(10)

DİŞ ÇEKİM DİŞ ÇEKİM

KONTRENDİKASYONLARI

KONTRENDİKASYONLARI

(11)

Kesin bir çekim kontrendikasyonu olmamakla birlikte , bazı Kesin bir çekim kontrendikasyonu olmamakla birlikte , bazı durumlarda önce organizmanın korunması sağlandıktan ve durumlarda önce organizmanın korunması sağlandıktan ve

gerekli tedbirler alındıktan sonra çekim yapılması gerekir.

gerekli tedbirler alındıktan sonra çekim yapılması gerekir.

1.Akut iltihaplar:

1.Akut iltihaplar: Akut iltihaplar genellikle doku dirençinin Akut iltihaplar genellikle doku dirençinin düşük olduğu ve etken virulansın yüksek olduğu durumlarda düşük olduğu ve etken virulansın yüksek olduğu durumlarda

görülür.

görülür.

Diş çekimi sırasında da, dokuya yapılan az veya çok travmalar Diş çekimi sırasında da, dokuya yapılan az veya çok travmalar doku dirençinin azalmasına neden olur ve dolayısıyla diş doku dirençinin azalmasına neden olur ve dolayısıyla diş çekimi ile doku dirençinin azalması akut iltihabın çok daha çekimi ile doku dirençinin azalması akut iltihabın çok daha

kolaylıkla yayılmasına neden olur.

kolaylıkla yayılmasına neden olur.

Ayrıca akut iltihaplı bölgelere lokal anestezi yapılmasıda Ayrıca akut iltihaplı bölgelere lokal anestezi yapılmasıda

kontrendikedir. Anestezi asit ortamdan dolayı tutmaz.

kontrendikedir. Anestezi asit ortamdan dolayı tutmaz.

Onun için akut dental enfeksiyonlarda, akut gingivitis ve Onun için akut dental enfeksiyonlarda, akut gingivitis ve stomatitislerde, akut enfeksiyöz hastalıklarda akut devre stomatitislerde, akut enfeksiyöz hastalıklarda akut devre atlatılmadan çekim yapılamaz. Akut durumun kronik hale atlatılmadan çekim yapılamaz. Akut durumun kronik hale

geçmesi uygun antibiyotiğin kullanılmasıyla olur.

geçmesi uygun antibiyotiğin kullanılmasıyla olur.

(12)

2.Yara iyileşmesinin geç olduğu 2.Yara iyileşmesinin geç olduğu hastalıklar:

hastalıklar:

a. Diabetli hastalar. a. Diabetli hastalar.

b. Kortizon kullanan hastalarb. Kortizon kullanan hastalar 3. Hamilelerde 3. Hamilelerde

4. Menstruasyon zamanında 4. Menstruasyon zamanında

5.5. Kardiyovasküler sistem hastalıklarındaKardiyovasküler sistem hastalıklarında

6.Antikoagülan yani kanı sulandıran ilaç 6.Antikoagülan yani kanı sulandıran ilaç kullanan hastalar

kullanan hastalar

7.Hipertansiyonlu hastalar.7.Hipertansiyonlu hastalar.

8.Kanın pıhtılaşma ya da kanama 8.Kanın pıhtılaşma ya da kanama zamanlarının yüksek olduğu vakalarda zamanlarının yüksek olduğu vakalarda

çekim sakıncalıdır. Konsültasyon istenir.

çekim sakıncalıdır. Konsültasyon istenir.

9.Tiroid rahatsızlığı olan hastalar.9.Tiroid rahatsızlığı olan hastalar.

(13)

10.Radyoterapi gören hastalar:

10.Radyoterapi gören hastalar: Özellikle malign tümörlerde uygulanan Özellikle malign tümörlerde uygulanan radyoterapi dokularının direncinin zayıflamasına ve nefeksiyonun radyoterapi dokularının direncinin zayıflamasına ve nefeksiyonun kolayca yayılmasın neden olacağı için öncesinde çekimleri kolayca yayılmasın neden olacağı için öncesinde çekimleri yapılmalıdır. Buna riayet edilmese

yapılmalıdır. Buna riayet edilmese osteo-radyo-nekrozosteo-radyo-nekroz meydana meydana gelir. Işın tedavisi alınırken diş çekimi gerekirse yüksek doz gelir. Işın tedavisi alınırken diş çekimi gerekirse yüksek doz antibiyotik baskısı altında atravmatik bir çekim yapılmalıdır.

antibiyotik baskısı altında atravmatik bir çekim yapılmalıdır.

Radyasyon kemikteki sellüler aktiviteyi durdurur ve dolayısıyla Radyasyon kemikteki sellüler aktiviteyi durdurur ve dolayısıyla beslenmeye mani olur, yaranın iyileşmesini ve immüniteyi bozduğu beslenmeye mani olur, yaranın iyileşmesini ve immüniteyi bozduğu için enfeksiyonun daha çabuk yayılmasına neden olur.

için enfeksiyonun daha çabuk yayılmasına neden olur.

11-Bisfosfonat kullanan hastalar 11-Bisfosfonat kullanan hastalar

(14)

12. Kötü huylu tümörlerde çekim kontrendikedir, çabuk yayılmasına neden olur, bilmeyerek çekim yapılırsa çekim bölgesinden doku fırlar.

13. Diğer hastalıklar:

- Akciğer tüberkülozunda: Basiller çekim boşluğuna girerek kemik tbc’

u yaparlar

-Paget hastalığında :Kök anormal ve hipersementozludur.

-Mermer kemik hastalığında: Kemiğin beslenmesinin az olmasından.

-Anemilerde: Beslenmesi ve iyileşmesi gecikir.

-Nevroz ve psikoz hallerinde: Vazomotor stabilite vardır.

-İhtiyarlıkta/ Yaşlılıkta: İyileşme gençlere göre az olur, kemik elastikiyetini kaybetmiştir. Hipersementoz veya ankiloz olur.

Şekil

Updating...

Referanslar

Benzer konular :