Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla

Download (0)

Full text

(1)

Sa ğlık İle İlgili Konular: 11. Çörek Otu

Rahman ve Rahim Olan Allah’ ın Adıyla

Çörek Otu

Değerli Kardeşlerim!

Kur’an-ı Kerîm’in mucizevi yönlerinden biri, bilimsel araştırmaların önüne geçmesidir.

Sahih Buharî’de Ebû Hureyre (r.a)’den rivayet edilen bir hadiste Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmaktadır:

((ُماّسلا َو َماّسلا ّاِإ ٍءاَد ِّلُك ْنِم ًءاَفِش اَهيِف ّنِإَف ِءاَد ْوّسلا ِةّبَحْلا ِهِذَهِب ْمُكْيَلَع)) [ةريره يبأ نع هيلع قفتم]

“Şu çörek otunu kullanmaya devam edin, çünkü onda ölümden başka her hastalığa şifa vardır”

(2)

Bu, sahih bir hadistir. Nebî (s.a.v) kendi arzusuna göre konuşmaz. O’nun sözleri kendisine vahyolunan bir vahiydir. Önceki âlimler bunu nasıl açıkladılar? Fethu’l bârî’de

“bütün hastalıklara şifadır” hakkında şöyle denmiştir: “Çörek otu her hastalığa şifadır sözü kendisiyle hususun kastedildiği umum ifadelerdendir. Yani, çörek otunun bütün hastalıklara şifa olması makul bir şey değildir. Bal bile bu dereceye ulaşamamıştır.

Allah (c.c.) bal için Kur’an’da “onda insanlar için bir şifa vardır” buyurmuştur. Şifâ

(3)

şifa vardır”

Çörek Otu Hastal ıklara Nasıl Şifa Olur?

Fethı’l-bâri’de İbn Hacer şöyle der: “Bütün hastalıklara şifadır” sözü kendisiyle hususun kastedildiği umum ifadelerdendir. Yani “bazı hastalıklara şifadır” anlamındadır.”

İbn Arabî de şöyle der: “Bal, çörek otuna nazaran bütün hastalıklara şifa olmaya daha yakındır. Çünkü Kur’an’da bal için “Onda insanlara şifa vardır” buyrulmaktadır.

Şaşılacak bir şey ki tıp bilginlerinden dünyanın en iyi üniversitelerinde okuyan ya da çalışan iki büyük bilim adamı, çörek otunda insanın bağışıklık sistemini güçlendiren bir şey buldular.

Bağışıklık sisteminin bütün hastalıklarla ilgisi vardır. Özellikle de mikrobik ve kanser hastalıklarıyla. Bağışıklık sistemi ne derece kuvvetli ise, insan, kaynağı mikrobik ve bağışıklık sistemi ile alakalı olan hastalıklarla mücadele etmede o derece kuvvetli olur.

(4)

Bu iki doktor, çörek otu ile ilgili laboratuvar çalışmalarında şu sonuca ulaştılar: "dört hafta boyunca günde iki kere bir gram çörek otu kullanımı, lenf hücrelerinin aktivitesini

%55 oranında artıyor.

Lenf hücrelerinin içinde hücre zehirlenmesine karşı olan yapay hücreler vardır.

Antibiyotik serum görevi görür. Dört hafta boyunca günde iki kere bir gram çörek otu yiyen kişi, mikroplara karşı silah ve antibiyotik görevi gören lenf hücrelerinin aktivitesini

(5)

%55 oranında artırır. Mikropları öldürmekle mükellef olan savaşçı hücreler ise, söylediğimiz miktarda çörek otu yendiğinde, aktivitesini %74 oranında artırır.

İşte bu yüzden Nebî (s.a.v) kendi arzusuna göre konuşmaz. Onun konuştukları kendisine vahy olunan bir vahiydir. Ben her ne zaman Rasulullah’dan bir hadis duysam onun Allah’dan olan hak söz olduğunu bilirim.

Alemlerin Rabbi Olan Allah’a Hamdolsun

Figure

Updating...

References

Related subjects :