• Sonuç bulunamadı

Bilgisayar Destekli İlaç Tasarımı

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Bilgisayar Destekli İlaç Tasarımı"

Copied!
10
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)
(2)

ŞANSESERİ BİYOLOJİK ETKİ TARAMA KİMYASAL ÇEŞİTLEME MEKANİSTİK TASARIM

Hastalık Etmenin Tanımı

Efektör Hedef

Tanımı Tanımı

Bilgisayar Destekli İlaç Tasarımı

Teorik İlaç Etken Madde Tasarımı

Sentezi

YENİ İLAÇ ETKEN MADDESİ

Biyolojik Etkinin Gözlenmesi

(3)

Önceden tanımlanmış yapı-aktivite ilişkilerinden

yararlanarak, farmakolojik aktivitesi öngörülebilen

potansiyel ilaç moleküllerinin tasarlanmasıdır.

Yeni ilaç molekülleri geliştirmenin amacı;

- var olanlardan daha güçlü,

- daha az toksik ve

- yan etkileri en aza indirilmiş,

yararlı terapötik bileşikler geliştirmektir.

(4)

Yeni bir ilaç etken maddesi geliştirme;

- pahalı, - zahmetli

- uzun bir süreç

Onbine yakın bileşikten sadece bir tanesi ilaç olarak kullanıma girebilmektedir..

(5)

Bilgisayar Destekli İlaç Etken Madde Tasarımının Amaçları

Önder Bileşik Geliştirme, Belirleme (Lead Identification)

İstenilen terapötik kategoride güçlü biyolojik etki gösterebilecek yeni bileşiklerin tasarımı ve tanımlanması

İdeal Önder Bileşiğe Ulaşma (Lead Optimization)

Önder bileşiğin istenilen özelliklerinin artırılması, istenmeyen özelliklerinin azaltılması

(6)

BİLGİSAYAR DESTEKLİ İLAÇ TASARIMI (CADD) ZAMAN EMEK PARA

KAZANÇ

Bilgisayar ve İnformasyon Teknolojileri

(7)

Hastalıkla ilgili etmenin ve/veya hastalık-hedef-efektör üçgenindeki ilişkilerle ilgili bilgilerin araştırılıp, tanımlanarak açıklığa kavuşturulması ve elde edilen bu verilerin yeni ilaç etken maddesi bileşiklerin tasarım çalışmalarında kullanılması esasına dayanır.,

 Biyolojik yolak bilinmelidir.

 Tüm çalışmalar moleküler düzeyde gerçekleştirilir.

(8)

 Hastalık etmeni, sebepleri ve organizmayı nasıl etkilediği ile ilgili gerekli bilgi birikiminin sağlanması.

 Problemin çözümü için yaklaşım geliştirilmesi (hedefin veya hastalık hedef-efektör üçgeninde yer alan bilgilerin araştırılması).

 Etki göstermeye aday öncü moleküler yapların belirlenmesi ve geliştirilmesi.

 Belirlenen bu moleküler yapıların sentezlenmesi ve biyolojik aktivitelerinin gözlenmesi.

 Etkisi tanımlanan bu bileşiklerin yapı-etki ilişkilerinin analizlenerek, uygun ve yeterli aktivite gösterecek yeni önder moleküler yapı ve/veya yapıların tasarlanması.

 Yeni tasarlanan moleküllerin sentezlenmesi ve biyolojik aktivitelerinin gözlenmesi, teorik bazda varılan çözümlemenin in vitro ve in vivo deney sonuçları ile kanıtlanması

(9)

Bilgisayar Destekli İlaç Etken Madde Tasarımı

Farmakokinetik Faz

Farmakodinamik Faz

Rasyonel İlaç Tasarım Yöntemi

(10)

• 1960’larda ... 1970’lerde … Kantitatif Yapı-Etki İlişkileri (QSAR)

İdeal önder bileşiğe ulaşmaya (lead optimization) odaklanma

• 1980’lerde … Moleküler Modelleme (Molecular Modeling)

Önder bileşik belirlenmesine (lead identification) odaklanma

• 1990’larda … 3 Boyutlu Tarama, Molekül Yapısı Hedefli Tasarım (3D Searching, structure-based design)

Önder bileşik belirlenmesine (lead identification) odaklanma

• 1990’ların sonunda... Kombinatoryal Kimya (Combinatorial Chemistry), HTS (High troughout Screening)

Çoklu önder bileşiklerin belirlenmesine odaklanma

• 2000’li yıllarda... Görsel HTS, ADME/Toksisite

Aday Bileşiklerin Değerlendirilmesi (candidate evaluation)

Referanslar

Benzer Belgeler

“Susa akropolunde bulunan yüksek tapınak, Susa ovasının büyük tanrısı İnshusinak‟a adanmıştır. İnshushinak tapınağının yapımına Kutir-Nahurite

Prelüdlerin ikinci defterinde, Debussy’nin, kendi kazandığı özgürlüğün yolunda nasıl yürüdüğü görülür. Ne karakterde ne de nitelikde, birinci deftere bir

Mekanik hareketi dairesel bir hareket olmayıp da yatay eksen ( x veya y eksenleri ) üzerinde hareket eden motorlara lineer motor denir.. Bu tür motorların tasarımı yapılırsa

Analiz sonuçlarını detaylı olarak incelediğimizde; çalışanların örgütsel destek algılarının işe angaje olmaları üzerinde anlamlı ve olumlu bir etkisi

A pedagogical experiment was conducted to study the effectiveness of the content of the physical education program in rhythmoplasty, Physical development and physical

Cases with a decrease in BCVA (change ≥5 letters) and a ≥10% increase in CFT received a repeat injection. Focal laser therapy was applied to patients who were detected to

Babası yarın yine aynı yere gidip balık tutmaya çalışacaktı.. Sakin kafayla

As a result of the paired t-test, the p-value was 0.002526, which is less than 0.05, so the null hypothesis was rejected at the significance level of 0.05, and it can be said there