• Sonuç bulunamadı

Yüzbinlerce altına mal olan köşklere, bahçeye ve elektrikli havuzlara bir bakış

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yüzbinlerce altına mal olan köşklere, bahçeye ve elektrikli havuzlara bir bakış"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

'T T 'S o i l 'l l

İK D A M — GECE P O S T A L

*\ *\

r

Yakın Tarihten Yaprakları

Yüzhinlerce eltına mal olan

köşklere, bahçeye ve elektrikli

havuzlara bir bakış

Terkos kumpanyasının boruları ve suikast korkusu!

Denizden bakılınca, Çır ağan sa_

rayı mügtemilâtından büyük bir

park halinde görünen ve eskiden metrûk bir koruluk olan şimdiki «Yıldız» da, Sultan Mahmut vak­ tiyle bir köşk yaptırarak etrafın­ da da geniş bir bahçe vücuda ge­ tirmiş, îstanbula ve Boğaza fev­ kalâde nezareti dolayısile, köşke «Yıldız» ismini vermişti. On iki yıl sonra, Sultan Macit bu köşkü yaktırarak, yerine daha büyük bir köşk yaptırdı ve Dolmabahçe sa­ rayını inşa ettirdikten sonra, Be­ şiktaş - Ortaköy caddesi üzerin­ deki mahut köprüyü de kurdura­ rak, Doîmabahçeyi Yıldız parkına bağladı. Yılda, Hu suretle yeni sarayla birleştikten sonra, Sultan

Aziz, parkın İçine, Malta ve Ça­ dır köşkleriyle, Çit kasrı namları verilen maruf köşkleri ilâve etti.

=

Y A Z A N : --

---Hikmet Nisan

Büyük mabeyn denilen cesim köşk de Sultan Aziz tarafından inşa ettirilmiştir.

Sultan Hamit, tahta cülûsunda bir müddet Dolmabahçede ika­ met etti, fakat sarayın deniz ke­ narında bulunması itibarile, ha­ yatından emin olamayacağını his­ settiğinden, Yıldızı daha emniyet­ li bularak tamamile orada ikame­ te karar verdi ve Beşiktaş tepe­ sinden Ortaköy üstüne kadar im- tidat eden araziyi alarak Yıldız parkını büyülttü, oralarım aşıl­ maz bir kale haline getirdi. Bi­ lindiği gibi, o tarihten itibaren,

parkta yaptırılan binalar meya-

nında, Dolmabahçe ve Çırağan

sarayı gibi tarihî bir kıymeti ha­ iz, saray tâbirine lâyık hiçbir bi­ na görülmemekte ve hepsi köşk, şale, pavyon tarzında, günden gü_

ne artan ihtiyaçları önlemek için

yaptırılan ahşap-binalardan teşek_ kül etmektedir.

Yıldızda, iç ve diş bahçe deni­ len iki büyük park ve lıer yerin­ de birer cesim havuz bulunduğu

gibi, Çadır, Malta, Yeni, Acem,

Şale, Talimhane köşkleri, Çini

fabrikası, marangozhane, tavuk-

luk, güvercinlik, bağ, meyva bah­

çesi, limonluklar ve baştanbaşa

matruh bahçeler cle vardır. Sul­ tan Murat, bir müddet Malta köş­ künde hapsedilmiş, Çadır köşkü

ise, Hicaz ve maliye komisyonla­ rının toplantılarına hasredilmişti.

İç bahçedeki elektrikli havuzun

sathî mesahası 5000 metre kare­

dir. İçinde puğu kuşları gezer,

kenarında kayıklar, elektrikli

sandallar durur. Bu küçük, fakat çok güzel olan su nakil vasıtaları . rı arasında ibr de bisikletli san- ' dal vardı ki, içinde oturanın, pe- i dallere basmasile, iki yanda bu-

[ lunan metalik çarklar harekete

gelir, bir bisiklette imiş gibi, gi­ don kullanılarak sandala isteni­

len istikamet verilirdi. Sultan

Hamidin son, Sultan Reşadın

1 da ilk sadrâzamı olan merhum

Hüseyin Hilmi Paşanın delâletile, Yıldız sarayını gezdiğimiz zaman, ben, bu bisikletli sandala binmiş ve bir türlü inmek istememiştim.. Çocukluk!.

Çadır köşkünün kısa bir tarih­ çesi de vardır; Prens Hanri Is-

tanbula geldiği vakit bu köşkte

ikamet etmiş, Şale köşkü ise, A l­

manya imparatoru ile Sırbistan

kralı Aleksandra tahsis edilmişti.

Padişah, arasira dış bahçede de

1 dolaşırdı, fakat bomba hâdisesin­

den sonra, bir daha oraya ayak

basmadı, iç bahçeden bir gün dı­ şarı çıkmadı..

* # *

Fransada her şey bir şarkı ile biter, derler. O devirde Yıldızda her şey bir trajedi - komedi ile

biterdi. Havuzlardan bahseder­

ken ve sırası gelmişken, hünkârın vehmine ve işgüzarların fiiliyatı­ na dair şu fıkrayı da zikredelim:

i Yıldızın huudunu teşkil eden

cesim duvarlar boyunca, fesli ve sarıklı zuhaf alaylarile ikinci fır- ! ka için kışlalar inşa ettirilmiş, bu i kışlalarla hastahanenin, ahırların, | mutfakların vesair saray müşte­

milâtının inşa olunduğu yayla ise,

o vakitler çorak ve metrûk bir

arazi idi. Hiç bir yerde su yoktu. I Yıldız bahçeleri ve civarında ise

• (Devamı

4

üncü sayfada)

Referanslar

Benzer Belgeler

NASA’n›n morötesi dalgaboylar›na duyarl› Gökada Evrim Kaflifi (GALEX) uydusu, Araba Tekeri’nin de, görünür çap›n›n iki kat›na kadar uzanan daha genifl bir

Vaktile, benim de kalem yar­ dımımla milliyetçi “Turan,, gazete­ sini çıkarmış olan Zekeriya Beyin Türk ordusunu, Türk milliyetper­ verlerini ve Türk

Ali Aybar, Avusturya Kültür Ataşesi Prof, mazından sonra Üsküdar Mezarlığı'nda toprağa verildi.. Kassper, Avni Arbaş gibi kültür ve sanat yaşamımızda

Cemaati tarafından “Papa Eftim” olarak sıfatlandırılan Türk Ortodoks Patriği liırgut Erenerol’un cenaze töreni Galata Pahaiya Merkez Türk Ortodoks

FOSAMAX tablets - 福善美 錠 [ 發表藥師 ] :朱仲安 藥師 [ 發布日期 ] :2003/9/15. FOSAMAX(alendronate sodium)為

yüzy›la kadar, Osmanl› Devleti ile Bat›’daki krall›klar›n, güç, uygarl›k, bilim bak›m›ndan ayn› düzeyde oldu¤unu aç›klayan ‹nönü, bilimsel devrim- le

Ney ve nısfiyeyi, mest olduğu demlerde; gelişi güzel, fakat bir bahçeden rastgele toplanan çiçekler gi­ bi, hoş çalar ve ayık olduğu zamanlarda ise; değil