Samatya'da tren kazası

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

TARİHTE BUGÜN

m ü m t a z a r i k a t s _____________________________________________ ' < T-

14 Ağustos

SAM ATYA 'DA TR E N K A Z A S I!

19fs 'tb s u s u n, İs t a n b u l yakjn lar/n c a b ir t r e n

KAZASI OLMUŞTU■ İSTANBUL'DAN ÇEKMECEYE S İ­ DEN 12 NÜM ARAL! KATAR, SAMATYA'Y! S E Ç T İĞ İ SIRADA HAYDAN ÇIKARAK DEVRİLMİŞ, VAGONLAR. 6 İK S İR İ N E G İRM İŞTİ. K A Z A N IN N E D E N İN İ ARAf -

T1RAN YETKİLİLER, RAYLARDAN B İR İN İN VİDA­ LARINI G E V Ş E TE R E K TR A V E R S LE R D EN AYR IL­ M IŞ OLDUĞUNU SAPTAM IŞTI. S Ö Z KONUSU RAY,

LO KO M OTİFİN AĞIRLIĞIYLA YUKARI DOĞRU KIV­ RILM IŞ VE MZLA AR K AD AN S E LE N VAGONLARIN İÇ İN E SAPLANM IŞTI. KAZADA İK İ YOLCU HEMEN Ö LM Ü Ş , B İRÇO Ğ U DA YARALANM IŞTI. E N D E R R A S TLA N A N BU TR E N K A Z A S I, İS TA N B U L 'DA HEYECAN Y A R A TM IŞ TI.

S3

Şekil

Updating...

Referanslar

Benzer konular :