• Sonuç bulunamadı

[Taha Toros'a gönderilen Ergün Başar resim sergisi]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "[Taha Toros'a gönderilen Ergün Başar resim sergisi]"

Copied!
7
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ERGÜN BAŞAR

R e s i m

S e r g i s i

30 Eylül - 18 Ekim 2002

•»— I Oİ [d O

s

§ Müeyyet S o k . N o :l Tün el/İS TA NBU L T el: 0-212 2 5 1 4 2 4 8 - 2 5 1 4 3 6 7

(2)

Gökova Körfezi - 2001 T.Ü.Y.B. - 130x195 cm.

(3)

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ergün B aşar’ ın R esim Sergisini onurlandırm anızı diler.

Açılış: 30 Eylül 2002 S aat 18.00-20.00 Sergi: 30 Eylül - 1 8 Ekim 2002 tarihleri arasında

pazar-pazartesi ve resmi tatil günleri hariç 10.00-19.00 saatleri arasında açıktır.

(4)

Peyzaj - 2001 T.Ü.Y.B. - 130x195 cm. Gökova’da Güneşin Doğuşu II - 2001 T.Ü.Y.B. - 130x195 cm.

(5)

ERGUN BAŞAR

1954 KIrklareli

1973 -1974 yıllan arasında İstanbul arkeoloji müzesinde desen çalışmalan yaptı.

1977 yılında Devlet Resim Heykel Sergisine katıldı. Devlet tarafından resmi satın alındı.

1978 yılında tekrar Devlet Resim Heykel Sergisine katıldı. 1979 Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim

Bölümünden mezun olup, yüksek lisans diploması aldı.

Aynı akademiden Prof. Sabri Berkel yönetiminde gravür atölyesinden sertifika aldı.

1980’ den itibaren ölümüne kadar Prof. Sabri Berkel’in özel asistanlığını yaptı.

1978 - 1989 yıllan arasında seramik,

1992 - 1993 -1994 - 1995 yıllannda İngiltere, Hollanda, Fransa’da mesleki araştırmalar yaptı.

1989-1995 yılları arasında m ozaik çalışm aları yaptı. 2001 Ocak ayında Kişisel Resim ve Heykel Sergisini,

Taksim Sanat Galerisi’nde açtı.

2002 Eylül - Ekim ayında Ziraat Bankası Galerisi’nde, 2002 Aralık ayında Deniz Müzesi Galerisinde kişisel

resim sergilerini açacaktır.

Halen resim çalışmalanna İstanbul ve Gökova’daki atölyesinde devam etmektedir.

(6)

Gökova 'da Dağlar - 2000 D. Ü. Akrilik - 69x85 cm.

Bulutlar - 2001 T.Ü.Y.B. - 54X65 cm.

Gökova ’da Dağlar - 2000 D. Ü. Akrilik - 80x100 cm.

(7)

Peyzaj - 2000 D. Ü. Akrilik -50x114 cm.

Balıkçı - 2002 T.Ü.Y.B. - 130x195 cm. Balıkçılar - 2001 T.Ü.Y.B. - 130x195 cm.

İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

1933 üniversite reformunda doktoran, hattâ üniversite diploman bile olmadığı gerekçesiyle bazı allâmele- rin senin sınava çekilmeni önermeleri, o müşkülpesent

Cum huriyet, özgürlük, insanca varlık yolu, Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolu.. Cumhuriyet, özgürlük, insanca varlık yolu, Atatürk'ün çizdiği

Grote (1990) 120 vakada arka duvar, 170 vakada kemikçik protezlerini kullanıp ortalama 5 yıl takip et- miştir. Kemikçik protezlerinin malleus ile ilişkide olan platform

Doğu Cephesi Komutanlığını kurarak komutanlığına da Kâzım Karabekir Paşayı tayin etmişti (15 haziran 1920).. Ermeniler bu sırada, Merdenek ve Bardız

The development of epilepsy in patients with neonatal seizures are an im- portant risk factor for neuromotor developmental retar- dation. Because this is a single-center

Ğoldsmith, 9 Ocak 1967 günü, Montebello Belediye Meclisin­ de, Şehrin Belediye Başkam Harry sheppard’ın da huzu­ runda bir konuşma yaparak, teklifin kabulünü

Material and Method: A cross-sectional study was conducted on 48 Syrian refugees and 118 local people diagnosed as acne vulgaris, alopecia areata,

Ayrıca, diz osteoartriti için total diz artroplastisi uygu- lanan hastalarda yapılan bir çalışmada, artmış BMI’nın daha kötü pre-operatif ağrı ve fonksiyon