Cumhuriyet Nafiasının yeni bir eseri:Ceyhan köprüsü kurulurken...

Tam metin

(1)

‘TT-S&O'Hb

Cumhuriyet Naflasının yeni b ir eseri

Ceyhan köprüsü kurulurken.»

r Her karış toprağında bereketin s ı r la r ın ı saklıyan, fe y z in i ve

özlüğünü uğrunda a k ıtıla n Türk kanından ve göz kam aştırıcı keskin gü­ neşinden alarak yuğı^rulan Altınova bugün Cumhuriyet Naf la sın ın nurlu e-

s e r iy le b ir kat daha süslenmiş o lu y o r...

14 y ı l l ı k Cumhuriyet devrinde Anavatana kurulan ölmez e s e r le r , Türk devrlminin n a fia s ı hesabına göğüs k a b a rtıcı m uvaffakiyetlerle do­ ludur.

15 inci Cumhuriyet y ılm a girerken de, temeli a tıla n Ceyhan köprüsü Cumhuriyetin yaratma k a b iliy e tin in bariz b ir ese ri o la c a k tır.

Köhne saltanatın beş a s ırd ır köreltmeğe ç a l ı ş t ı ğ ı bu eşsiz d i­ yar -imar ve ihtimamdan mahrum tutularak- ü stelik başına musallat edi­ len «föşür) belâsının a z r a ille ş t iğ in i bin kere görmüştü! Saltanat dev­ rinde iz t ir a p la r ın ı bağrında eritmeğe çalışan Altınova; Cumhuriyetin kurtarıp, z ir a i ve İk tis a d î hayatını dimdik ayağa k a ld ırd ığ ı dinç b ir v a r lık olmuştur!

Bu münbit ovayı evvelâ süngüsü, sonra y a r a ttığ ı rejim£& ayağa k a ld ırıp hayata kavuşturan Atatürk Cumhuriyeti, bugün o hayata in k işa f ve hız vemek iç in mübarek eUM Çukurovanın bağrına uzatmış bulunuyor!

Memleket yollarinan insan vüoudundaki kan damarları olduğunu ve köprülerinin de bu damarları b ir le ş tir e n insan kalbi kadar bu iş t e ro l oynadığını söylemek bilhassa z ir a î fa a liy e t iy le az zamanda büyük b ir şehir h alih i alan Ceyhan iç in b ir hakikatin haykırılması demektir.

x x

X

Orta Asyada kenarlarında yaşadıkları "Seyhun" ve "Ceyhun" ne­ h irle rin in a d ların ı k en d ileriyle beraber bu diyara getiren ecdadımız bu­ raya a ttık la r ı medeniyet tohumları arasında ırm aklarının a d la rın ı da ba­ ğışlam ışla rd ır

Nehirlerinde ve şeh irlerin de a s il Türkün' kanını yaşatan bu di« yar saltanatın ihmal e y le d iğ i ve Kemaliznln nura gark e t t i ğ i b ir bere­ ket d iy a r ıd ır !.

18 milyon Türkün hayat damarlarının bağlandığı giyecek ve y i ­ yeceğin bugün iiç in kısmı azamim, fakat yann iç in hepsini is tih s a le

A «

(2)

-kadir ve f e y iz le bereketin remzini ifa d e eyliyen Çukurovamız, b ir to­ humu yüz yapacak derecede k a b iliy e t lid ir .

Bu altm ovaya ne e k ilir s e yüz fa z la s ıy la almak mümkündürî Bu fe y iz y a lın ız zira a t tohumlarında d e ğ il, p a rti ve rejim esa sla rı­ nın s a ç tığ ı ve saçacağı manevi tohumlarda da aynı verim i göstermekte­ d ir . Binaenaleyh Cumhuriyet rejim inin saçacağı her medeniyet ve i l e r i leme tohumu bu cennet Ovada yüz m is li ür&ecek ve mahsul verecek tir!

Bu yurt parçasının ner sahadaki verim ini takdir eden P a rti­ miz vepnun d ile k le r in i başarmağı v a z ife b ilerek programına koyan hü-

hiime timizde memleketi mamur ve m ille t i mesut kılacak te d b ir le r i her zaman almaktadır.

Burada, şu noktanın da aydınlanması Kemalist rejim in muvaffg k iy e ti ve pren sip lerin in üstün tutulduğunu göstermek bakımından ehem- m iyetlid i r:

P a rti programından t e ş k ilâ t ı esasiyemize kadar giren umdele­ rimizden b ir i de h a lk ç ılığ ım ızd ır. Bir halk hükümeti olan Türk demok­ ra sis in in b a ş a rıla rı, Cihan d e v le tle rin e göz kam aştırıcı b ir aydm lik vermektedir.

Temeli Türk halkının b en liği ve ira d e s iy le kurulan bu idare­ de nazım ve üstün f i k i r halkın f i k r i d i r !

Halkın kendi hükümetine d ile k le r in i bildirm esi ve hükümetin bu d ile ğ i yerine getirm esi kadar, demokrasinin bariz ve k u vvetli b ir tezahürü olamaz!

¿ju

Bugife Ceyhanda tem eli a tıla n köprü, böyle halk d ile k le rin in partim iz kanalıyla hükümete arz e dilme sinin ve hükümetin de bu d ile ğ i yerine getirm esinin apaçık b ir örn eğid ir.

Daha üzerinden b ir y ı l geçmeden bu d ile k le rin sıraya konu­ larak tatbikine başlanmasını görttek, rejim in h a lk ç ılık prensibine ver d iğ i üstünlüğün iş a r e tid ir .

Burada halkın arzusu bakımından canlı b ir mukayese yapmak istersek başımızı b ir dakika iç in z i l l e t l e r l e dolu maziye çevirelim .

İmparatorluk devrinde memleket g e l i r l e r i sarayın sfifah£tine k a rş ılık tutulurdu. 0 d evir, halk hakkını ezen öyle b ir d evird ik i mem­ leket ih tiy a c ım halkın dilemesi onun sarih hakkı olmadığı gibi böyle hareketler de oezaî müeyyidelerle tehdit e d ilir d i. Bu gün halkın böyL b ir dJLeği cezaya tabi olmak göyle dursun en kuifsi b ir hak ve bu dilek­ le r Partinin ve Hükümetin başarmağa çalışacağı en hMykk üstün b ir va­ z ife d ir . İş te halkın d ileğ in e ceza tayin eden saltanat! vd iş te hal­ kın d ileğin e seve seve cevap veren b ir Cumhuriyet!.

(3)

Biz bugün en aydın, en h alk çı, en modern b ir rejim in iç e r is in ­ de y a ş ıy o ru z... 15 y ı l l ı k kısa b ir devrede beşer kafasının is tia p ede- miyeceği kadar sürekli ve adedi sayılamıyacak kadar bol devrimler yap­ tık . .

Bize yaya yürümeği Saltanat ta vsiye etm iş tiî Memleketin dört tara fın a parlak raylarda Türk h ız ı g ib i kayan tre n le r le dolaşmağı,gök­ lerde bulutlara yold aşlık yapmayı Cumhuriyet ö ğretti.*.

Bize ip tid a î v a s ıta la r la sulardan geçmeği ve geçerken düşüp bo­ ğulmayı sal tar at emrediyordu. Köprüler kurarak medenî ih tiy a ç la rın eaej le r ln i Cumhuriyet y a r a tıy o r ..

Yurdun b ir ucundan öbür ucuna kadar kendi e l i y l e ra y la r ı döşe­ yen Cumhuriyet, köpüklü suların h ır ç ın lığ ın ı kurduğu çejtin köprülerle susturan Cumhuriyeti ak b a şlı mağrur dağların k albin i delen yin e Cum­ huriyet olmuştur!.

Dün, ş e b irle rin en mürtefi y e r le r i minarelerken bugün onları gölgede bırakan fabrika bacalarını b u lu tlarla öpüştüren de Cumhuriye­

tin v a r lığ ıd ır .

x x

X

Bugün Ceybana köprü kurarak y a p ıc ılığ ı ve y a r a t ıc ılığ ın ı, Çuku- rovanın İk tis a d î hayatına yeni b ir veohe vermekle ve askerî ve siyasî mevkiine mühim b ir eser hediye etmekle tebarüz e ttire n çetin iradenin nurlu e lin i saygı i l e te b o il ed eriz.

Bu köprünün Altınovaya vereceği in k işa f ve mesut is t ik b a li tak- diredenlerin d eğ erli g ö rü ş le rid irk i az zamanda sulama i ş i y le de kfcx bu yurt parçasını lâ y ik olduğu seviyeye çıka raoaktır.

Cumhuriyet y a r a t ıc ılığ ın ın bu münbit ovada erişeceğ i muvaffa­ k iyet yz ir a î ve İk tis a d î hayatımıza taze b ir h ız ve re c e k tir.

Bugün kurulan köprüyle yazın sulanan ta r la s ıy la hayatlarına hayat katılacak olan Çukurova ç if ç ile r in in bahtının pamuğundan daha ak olduğunu her an görmekle sevinç duymaktayız.

Taha Toros

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :