• Sonuç bulunamadı

4.Sınıf Matematik Çarpma İşlemi Test-2 » Leventyagmuroglu.com

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "4.Sınıf Matematik Çarpma İşlemi Test-2 » Leventyagmuroglu.com"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

1) Bir sınıftaki 27 öğrencisinin her birine yediĢer çikolata veren öğretmenin 13 çikolatası kalıyor. Öğretmenin sınıfa getirdiği çikolatalar kaç tanedir?. A) 200 B) 201 C) 202 D) 203 . 2) 456 x 34 = iĢlemini en yakın onluğa yuvarlaya- rak sonucunu tahmin etmen isteniyor. Tahminin aĢağıdakilerden hangisidir?. A) 15 504 B) 13 800 C) 15 640 D) 13 680 . 3) Bir okulda 25 sınıf vardır. Her sınıfta ise 16 sıra ve her sırada ise 2 öğrenci oturduğuna göre okulun mevcudu kaç kiĢidir? A) 800 B) 700 C) 600 D) 402. 4) Bir evde 5 oda var. Her odada 3 pencere her pencerede de 8 cam vardır. Buna göre bu evde kaç cam vardır? A) 40 B) 43 C) 110 D) 120. 5) Her gün 8 km koĢan bir sporcu bir ayda kaç km koĢar?. A) 230 B) 240 C) 340 D) 350. 6) Tanesi 6 lira olan kalemlerden 15 tane, tanesi 3 lira olan silgilerden de 12 tane aldım. Yaptığım alıĢveriĢ sonrası cebimde 49 lira kaldığına göre baĢlangıçta ne kadar param vardı?. A) 175 B) 185 C) 196 D) 197. 7) AĢağıdaki çarpma iĢlemlerinden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır? . A) 25 X 150 B) 50 X 75 C) 75 X 50 D) 35 X 110. 8) Bir ağaçta toplam 12 dal ve her bir dalda 65 yaprak vardır. Bu ağaçta toplam kaç yaprak vardır?. A) 670 B) 680 C) 780 D) 880. 9) Terzi Hasan haftada 14 pantolon dikebiliyor. Terzi Hasan bir yılda kaç pantolon dikebilir? . A) 628 B) 728 C) 782 D) 788. 10) Ata 11 yaĢındadır. Babasının yaĢı Ata’nın yaĢının 4 katından 4 fazladır. Babasının yaĢı kaçtır?. A) 45 B) 46 C) 47 D) 48. www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU. 4.SINIF MATEMATĠK ÇARPMA ĠġLEMĠ. TEST-2. . Adı:……………….….……… Soyadı:…………………..…. Sınıfı ve No:………..……..... w w. w .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. http://www.leventyagmuroglu.com/. 11) Bir baba ile kızının yaĢları toplamı 66’dır. Babanın yaĢı kızın yaĢının 3 katından 2 eksiktir. Baba kaç yaĢındadır? A) 38 B) 39 C) 49 D) 59. 12) Enver her gün kahvaltıda bir bardak süt içmektedir. Bir bardak süt 200 mL olduğuna göre bir haftada kaç mL süt tüketmiĢ olur? . A) 1 400 B) 1 500 C) 1 600 D) 1 800. 13) Özlem her gün ortalama 35 sayfa okuyarak elindeki kitabı 12 günde bitirmiĢtir. Kitap kaç sayfadır?. A) 300 B) 320 C) 400 D) 420. 14) Bir bakkal günde 4 koli yumurta satıyor. Her kolide 30 yumurta olduğuna göre bir haftada bakkalda kaç yumurta satılmaktadır?. A) 120 B) 740 C) 840 D) 940. 15) Levent her gün kahvaltıda bir yumurta yemektedir. Bir yumurtayı 32 kr. a aldığına göre bir ayda kaç kuruĢluk yumurta yemiĢ olur?. A) 760 B) 860 C) 960 D) 980. 16) ġeyma evden okula giderken 234 adım yürüyor. Buna göre ġeyma okula gidiĢ ve geliĢ olarak bir haftada toplam kaç adım yürür?. A) 1 638 B) 3 276 C) 3 288 D) 3 296 . 17) Bir manavda 24 kasa ve her kasada 48 elma olduğuna göre toplam kaç elma vardır?. A) 1 152 B) 1 052 C) 1 050 D) 1 040. 18) Okulumuz 3 katlıdır. Her katta 9 sınıf bulun- makta, her sınıfta ise 24 öğrenci vardır. Buna göre okulumuzda kaç öğrenci vardır? A) 81 B) 216 C) 638 D) 648. 19) Sınıf gezimiz için kiĢi baĢı 45 TL para topladık. Sınıfımızda 26 kiĢi olduğuna göre, kaç TL para toplanmıĢtır? A) 1 050 B) 1 070 C) 1 160 D) 1 170. 20) Enver Yiğit, kumbarasına haftada 42 TL atmaktadır. BeĢ hafta sonra kumbarasında kaç TL para birikmiĢ olur?. A) 210 B) 220 C) 230 D) 310 . www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU. w w. w .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. . http://www.leventyagmuroglu.com/ https://www.leventyagmuroglu.com/

Referanslar

Benzer Belgeler

Ablasının yaĢı Ayten’in yaĢının 2 katı olduğuna göre, Ayten ile ablasının yaĢları toplamı kaçtır?.. 6 Bir fırıncı haftada 3450 ekmek sattığına göre, bir yılda

Üçüncü yıl fiyat indirimi yapılmıĢ ve birinci ve ikinci yılın toplamı kadar kayıt yapıldığına göre üç yılın toplam öğrenci sayısı kaçtır?.. 5

8 “3, 8, 1, 6” rakamlarını kullanarak yazılabile- cek en büyük çift doğal sayı ile en küçük çift doğal sayı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer alır?. En büyük

Strateji: Bir sayıyı 5 ile kısa yoldan çarpmak için sayıyı ikiye böler 10 ile çarparım.. Tek sayıları ise önce 10 ile çarpar sonra

rafta 92 tane kitap olduğuna göre toplam kaç tane.. 19 Murat’ın ailesi günde 8

Bu sınıfta 388 kız öğrenci olduğuna göre kaç erkek öğrenci

Bir çıkarma işleminde eksilen 315, fark 124 olduğuna göre çıkan sayı

Sabah 9 ekmek yedim, akşam 9 ekmek yedim, yine doymadım. Ben ondan 7 yaş büyüğüm.. 7 18.)A. Yukarıdaki ilk yuvarlaya 18 yazarsak, son yuvarlağa yazılan sayıda kaç onluk ve