• Sonuç bulunamadı

4.Sınıf Matematik Çarpma İşlemi Test-1 » Leventyagmuroglu.com

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "4.Sınıf Matematik Çarpma İşlemi Test-1 » Leventyagmuroglu.com"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

1) Mert 12 yaĢındadır. Dedesinin yaĢı Mert’in yaĢının 8 katının 15 eksiği kadardır. Dede kaç yaĢındadır? A) 80 B) 81 C) 91 D) 76 . 2) Tanesi 25 kr. olan ekmeklerden günde 4 tane tüketen bir ailenin bir yıllık ekmek tüketimi kaç TL’dir?. A) 100 B) 300 C) 365 D) 370. 3) Kilogramı 23 TL olan dana etinden 2 kg, kilogramı 8 TL olan tavuk etinden 4 kg aldım. Satıcıya 100 TL verdim. Geri aldığım para kaç TL'dir? A) 22 B) 31 C) 33 D) 39. 4) Her gün 57 dakika ders çalıĢan bir öğrenci 7 günde toplam kaç dakika ders çalıĢmıĢtır?. A) 50 B) 64 C) 389 D) 399. 5) Ayten 5 yıl önce 9 yaĢındaydı. Ablasının yaĢı Ayten’in yaĢının 2 katı olduğuna göre, Ayten ile ablasının yaĢları toplamı kaçtır?. A) 14 B) 18 C) 28 D) 42. 6) Bir fırıncı haftada 3450 ekmek sattığına göre, bir yılda kaç ekmek satar?. A) 41 400 B) 44 400 C) 179 400 D) 169 400. 7) Bir iĢçi ayda 20 gün çalıĢmaktadır. Bu iĢçi günde 35 Lira kazandığına göre iki ayda kaç lira kazanır?. A) 700 B) 1 400 C) 7 000 D) 11 400 . 8) Bir ailenin aylık mutfak masrafı 735 TL’dir. Bu ailenin yıllık mutfak masrafı ne kadardır?. A) 8 820 B) 8 920 C) 8 880 D) 9 820. 9) Günde 875 ekmek yapan bir fırın haftada kaç ekmek yapar? A) 6 025 B) 6 075 C) 6 125 D) 6 225. 10) Günde 8 saat uyuyan bir insan yılda kaç saat uyur? A) 2 550 B) 2 620 C) 2 820 D) 2 920. www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU. w w. w .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. 4.SINIF MATEMATĠK ÇARPMA ĠġLEMĠ. TEST-1. . Adı:……………….….……… Soyadı:…………………..…. Sınıfı ve No:………..……..... http://www.leventyagmuroglu.com/. 11) Ali 5 yıl önce 7 yaĢındaysa 13 yıl sonra kaç yaĢında olur?. A) 24 B) 25 C) 26 D) 27. 12) Bir bakkal yumurtaları birer düzinelik kolile- re koyarak satıyor. 38 koli olduğuna göre kaç yumurta vardır? A) 456 B) 466 C) 380 D) 476. 13) “97’nin 39 katı kaçtır?” sorusunu çarpanları en yakın onluğa yuvarlayarak çözen bir öğrenci sonucu kaç olarak bulur?. A) 3 000 B) 3 500 C) 4 000 D) 4 500. 14) Bir giyim fabrikasında tanesi 20 TL’den 385 tane gömlek satılırsa kaç TL’lik satıĢ yapılmıĢ olur?. A) 770 B) 7 700 C) 77 700 D) 777 000. 15) Bir televizyon satıcısı bir taksiti 50 TL’den 12 ay taksitle 50 televizyon satmıĢtır. Televiz- yon satıcısının bu satıĢtan eline kaç TL geçecektir?. A) 600 B) 3 000 C) 30 000 D) 60 000. 16) ( 38 + 13 ) x ( 57 – 23 ) = ? iĢleminin sonucu kaçtır? A) 84 B) 131 C) 1 634 D) 1 734 . 17) 326 TL olan paramın iki katının 32 TL fazlası kadar daha para biriktirerek bir bilgisayar aldım. Buna göre, bilgisayar kaç TL’dir? . A) 630 B) 646 C) 684 D) 832. 18) Sınıfımızdaki sıralara öğrenciler ikiĢer ikiĢer oturursa bir öğrenci açıkta kalıyor. Sınıfımızda 16 sıra olduğuna göre sınıf mevcudumuz kaç kiĢidir? A) 33 B) 34 C) 32 D) 30. 19) Görkem 13 yaĢındadır. Babasının yaĢı Görkem’ in yaĢının 3 katından 11 fazladır. Ġkisinin yaĢları toplamı kaçtır?. A) 39 B) 50 C) 53 D) 63. 20) 589 sayısının 4 katının, yarısının,169 eksiği olan sayı kaçtır? . A) 1 178 B) 1 009 C) 1 109 D) 909 . www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU. w w. w .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. . http://www.leventyagmuroglu.com/ https://www.leventyagmuroglu.com/

Referanslar

Benzer Belgeler

2 katlı bir okulun her katında 8 pencere olduğuna göre, bu okulda toplam kaç pencere

olduğuna göre üçünün yaşları toplamı kaçtır?.. Hanife’den 15 fazla balonu

10 Bir basamaklı en büyük çift sayının 5 katı kaç eder?.. www.leventyagmuroglu.com

Kayısı ağaçlarının 2 katı kadar da elma ağacı vardır.. Bahçemizde toplam kaç

Her sırada ise 23 tane ağaç olduğuna göre bu bahçede kaç elma ağacı vardır?.. 18 Öykü kitabımın 32

8 Bir fırında üretilen 5816 ekmeğin 1546 tanesi bakkallara, 2467 tanesi de marketlere gönderildi.. Fırında kaç

Üçüncü yıl fiyat indirimi yapılmıĢ ve birinci ve ikinci yılın toplamı kadar kayıt yapıldığına göre üç yılın toplam öğrenci sayısı kaçtır?.. 5

Taha’nın parası Semih’in parasının 12 katı kadar olduğuna göre Semih ile Taha’nın toplam kaç lirası