TÜRKĐYE’DE REFORM YÖNETĐMĐ

184  Download (0)

Tam metin

(1)

T.C.

ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ SĐYASET BĐLĐMĐ ve KAMU YÖNETĐMĐ (YÖNETĐM BĐLĐMLERĐ) ANABĐLĐM DALI

TÜRKĐYE’DE REFORM YÖNETĐMĐ

Yüksek Lisans Tezi

Nesrin ALTUNTAŞ

Tez Danışmanı Prof. Dr. Tayfur ÖZŞEN

Ankara 2007

(2)

Đ Đ Ç Ç Đ Đ N N D D E E K K Đ Đ L L ER E R

Đçindekiler II

Şekiller Dizini IX

Tablolar Dizini X

Grafikler Dizini XII

Kısaltmalar XIV

GĐRĐŞ XVI

BĐRĐNCĐBÖLÜM

YÖNETĐMĐ GELĐŞTĐRMENĐN KURAMSALLAŞMASI VE TÜRK KAMU YÖNETĐMĐNĐ GELĐŞTĐRME SORUNU

I. Tanım ve Kavram 2

A. Yönetimi Yeniden Düzenleme (Đdari Reform) Tanımı 2 B. Yönetimi Geliştirme ve Yeniden Düzenleme ve Bir Değişim

Yöntemi (Kaizen Yönetim Felsefesi) 3

II. Yönetimde Reformun Çeşitli Türleri 6

A.Kurumsal Reform Yöntemi 6

B. Zorlayıcı Reform Yöntemi 7

C. Deneysel Yöntem 7

(3)

III. Yabancı Uzman Yazanakları 12

A. 1949 Neumark Raporu 13

B. 1950 Barker Raporu 14

C. 1951 Martin Ve Cush Raporu 16

D. 1958 Chaileux Dantel Raporu 17

IV. 1960 Sonrası Çalışmalar 18

A. Đdari Reform Ve Reorganizasyon Hakkında Ön Rapor 19 B. Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi (MEHTAP) 20 C. Đdareyi Ve Đlgili Metotları Yeniden Düzenleme Komisyonu

Çalışmaları 23

D. TODAĐE Merkezi Ö-Y Birimi Đle Kırtasiyecilikle Savaş

Programı 25

E. Đdari Reform Danışma Kurulu Raporu (1971), Kamu Yönetimi

Komisyonu Raporu (1982) 26

V. 1980’den Sonra 31

A. Bülent Ulusu Hükümeti Döneminde Yapılan Çalışmalar 32 1. Türk Mevzuatının Yönetimi Ve Yeniden Düzenlenmesi Projesi 33

2. Kamu Yönetimi Komisyonu Çalışmaları 33

B. Turgut Özal Hükümetleri Döneminde Yapılan Çalışmalar 34 C. Kamu Yönetimi Araştırma Projesi1991 (KAYA) 36

(4)

ĐKĐNCĐBÖLÜM

TÜRK KAMU YÖNETĐMĐNDEKĐ GELĐŞĐM VE GELĐŞTĐRĐM SORUNU ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA

I. Alan Araştırması 38

A. Araştırmanın Metodolojisi 38

1. Araştırmanın Amaçları 38

2. Araştırmanın Varsayımları 39

3. Araştırmanın Yöntemi 40

a. Örneklem 40

(1) Anket Uygulaması Öngörülen Birimler 40

(a). BAKANLIKLAR 40

(b). BAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI 41

(c). DĐĞER KAMU KURULUŞLARI 42

(d). DĐĞERLERĐ 43

b. Verilerin Toplanması 44

c. Saha Uygulaması 45

d. Đstatistiksel Yöntem Ve Çözümleme 50

4. Araştırmanın Kapsamı Ve Sınırlılıklar 50

II. Araştırmanın Bulguları Ve Yorum 51

A. APK Birimlerinin Örgütlenme Durumu 51

(5)

1. Anket Formunu Dolduran Bakanlık Ya Da Kuruluşlardaki

Birimlerin Genel Görünümü (1. ve 2. Soru) 51

2. Anket Formunu Dolduran APK Birimlerindeki Örgütlenmeye

Đlişkin Görünüm (3. Soru) 52

3. Bakanlık Ya Da Kuruluşlarda Yönetimi Geliştirme Đşlevinin

Örgütlenme Biçimlerinin Değerlendirilmesi (4. Soru) 53 4. Yönetimi Geliştirme Đşlevinin Yetersiz Kaldığı Örgütlenmelere

Yönelik Düşünce Ve Öneriler (5. Soru) 54

B. APK Birimlerinin Personel Durumu 57

1. Bakanlık Ya Da Kuruluşlarda Yönetimin Geliştirilmesi Đşlevini Yerine Getiren Personelin Nicelik Ve Nitelik Olarak Yeterliliği

(6. Soru) 57

2. Yönetimin Geliştirilmesi Đşlevini Yerine Getiren Personelin Nicelik Ve Nitelik Olarak Yetersiz Kaldığı Durumlara Đlişkin

Çözüm Önerileri (7. Soru) 58

3. Anket Formunu Cevaplandıran Bakanlık Ya Da Kuruluşlardaki

Mevcut Personelin Kadro Unvan Ve Sayıları (8. Soru) 59 4. Yönetimi Geliştirme Đle Đlgili Personelin Sahip Olması Gereken

Niteliklerin Belirginleşmesi (9. Soru) 60

C. Yönetimi Geliştirmenin Örgütlenme Durumu 61 1. Halen Yürütülen Yönetimi Geliştirme Çalışmalarının

Değerlendirilmesi (10. Soru) 61

2. Yönetimin Geliştirilme Çalışmaları Esnasında Merkezi Bir Birimin Yardım Ve Yönlendirmesine Duyulan Gereksinim

(11. Soru) 62

(6)

3. Yönetimin Geliştirilme Çalışmaları Esnasında Merkezi Bir Birimin Yardım Ve Yönlendirmesine Gereksinim Duyulan Konular

(12. Soru) 67

4. K. Yönetiminde Çeşitli Birimler Tarafından Yürütülen Yönetimi Geliştirme Çalışmaları Sırasında Başbakanlıkça

Planlama Yapılması Ve Eşgüdüm Sağlanması Gereği (13. Soru) 68 5. Kamu Yönetiminde Çeşitli Birimler Tarafından Yürütülen

Yönetimi Geliştirme Çalışmaları Sırasında Başbakanlıkça Planlama Yapılması Ve Eşgüdüm Sağlanmasının Gerekçeleri

(14. Soru) 69

D. Merkezi Yönetimi Geliştirme Birimi 70

1. Ayrı Bir Merkezi Yönetimi Geliştirme Birimine Duyulan Đhtiyaç

(15. Soru) 70

2. Ayrı Bir Merkezi Yönetimi Geliştirme Birimi Öngörüsünün,

Birimin Görevlerini Tanımlaması (16. Soru) 71 3. Ayrı Bir Merkezi Yönetimi Geliştirme Birimi Öngörüsünün,

Birimin Yetkilerini Tanımlaması (17. Soru) 72 4. Ayrı Bir Merkezi Yönetimi Geliştirme Birimi Öngörüsünün,

Birimin Örgütsel Yapısını Tanımlaması (18. Soru) 72 5. Merkezi Yönetimi Geliştirme Biriminin Yürütme Organı Đle

Đlişki Düzlemi (19. Soru) 73

E. Yönetimi Geliştirmede Eşgüdüm Sorunu 75 1. Kamu Kurum Ve Kuruluşları Arasında Eşgüdümün Sağlanması

Amacıyla Yeni Bir Kurumsal Mekanizmanın Tesisi (20. Soru) 75

(7)

2. Kamu Kurum Ve Kuruluşları Arasında Eşgüdümün Sağlanması Amacıyla Yeni Bir Kurumsal Mekanizmanın Tesisinde Yapısal

Ve Đşlevsel Yaklaşımlar (21. Soru) 76

3. Kamu Kurum Ve Kuruluşları Arasında Eşgüdümü

Sağlayabilecek Mevcut Kuruluşlar Ve Yüzde Dağılımları (22.

Soru) 77

F. Yönetimi Geliştirmede Etkinliği Belirleyen Đlişkiler

(Kuruluş Đçi ve Dışı) 78

1. Yönetimin Geliştirilmesi Anlamında BĐGB’nin Rolü (23. Soru) 78 2. BĐGB’nin Yapısal Ve Đşlevsel Analizi (24. Soru) 79 3. Yönetimi Geliştirme Çalışmalarında Đşbirliği Yapılan

Kuruluşların Yüzde Olarak Dağılımları (25. Soru) 81 4. Yönetimin Geliştirilmesi Đşlevine Yönelik Çalışmalara Karşı

Üst Amirlerin (Bakan Ve Müsteşar) Tutumu (26. Soru) 82 5. Yönetimin Geliştirilmesi Đşlevine Yönelik Çalışmalara Karşı

Üst Amirlerin (Bakan-Müsteşar) Destek Niteliğindeki Olumlu

Tutumları (27. Soru) 83

6. Yönetimin Geliştirilmesi Anlamında DPT’nin Rolü (28. Soru) 84 7. Yönetimin Geliştirilmesi Anlamında DPB’nın Rolü (29. Soru) 85 8. Yönetimin Geliştirilmesi Anlamında Todaie’nin Rolü (30. Soru) 86 9. Yönetimi Geliştirme Birimi Đle Merkezi Yönetimi Geliştirme

Birimi Arasında Düşünülen Đlişki Ağı (31. Soru) 87

G. “Türkiye'de Reform Yönetimi” 88

“Türkiye’de Reform Yönetimi” Başlığının Düşündürdükleri

(32. Soru) 88

(8)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

21.YÜZYILDA TÜRKĐYE VE KAMU YÖNETĐMĐ MÜSTEŞARLIĞI I. Türkiye’de Yönetimin Yeniden Yapılanması 91

II. Yeni Kamu Yönetimi ve Türkiye 94

III. Avrupa Birliği’ne Adaylık ve Uyum Sürecinin Arka Planı Olarak

Reformlar 105

IV. Kamu Reformu Müsteşarlığı 114

A. Postmodern Örgüt Kuramı Adhokrasi 115

B. Merkezi Yönetimi Geliştirme Birimi Örgüt Modeli 118

SONUÇ 121

EK I: Açıklama ve Soru Kağıdı 128

Ek II: Anket Uygulamasının Öngürüldüğü Birimlere Ait Yasal ve Yönetsel

Metinler 132

Đngilizce Özet: Reform Administration In Turkey 136

Türkçe Özet: Türkiye'de Reform Yönetimi 137

KAYNAKÇA 138

(9)

Ş Ş E E K Đ L L L L E E R R D D Đ Đ Z Đ N N Đ Đ

ŞEKĐL 1 BREAKTHROUGH (ATILIM) VE SÜREKLĐ GELĐŞME GRAFĐĞĐ 5 ŞEKĐL 2 YÖNETĐMĐ GELĐŞTĐRME BĐRĐMĐ ĐLE MERKEZĐ YÖNETĐMĐ

GELĐŞTĐRME BĐRĐMĐ ARASINDA DÜŞÜNÜLEN ĐLĐŞKĐ AĞI 87

ŞEKĐL3 YÖNETĐMSÜRECĐ 89

ŞEKĐL 4 YÖNETĐM GERÇEĞĐ 102

ŞEKĐL 5 SÜREKLĐ GELĐŞ VE YÜKSEK PERFORMANS DÖNGÜSÜ 103 ŞEKĐL 6 MERKEZĐ YÖNETĐMĐ GELĐŞTĐRME BĐRĐMĐ ÖRGÜT ŞEMASI 118

(10)

T T A A B B L L O O L L A A R R D D Đ Đ Z Đ N N Đ Đ

TABLO 1 ANKETFORMLARININCEVAPLANDIRILMAŞEKLĐ 44

TABLO 2 ANKETFORMUNUDOLDURANBAKANLIK YADA

KURULUŞLARDAKĐBĐRĐMLERĐNGENELGÖRÜNÜMÜ 51

TABLO 3 ANKETFORMUNUDOLDURANAPK BĐRĐMLERĐNDEKĐ

ÖRGÜTLENMEYEĐLĐŞKĐNGÖRÜNÜM 52

TABLO 4 BAKANLIKYADAKURULUŞLARDAYÖNETĐMĐ

GELĐŞTĐRMEĐŞLEVĐNĐNÖRGÜTLENMEBĐÇĐMLERĐNĐN

DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 53

TABLO 5 BAKANLIKYADAKURULUŞLARDAYÖNETĐMĐN

GELĐŞTĐRĐLMESĐĐŞLEVĐNĐYERĐNEGETĐRENPERSONELĐN

NĐCELĐKVENĐTELĐK OLARAKYETERLĐLĐĞĐ 57

TABLO 6 ANKETFORMUNUCEVAPLANDIRANBAKANLIKYADA

KURULUŞLARDAKĐMEVCUTPERSONELĐN KADROUNVAN

VESAYILARI 59

TABLO 7 HALENYÜRÜTÜLENYÖNETĐMĐGELĐŞTĐRME

ÇALIŞMALARININDEĞERLENDĐRĐLMESĐ 61

TABLO 8 YÖNETĐMĐNGELĐŞTĐRĐLMEÇALIŞMALARIESNASINDA

MERKEZĐBĐRBĐRĐMĐNYARDIMVEYÖNLENDĐRMESĐNE

DUYULANGEREKSĐNĐM 62

TABLO 9 K.YÖNETĐMĐNDEÇEŞĐTLĐBĐRĐMLERTARAFINDAN

YÜRÜTÜLENYÖNETĐMĐGELĐŞTĐRMEÇALIŞMALARI SIRASINDABAŞBAKANLIKÇAPLANLAMAYAPILMASIVE

EŞGÜDÜMSAĞLANMASIGEREĞĐ 68

TABLO 10 AYRIBĐRMERKEZĐYÖNETĐMĐGELĐŞTĐRMEBĐRĐMĐNE

DUYULANĐHTĐYAÇ 70

TABLO 11 MERKEZĐYÖNETĐMĐGELĐŞTĐRMEBĐRĐMĐNĐNYÜRÜTME

ORGANIĐLEĐLĐŞKĐDÜZLEMĐ 73

TABLO 12 KAMUKURUMVEKURULUŞLARIARASINDA

EŞGÜDÜMÜNSAĞLANMASIAMACIYLAYENĐBĐR

KURUMSALMEKANĐZMANINTESĐSĐ 75

(11)

TABLO 13 KAMUKURUMVEKURULUŞLARIARASINDAEŞGÜDÜMÜ SAĞLAYABĐLECEKMEVCUT KURULUŞLARVEYÜZDE

DAĞILIMLARI 77

TABLO 14 YÖNETĐMĐNGELĐŞTĐRĐLMESĐANLAMINDABĐGB’NĐN

ROLÜ 78

TABLO 15 BĐGB’NĐNYAPISALVEĐŞLEVSELANALĐZĐ 79

TABLO 16 YÖNETĐMĐGELĐŞTĐRMEÇALIŞMALARINDA ĐŞBĐRLĐĞĐ

YAPILANKURULUŞLARINYÜZDEOLARAKDAĞILIMLARI 81

TABLO 17 YÖNETĐMĐNGELĐŞTĐRĐLMESĐĐŞLEVĐNE YÖNELĐK

ÇALIŞMALARAKARŞIÜSTAMĐRLERĐN(BAKANVE

MÜSTEŞAR)TUTUMU 82

TABLO 18 YÖNETĐMĐNGELĐŞTĐRĐLMESĐĐŞLEVĐNE YÖNELĐK

ÇALIŞMALARAKARŞIÜSTAMĐRLERĐN(BAKAN- MÜSTEŞAR)DESTEKNĐTELĐĞĐNDEKĐOLUMLU

TUTUMLARI 83

TABLO 19 YÖNETĐMĐNGELĐŞTĐRĐLMESĐANLAMINDADPT’NĐNROLÜ 84

TABLO 20 YÖNETĐMĐNGELĐŞTĐRĐLMESĐANLAMINDADPB’NINROLÜ 85

TABLO 21 YÖNETĐMĐNGELĐŞTĐRĐLMESĐANLAMINDATODAĐE’NĐN

ROLÜ 85

(12)

G G R R A A F Đ K K L L ER E R D D Đ Đ Z Đ N N Đ Đ

GRAFĐK 1 ANKETFORMLARININCEVAPLANDIRILMAŞEKLĐ 44

GRAFĐK 2 ANKETFORMUNUDOLDURANAPK BĐRĐMLERĐNDEKĐ

ÖRGÜTLENMEYEĐLĐŞKĐNGÖRÜNÜM 53

GRAFĐK 3 BAKANLIKYADAKURULUŞLARDAYÖNETĐMĐ

GELĐŞTĐRMEĐŞLEVĐNĐNÖRGÜTLENMEBĐÇĐMLERĐNĐN

DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 54

GRAFĐK 4 BAKANLIKYADAKURULUŞLARDAYÖNETĐMĐN

GELĐŞTĐRĐLMESĐĐŞLEVĐNĐYERĐNEGETĐREN PERSONELĐNNĐCELĐK VENĐTELĐKOLARAK

YETERLĐLĐĞĐ 57

GRAFĐK 5 HALENYÜRÜTÜLENYÖNETĐMĐGELĐŞTĐRME

ÇALIŞMALARININDEĞERLENDĐRĐLMESĐ 61

GRAFĐK 6 YÖNETĐMĐNGELĐŞTĐRĐLMEÇALIŞMALARIESNASINDA

MERKEZĐBĐRBĐRĐMĐNYARDIMVEYÖNLENDĐRMESĐNE

DUYULANGEREKSĐNĐM 62

GRAFĐK 7 K.YÖNETĐMĐNDEÇEŞĐTLĐBĐRĐMLERTARAFINDAN

YÜRÜTÜLENYÖNETĐMĐGELĐŞTĐRMEÇALIŞMALARI SIRASINDABAŞBAKANLIKÇAPLANLAMAYAPILMASI

VEEŞGÜDÜMSAĞLANMASIGEREĞĐ 68

GRAFĐK 8 AYRIBĐRMERKEZĐYÖNETĐMĐGELĐŞTĐRMEBĐRĐMĐNE

DUYULANĐHTĐYAÇ 71

GRAFĐK 9 MERKEZĐYÖNETĐMĐGELĐŞTĐRMEBĐRĐMĐNĐNYÜRÜTME

ORGANIĐLEĐLĐŞKĐDÜZLEMĐ 74

GRAFĐK 10 KAMUKURUMVEKURULUŞLARIARASINDA

EŞGÜDÜMÜNSAĞLANMASIAMACIYLAYENĐBĐR

KURUMSALMEKANĐZMANINTESĐSĐ 75

GRAFĐK 11 KAMUKURUMVEKURULUŞLARIARASINDA

EŞGÜDÜMÜSAĞLAYABĐLECEKMEVCUTKURULUŞLAR

VEYÜZDEDAĞILIMLARI 77

(13)

GRAFĐK 12 YÖNETĐMĐNGELĐŞTĐRĐLMESĐANLAMINDABĐGB’NĐN

ROLÜ 78

GRAFĐK 13 BĐGB’NĐNYAPISALVEĐŞLEVSELANALĐZĐ 79

GRAFĐK 14 YÖNETĐMĐGELĐŞTĐRMEÇALIŞMALARINDA ĐŞBĐRLĐĞĐ

YAPILANKURULUŞLARINYÜZDEOLARAK

DAĞILIMLARI 81

GRAFĐK 15 YÖNETĐMĐNGELĐŞTĐRĐLMESĐĐŞLEVĐNE YÖNELĐK

ÇALIŞMALARAKARŞIÜSTAMĐRLERĐN(BAKANVE

MÜSTEŞAR)TUTUMU 82

GRAFĐK 16 YÖNETĐMĐNGELĐŞTĐRĐLMESĐĐŞLEVĐNE YÖNELĐK

ÇALIŞMALARAKARŞIÜSTAMĐRLERĐN(BAKAN- MÜSTEŞAR)DESTEKNĐTELĐĞĐNDEKĐOLUMLU

TUTUMLARI 83

GRAFĐK 17 YÖNETĐMĐNGELĐŞTĐRĐLMESĐANLAMINDADPT’NĐN

ROLÜ 84

GRAFĐK 18 YÖNETĐMĐNGELĐŞTĐRĐLMESĐANLAMINDADPB’NIN

ROLÜ 85

GRAFĐK 19 YÖNETĐMĐNGELĐŞTĐRĐLMESĐANLAMINDATODAĐE’NĐN

ROLÜ 86

GRAFĐK 20 DPB,DPT,TODAĐEVE BĐGB’YĐOLUMLUVEYAPICI

BULANLARINYÜZDEDĐLĐMLERĐ 92

(14)

KI K I S S A A L L T T MA M A L L A A R R

A.D.G.M. : Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü

AB : Avrupa Birliği

APK : Araştırma, Planlama, Koordinasyon B.Đ.B. : Bayındırlık ve Đskan Bakanlığı

B.Đ.G.B. : Başbakanlık Đdareyi Geliştirme Başkanlığı Bağ-Kur G.M. : Bağ-Kur Genel Müdürlüğü

bkz. : Bakınız

Ç.B. : Çevre Bakanlığı

D.Đ.E. : Devlet Đstatistik Enstitüsü D.P.B. : Devlet Personel Başkanlığı D.S.Đ.G.M. : Devlet Su Đşleri Genel Müdürlüğü

D.T.Y.K. : Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu DPT : Devlet Planlama Teşkilatı

E.Đ.E.Đ.G.M. : Elektrik Đşleri Etüd Đdaresi Genel Müdürlüğü G.M. : Gümrük Müsteşarlığı

Đ.B.G.M. : Đller Bankası Genel Müdürlüğü Đ.G.E.M.E. : Đhracatı Geliştirme Merkezi

Đ.H.K.Ü.K.S. : Đnsan Hakları Koordinatör Üst Kurul Sekreterya Đ.Đ.B.E.M. : Đçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Đ.Đ.B.K.G.M. : Đş ve Đşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü K.B. : Kültür Bakanlığı

K.H.G.M. : Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü M.P.Đ.G.M. : Milli Piyango Đdaresi Genel Müdürlüğü M.P.M. : Milli Prodüktivite Merkezi

(15)

M.T.A.G.M. : Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü MEHTAP : Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Programı O.G.M. : Orman Genel Müdürlüğü

Ö-Y. : Örgüt-Yöntem

s. : sayfa

SGB : Strateji Geliştirme Başkanlığı S.S.K. : Sosyal Sigortalar Kurumu STK : Sivil Toplum Kuruluşları S.T.B. : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı T.B. : Turizm Bakanlığı

T.C.K.G.M. : Karayolları Genel Müdürlüğü T.K.G.M. : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

T.O.K.Đ.B. : Başbakanlık Toplu Konut Đdaresi Başkanlığı T.P.E.B. : Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı

T.R.G.M. : Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

TODAĐE : Türkiye ve Ortadoğu Amme Đdaresi Enstitüsü

TÜBĐTAK : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu U.B. : Ulaştırma Bakanlığı

U.B.T.G.M. : Ulaştırma Bakanlığı Telsiz Genel Müdürlüğü YODÇEM : Yakın ve Ortadoğu Çalışma Eğitim Merkezi YURTKUR : Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

(16)

G G Đ Đ R R Đ Đ Ş Ş

Reform çabalarının karşı karşıya kaldığı temel sorunlardan biri, reformların eninde sonunda devlet aygıtı aracılığıyla gerçekleştirilmesi söz konusuyken, devlet aygıtına fiilen yürürlük kazandıran bürokrasinin de reform konusu olmasıdır. Örneğin komünist sistem çöktükten sonra yeni sistemi kurmak zorunda olan, yine eski Sovyet bürokratlardan başka kimse değildi. Oysa sorun zaten bürokrasinin ta kendisiydi. Örneğin, piyasanın

“görünmez eline” inanan Yeltsin’in çabaları her şeyden önce bürokrasinin, yeni sistemi kuracak deneyimlerden yoksun olmasından ötürü (herkesin hatırlayacağı üzere) bu denli sancılı sonuçlar doğurmuştur. Şevardnadze değişen ilkeler ve tavırlar uğruna Kremlinde verilen mücadeleyi anlatırken:

Önceleri, merkeziyetçi ekonominin bir başka deyişle komuta ekonomisinin hastalıklarıyla, yolsuzluk hastalığı arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu kavrayamadığından söz eder. Şöyle ki:

Bu ikisi, benim için uzun süre ayrı ayrı unsurlar oldu. Bu arada yolsuzluklar ön plana çıkıyor ve geride kalan her şeyi perdeliyordu. En fazla acı çeken de “küçük adam”, sıradan vatandaş oluyordu. Ne iktidarın üst kademelerinde, ne de adalet organlarında himaye bulabiliyordu, çünkü mafya bu yapıların içine sızmıştı ve bunları denetim altında tutuyordu.

Devlete olan güven sarsılmıştı, para her şeyin ölçüsü olmuştu ve çıkış yolu da görünmüyordu. Fonda, komünizm ve vatanseverlik edebiyatının bitip tükenmek bilmeyen sömürüsü sürerken, ön plandaki çürüme ve yozlaşma daha da itici oluyordu. Maddi değerlerin suistimalini örtbas etmek amacıyla, en yüce kavramlar alet ediliyordu.Yolsuzluklara ve gölge ekonomisine, bunların toplumsal yaşamın en üst kademelerindeki hakimiyetine karşı verilen savaş, bana göre, en yüksek ulusal değerlerin kurtarılmasıyla eş anlamlıydı. Aç gözlülüğün sömürdüğü bir ulus iliğine kadar hasta ve çökmeye mahkumdur, diyordum kendi kendime.

…..Biz yeni düşüncenin pusulasıyla yola koyulduk ve doğru icracıları da bulduk, ne var ki sık sık bu yoldan saptık- en çok da iç politika da.

Perestroykanın trajik başarısızlıklarından söz ederken, kesinlikle kendimi haklı çıkarma çabası içine girmiyorum.Yine altını çiziyorum: Bu benim suçum. Başarılardan söz ederken de, kendime kazanç payı biçmiyorum: Bu başarılar, bir şeyler yapılmasının gerekliliği, birçok insanın kafasında olgunlaştığı için, elde edilebildi.Bürokratik sistemi eleştirirken, yeni bir düşman imajı yaratmak için uğraşmıyorum. Analizlerimin gerçekçi ve nesnel olması gerekiyor.

Sistemin üç dayanağı-merkezi ekonomi parti ve devlet aparatının temel unsuru olarak siyasi sistem ve birlik devleti- nesnel olarak kendilerini reforme edemediler ve kazanımlarından özveride bulunamadılar. Sistem tarafından temsil edilen kuruluşların çıkarları gözetilmediği için, buna

(17)

karşı bir tepkime oluştu:Öncelikle perestroyka reddedildi, ardından bu olguya karşı bir direnç meydana geldi.

Perestroykaya yöneltilen saldırılar veya yeni düşünce politikasını sona erdirmek için harcanan çabalar, bu iki kavramın teori ve pratiğinin, tek sesli yapıyı için kemirmesinden kaynaklanıyor. Global çatışmanın ve sınıfsal mücadele kavramının ortadan kaldırılması, ortak insani değerlerle çoğulculuk ve siyasi özgürlüğün ön plana çıkması, bu sistem tarafından patlamaya hazır bir bomba olarak değerlendirildi. Bu bombadan kurtulmak, sistemin en önemli hedefi haline geldi.

Her ne kadar, ülkemde değişimin meydana geleceği günleri iple çeksem de, yıkıcılık rolünde görmüyorum kendimi.Tahrip etmek bir anlamda yıkıntılar altında kalma tehlikesine davetiye çıkarmaktır. Diğer yandan, şu ya da bu grubun gerçek çıkarlarını gözetmemek ve sanki bunlar hiç varolmamış gibi davranmak, hem gündelik yaşamda, hem de siyasette pek akılcı bir tutum değildir.

Kanımca en büyük hata da budur. Reformcuların belirli anlamda safdilliğinden daha önce söz etmiştim. Bu saptamayı daha sert bir ifadeyle de dile getirebilirim:Bizler siyasi cehaletin kurbanları olduk. Eski yöntemlerle yeni gerçeklikler yaratmaya çalıştık –tepeden inme direktiflerle. Ne var ki, şu ya da bu buyrultu ve kararları içeren direktifler, ancak kumanda merkeziyle ortak çıkarları ya da hiyerarşik bağı bulunanlarla korku duyanlar açısından bağlayıcı nitelik taşıyabilir. Aksi takdirde talimatın, hiçbir etkisi yoktur.

Đktidar tekeli altında tamamen gereksiz hale gelen, sağlam bir siyasi bilinç nerede ortaya çıkabilirdi? Yönetme sanatı nasıl buyrukların yerini alır?1 Sunduğumuz araştırmanın genel ufkunu, dönüşmesi gereken bürokrasinin, bu işi yapabilecek durumda olmamasının ya da diğer bir değişle reforma tabi tutulan kurumun kendi kendini ıslah edememesinin yarattığı bu çıkmaz oluşturur.

Bu çıkmaza girmemek için, her şeyden önce bu çıkmazın bilincinde olarak uygun bir kuramsal temel, olgulara eleştirel yaklaşmamızı sağlayacak belirli bir bakış açısını oluşturmak gerekir. Ne var ki elimizdeki kuramların hepsi, daha çok gelişmiş sanayi toplumlarında üretilen, dolayısıyla da

“piyasa”nın çoktan işlerlik kazandığı toplumlardaki kamu reformlarına ilişkindir. Böyle olunca, Türkiye’deki süreci değerlendirmek için gerekli olan kuramsal bakış açısını kendimiz oluşturmamız gerekti.

Sanayi ülkelerindeki kamu sektörünün işlevi, asıl siyasi güçleri oluşturan iki toplumsal sınıfın, özel sektörün ve işçi sendikalarının aralarındaki pazarlıklara gereken hukuki, diğer bir deyişle meşru temeli

(18)

oluşturmak, söz konusu pazarlıklar sonucu varılan anlaşmaların uygulanırlığını güvence altına almaktır. Bu anlamda, siyasetin iktisat tarafından belirlendiği bir yapı söz konusudur. Hem klasik ve neo-klasik iktisat hem de Keynesçi yaklaşım, bu “pazar”lık ilişkilerinden yola çıkar.

Örneğin klasik iktisadın temel varsayımlarından yola çıkan Marx, gelişmiş, hatta sonuna gelmekte olan bir “kapitalizm”den, işçilerin işverenlerle her türlü pazarlığı kesip üretim araçlarına el koymasından (hatta işçi sınıfının hem kendisini hem de sermaye sahibi sınıfı ortadan kaldırmasından) söz ederken, elbette gelişmiş bir piyasa ekonomisi, diğer bir deyişle gelişmiş bir para ekonomisinden yola çıkar. Aynı biçimde Keynes de, bütün işleri Adam Smith’in ünlü “görünmez eli”ne bırakmanın olanaksız olduğundan söz ederken, yine (hatta deyim yerindeyse “fazla”) gelişmiş bir para ekonomisini ve öyle bir ekonominin sorunlarını temel alır. Bu toplumlarda son kertede ekonomi siyaseti belirler.

Oysa Türkiye’deki reform yönetimi üzerine düşünürken, gelişmiş bir para ekonomisinin sorunlarını çözmeyi hedefleyen (hatta Marx’ta olduğu gibi tümden ortadan kaldırmaya çalışan) kuramları temel almak, ancak sınırlı ölçüde mümkündür. Piyasanın görünmez elinin henüz işlerlik kazanmadığı, 2001 krizinden sonra kendini dayatan para ilişkilerinin: “Bizi piyasalar mı idare edecek?” gibi şaşkın sorulara yol açtığı bir ülkede, Keynes’in öngördüğü gibi ekonominin siyaset tarafından sınırlandırılması gerektiğini öne sürmek, asıl sorunun, yani siyasetin ekonominin üzerindeki etkisini azaltmayı hedef alan reform ihtiyaçlarının kuramsal temelini oluşturması mümkün değildir.

Böyle bakıldığında, örneğin Sovyet Devrimi işte böyle bir kuramsal kargaşanın ürünüdür. Çarlık Rusya’nın sorunlarını uygun olmayan bir kuramla -siyaset ekonomiyi belirlediği için (her şeyden önce ekonomik) bunalıma giren Rus toplumunu, siyasetin ekonomiye topyekûn hakimiyetini öngören Marksist kuramla çözmenin- doğurduğu sonuç ortadadır. Sözü edilen çıkmaz, yani siyasetin ekonomi üzerindeki etkisini azaltmaya yönelik reformların yine siyasal düzey tarafından gerçekleştirilmesi zorunluluğu,



1 Eduard Şevardnadze, Gelecek Özgürlüktür, Afa Yayını, s.286-287.

(19)

ekonominin siyaseti belirlediği (piyasanın “görünmez eli”nin işlerlik kazandığı) bir toplumun değil de Sovyet bürokrasinin Çarlık Rusya’dan da çok ekonomiye müdahalede bulunabildiği bir toplumun oluşmasına neden olmuştur. Bir komuta ekonomisinin (siyasetin ekonomiyi belirlediği bir toplumsal yapının) klasik biçimini örnekleyen -sermaye birikimine hiçbir olanak tanımadığı için saf bir örneğini oluşturan- Sovyetler’de, günümüz Rusya Ekim Devrimi’nin öncesinde Çarlık bürokrasisinin yaptığı yüzüstü bırakılmış liberalleştirici reformlar yeniden gündeme alınmıştır.2

Rusya’dan sonra çöken diğer imparatorluklarda, yani Alman ve Avusturya Đmparatorluklarındaysa farklı bir yol izlendi. Almanya ve Avusturya para ekonomisine geçişi seçti ve Nazi rejimiyle II. Dünya Savaşı gibi sancılı süreçleri yaşamakla birlikte günümüzde bir para ekonomisinin klasik örneklerini, nitekim siyasetin ekonomiye müdahalesinin alabildiğine azalıp piyasanın görünmez elinin siyasete hakim olduğu bir toplumun örneklerini oluşturuyor.

Osmanlı Đmparatorluğu’nun mirasını devralan genç Türkiye Cumhuriyeti için durum farklıydı. Her şeyden önce Almanya’da olduğu gibi halihazırda güçlü bir sermaye sınıfı söz konusu değildi. Siyasetin ekonomiden çekilip tüm işleri “piyasanın görünmez eli”ne bırakması söz konusu olmadığı gibi, temel yatırımları devlet eliyle gerçekleştirmekten başka bir yolu yoktu. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında gerçekleştirilen yatırımlar, her ne kadar Sovyetler’deki gibi devlet mülkü sayılsa bile, eninde sonunda bu yatırımları değerlendirebilecek güce ulaşması beklenen milli bir özel sektöre devredilmesi gerekiyordu.

Đzmir Đktisat Kongresi’nde Atatürk tarafından ortaya konan model (karma ekonomi), işte bu çıkmazı aşmanın kuramsal modeliydi. Atatürk bir iktisatçı değildi, ama mevcut durumu çözümleyebiliyordu ve olduğu gibi ithal bir ekonomik modelin Türkiye’nin özel koşullarında işe yaramayacağını biliyordu.

2 “Bir devrim önce kafalarda, sonra toplumda gerçekleştirilebilir. Bence perestroykanın talihsizliği, milyonların kafasında olgunlaşmasına karşın, birçok şeyin bağlı olduğu kafaların bilincine hiç dokunamaması. Değişimleri en çok özleyenler de, pek az şeyin bağlı olduğu insanlardı.” Şevardnadze, a.k, s. 182

(20)

Bu durumda, birçok şey Atatürk’ün karma ekonomi kavramını nasıl algılandığına bağlıdır. Karma ekonomi kavramı, bu ekonominin süreklilik göstermesi biçiminde yorumlanabildiği gibi, yalnızca geçici bir aşama (Türkiye Cumhuriyeti’nin “özel durumu”ndan kaynaklanan bir geçiş süreci) biçiminde de yorumlanabilir. Đkinci yoruma bağlı kalınacaksa, Türkiye’nin

“özel durumu”, yani devlet eliyle gerçekleştirilen temel yatırımların devredilebileceği milli bir özel sektörün mevcut olmaması durumunun değişmesini -yani bu yatırımları devralabilecek bir özel sektörün oluşumunu- bekleyip, o zamana dek yatırımlara devam etmek gerekecektir. Ama Türkiye’nin bu “özel durumu”nun hiçbir zaman değişmeyeceği düşünülürse, karma ekonomi modeli de kalıcı bir model olarak algılanır.

Türkiye’nin bu “özel” durumu elbette geçen yıllarla değişim gösterdi; özel sektör gittikçe gelişti ve yalnızca üretim sektörünü değil, finans sektörünü de devralabilecek bir duruma gelmekle kalmadı, fiilen devraldı da. Böylece karma ekonomik modelinin bir unsurunu oluşturan devlet, büyükten küçüğe ve diğer unsurunu oluşturan özel sektör ise küçükten büyüğe doğru bir gelişme göstermiştir.

Özel sektörün işletmeleri, kendi içinde para ekonomisinin akılsallık (rasyonellik) ilkesini uygulamaya koymayı başarırken, devlet sektörü bunu başaramamış, böylece de sürekli olarak kamu yönetiminde reform çabaları baş göstermiştir. Bu çabalar, özellikle küreselleşme sürecinin sonucunda daha da gerekli hale gelmiştir.

Ne var ki kamu yönetimi alanında gözlemleyebildiğimiz bu çabaları ve ortaya çıkan olguları, devletçilik-piyasa ekonomisi karşıtlığı içinde (ya

“devlet” ya “özel sektör” karşıtlığı içinde) değil de her iki anlayışı bütünleştiren, bu iki temel eğilimden hiçbirini tümüyle dışlamayan bir yaklaşımla değerlendirmeye çalıştık. Bu nedenle peşin bir hükümle, ne ekonominin siyaseti belirlediği ideal bir modelden ne de siyasetin ekonomiyi belirlediği bir ideal modelden yola çıktık. Siyasetin ekonominin üzerinde yönlendirici etkisini kaybedip daha çok düzenleyici (regülatif) bir konuma geçtiği bir para ekonomisi henüz mevcut olmadığından, sanki böyle bir toplumsal aşamaya varılmış gibi kamu yönetiminde reform politikaları geliştirmek (yani para ekonomisinin oturduğu sanayi ülkelerinin reform

(21)

politikalarını temel almak) mevcut sorunların çözümüne katkı sağlamadığı gibi, siyasetin ekonomiyi ebediyen belirleyeceğinden yola çıkan bir model de –özellikle küreselleşmenin dayatmaları karşısında- çağdışı kalmıştır – çünkü Türkiye’de özel sektör artık fiilen üretim ve finans sektörüne hakim olmuş, daha doğrusu Adam Smith’in “görünmez el” dediğini, ülkemizde genellikle

“piyasalar” diye anılan olguyu yaratmıştır.

Dolayısıyla bu araştırmanın amacı, bu tür kapsayıcı bir modelin kuramsal alt-yapısını oluşturmaktır. Elbette, böyle bir modeli salt kuramsal araçlarla geliştirmek mümkün değildir. Mevcut uygulamalar (“reform çabaları”),bu konuda bize önemli ip uçları verecektir. Anket çalışmamız bu nedenle bir hipotezin sınanmasından öte, modelimizi oluşturabilmek için gerekli olan verileri alma anlamını taşır ve her şeyden önce bu açıdan önem taşır.

Bu uygulamalar hakkındaki hemen hemen tüm yazanaklar tarafımızdan gözden geçirildi ve getirdikleri çözüm önerilerinin hepsi, devletçilik-piyasa ekonomisi karşıtlığı şablonunu kullanmadan, olası bir

“karma model”in unsurları olarak değerlendirilmeye çalışıldı.

Aynı zamanda bu uygulamalar ve öneriler belirli bir tarihsel gelişim içinde yer aldıklarından, dış kaynaklı gelişmelerin Türkiye’nin siyasal ve ekonomik yapısına etkileri hesaba katılmıştır, çünkü reform çabaları birçok kez dış müdahaleler sonucunda ortaya çıkmıştır.

Böylece yazanaklar, anket ve uygulamalar bir bütün içinde ve özellikle de kamu yönetiminde reform yapmanın ön-koşullarına yönelik biçimde değerlendirilmiş, sonuçtaysa reform yönetiminin ülke gerçeklerine uygun bir alt-yapı kurmak için bir örgüt modeli elde edilmiştir.

Bu model, hem siyasetin ekonomiye müdahalesini öngörmekte, hem de ekonominin siyaseti belirlemesine izin vermekte (bu anlamda “karma”

nitelikte) olan bir esas üzerinde geliştirilmiştir. Belirttiğimiz bakış-açısı içinde, Đngiltere’deki “Cabinet Office”e benzer özellikler taşıyan bir çözüm önerisi üretilmiş, araştırmamızın III. Bölüm’ünde (bkz. s. 146) sunulmuştur.

(22)

Reform sorununa ilişkin kapsamlı bir bakış açısı geliştirebilmek amacıyla, bu bölümde başlıca kavramlar ve Türkiye’de elde edilen deneyim üzerinde durulacaktır. Günümüz reformları, kaynaklarını büyük ölçüde 1940’lı yılların sonlarında beliren yazanaklardan almıştır. Bu nedenle incelemenin 1950’den başlatıldığı belirtilebilir.

Đlk bölümde Türkiye’nin genel hatlarıyla bir portresini çizebilmek amacıyla, Atatürk döneminden sonra gelen çeşitli hükümetler tarafından yapılan çalışmalar ve önerileri uygulanmamış olsa da bizce önemli olan yazanakları ele alınmaktadır. Özetle, “idari reform” döneminin “hızlı, etkili, verimli” çalışacak bir dizge yaratmak üzere geleneksel örgüt geliştirme yöntemlerine dayanan tekniklerden söz edilmektedir.

Đkinci bölümde “Yeniden Yaratma Ekipleri” olarak gördüğümüz APK’lar bir alan araştırması ile sorgulanırken, değişimin kurgusu etkinlik, verimlilik ve kalitenin sağlanması üzerine inşa edilmektedir.

Üçüncü ve son bölümde ise Türkiye’de Reform Yönetiminden sorumlu olarak gördüğümüz, aslında var olmayan “Kamu Reformu Müsteşarlığı”nın kurulması savunulmakta ve bunun yöntemi Kamu Yönetimi Temel Kanunu etrafında tartışılmaktadır. Aslında Türkiye'nin de kendisini ayarlamaya, uyarlamaya çalıştığı “Yapısal reform” dönemi devletin küçültülmesi, özelleştirme, ulus devletin sona ermesi, kalkınmada uluslar üstü stratejiler gibi küresel gerçeklere dayanan teknikler ve geleneksel yöntemler arasında bir uzlaşı aranmaktadır.

Dileğimiz takdimini yaptığımız bu araştırmanın ülkemizdeki reform anlayış, uygulama ve yönetiminin gelişmesine, “APK” birimlerinin etkinleşmesine ve reformları gerçekleştirme aracı olarak “Kamu Reformu Müsteşarlığı”nın kurulmasına katkıda bulunabilmesidir.

(23)

B B Đ Đ R R Đ Đ N N C C Đ Đ B B ÖL Ö L Ü Ü M M

YÖNETĐMĐ GELĐŞTĐRMENĐN KURAMSALLAŞMASI VE TÜRK KAMU YÖNETĐMĐNĐ GELĐŞTĐRME SORUNU

Değişim bir zorunluluk olmakla birlikte değişimi gerçekleştirmek o kadar kolay değildir. Machiavelli, “Her değişim daima başka değişimlere ihtiyaç gösterir.” derken sözünün gerisinde yatan fikir bize göre son derece açıktır. Đyi düşünülmemiş ve planlanmamış değişim projeleri ya da reformlar uygulandığında, yeni değişimlere ya da reformlara ihtiyaç gösterirler.

Gerçekten de, hükümetlerin “reform” adı altında yaptıkları yasal, kurumsal düzenlemeler genellikle uzun süre kalıcı olmamakta, hatta reformlar adı altında yapılan bu düzenlemeler yeni değişikliklere ihtiyaç göstermektedir.

“reform”ların “deform”a dönüşmemesi için yapılacak değişikliklerin mutlaka iyi düşünülmesi ve planlanması, ayrıca dikkatle ve titizlikle uygulanması gereklidir.

Siyasal iradenin bu konuda tüm ağırlığını koyduğu varsayımı altında amaca uygun yöntemi sorgulayan çalışmamızın esası, ülkemizde değişim (gelişim-geliştirim) ve reform yönteminin ne şekilde gerçekleştirileceğine ilişkin stratejileri ve devletin yeniden tanımlanmasına yönelik önerileri ortaya koymaktan ibarettir. Şüphesiz, tüm kamu sektörünün sorunlarını detaylarıyla teşhis etmek ve kapsamlı çözüm önerilerini ortaya koymak gibi bir iddiamız olamaz.

(24)

I. Tanım ve Kavram

A. Yönetimi Yeniden Düzenleme (Đdari Reform) Tanımı Đdari reform, idari ıslahat, reorganizasyon, yeniden düzenleme, idareyi geliştirme gibi terimlerin anlam ve kapsamlarının açıklığa kavuşturulamamış olması ve bir çok durumda eş anlamlı olarak kullanılması karışıklığı arttırmaktadır.

KĐT Reform Komisyonu kendisine verilen görevi “kamu iktisadi teşebbüslerine rasyonellik ve disiplin anlayışını sağlam bir biçimde yerleştirerek onları gerçek sahibi olan ulusumuza en yararlı biçimde hizmet etmeye elverir bir yapıya kavuşturmaktır.” biçiminde ifade etmektedir.3

Đdari Reform Danışma Kurulu idari reformu “kamu kuruluşlarının amaçlarında görevlerinde, görevlerin bölüşümünde, örgüt yapısında, personel sisteminde, kaynaklarında ve bunların kullanılış biçiminde, metotlarında, mevzuatında ve halkla ilişkiler sisteminde mevcut aksaklıkları, bozuklukları ve eksiklikleri düzeltmek amacını güden, kısa ve uzun vadeli, geçici ve sürekli nitelikteki düzenlemelerin tümü” biçiminde ele almaktadır.4

Ümit Berkman da:Bir yönetim sisteminin –Bu bir bakanlık, bir genel müdürlük, bir daire ya da tüm kamu yönetimi mekanizması olabilir- amaçlarına yönelik olarak işlevlerini daha hızlı nitelikli, verimli ve etkili bir şekilde yapacak düzeye çıkarmak üzere örgütsel yapı ve süreçte, idari yöntem ve tekniklerde ve/veya personel unsurunda yapılan bilinçli değiştirme, yeniden düzenleme girişimlerine idari reform demektedir.5

3 Kamu Đktisadi Teşebbüsleri Reform Komisyonu Ön Raporu, Ankara, 1971, s.5

4 Đdari Reform Danışma Kurulu Raporu, Đdarenin Yeniden Düzenlenmesi Öneriler ve Đlkeler, TODAĐE Yayını, Ankara, 1972, s.7

5 A. Ümit Berkman, “Planlı Dönemde Đdari Reform Anlayışı”, ODTÜ Geliştirme Dergisi, 1981 Özel Sayısı, s.207

(25)

Đdari reform terimi, idarenin yeniden düzenlenmesi ile eş anlamlı olarak, “idare sisteminde var olanı geniş ölçüde bir kenara bırakıp, yeni nitelikler ve biçimler bulunmaya yönelmiş çalışmalar” biçiminde de tanımlanmaktadır.6

Đdari reform üzerinde birleşilmiş bir tanım bulunmamakla beraber Sürgit “idarenin ulusal amaçların gerçekleştirilmesine yardımcı olacak süratli, tasarruf sağlayıcı, verimli ve kaliteli hizmet görülmesini sağlayacak bir düzene kavuşturulmasını ve böyle bir düzen içinde iş görmesini sağlayacak çabaların tümü” olarak tanımlamaktadır.7

B. Yönetimi Geliştirme ve Yeniden Düzenleme Kavramları ve Bir Değişim Yöntemi (Kaizen Yönetim Felsefesi)

Yönetim yazarları, sıklıkla yönetimin yeniden düzenlenmesi ile yönetimi geliştirme kavramlarını birbirinden ayırırlar. Yönetimi geliştirme (ya da örgüt geliştirme) terimi değişen koşullarla gereksinmelere yanıt vermek amacıyla örgütlerde sürekli olarak yapılan, ancak yeniden düzenleme boyutunda olmayan küçük değişikliklerle ayarlanmaları anlatmak için kullanılmaktadır.8 Yönetimin yeniden düzenlenmesi ise, giderek ve sürekli değişikliklerin tümünü kapsayan idareyi geliştirmeden farklı olarak alışılmış olan dengeleri değiştirmeyi, mevcut düzenin katılıklarını gidermeyi amaç edinen büyük değişiklerin gerçekleştirilerek yeni bir dengenin kurulmasını, çeşitli kademelerdeki tedbirlerin birbirlerine bağlanarak bütünleştirilmesini sağlamaya yönelmiş, bilinçli, kararlı ve planlı bir çaba olmaktadır.9

Örgüt değişen çevresine ve iç yapısındaki değişikliklere uymak için sürekli olarak çaba harcayan bir birim niteliğindedir. Oldukça statik bir çevrede faaliyette bulunan ve politik çıkarlara ya da çeşitli akımlara açık

6 Selçuk Yalçındağ, “Devlet Kesimini Yeniden Düzenleme Çalışmalarının Amacı ve Stratejisi Üzerine”, Amme Đdaresi Dergisi, C.4, S.2, 1971, s.24-25

7 Kenan Sürgit, Türkiye’de idari Reform, TODAĐE Yayını, Ankara, 1972, s.10.

8 a.k, s. 11.

(26)

olmayan örgütler daha yavaş değişir ve gelişir;buna karşılık daha dinamik bir çevrede bulunanlar daha hızla değişirler.Giderek gerçekleştirilen ve sürekli nitelikte olan bu tür çabalara idareyi geliştirme adı verilebilir.10

Yönetimi geliştirme planında verimliliği ve etkililiği arttırmak için üzerinde durulması gerekli ana boyutlar, örgütün amaçları,örgütsel yapısı, insan unsuru ve teknolojik boyutları ile çevre etkenidir.Bu uygulama ise yönetici ya da yönetici grubunun önderliği ve sorumluluğu altında gerçekleştirilebilir. 11

Đngilizce literatürde “Reengineering” olarak adlandırılan, kısaca yapı, sistem, süreç ve politikalarda hızlı ve radikal yeniden tasarım ve değişiklikler yapılarak organizasyonun daha yüksek bir performansa ulaşması ve bir atılım gerçekleştirmesi anlamında, değişim yönetiminin (change management) stratejisi organizasyonel performansı arttırmak ve daha sonra sürekli gelişmeyi sağlamaktır. Şüphesiz, bir grafik üzerinde göstererek konuyu daha iyi ortaya koymak mümkündür.



9 a.k, s. 13.

10 a.k, s. 11.

11 Ömer Peker, “Yönetimi Geliştirme” , Amme Đdaresi Dergisi, C.22, S.3, Eylül 1989, s.12

(27)

Breakthrough (Atılım) ve Sürekli Gelişme Grafiği12

Şekil 1 Breakthrough (Atılım) ve Sürekli Gelişme Grafiği

Şekilde yatay eksende zaman boyutu, dikey eksende ise organizasyon performansı gösterilmiştir. Organizasyondan değişim gerçekleştirilmediği takdirde tedrici bir gelişmenin olduğunu varsayalım. Bu durumda organizasyon performansında çok az bir gelişme olabilecektir.

Oysa değişim yöntemi uygulayarak organizasyonda değişim gerçekleştirildiğinde bir süre sonra organizasyon performansında bir sıçrama (quantum leap) olacaktır. Şekilde t1, organizasyonda değişim yönteminin başlangıcı olarak gösterilmektedir. t1–t2 döneminde organizasyonda yapı, sistem ve süreçlerde bir yeniden yapılanma söz konusu olmaktadır. Başka bir ifadeyle, bu dönemde organizasyonda reengineering konusunda ilk uygulamalar yapılmaktadır. Bunun sonucu olarak t2 döneminde organizasyon performansında ani bir sıçrama olmaktadır. Organizasyon da reengineering sonucu gerçekleşen bu sıçrama “Breakthrough” (Atılım) olarak ifade edilebilir. Elde edilen bu başarının sürdürülmesi için KAIZEN yönetim felsefesinin benimsenmesi gerekir. Kaizen, Japonca “Sürekli Gelişme”yi ifade etmektedir. Başarıya ulaşılması, organizasyonda sürekli gelişmeyi sağlayacak politikaların uygulanmasına bağlıdır.

12 James W. Cortada, TQM For Information Systems Management: Quality Practices for Continuous Improvement, McGraw-Hill, New York, 1995.

B Zaman

t1 t2 t3

Zaman Tedrici Gelişme

KAIZEN Sürekli Gelişme

Organizasyon performansı

C

D

A Breakthrough

(28)

Şekilde Kaizen yönetim felsefesi ile elde edilecek kazancı ya da faydayı da görmek mümkündür. t2–t3 zaman boyutunda reengineering ve Kaizen yönetim felsefesi sonucunda organizasyonda elde edilen net kazanç ABCD taralı alanı ile gösterilmiştir. Toplam kazanç ise t2BCt3 alanına eşittir.

Organizasyonda değişim yönetiminin uygulanmaması halinde organizasyon performansında ancak t2ADt3 alanı kadar bir toplam kazanç elde edilebilecektir.

II. Yönetimde Reformun Çeşitli Türleri

Mevcut statükoyu, düzeni korumak isteyen, genellikle tutucu, muhafazakar idareye karşıt olarak reform yapılmasını kolaylaştıracak üç farklı çözüm yolu düşünülmüştür.Bunlar;

A. Kurumsal Reform Yöntemi:

Kurumsal reform yönteminde, idarede reform yapılması devamlı bir sorun sayılmaktadır.Đdarenin reforma, değişmeye karşı olan eğilimini yenmek için ve başarıya ulaşmak için, idari reformla devamlı meşgul olacak kuruluşlar kurulması faydalı görülmektedir. Reformla görevli sürekli bir birimin bulunması, idarede çalışan memurlarda reform ve değişikliklerinde psikolojik bir ortam oluşturma gibi avantajlar yaratırken, reformla görevli birimlerin çalışmalarını yaparken diğer kuruluşlardan bilgi almaları gereği bakanlıklar arası bir otoriteyi zorunlu kılmaktadır. Bakanlıkların direnmelerini yenmek için politik bir desteğin bulunması da kaçınılmazdır.13

13 Ali Kuyaksil, Türkiye’de Yönetimi Yeniden Düzenleme Çalışmaları Çok Partili Dönem (1945-1963), Der Yayınevi, 1994, s.53

(29)

B.Zorlayıcı Reform Yöntemi:

Đdarede tek yönlü ve derhal değişiklik yapılması taraftarı olanlar da vardır. Zorlayıcı reform, idari mekanizmaya yabancı iç ve dış baskı gruplarının etkisiyle yapılan reformdur.14 Genellikle yeni işbaşına gelen hükümetler, yeni bir bakan yeni bir müdür göreve başlayışlarının ilk haftalarında böyle bir nüfuza sahiptirler. Fakat memurlar ve ilgili gruplar kararların hazırlanmasına (yalancı katılım dahi olmasa) katılmamış iseler kararların uygulanmasını engellemeye çalışacaklardır. Üstelik zorlayıcı reformlar gerçeklere uygun olmama tehlikesini de içinde barındırmaktadır.

C. Deneysel Yöntem:15

Deneysel reform psikolojik olarak ilgilileri yavaş yavaş hazırlama imkanı oluşturan etkili bir yöntemdir. Reform yapılmadan önce, belli bir alanda denenir, daha sonra alınan sonuçlara göre genelleştirilir. Bu usul memurların çalışma geleneklerine, sahip oldukları hukuki ve beşeri imkanlara uygun bir reform tekniğidir. Ancak bu yöntemde yasaların sık sık değişmekte olması ve yerel uygulamaların yapılması yönetilenlerin hukuk yönünden korunmasını (yasa ve uygulamaların izlenmesindeki güçlük ve yargı denetiminin zayıflaması anlamında) güçleştirebilir.

Ortaya çıkmakta olan toplumsal, ekonomik ve siyasal olgular kamu yönetimini değişme ve gelişme yönünde güçlü bir baskı altına almaktadır. Bu değişim ve yeni arayışlar çerçevesinde yapılmakta olan çalışmalar Dünya’nın en gelişmiş ülkelerinden en geri kalmış ülkelerine kadar gelişen bir çizgide ilginç ortak noktaların ve benzerliklerin görülmesine neden olmaktadır.

Burada ilk tarihsel bölümlemeyi (1923-1949) yıllarına göre yapmamızın nedeni, kamu yönetimini ülke somutunda belirleyen

14 a.k, s.54

15 Nuri Tortop, Yönetim Biliminin Temel Đlkeleri, TODAĐE Yayını, N.234, 1990, s.183- 186

(30)

(uluslararası) arka plan ve temel “anlaşmalardır” (ne var ki burada söz konusu olan anlaşmalar, bilinen türden yazılı anlaşmalar değil).

Birinci “anlaşma”, Đstanbul hükümeti ile savaşın galipleri arasında varılmış olandır. Batıdan gelen para ekonomisinin siyasi ve askeri temsilcileri, tahakküm altına alınmış bulunan imparatorluk bürokrasisine şimdi kendi yönetim mantığını kabul ettirmek istiyordu. Daha ziyade vergi (öşür) toplamak üzerine kurulu Osmanlı ekonomisindeki imparatorluk bürokrasisinin merkezi bir nitelik taşıdığı düşünülürse, para ekonomisinin mantığını getirmek isteyen “yabancılar’ın” daha çok merkez-kaç güçleri destekleyip merkezi yapıyı dağıtmak isteyecekleri aşikardır. Nitekim,

83 yıl önce 1920’lerin başlarında, Ali Rıza Paşa Hükümeti’nin Đtilaf Devletleri Olağanüstü Komiserlerinin direktifiyle hazırladığı ve Meclis’ten güven oyu aldığı beyannameyi hatırlayacak olursak:

• Devlet işlerinin il genel meclisine devredilmesini,

• Đllerin yerinden yönetimle yönetilmesini,

• Adalet, maliye, bayındırlık ve güvenlik işlerinin yabancı uzmanların danışmanlık ve denetiminde yapılmasına yetki verilmesini,

• Tüm sivil yönetim kademelerinde yabancıların denetim hakkı olmasını

kabul eden Ali Rıza Paşa Hükümeti’nin yaptığı kapitalizm o günkü yeni dünya düzenine uyum programının kamu yönetimiyle ilgili kısmıdır.16

Görüldüğü gibi 1918’dan hemen sonra para ekonomisinin Đmparatorluk topraklarında yayılabilmesi için başka bir deyişle Batı kaynaklı sermaye ihracına uygun bir ortam yaratmak için merkezi bir kamu yönetimi anlayışının yerine çevrenin (periferi’nin) merkezden görece bağımsız hareket edebilmesine dayalı bir sistem getirilmeye çalışılmıştır. Böyle bir girişimin

16 http://www.cydd.org.tr/?sayfa=haberac&id=170 ayrıntılı bilgi için bkz.;Türkel Minibaş, Kamunun Yeniden Yapılandırılmasında Yerel Yönetim Yasa Tasarıları Çalıştayı, Malatya, 2003.

(31)

merkezi bürokrasiyi nasıl etkileyeceği bellidir. Padişah belki varlığını korur böyle bir düzende, ama merkezi bürokrasinin çevreye karşı büyük bir güç kaybına uğrayacağını kestirmek zor değil. Bu nedenle, merkezi bürokrasiyi temsil eden bir kamu yönetimi anlayışı ister istemez merkezi yapının konsolidasyonunu (berkit edilmesini), güçlendirilmesini benimseyecektir ve yukarıdaki belgede öngörülen değişime direnç gösterecektir.

Bilindiği gibi, tarihte kazanan eğilim, Batılı para ekonomisinin baskıları sonucunda Đstanbul Hükümeti’nin kabul ettiği (kabul etmek zorunda kaldığı) o desantralizasyona dayanan bakış açısı değil, Cumhuriyet yanlılarının merkeziyetçi-devletçi anlayışı olmuştur. Başka bir deyişle, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla birlikte, Padişah’ın kabul ettiği ve bir anlamda artık ihanet sayılan “anlaşma” iptal olmuştur. Bu durumda sorulması gereken soru, I. Dünya Savaşı’nı kaybetmiş bir taraf olarak işgal altındaki Đstanbul hükümetinin kabul ettiği bu “anlaşma”nın yerini hangi yeni

“anlaşma’nın” aldığıdır. Belli ki Batı devletleri bir biçimde ikna olmuştur, çünkü Türkiye Cumhuriyeti’ni tanımıştır. Halbuki Batılı para ekonomisi açısından her şeyden önce ödün vermek anlamına gelecektir bu. Buna rağmen, Cumhuriyet rejimi kabul edilebilir ya da kabul edilmesi kaçınılmaz olan uluslararası bir konsensüs üretmiş olsa gerek. Bu durumda Cumhuriyet yanlıları, Đstanbul Hükümeti’nin elinde olmayan bir koz elde etmiş olmalı ki, merkezi Osmanlı devletinin merkeziyetçi kamu yönetimi anlayışınının yerine desantralizasyonu kabul ettiren Batılılar bu konuda taviz vermiş olsun.

Padişahtan farklı olarak Cumhuriyetçilerin eline gerçekten de büyük bir koz geçti ve o da, 1917’deki Rus Devrimi’nin dengeleri dünya ölçeğinde değiştirmiş olmasıydı. Burada önemli olan şey, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda Sovyet Rejimi’nin yaptığı birtakım yardımlar değildir. Sovyetler Birliği’nin salt kurulmuş olması zaten yeterli ölçüde dengeleri değiştirmişti.

Türkiye böylece Batı’yı, Sovyetlere yanaşmakla tehdit edebiliyordu artık.

(Padişah’ın elinde böyle bir koz olamazdı, çünkü Sovyetlere yanaşmak Osmanlı hanedanının sonu olurdu). Eğer Türkiye şu ya da bu ölçüde Sovyetlere yakınlaşırsa, Batılılar para ekonomisini ülkede yerleştirme

(32)

düşüncesini rafa kaldırmak zorunda olacaktı, çünkü bilindiği gibi, Sovyet sisteminde (proletarya diktatörlüğü adı altında) para ekonomisinin kalbi olan özel mülkiyet ortadan kalkıyordu. Bu nedenle Batılılar, hiç olmazsa şöyle bir

“anlaşma”ya yanaşmıştır. Batı, Türkiye’deki (şimdi Cumhuriyet düşüncesini benimseyen) merkezi devletin varlığına itiraz etmeyecekti, ama merkezi devlet de Sovyetler’e hiçbir biçimde yaklaşmayacaktı. Bu konsensüs sonucunda varlığını uluslararası güvenceye almış olan merkezi devlet için uzun yıllar boyu belirleyici olacak olan karma ekonomisi doğmuştur. Bir yandan merkezi devlet bir öşür (vergi) ekonomisini (devletçiliği) sürdürebilecek, ama öte yandan da para ekonomisi gereği kimi kişilerin elinde bir sermaye birikiminin oluşmasına da izin verilecekti. Merkezi devlet, böylece kendisi için ileride en büyük tehlikeyi oluşturan bir güç odağının, yani sermayeye dayanan özel sektörün oluşumuna izin vermiş, başka bir deyişle kendisinin dışında topluma hakim olacak bir unsuru en azından kağıt üzerinde kabul etmiş oldu. Elbette merkezi devlet, görece bağımsız ve uluslararası para ekonomisiyle bağlantılı gayri-müslimler ile değil, daha çok “kendi yarattığı” (dolayısıyla kendine bağımlı) bir özel sektör ile çalışmayı yeğledi. Böylece tüm ekonomi hatırı sayılır ölçüde devletin kontrolüne girmeye başladı. 1923-49 yıllarını belirleyen de bu sürecin derinleşmesi olmuştur. Dağılmaya yüz tutmuş, hatta ilk başta büyük bir desantralizasyon tehlikesi geçirmiş olan merkezi Osmanlı idaresi, Cumhuriyet sayesinde berkitleştirilmiş ve yeni bir uluslararası meşruiyet kazanmış biçimde yeniden doğmuştur.

Şimdiye dek ancak temel mantığını göstermeye çalıştığımız bu merkezi devlet aygıtının restorasyonu projesi şuna imkan verdi: Ancien regime’in (eski yapı) yani Osmanlı devletinin yapısı zaten merkezi bir nitelik taşıdığı için, Cumhuriyet’in kamu yönetimi açısından yaptığı şey, Osmanlı bürokrasisinin halihazırdaki kurum ve kuruluşlarını devralıp, merkezi yapıdan ödün vermeden onları modern yaşamın gereklerine uydurmak olmuştur. Yeni devlet merkezi yapıyı korumayı hedeflediği için, kapsamlı yapısal reformlar yapılmadan eski devlet aygıtı kolayca devralınabildi. Diğer bir değişle, merkeziyetçi eğilimin başarıya ulaşması, halihazırda mevcut ve

(33)

zaten merkeziyetçi bir nitelik arz eden Osmanlı bürokrasinin geniş çaplı bir desantralizasyon reformundan geçirilmeden devralınması imkanını getirmiştir. Her ne kadar modern dış görünüşü ve laik özü yeni devlete hepsi birer devrim sayılacak yeni nitelikler kazandırdıysa da, merkezi yönetim yapısı korundu, hatta eskisinden daha sağlam bir zemine oturdu.

Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Đmparatorluğu’nun son dönemindeki bürokratik sistemi ve bu sistemin toplumda oluşturduğu olumlu ve olumsuz tutum, davranış ve değerleri miras olarak almıştır.17 Elbette imparatorluktan alınan yönetim yapısında değişiklikler yapılmış, yeni kurumlar oluşturulmuş, kamu yönetimiyle ilgili pek çok yasa çıkarılmıştır. Ancak bunlar çoğu kez o andaki gereksinmeleri karşılamaya yönelik düzenlemeler olmaktan ileri geçememiştir. Nitekim Atatürk 1 Mart 1921’de TBMM’nin birinci döneminin ikinci yasama yılını açarken Osmanlı devlet aygıtını, yani “genel yönetimi güvenilir bir biçimde dönüştürme işlemini başarmakta”18 olduklarını, ve bu konuda herhangi bir sorunun yaşanmadığını dile getirir:

“...Türkiye Büyük Millet Meclisi, ülke geleceğini tam olarak üstlendiği gün, bulduğu yönetimin, geçmişin özgürlük tanımayan fikirleri ve kuralları üzerine kurulmuş çürük bir yapı olduğunu açıklamaya gerek görmüyorum, yüce Meclisiniz işte böyle bir yapının düzeltilmesi çalışmalarına girişmiştir ve zamanında tamamlamayı amaçladığı prensipler, genel yönetimi güvenilir bir biçimde dönüştürme işlemini başarmaktadır...”

Burada düşünülen dönüştürme işlemi demek ki başarıya ulaşmaktadır. Bunun anlamı, yapılması istenilenlerin büyük bir engelle karşılaşmadan yapılabiliyor olmasıdır.

21’lerden 2000’lere doğru gelindiğinde, ülkemizin yönetiminin yeniden düzenlenmesine ilişkin olarak, son kırk yılda resmi ve özel bir düzineyi aşkın araştırma raporunun yayımlandığını görmekteyiz. 1949 Neumark Raporu, Thornburg Raporu, 1950 Roy Blough Raporu, 1951 Barker Raporu, Martin-Cush Raporu, 1951-1952 Leimgruber Raporu, 1952 Gıyas Akdeniz Raporu, 1959 Baade Raporu, Chailleux-Dantel Raporu, 1962 Mook

17 Turgay Ergun-Aykut Polatoğlu, Kamu Yönetimine Giriş, 3. Yayım, TODAĐE Yayını, Ankara, 1988.

18 Atatürk’ün TBMM’ni Açış Konuşmaları, TBMM Kültür ve Sanat ve Yayın Kurulu Yayını, Ankara, 1987, s. 55.

(34)

Raporu, Fisher Raporları ve 1963 Podol Raporu daha çok Türkiye’ye gelen yabancı uzmanlarca kurumsal gereksinimlere ilişkin olarak hazırlanmış olsalar da tüm yönetim dizgesinin gözden geçirilmesine yönelik çalışmaların başlangıcını oluşturmaları nedeniyle önem taşırlar. Kuşkusuz, raporların getirdiği öneriler çok yararlı olmuş, Türk kamu yönetimine bir çeki düzen verilmesi genel kabul görmüş, ancak bir türlü gerçekleştirilememiştir. Bu raporlarda yer alan çok sayıda önerinin, kuşbakışı bir fotoğrafını almak değerlendirmelerimiz açısından oldukça anlamlıdır.

III. Yabancı Uzman Yazanakları (1949-1960)

Daha önceki dönemi 1949 sonrasından ayıran temel olgu, Almanya’nın da kurulmuş olmasıyla birlikte o zamanki “yeni dünya düzeninin” de artık rayına oturmuş olmasıdır. Her ne kadar II. Dünya Savaşı 1945 yılında bittiyse de, o kargaşa ortamı daha birkaç yıl sürmüş, uluslararası konumlanma ancak 1949’dan sonra belirginlik kazanmıştır.

1923’ten 1949’a kadar (Cumhuriyet’in Kuruluşu, 1929 krizi, 1933’te Nazi rejiminin doğuşu, 39-45 arası II. Dünya Savaşı, savaş sonrası düzenin yeniden kuruluşu gibi) birçok badire sağlam bir merkezi devlet yapısıyla atlatılmıştır. Yahya S. Tezel’in Türkiye Cumhuriyeti’nin Đktisadi Tarihi’nde19 belirttiği gibi Türkiye Cumhuriyeti bütün bu yıllarda ne istediği kadar dış borç alabilmiş, ne de yabancı sermaye çekebilmiştir.1949’a gelindiğinde değişen durum işte buydu. Daha önce Türkiye’ye para ayıramamış olan uluslararası para ekonomisi, merkezi devlet için yeni imkanlar sunuyordu.

Devlet sektörünün modernleştirilmesi için ihtiyaç duyulan finansman kaynakları artık ortadaydı ve yapılması gereken tek şey bu kaynaklardan yararlanabilmek için 1949’dan sonra ortaya çıkan ve Sovyet sisteminin kesin olarak dağılmasına (1989) dek süren Soğuk Savaş döneminin başında II.

Dünya Savaşı sonrası beliren yeni dünya düzeninin içinde kendine uygun bir yer bulup gerekli işlemleri gerçekleştirmekti. Bu anlamda Marshall Planı yalnızca ortaya çıkan imkanlardan biriydi.

19 Yahya Sezai Tezel, Cumhuriyet Döneminin Đktisadi Tarihi(1923-1950), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Đstanbul,1994

(35)

Öte yandan bunun anlamı, tedricen merkezi yapıdan taviz vermek olacaktı. Türkiye Cumhuriyeti’nin yer alacağı uluslararası sistem (Batı), kendini üstelik despotik Sovyet sistemine (Doğu Bloku, Demir Perde) bir karşıtlık içinde, demokratik ve “özgür” bir dünya olarak tanımladığından ötürü, 1923-1949 döneminden sonra merkezi devlet kendini “muasır medeniyetler seviyesine” getirmek üzere bir dizi çalışmalara başladı. Siyasi sistem açısından yapılan değişiklikleri değil de (çok-partili sisteme geçilmesi gibi) doğrudan kamu yönetimi anlayışıyla ilgilendiğimiz için, aşağıdaki betimlemelerimizde konumuzla sınırlı kalacağız.

Merkezi devletin kamu yönetimi açısından seçtiği ilk hedef, genel bir rasyonelleşme sürecine girmek olmuştur. 1923-49 döneminde daha çok günün ihtiyaçlarına cevap veren reformlar yapılmışken, 1949’dan sonra (“muasır medeniyetler seviyesi”nin gereği) kamu yönetiminin işleyiş mantığında birtakım değişikliklere gidildi. Bu yeni mantık ise, rasyonelleşme olarak adlandırılan süreçti. Böylece, 1960’tan sonra toplum mühendisliği biçimine (Demirel) bürünecek olan devlet, merkezi yapıdan fazla taviz vermeden rasyonelleşme zemininde kendine meşru bir yer edindi. Rasyonelleşme, merkezi devlet yapısını tehlikeye atmadığından, hatta yetkinleştirdiğinden dolayı 1949’dan sonra atılan ilk adımdı. Yapı değişmeden, varolan işleyişin rasyonelleşmesi gündeme geldi.

A. 194 9 Neu ma rk Raporu

Devlet Daire ve Müesseselerinde Rasyonel Çalışma Hakkında Rapor’da personelin niteliksel yetersizliği, dağılımındaki dengesizlikler, ücret yetersizliği, örgütsel bozukluklar, kodifikasyon eksikliği ve yetersizliği, aşırı kırtasiyecilik üzerinde duran Neumark, özellikle

“rasyonalizasyon” konusundaki önerilerin uygulanması amacıyla bir örgütlenmeye gidilmesini zorunlu görüyor. Ve iki aşamalı bir örgütlenme öneriyor.

(1) Başbakan Yardımcısının başkanlığında, birkaç bakandan oluşacak Bakanlıklar arası Rasyonalizasyon Komisyonu

(36)

(2) Her bakanlıkta müsteşar ya da yardımcısının başkanlığında bir genel müdür ve müfettişten oluşacak “Rasyonalizasyon Komiteleri”20

“Bakanlık Komiteleri bakımından teklif edilen hal çareleri kaideten, yetkili bakanca incelenecek ve uygun görüldüğü takdirde derhal tatbik mevkiine konulacaktır. Başbakan yardımcısının riyaseti altında bulunan Bakanlar arası Komisyon, alınan bu kabil tedbirlerden derhal haberdar edilecektir. Bakan kendi bakanlığındaki komitenin ileri sürdüğü teklifleri tasdik etmezse, yine keyfiyeti mucip sebepleriyle bahsi geçen Bakanlar arası Komisyona bildirir. Bunun üzerine, söz konusu komisyon, ilgili bakanın da iştirak ettiği bir toplantıda, müsbet bir neticeye varmağa gayret edecektir. Đcabında mesele Bakanlar Kurulunda kat’i bir karara bağlanacaktır.

Bakanlar arası Komisyon da mesaisinde bilhassa şu noktaları dikkate alacaktır:Uygun görülen rasyonalizasyon ve reorganizasyon tekliflerinin mümkün mertebe çabuk uygulanması, muhtelif dairelerin çalışmaları arasında bir ahengin sağlanması ve kabul edilen tedbirlerin tesirli ve devamlı bir tarzda tatbikinin kontrol edilmesi (bu sonuncu noktai nazardan her bakanlıktaki komite ayrıca mes’ul olacaktır.)21

Ayrıca Maliye Bakanlığı’na özel yetkiler verilmesi, alınacak önlemlerin halka açıklanması ve bu amaçla bakanlığa bağlı bir enformasyon bürosunun kurulması, bazı bakanlık ve genel müdürlüklerin birleştirilmesi, kamu kuruluşlarında büro mekanizasyonuna gidilmesi ve memurların yetiştirilmesine önem verilmesi gibi klasik önlemler de atlanmamıştır.

B. 19 50 B ark er Rap oru

Bu rapor Türk Hükümeti ile Milletlerarası Đmar ve Kalkınma Bankası’nın ortaklaşa finanse ettiği on üç kişilik bir kurul tarafından hazırlanarak 15 Mayıs 1951 tarihinde Türk Hükümetine sunulmuştur.

Kurulun görevi, Türk ekonomisinde yatırımları en iyi biçimde kanalize edilebilecek yapı ve Türkiye’nin tarımsal-endüstriyel üretim düzeyini yükseltebilecek, ülkenin dağıtım sisteminin verimliliğini artıracak metotlar

20 Fritz Neumark, Devlet Daire ve Müesseselerinde Rasyonel Çalışma Esasları Hakkında Rapor, Başbakanlık Devlet Matbaası, Ankara, 1949, s. 60

21 a.k, s.5-7.

(37)

ile Türkiye’nin kalkınma gayelerini gerçekleştirmeye elverişli bir kamu maliyesi ve idare mekanizmasının saptanmasına yönelik tavsiyelerde bulunmaktır.

Yönetimi yeniden düzenleme konumuza ekonomik bir boyuttan bakması özelliği ile raporun “Amme Đdaresi” ve “Personel Đdaresi”

bölümlerinden aktarmalar yapacağız.

“(1) Amme Đdaresi

Tavsiye ettiğimiz programın muvaffakiyetli bir şekilde tatbiki, idare organizasyon ve işletme sahalarında verimlilik ister. Bundan önceki bölümlerde muayyen devlet organlarının ve devlet teşebbüslerinin organizasyonuna ve faaliyetlerine dair tavsiyelerde bulunduk. Ancak kalkınma programının tatbikinde devletin uhdesine düşen rolün ehemmiyeti dolayısı ile heyetimiz hükümetin tarafsız bir amme idaresi komisyonu ihdas etmesini kuvvetle tavsiye etmektedir. Gerek hükümetin ve gerekse halkın mümessillerinden terekküp edecek olan bu komisyonun devlet organizasyon ve idare tarzının bütün safhaları etüd etmesi ve bunların islahı için tavsiyelerde bulunması lazımdır.“

Raporun temel konusu Türk ekonomisi olmakla beraber yazanağın 10. bölümünde “Kamu Yönetimi” başlığı altında, yapılan incelemelerin, Türk kamu yönetimini bütünüyle ele alan kapsayıcı bir araştırmanın yapılması gerektiğini ortaya koyduğu belirtildikten sonra, hükümetin Türk uzmanlarla yabancı uzmanlardan oluşacak yansız bir kurulu, kamu yönetimini bütünüyle incelemek, yönetimin iyileştirilmesine yönelik öneriler yapmakla görevlendirilmesi önerilmektedir.22

“(2) Personel Đdaresi

Hizmete alma çok kere ihtiyaçla alakalandırılmamaktadır;binnetice birçok devlet dairelerinde ihtiyaçtan fazla memur toplanmıştır. Vazifeler layıkı veçhile tesbit olunmamış ve kafi derecede koordine edilmemiştir. Terfi, gösterilen liyakatten ziyade, esas itibariyle kıdeme dayanmaktadır.

Verimsiz memurlar, idari verimliliği artırmaktan ziyade devlet memurlarını himaye etmek üzere düşünülmüş olan rijit memurin mevzuatında himaye görmektedirler. Son 15 sene zarfında maaşlar artırılmış olmakla beraber, bunların satınalma gücü sür’atle azaltılmıştır ve hususi teşebbüslere kıyasla bütün derecelerdeki maaş baremleri düşüktür.

22 The Economy of Turkey¸ An Analysis and Recommendations for a Development Program (Report at a Mission sponsored by the International Bank for Reconstruction and Developmenting Collaboration with the Government of Turkey), International Bank for Reconstruction and Development, Washington D.C., 1951, s. 195.

Şekil

Updating...

Referanslar

Benzer konular :