• Sonuç bulunamadı

Blake ve Mouton’un Yönetim Tarzı Matrisi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Blake ve Mouton’un Yönetim Tarzı Matrisi"

Copied!
13
0
0

Tam metin

(1)

Blake ve Mouton’un Yönetim Tarzı Matrisi

• Robert Blake ve Jane Mouton, yöneticilerin davranışlarını

değiştirmek ve açıklamak için kullanılacak bir matris

oluşturmuşlardır.

(2)
(3)

• 1.1. Yoksullaşmış yönetim: 1.1.

Lider, yoksullaşmış yönetim tarzında tutunabilmek için elinden gelen en az gayreti gösterir. Lider hem

çatışmaları engellemede yetersiz

kalır hem de belli bir seviyede üretim sağlanamaz.

(4)

• 1.1. Yoksullaşmış yönetim: 1.1.

Ayrıca, lider sorumlu olduğu işlerde başarılı olabilmek bakımından ve

yönettiği gurubun istek ve

gereksinimlerini göz önünde tutmak bakımından yetersiz kaldığı, yalnızca örgüt içinde kalabilmek adına

uğraştığı görülür.

(5)

• 1.9. İnsan canlısı yönetim: Lider tarafından çalışanlara fazla ilgi,

üretime az ilgi olan bu yönetim tarzında; çalışanların istekleri, mutlulukları lider için en önemli noktadır.

(6)

• 1.9. İnsan canlısı yönetim: Bu yönetim tarzındaki işletmelerde

güven esaslı yaklaşım söz konusudur.

Çalışanlar arasındaki olumlu ilişkiler ve çatışmaların az oluşu üretimdeki başarının artmasını sağlar. Bu tip

yönetim şeklinin işlemeye başarı kazandırması oldukça düşük bir olasılıktır

(7)

• 5.5. Dengeci yönetim: Üretime

aynı zamanda da insana olan ilgiyi bu yönetim tarzında lider, orta seviyede tutmaya gayret gösterir.

(8)

• 5.5. Dengeci yönetim: Hem üretime hem de insana gereken önem ve değeri verir; çalışanların mutluluğu da önemli bir husustur

(9)

• 9.1. Görev esaslı yönetim: Bu

yönetim tarzında üretim temel alınır.

Çalışanlara verilen önem değeri 1

(düşük) iken üretim için verilen önem değeri 9 (yüksek)’dur.

(10)

• 9.1. Görev esaslı yönetim: Bu yönetimde yer alan liderler,

hedeflediklerine ulaştıkları an

başarıyı sağladıklarını düşünürler.

Yalnızca üretim temel alınır ve önemli olan nokta her zaman çıktıdır. Çalışan bu yaklaşımda bir makine gibi

görülmektedir.

(11)

• 9.9 Takım yönetimi: Bu tip yönetimde amaç, belirlenen

hedeflere yönelik olarak örgütte işe kendini vererek çalışacak istekli

kişilerin işe alınması ve örgütsel

hedefler doğrultusunda birleşmektir.

(12)

• 9.9 Takım yönetimi:. Çalışanların istek ve azimleri dolayısıyla verimli ve etkin şekilde örgütsel başarılara ulaşılır. Aynı zamanda da yönetim olarak insan istek ve ihtiyaçlarını eksiksiz şekilde karşılarlar.

(13)

Kaynaklar

• KOÇEL, T., (2011). İŞLETME YÖNETİCİLİĞİ. 8. BASKI. BETA BASIM, İSTANBUL.

• KREITNER, R. KINICKI, A.(2008) ORGANİZATİONAL BEHAVİOR, 9. BS., ARİZONA: MC GRAW HİLL, S.467.

• ARSLAN, Ş. (2013), DUYGUSAL ZEKA (DÖNÜŞÜMCÜ VE ETKİLEŞİMCİ LİDERLİK), EĞİTİM KİTABEVİ YAYINLARI, KONYA, 2013

• DAFT, RICHARD L. LEADERSHIP THEORY AND PRACTICE, ORLANDO, DRYDEN PRESS,1999, S.39

• TEKİN Y., EHTİYAR R. / JOURNAL OF YAŞAR UNIVERSITY 2011 24(6) 4007-4023 BAŞARININ TEMEL AKTÖRLERİ: VİZYONER LİDERLER

• AYKANAT, Z., KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜKARİZMATİK LİDERLİK VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

• KAYA, S. (2013), SAĞLIK KURUMLARINDA KALİTE YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI N: 2858, AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1821

• ÇELİK, Y. (2013), SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI N: 2858, AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO:

1818

• SELEN DOGAN, ÖZGE DEMRAL KURUMLARIN BASARISINDA DUYGUSAL ZEKANIN ROLÜ VE ÖNEMİ YÖNETİM VE EKONOMİ YIL:2007 CİLT:14 SAYI:1 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ..B.F. MANSA

• MERYEM ÖZDEMİR EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKALARI İLE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANA BİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI ERZURUM OCAK, 2015

• CAN H., 1999, ORGANİZASYON VE YÖNETİM, SİYASAL KİTAP EVİ, ANKARA

• TÜRKMEN, İ., 2001,YÖNETİCİLER İÇİN İLETİŞİM MODELİ, MPM BASIM EVİ, ANKARA

• TENGİLİMOĞLU, D. VE ÖZTÜRK, Y. 2004, İŞLETMELERDE HALKLA İLİŞKİLER, ANKARA:SEÇKİN YAYINCILIK.

• BİTER, A. 2007, İŞLETMELERDE İLETİŞİMİN İŞLETME VERİMLİLİĞİNE ETKİLERİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROJESİ

Referanslar

Benzer Belgeler

Figure 4.30 : Comparison of normal derivatives of the fields at the lower boundary of the thin layer for Example 4.2.1 Then, reconstructions of the object with exact data and

Drawing largely on the existing theoretical assumptions of border studies, this study attempts to apply a three-tracked typology of borders (fronties, boundaries, borders) to

Türk Medenî Kanununun 174/I kapsamında yer alan boşanmanın eki niteliğindeki maddi tazminat istemleri hakkında, hem boşanma davası ile birlikte hem de boşanma

• Takım çalışması, lider yönetici problemin çözümü ile ilgili farklı fikirleri olan bireyleri problemin çözümü için ortak çalışmaya ve ortak bir karar

“Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi”nin gözetiminde; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde ve geciktirilmeksizin cevaplanmasına gayret gösterilmiştir. Söz

Herkes için aynı şekilde uygulanabilecek sert ve kesin Herkes için aynı şekilde uygulanabilecek sert ve kesin kurallar yoktur.. Basit bir düğmeye basmakla insanlara

Kuruluş başlıklı 11.Maddesi, Süre ve Seçim başlıklı 12.Maddesi, Toplantılar başlıklı 13.Maddesi, İdare ve Temsil başlıklı 14.Maddesi, Yönetim Kuruluna Dair Diğer

“Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımı ile

Politik kurumlar eğitim kurumlarının gelişmesini sağlarken, eğitim kurumları da toplumdaki bireylerde millet bilincini geliştirerek ve toplumun temel politik ideolojisini

(c) bendinin uygulanabilmesini teminen, yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterilecek kişilerin isimleri ve özgeçmişleri; son 10 yıl içerisinde yürüttüğü

MADDE 25 – (1) Birlik Başkanı ile Hayat Dışı Yönetim Komitesi, Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesi, Disiplin ve Denetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından, aday

TED Kayseri Kolej Spor Yönetim Kurulu Üyeliği, 2004-2008 yılları arasında TED Kayseri Koleji Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, 2008-2010 yılları arasında TED

Personelimize yılda 4 maaş ikramiye,yakacak yardımı, bayram harçlığı, çocuk yardımı, evlenme yardımı, ölüm yardımı yapılmakta olup yemek,

31 ARALIK 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak

Günümüzde, yoğun bir rekabet ortamı içinde çatışan bankaların sü- rekliliklerini koruyabHmek ve amaçlarına ulaşabilmek için çok iyi bir örgüt ve yönetim

Bu görev işlevsel çevrenin diğer bir ifade ile bulunduğu örgütün amaçları doğrultusunda yerine getirmek zorunda olduğu faaliyetlerin tümünü ifade eder....

Söz konusu döneme ilişkin insan kaynakları uygulamaları incelendiğinde makro boyutta şehzadelere verilen ve son derece önemli olan kuramsal ve pratik eğitimin (Taneri,

Çalışmada küçürek yer adları (mikrotoponimler); yükselti ve engebe ile ilgili yer adları (oronimler), su ve suyla ilgili yer adları (hidronimler), yer ve mevki

 Bir amacın gerçekleştirilmesi için, nelerin, nasıl, Bir amacın gerçekleştirilmesi için, nelerin, nasıl, neden, ne zaman, ne ile ve kim tarafından neden,

• Yönetim ortak amaçları gerçekleştirmek için işbirliği eden kişi kümelerinin eylemleri olarak tanımlanmaktadır.. • Yönetim kavramlarında başlıca üç noktada

Eğer sistem ile sistemin faaliyette bulunduğu çevre arasında enerji, bilgi ve materyal alışverişi varsa, bu tür sistemler açık sistem olarak adlandırılır.. Eğer sistem ile

 Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans

Toplumun ekonomik, ekolojik ve sosyal ihtiyaçlarına yanıt verecek bir stratejik yönetim ve kurumsal yönetim anlayışının örgütü sürdürülebilir kılacağı açıktır ki