• Sonuç bulunamadı

GGY207 Yönetim ve OrganizasyonA. Örgüt KavramıB. Yönetim KavramıC. Yönetici KavramıD. Lider Yönetici KavramıE. Güç ve Yetki Kavramı

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "GGY207 Yönetim ve OrganizasyonA. Örgüt KavramıB. Yönetim KavramıC. Yönetici KavramıD. Lider Yönetici KavramıE. Güç ve Yetki Kavramı"

Copied!
18
0
0

Tam metin

(1)

Bölüm 1: Temel Kavramlar

GGY207 Yönetim ve Organizasyon

A. Örgüt Kavramı B. Yönetim Kavramı C. Yönetici Kavramı

D. Lider Yönetici Kavramı

E. Güç ve Yetki Kavramı

(2)

Bölüm 1: Temel Kavramlar

Yönetim ve Organizasyon

A.

Örgüt Kavramı

Yönetim ve Organizasyon, Melih Topaloğlu – Hakan Koç, Seçkin Yayıncılık

(3)

İçindekiler

Örgüt nedir?

Örgüt Çeşitleri nelerdir?

İş ve Meslek nedir?

İşgören kimdir?

Örgütsel Yapı ve Dinamikler

Görev nedir?

Rol nedir?

Ortam nedir?

Tutum ve Davranış nedir?

Örgütsel Davranış nedir?

Örgütsel Amaç ve Hedefler

(4)

Örgüt nedir?

Yönetim literatüründe, örgüt ya da organizasyonu açıklamaya yönelik bir çok tanım bulmak mümkündür. Bu çeşitliliğin nedeni olarak toplumsal yaşamda farklı faaliyet alanları ve işlemleri olan örgütlerin (okullar, hastaneler, aileler, ticarethaneler, vakıflar vb.) varlığı gösterilebilir.

Örgüt, belirli bir otorite ilişkileri kümesini içeren büyük bir insan grubudur. Daha geniş bir ifadeyle örgüt, belirlenmiş amaç ve hedefleri geçekleştirmek için iki ya da daha fazla kişinin bilinçli ve planlı bir şekilde bir araya gelerek oluşturdukları yapıya denir.

Bir işi gerçekleştirmek üzere bir araya gelen ve söz konusu faaliyet kapsamında belirli görev, sorumluluk ve yetkileri yerine getiren kişi ve gruplar arasındaki ilişkileri içeren yapı örgüt olarak adlandırılmaktadır.

(5)

Size göre…

Soru: Belediye otobüsünde seyahat eden kişiler örgüt müdür?

Soru: Ankara Kızılay'da alışveriş için yürüyen insanlar kişiler örgüt müdür?

(6)

Örgüt Çeşitleri nedir?

ÖRGÜTLER

YASAL ÖRGÜTLER YASA DIŞI ÖRGÜTLER

BİÇİMSEL ÖRGÜTLER DOĞAL ÖRGÜTLER

KAR AMACI OLAN ÖRGÜTLER

KAR AMACI OLMAYAN ÖRGÜTLER

İŞ LETMELER+ KAMU KURUMLARI +KAMU İKTİSADİ TEŞ EBBÜSLERİ+DERNEKLER +VAKIFLAR +SİVİL TOPLUM

KURULUŞLARI

(7)

İş ve Meslek nedir?

İş ve meslek kavramları birbirine karıştırılmaktadır. İş (Job) ve meslek (Profession) birbirinden farklı kavramlardır.

Meslek (Profession); genellikle ileri düzey bir eğitim ve öğretim gerektiren bilgi birikimi ve beceri düzeyine bağlı olarak bireyin kazandığı unvanın adıdır.

İş (Job); düzenli para ödenen pozisyon, bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan etkinlik ve çalışma veya bireylerin genellikle herhangi bir maddi karşılık için yerine getirdikleri fiziksel ve zihinsel çaba olarak ifade edilebilir.

Bireyin içinde bulunduğu örgütte yerine getirdiği fiziksel ve zihinsel çabaların tümüne iş denir. Örnek, İşletmecilik işi.

Bir eğitim sonucu bireyin elde etmiş olduğu bilgi, beceri ve yetkinliğe verilen unvana meslek denir. Örnek İşletmecilik mesleği.

(8)

İşgören (Örgüt Üyesi) Kimdir?

Örgütün amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek üzere bir araya gelen bireylere işgören diğer bir ifade ile örgüt üyesi denir. İşgörenler içinde bulundukları örgütün birer üyesi olarak yüklendikleri görev ve sorumlulukları eksiksiz bir biçimde yerine getirmek için bir çaba harcarlar. Harcadıkları bu çabanın etkinliği örgütün amaç ve hedeflerine ulaşmada belirleyici bir rol oynamaktadır.

(9)

İşgörenlerin Sınıflandırılması

(10)

Örgütsel Yapı ve Dinamikler

(11)

Görev Nedir?

Görev: Bireyin içinde bulunduğu örgütte yerine getirmekle yükümlü olduğu iş, işlem ve faaliyetlerin tümüne denir.

Görev: Bireylerin işlevsel çevre içerisinde (işyeri) yetki ve sorumluluklarının yüklediği iş görme faaliyetlerinin tümüdür.

Örneğin, bir öğretmenin eğitim öğretim faaliyetleri sürecinde yetki ve sorumlulukları dahilinde üzerine yüklenen işleri yerine getirmesi, bir doktorun hastanede kendine yüklenen yetki ve sorumluluklar dahilinde doktorluk görevini yerine getirmesi gibi.

Örgütsel yapı ister doğal, isterse biçimsel olsun bireylere çeşitli görevler yüklemektedir. Bu görevler ise, bireylerin işlevsel çevrenin çizdiği sınırlar içerisinde yetki ve sorumlulukları ile donatılması ile gerçekleştirilmektedir.

İş

İşlem

Faaliyet

(12)

Rol Nedir?

Rol: Toplumdaki diğer bireylerin bir bireyden beklediklerin davranış kalıplarının tümüne rol denir.

Diğer bir ifade ile bu toplumsal rolü ifade eder. Ayrıca, işlevsel çevrede (işyerinde) bulunan bireylerin bir o bireyden bekledikleri davranış kalıpları ise işlevsel rolü oluşturur.

İnsanların bir görevi bulunabilir. Bu görev işlevsel çevrenin diğer bir ifade ile bulunduğu örgütün amaçları doğrultusunda yerine getirmek zorunda olduğu faaliyetlerin tümünü ifade eder.

(13)

Ortam Nedir?

Ortam: Toplumsal çevre ile işlevsel çevrenin birleşiminden ortaya çıkmaktadır. Diğer bir ifade ile ortam, örgütsel faaliyetlerin yapıldığı ve bireylerin görevlerini yerine getirdikleri yer olarak tanımlanmaktadır.

Örgütlerde ortam, Fiziksel ortam ve psikolojik ortam olarak iki gruba ayrılır. Fiziksel ortam çalışanların iş görmek için içinde bulundukları fiziki mekanları ifade etmektedir. Diğer yandan bu fiziksel ortam işgörenler açısından sabit bir mekan dışında işin yapıldığı alanları da kapsayabilir. Örneğin, bir dok tor için fiziki çalışma ortamı hastanenler iken, bir pazarlama elemanı için çalışılan fiziksel ortam ziyaret edilen müşterilerin bulunduğu mekanlardır.

Psikolojik ortam ise, işgörenlerin içinde bulundukları örgütün iklimi ve kültüründen oluşan sosyal ortamı ifade etmektedir.

(14)

Tutum ve Davranış Nedir?

Tutum ve Davranış: bireyin bir olaya, duruma, kişiye ya da fikre karşı sergilemiş olduğu zihinsel tepkilere “tutum”, fiziksel tepkilere ise “davranış” denir.

Tutumu toplumsallaşma süreciyle ilişkilendirerek tanımlamaya çalışan Katz’a göre, “bireyin çevresindeki bir simgeyi, bir nesneyi ya da bir olayı olumlu ya da olumsuz bir şekilde değerlendirme eğilimidir’.

Bu tanımda bireyin, içinde yaşadığı çevreye karşı aldığı tavır, sergilediği duruş ön plana çıkmaktadır.

(15)

Size göre…

Soru: Kırmızı ışıkta geçmenin yanlış olduğu tutumuna sahip insanlar Neden böyle bir davranış sergilerler?

Soru: Sokaklara çöp atmanın yanlış olduğu tutumuna sahip insanlar Neden böyle bir davranış sergilerler?

(16)

Örgütsel Davranış Nedir?

Örgütsel Davranış: örgütsel yapıyı oluşturan dinamiklerden insan, işlevsel çevre ve toplumsal çevrenin bir araya gelerek oluşturduğu sonuca davranış denir. Örgütlerde davranış, organizasyonun yapısı içerisinde işlevsel çevreden ve toplumsal çevreden etkilenen ve şekillenen insan davranışlarını anlamaya ve açıklamaya çalışan akademik bir disiplindir.

Organizasyon yapısı ile ilgili çalışmalar daha çok organizasyonların formel yapıları ile ilgili iken, davranışı esas alan çalışmalar organizasyonların informal yönleri ile organizasyonun işleyişi ile ilgilidir.

Görev

Rol

Birey

Ortam

(17)

Örgütsel Amaç ve Hedefler

Örgütler varoluşlarını sahip oldukları amaç ve hedeflere borçludur. Örgütler belirli bir amaç ve hedefi gerçekleştirmek için bir araya gelen insanlardan oluşur.

Ancak amaç ve hedefler bir birinden farklı iki kavram ve ulaşılması gereken noktadır.

Amaç; bireyin veya örgütün ulaşmak istediği sayısal olmayan bir noktayı ifade eder. Örneğin, yüz metre koşucusunun yarışı kazanması, üniversite hazırlık öğrencisinin bir programı kazanması, beyaz eşya üreticisi bir fabrikanın yeni teknoloji ile daha kaliteli ürünler üretmesi gibi.

Hedef ise; bireyin veya örgütün ulaşmak istediği sayısal bir noktayı örneğin, yüz metre koşucusunun 9.77 saniyelik dünya rekorunu kırması, üniversite hazırlık öğrencisinin 350 puan alması veya beyaz eşya üreticisi bir fabrikanın yeni yılda 10000 adet ürün üretmesi gibi. rakamsal bir değeri olan ulaşılacak noktayı ifade eder.

(18)

 Can, Halil; Ö.A. Azizoğlu, E.M. Aydın; Organizasyon ve Yönetim, Siyasal Kitabevi, 8. Baskı, 2011 AnkaraEşya Hukuku, Jale G. Akipek, Turgut Akıntürk, Beta Yayınları, İstanbul, 2009.

 Koçel, Tamer; İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 12.baskı, İstanbul, 2010

 Topaloğlu, Melih; Koç, Hakan; Yönetim ve Organizasyon, Seçkin Akademi ve Mesleki Yayınları, Ankara, 2017.

Kaynaklar

Referanslar

Benzer Belgeler

Belge ilgili kullanıcı tarafından incelendikten sonra, belge metin ön izleme ekranındaki “onayla” butonu ile onaylanabilir ya da üst yazı sekmesinden gerekli

L’essen­ tiel, pour nous, est de vous permettre de découvrir une culture dans sa totalité.. Les «événements»

Als ich am ersten Morgen in Istanbul das Hotel verließ, unterschied ich mich wohl kaum von den unzähligen Be­ suchern, die gleich mir auszogen, eine Stadt zu

(Yarum bi), i Panda murmurizes), (Pali metizmenos) gibi kırk yıllık tür­ küleri sıralarken Küçük Ali bey, ününde oğlan ikizleriyle bir yaş aralı k m ,

İş görenlerin örgütsel adalet algılarının cinsiyete göre anlamlı bir farklılığın olmadığı “H2: İşgörenlerin örgütsel adalet algıları cinsiyete

Mentor: Gönderilen öneriler, inovasyon yöneticisi veya yöneticileri tarafından ilk değerlendirmeden geçirilir ve şekil şartları sağlamıyor ise “İlk Red /

*Doğru olanı yapın ve hayatı doğru yaşamak için hiçbir zaman geç demeyin. *Korkuyu güce, Karanlığı

• Başarılı spor organizasyonları, sağlık kuruluşları ve iş dünyası ile ilgili her türlü spor endüstrisini birbirine bağlayan ve tüm bu faaliyetleri organize

Bazı kişiler sahip oldukları bilgi veya özel yetenekleri nedeniyle güç sahibi olarak görülmektedirler.. Uzmanlık gücü ise, örgütsel hiyerarşiden bağımsız

İlköğretim okulu yöneticilerinin ilköğretim okullarını değerlere göre yönetmesi ile ilgili olarak okul yöneticisi ve öğretmenlerin görüşleri arasında göreve göre

Hazırlanan araştırmada temel olarak incelenen iki temel soru olan yönetim tarzının örgüt iklimine etkisinin olması ve yine bu etkide yönetici karizmasının da aracılık etmesi

Üye tarafından Web sitesi'nde Üyelik oluşturmak veya Web sitesi’nden faydalanmak amacıyla paylaşılan kişisel veriler; Üyelik Sözleşmesi ile

a)Hükümet Konağı ile bahçesinin bakım-temizliği ve çevre düzenlemesinden Hükümet Konağı Daire Amiri sorumludur. b)Hükümet Konağı ve bahçesinin temizliği ve

Bu amaçla, "Kuvvet ve Hareket" ünitesinde yer alan konuların proje tabanlı öğrenme yaklaşımı ile yapılan öğretiminin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı

Geçici Madde 2- Bu Kanunun yürürlüğe konulduğu tarihten önce 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa ekli EK-IX sayılı cetvele göre aylık almakta olan

The idea behind this programme is that each incoming first year student is assigned a Personal Librarian who will remain that individual‟s contact in the library

Kür sıcaklığı 80˚C’ ye çıkarıldığında basınç dayanımları ham kaolen kullanılan örneklerde daha yüksek olmakta metakaolen yapıda kaolenlerle üretilen

Bu bağlamda araştırmanın temel amacı, resmi ilköğretim okullarında öğrenen organizasyona ait özelliklerin (öğrenen organizasyonun beş disiplini boyutunda) yönetici

Şebeke yapı, örgütün bir ürün ya da hizmeti üretebilmek için gereken ana fonksiyonlarının organizatör firma tarafından yönetilen farklı firmalara dağıtılması

Sigorta acentesi veya ortağı veya yetkilisi(*) olarak, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 23.maddesinin 12.fıkrasının “Sigorta şirketlerinin, sigorta sözleşmeleri

• Liderliğin ortaya çıkması için liderin resmi yetkilerle sahip olması gerekmediği gibi yalnızca üst kademeye özgü bir durum değildir.. • Lider ile yönetici

Yönetim eğitimine modern yaklaşımlar getiren Mintzberg (2005) sağlık kurumlarında profesyonel yönetici yetiştirmeye özel olarak geliştirilen ve McGill

Yaş değişkeni verilerine göre araştırmaya katılan tıp ve turizm fakültesi öğrencilerinin sağlık turizmi algılarının “Sağlık Turizminin Etkileri”