• Sonuç bulunamadı

Bankalarda Yönetim ve Yönetim Stratejileri

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Bankalarda Yönetim ve Yönetim Stratejileri"

Copied!
10
0
0

Tam metin

(1)

BANKALARDA

YÖNETİM

VE

YÖNETİM STRATEJİLERİ

Dr. Mustafa iME ("') GİRİŞ·

Günümüzde, yoğun bir rekabet ortamı içinde çatışan bankaların sü-rekliliklerini koruyabHmek ve amaçlarına ulaşabilmek için çok iyi bir örgüt ve yönetim yapısına sahip olmaları gerekmektedir. Banka yöntemi hedef· lerine ula~;"mak için birtakım stratejiler izler. Ekonomik hayattaki gelişme­ ler izler. Ekonomik hayattaki gelişmeler bankaların izledikleri stratejileri de-ğiştirmelerine ve. yeni stratejiler izlemelerine sebep olmaktadır.

Bankaların geçmiş dönemlerde kolaylıkla sağladıkları düzeyde kar el-de eel-debilmeleri bugün için zorlaşmıştır. Kar düzeylerini çetin bir rekabetk sonucu sürdürebilmektedir. Rekabet sonucu

kar

marjlarının daralmasi, ban;o kaları değişik stratejileri yeniden gözden geçirmeye zorlamaktadır. Ban-kanın izleyeceği strateji konusunda bir karara varabilmesi için, pazarın çe-şitli bölümlerinde rakiplerine kıyasla üstünlük ve eksikliklerini nesnel bir şekilde değerlendirmesi gerekir. Bu değerlendirmenin ıŞ,ığı altında banka

-nın kaynakları-nın en etkin nasıl yönlendirileceğine karar verilir.

Bu çalışmanın amacı; bank~ yöntemi ve yönetim stratejileri konulann~

da özet bilgi vermektir. ·

1. GENEL OLARAK

YÖNE

T

İM

10. Yönetim Kavramı:

Genel olarak Yönetim, ekonomik bir amaca yönelik olarak kuru· lan işletmelerin parasal, mekanik ve işgücünden oluşan kaynaklann en uygun {optımal) biçiminde sevk

ve

idare edilmesini kapsamaktadır. Bu kavram bir asır öncesinden beri geliştirilmekte olan bir kav-ramdır (1 ). Yönetim faaliyetlerinin temelini planlama, örgütleme~ -· neltme, düzenleştirme ve denetim gibi beş temel yönetim fonksiyonu

oluşturur. İşletmenin türü ne olursa olsun (banka, okul, otel, hastane

vb.) uygulanan yönetim fonksiyonları aynıdır (2). Yöneticiler

bulunduk-tan

pozisyonun (genel müdürden ustabaşına kadar) gereğini yaparken yönetim kapasitelerine göre sözkonusu fonksiyonları yerine getirecek-lerdir (3).

(*) Marmara Üniversitesi 1ktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İş1etme Bölümü.

(.1) Yozgat Osman, "İşletme Yönetimi'', 48., İstanbul; Nihad Sayar -Yayın ve Yardım Vakfı İşi.etmesi Yayın. No: 375 - 608 (1983) s. 1.

(2) Herbert G. Hicks (Çev.: O.Tekok ve diğerleri), "Örgütlerin Yönetimi", Ankara; Ankara İ.T.İ. Aka Yayın 1979 s. 251.

(3) J.L. Massie (Çev: S-Öz-Alp ve diğerleri}. "İşletme Yönetimi", Eskişehir; Bayteş Yayıncı·

lık A.Ş. 1983, s. 10. , , 1 1 1 1 1

.

·ı

(2)

11. Ticari Bankaların Yönetimi":

Bankalar bir ticaret iŞletmesidir. Para alım satımı yaparak ve birtakım hezmetler üreterek, ticari işletmelerin mal ~ıe hizmet satma fonksiyonların­ dan her ikisini de yerine getirirler (4). Ticari bankaların para alım satımı ya-pan kuruluşlar olması, oluşturulacak yönetim kadrosunun yetenekli, dina-mik ve ahlaki değerlere sahip kişiler olmasını zorunlu kılar (5).

Dünyanın her Ülkesinde ticari banka faliyetleri çeşitli derecelerde ya-salarla denetim altına alınmıştır. Ticari bankaların yönetim ve organizas-yon yapısı incelendiğinde ülkelere göre farklılık gösterdiği görülür: Bu fark-.tar, ülkenin bankacılık sisteminden kaynaklanıyor. Her ülkenin, ekonomik

ve sosyal yapısı, genel ekonomi politikası,bankacılık mevzuatı, halkın

kre-di ihtiyacı, ta.sarruf eğilimi ve alışkanlıkları, iş dünyasının örf ve adetleri

ban-kacılık sistemlerini etkileyerek, ticari bankalar arasında yapısal farklılıkla­ rın doğmasına neden olur. Bu farklılıklara rağmen ticari bankalar, herhan-gi bir şubeye sahip olmayan "birim bankalar" ve ulus ve uluslararası dü-zeyde faaliyet gösterebifen "çok şubeli bankalar" olmak üzere 3 kategori- . ye ayrılabilir (6).

Tüm bankalarda, merkezi yönetimden yerinden yönetime kadar

çe-şitli derecelerde uygulanan yönetim anlayışlarını görmek mümkündür. Ti-cari bankaların günümüzdeki tercihi faliyetleri yerinden yönetim anlayışı ile yürütmektir. Pek çok ülkede, yoğun bir rekabet ortamında faaliyet gös--teren ticari bankalar yaşamak, gelişmek ve kar etmek için müşteriye en

kaliteli ve en çeşitli hizmeti sunmak yolunda çabaya girmişler ve bunu ger-çekleştirmek için de, yerinden yönetim anlayışına ağırlık vermeye başla­ mışlardır (7).

12. Yöneticilerin İzledikleri Belli Başh Yönetim Biçimleri:

Yöneticilerin izledikleri belli başlı yönetim biçimlerini Bloke ve Mou-to'nun ortaya koyduğu yönetim kafesleri üzerinde görmek mümkündür. Ti-cari banka yöneticileri açısından bu davranış biçimleri tümüyle geçerlidir. Şema'da görüldüğü gibi :

( 4) Geylan Ramazan "Ticari Banka Yönetimi ve Türk Ticari Bankalarının Temel Yönetim Sorunları", Eskişehir; Anadolu Üniv. Yay. No: 86/22, 1985 s. 33

( 5) Geylan, a.g.e. s. 34. • ( 6) Geylan, a.g.e. s. 133.

(3)

(X) ve (Y) ekseni 9 dereceye ayrılmış (X) ekseni üzerinde üretim veya hiz-met unsuru, (Y) ekseni üzerinde ise, insan unsuruna yer verilmiştir.

Böylece davranış biçimleri incelenerek 5 yönetim biçimi esas alınmış­ tır. Bu 5 yönetim biçiminin, ticari banka yöneticileri açısından değerlemesi

ve bankalar için en uygun yönetim biçiminin araştırılması gerekir (8). 120. Otokratik Yönetim Biçimi:

Otokratik yönetim. biçiminde (9, 1) yönetici üretim ve verimlilik

unsur-larına önem verir. Amaç çalışanlardan maksimum verimi s'ağlamaktır. Otok-ratik yönetici için insan bir üretim aracıdır. Ve sıkı bir şekilde disipline edil-melidir. Bu yönetim biçiminde tüm yetki yöneticide toplanmıştır. Yönetici tek başına kararlar alır, politikalar saptar, grubu içinde işbölümü yapar. Yö-netici faaliyetlere iştirak etmez sadece denetler (9). Otokratik bir yönetici kesin bir itaat bekler ve sorunların çöızümünde vereceği. kararın, astların­

dan gelecek önerilerden çok daha iyi ,olacağını savunur. insanı bir makina gibi gören bu yönetim biçtminin ticari bankalar için uygun olacağı söylene-. mez. Yeterince motive edilmeden, sıkı bir disiplin ve otorite altında çalışan

banka personelinden verim beklemek mümkün değildir. Ancak, bankanın

en alt kademelerinde servis, şef ve yardımcıları düzeyinde bu yönetim · bi-çimi bir dereceye kadar geçerli olabilir (1 O).

( 8) Geylan, a.g.e. s. 46.

( 9) Marin Pierre (Çev: S. Gürbaşkan). "Organizasyonların Gelişmesi", İstanbul, İstanbul Reklam Yayınları No: 16 s. 32.

(10) Geylan, a:g.e. s. 46. 1

ıı

1

ıl

1

il

(4)

121.

insancıl Yönetim

Biçimi:

Bu yönetim biçiminde (1,9) organizasyon içinde beşeri ilişkilerin olumlu ve yapıcı yönde geliştirilmesi temel hedeftir. Yönetici çalışanları memnun edebilmek için gereken tedbirleri· almalı, gerekirse üretim ve hizmet hedef-lerinden fedakarlık etmelidir. İnsancıl yönetici.ye göre üretim ve hizmet,

ça-lışanlararası sıkı dostluğa ve çatışmaların 9rtadan kalkmasına bağlıdır.

Ça-hşan~ar üzerinde sıkı bir baskı ve denetim kurmak doğru değildir (11 ).

insancıl yönetim biçimide ticari bankalarda ideal bir yönetim tarzı

ola-rak kabul edilem.ez. Çünkü insancıl banka yöneticileri bireysel amaçları, örgütsel amaçların üzerinde tutmakla bankanın geleceğini tehlikeye düşür­

. müş olurlar (12).

122. Serbe.siyetçi Yönetim

Biçimi:

Bu yönetim biçiminde (1, 1) insana olduğu gibi üretim ve hizmete karşı da bir ilgisizlik vardır. Her iki unsurada gereken önem verilmez. Bu yöne-tim biçiminede, çalışanlar i'şi kendi bildikleri gibi yürütürler, yöneticiler

ça-lışanlara müdahalede bulunmazlar. Verilen i.şi asgari derecede yerine ge-tirmek yeterlidir. Serbesiyetçi yönetici planların ve proğramların tümüyle

yerine getirilemeyeceği inancındadır (13). ·

Bankalarda bu yönetim biçiminin uygulanmasından elde erilecek en önemli fayda; çalışanların yeteneklerini kullanmasına imkan vermesidir.

An-cak, güçlü bir yönetici olmadığında grubun amaçsız ve denetimsiz kalma-sı, aşırı ilgisizlik, otorite eksikliği ve disiplin yetersizliği gibi nedenler bu

yö-netim biçiminin en büyük sakıncalarıdır. Bu nedenle bu yönetim biçiminin bankalara önerilmesi mümkün değildir (14).

123. Orta Yol Yönetim Biçimi:

Orta yolu benimseyen yönetim biçiminde (5,5) amaç, üretim ve

hiz-met un$uru ile insan unsuru arasında denge kurmaktır. İşyerinde istenen verimi sağlamanın yolu, gerekli işi yaparken. çalışanların moralini de olumlu bir düzeyde tutmaktan geçer. Yö.netici tutumunda adil ve kararlıdır (1'5). Orta yol yöneticisi planları süzgeçten geçirerek asta yöneltir. Karar alır­ ken gerekli olan verileri astlarından alır. Sık sık grup toplantıları yaparak

calısanları dinler. Uygulanabilecek nitelikte kararların alınmasına özen gös-teri~ (16). İyi bir organizasyon yapısına sahip ticari orta yol yönetim biçimi kabul görebilir. Orta yol banka yöneticisinin emretmekten çok inandırma­ ya yönelik tutumu, çalışanları motive edici bir hareket tarzıdır. Ancak bu

(11 )'

-sesi~-s~y-k~i."-:;y-ö~~ti~iiikt·~-Ç~ş·itii ·-r: ;;~·~ı~~;;. s~-v"k ;~-1ci~~~ 0~~·9;;:·y~

·

9_

~-. 54-(Ş~b"aı

1973) s. 12 .. (12) Geylan, a.g.e. s. 47.

(13) Cemil Cem, "Yönetim Biçimleri", Amme İdaresi Dergisi c. 4, s. 1, Mart 1971, s. 92.

(14) Geylan, a.g.e. s. 48.

(15) Hı:;rbert G. Hicks a.g.e. s 243. (16) Cem, a.g.e. s. 96~103.

(5)

yönetim biçiminde görülen tavizkar tutumda bir dezavantaj olarak dikkate

alınmalıdır. Yinede bu tarz biçiminiıı banka içinde çeşitli kademelerde

ba-şarılı olması mümkündür ( 17) ..

124. Demokratik ve Katılmalı Yönetim Biçimi :

Bu tarz yönetim biçiminin (9,9) temel karakteri, ekip çalışması ve ekip. ruhudur. Çalışanlar işletmenin üretim ve hizmet hedeflerine, birbirleriyle

işbirliği ve dayanışma içinde, olumlu ve yapıcı yönde katkıda bulunurlar. Demokratik yönetici işe verdiği önem kadar bireye de önem verir. Çalışan­ ların karara katılmasın sağlar. Böylece örgütsel amaçların gerçekleştiril­

mesinde astların işbirliğine imkan verir. Planların oluşturulmasından, çalı­ şanlar arasında çıkan çatışmalara kadar, sorunların tümü grup üyeleriyle

tartışılarak, onların fikirleri alınarak çözüme bağlanır. Bu yönetim biçimin-de organizasyonel amaçlarla, bireysel amaçlar bütünleşmiştir (18).

Bu yönetim biçimi ticari bankalar açısından en uygun yönetim biçimi-dir. Bankanın her kademede uygulama imkanı vardır. Çalışanların alınan

kararlara iştirak etmesi, onların bu· kararları gerçekleştirmek için en üst

ça-bayı göstermelerine yol açar. Böylece bankanın amaçları ile bireyin

amaç-ları bütünleştirilmiş olur. Birey, kendisini bankanın bir parçası sayar. Bu

düşünce tarzı bankada motivasyonu sağlayıcı bir unsurdur.(19)

2. BANKALARIN

YÖNETİM STRATEJİLERİ:

Bankaların yönetim stratejileri banka analistlerinin başında gelen ban-kada çalışanlarca çok önem taşımaktadır. Ayrıca banka ortakları da banka yönetiminin izlediği stratejiyi yakından takip ederler. Bankaların yönetim stratejileri 3 grupta toplanabilir (20).

1) S>.~~rkli~--~-~~~-teEleri a) Özel Yetenek Stratejileri b) Oligopolistik St.

2) Duruma Uyum Sağlama

--

-~.~~-~~ ~.i.!_1~.~i--·--·--··-

·

---a) Hakim bankaların stratejile-rindeki zayıf noktalardan ya-rar.lanma stratejisi. b) İş hayatındaki gelişmeleri

araştırarak bundan

yararlan-ma stratejisi.

20~ ÖZERKLİK STRATEJİLERİ

3) Olaylara Kendini _ __y_ydu!~~~_t_r.~!~jil~_!!_ a) Tarihsel Benzetim Stratejisi b) Tasfiye Stratejisi c) Miktar St. d) Küçültme St. e) Spekülatif Stratejisi

f) Geleceğe Dönük St.

Örgüt yapılarını istedikleri gibi geliştirebilen banka sayısı azdır. Bu

Ban-(17) Geylan, a.g.e. s. 48. (18) Baykal. a.g.e. s. 12.

(19) Geylan, a.g.e. s. 49. .

(20) Herrick Tracy 6; "Bank Analiyst's Handbook, John Miley and Sons", (Çev: Mustafa ime) s. 285-299 "Banka Yönetim Stratejileri", Yeni İş Dünyası Dergisi, s. 78, Nisan 1986,

(6)

kaların başarıları genelde yüksek özsermaye oranına bağlı olarak sağlam ve kararlı bir karlılık düzeyine kavuşmasından ileri gelmektedir. Bu

banka-lar örgütlenme yöntemleriyle iş idaresi açısından kendi koşullarını saglar

ve benimsetmeye çalışırlar. Bunu özel yetenekleri aracılığıyla düşük birim

hizmet maliyeti elde edecek şekilde bankacılık çevresinde d<~net sağlaya­

rak gerçekleştirirler.

200. Özel Yetenek Stratejisi:

Bankacılıkta "özel yetenek'' derken tüketiciler için üstün düzeyde

hiz-met sunma yeteneği anlaşılmaktadır. Burada anılan özel yetenekler araş­

tırma da dahil her türlü işletme faaliyetlerinden daha önemli

görülmekte-dirler. Çünkü bu faaliyetlerin görülebilmesi için özel bir takım yeteneklerin

daha baş!angıçta varolması gerekir. Özel yatenekler bu faaliyetlerin

karek-teristiklerini davranış modellerinde bağlayarak en az birim hizmet

maliye-tiyle yüksek düzeyde bir yenilik çabasınıda beraberinde getirir.

Bankacılar karları iyi hizmetin sonuçları olarak düşünürler. karları

maksi-muma çıkaracak çabalar konusunda kayıtsız gibi görünmelerinin sabebi

bu amacın müşterilere hizmeti içeren temel amaçla çelişebileceğindendir.

Bankacılar, müşterilerin bugün bile borç alırken sağduyu için bir öğüte

ih-tiyacı olduğunu düşünürler. Birçok bankacı, kendi başına bırakılan müşte­

rinin kimsenin .. ilgilenmediği çocuk gibi davranarak çok fazla borçlanacağı

inancındadır. Ozel yetenek sahibi bankacılar, bankacılıktaki kararlılıklarını

müşterilerine yansıtırken, müşterilerin tepkilerini değerlendirmiş ve

kendi-lerine bankayı anlayan bir müşteri kitlesi yaratmışlardır. Bankacılar özel

ye-tenekleriyle bankacılık mesleğindeki faaliyetlerinde rakiplerce kolay

girile-miyecek olanlara yönelirler. Müşteriler her zaman yeteneklerini ispatlayan

ve ortaya koyan bankalar aramıştır. Liderlerinde bu yetenek bulunan ve

onun faaliyetlerini organizasyonlarında kurumlaştıran bankalar, bankacılı­

ğa inemli katkılarda bulunmuş ve ortaklarını mükafatlandırmıştır.

201. Oligopolistik Strateji:

Bankacılık oligopoli; Birkaç büyük bankanın bankacılık piyasasını

kont-rol etmesiyle ortaya çıkar. Çoğunlukla bu bankalardan en büyüğü

piyasa-ya hakimdir. Fipiyasa-yatlama standartlarını borç verme vaatlerini düzenler ve

ge-nellikle "bankacılık liderliği" olarak tanımlanan bankacılık faaliyetlerinin

en-çok bilinen yönünü tek başına belirler. Oligopolistik strateji, bir bankayı

pi-yasaya hakim durumunda tutmak ve böylece bankanın birim hizmet

mali-yetlerini düşük düzeylerde gerçekleşmek üzere düzenlenmişti

21. DURUMA UYUM SAGLAMA

STRATEJİLERİ:

Özel yetenek ve oligopolistik stratejiler, bankacılık faaliyetlerini geliş­

(7)

yan-sıtır. Bununla beraber birçok banka karlılığını kısa sürede değiştirecek stra-tejilere sahip değildir ve izledikleri stratejiler olaylara uyum sağlama stra-tejileri olarak düşünülebilir. Bu stratejileri izleyen bankalar başarı vasıtası olarak karlılığı görrm~mekle birlikte daha çok paybaşına gelir ve bazı du-rumlarda bilançodaki mevduatlar ve toplam varlıklar gibi kalemlerin mut-lak büyüklüğüne bakarlar. Bu stratejiler birçok banka tarafından aşağıdaki şekilde uygulmırnaktadır ..

21 O. Piyasaya hakim olan bankanın stratejilerinde geçici zayıflıklardan

yararlanma stratejisi: ·

Bu strateji, rakip bankaların geçici zayıflığından kaynaklanır. Bu ban-kalar proğramlarını ve faaliyetlerini çok çabuk değiştirmezler. Rakip ban-kaların bu durumunu yakından izleyen diğer bankalar zayıf noktalardan ha-reket ederek bu strate.jiyi seçerler.

211. İş hayatındaki gelişmeleri araştırarak bundan yararlanma stratejisi: Serendipity stratejisirıirı avantajı işlevde esneklik ve yarııt verme ça-bukluğudur. Stratejiyi izleyen bankalar yaşamlarını düzenli bir şekilde sür-dürür. Bunlar hiçbir 1anıan yüksek kfülılık düzeyiyle ölçülen önemli ban-kacılık organizasyonları değildirler. Bu stratejinin yaygın bir şekilde uygu-lanması, bankacılık sistemine kararlı bir ölçü kazandırabilmektedir.

22. OLAYLARA

KENDİNİ

UYDURMA

STRATEJİLERİ

Bir bankanın faaliyetlerini yönlendirecek çabaların tümü verimli değil­ dir. Bu nedenle, bankalar karlarını artırıcı faaliyetleri sağlayacak bir model veren 6 stratejiyi belirlemiştir.

Stratejilerin özünde genelde kazançları ve karlılığı arttırmak üzere uy-gulamaları yatar. Bunların neden başarılı olamadıkları hususunda hiçbir teori yoktur. Herhangi bir durumda içlerinden biri başarılı olabilir. Ancak, bu stra-tejileri uygulayan bankaların genelde amaçlarına ulaşmadıkları gözlenmiştir.

220.Tarihsel Benzetim Stratejisi:

Bu strateji banka yönetiminin daha önceki dönemdeki hareket biçim-lerini koruyacak ya da yine daha önceki dönemdeki hareket biçimleri uya-rınca çağdaş.değişiklikleri benirnsenıiyerek yeniden kurma, yapılama gibi bilinçli birtakım çabalarını gösterir.

Bankalar genellikle tarihsel benzetim stratejisini alışkanlıklarından dolayı izleyebilirler.

221. Tasfiye Stratejisi:

(8)

bir grup ile değişt_irmesi çabasını gösterır. Yönetme dışardan üye katılma­ sı birçok bankada alışılmış bır olaydır. Ancak alişılmışta olsa. banka

politi-kasının durumdan etkilenmesi kaçınılmazdır'. Bu strateji genellikle daha ön-ceki yönetimin politikası ile düşüricelerınden kurtulmak istediğinde

uygu-lanır. Tasfiye strateıisinin zayıflığı, basarıyı engellemesi daha önceki bir yö-netimin unsuru olma kusurunu yüklı::Jnmısidir. Birçok orta düzey yöneticisi yükselmek için eşit fırsata Sdt~ıp olmacıKiarını düşünurler. Bu grup banka

içerisinde önemii bir isıeve sa:hıotir

222. Militan Stratejisi:

Militan stratejisi banka hizmetlerı arasınL~a farklılık olmadan diğer ban-kalara rakip olma çabasıdır. Baska değiŞle strateji~!, kayıtsız koşullar

al-tında rekabet yaratma stratejisi olaraK adlandırabıii:-iz. Burada müşteri ve rakip banka arasındaki is ilişkilerinde doğrudan ve sürekii bir çatışma

var-'dır. En etkin strateji yada yöntem bankacılık hizmetlerinın rnaii.yetinde ta-sarruf sağlayıcı olanıdır. Militan stratejisini izieyenler karlılık. üzerinde

hiz-met fiyatının olumsuz etkisinin farkındadır. Ancak fiyat düsüslerinin

etkisi-ni de_ngelemek ıçin yeterii ek geliri ortadan kaidırmayı amac!ar. ·

223. Küçültme Stratejisi:

Küçültme stratejisi bankanın Karlılığını arttirmaK amacıyla varlıkların azaltılması şeklinde izlenen yoldur. Bu stratejinin asıl amacı kredi talep edenierin kredi ihtiyaciarının tamamının karsılanmaması, verilen

kredile-rin azaltılmasıdır. Böylece az kari ılığa sahip varlıkıar yeniden (kendi

arala-rında) düzenlenerek yenı bir yapıya kavuşturulur. BanKa yöne!imieri ge-nelde küçültme stratejisini izlemezler. Çünkü bankacılar halkın her zaman

bankaiarın sermaye büyüklüğünü dikkate aidığırn düşünürier.

224. Spekülatif Strateji:

Spekülatif strateji, bankaların var!:kiannı finansal piyasalardaki deği­ şiklik sonucu değer değisikliğine. uğramayac_aı<; şekiide düzer. Bu strateıi­

nin. özü banka yönetiminin faaliyet gösterdiği pıyasa hakkında üstün tah-min yeteneğine sahip olmasıdır. Spekülatif strateji bilgi üstünlüğünü ele geçirmek için kişisel cesaret ve strateıinin bütün yönleriyle aniaşılmasını

gerektirir.

225. Geleceğe Dönük Strateji:

Bu strateji bankayı gelecek dönemdeki koşullarına göre düzenleme-ye çalışır. Geleceğe dönük strateji, olayiarın sezinlenmesine dayanan ve

bankanın mevcut organizasyonunu geieceKteki kosullara uygun duruma

getirmeyi amaçlayan stratejidir. Kendilerini değişen finansal koşullardan

(9)

ilerleme kaydedecektir. Bununla birlikte geleceğe dönük strateji büyük

risk-ler taşıdığı için banka kendini zayıf veya rekabetçi olmayan bir ortamda

bulabilir.

SONUÇ

Yö_neticilerin uyguladıkları yönetim biçimlerinden biri olan

Demokra-tik ve Katılmalı Yönetim Biçimi ticari bankalar açısından en uygun yönetim

biçimidir. Bankalar her kademede bu yönetim biçirninf uygulayabilirler.

Banka yönetiminin izlediği strateji, birtakım hedeflere ulaşrnadır.

Ban-kalar, konu içerisinde sıralamış olduğumuz stratejilerde:ı birini yada

birka-çını birleştirerek izlerler. Stratejilerindeki değişiklik çalışanlarca hemen

an-laşılır, bunun yanında diğer gruplar, bankanın reklamlarını ve banka raali

-yet raporlarını izleyerek stratejiyi belirlemeye çalışırlar. Bankaların

tu-tumlarını, izledikleri stratejileri etkileyen, değiştiren başlıca etkenler şöyle

ortaya konulabilir:·

- Bankacılıkta serbestleşme eğilimlerinin güçlenmesi,

- Finansal hizmetler saktöründe aşırı bir kapas.itenin varlığı,

- Birikimciler yönünden fonların değerlendirilmesinde seçeneklerin

geniş-lemesi,

-- Firmalar yönünden de sermaye piyasasının daha ucuz fon sağlama

ama-cıyla daha sık başvurulacak bir kaynak olarak görülmeye başlanması.

- Elektronik bankacılığa geçiş süresinin tıızlanrnası,

Bu sayılan etkenlere ülkemizde son yıllarda bankaların donuk ve ba··

tık kredilerindeki artışda eklenebilir.

1980 yılından sonraki ekonomik hayatta hızlı gelişme bankaların

izle-dikleri stratejileri değiştirmelerine ve yeni stratejiler izlemelerine neden

ol-muştur. Yeni stratejilere ayak uyduramıyan bankalarda zor duruIT1da

kal-mışlardır. Bunlara yenilerinin katılmasının önüne geçmek güçtür. izlenen

stratejilerin yakından takibi zorunlu hale gelmiştir. İleride doğacak servet

kayıplarının önüne geçmenin yolu da budur.

(10)

YARARLANILAN ESERLER

. Akçün,Öztin;"Bankacılıkta Pazarlama" ,Para ve Sermaye Piyasası

Dergisi S. 1986,

Baykal.Besim, "Yöneticilikte Çeşitli Tarzlar", Sevk ve İdare

Dergisi, y.8 S.54(Şubat 1973)

Cemil,Cem, "Yönetim Biçimleri" ,Amme İdaresi Dergisi . C.4 S.1

Mart 1971.

HERRİCK Tracy ; Bank Analiyst Handbook,John Miley arıd Sons (çev.~ustafa İme), "Banka Yönetim Stratejileri".

Yeni iş Dünyası Dergisi, S.78,Nisan 1986.

İ.L.Massie, (Çev. Ş-Öz-Alp ve diğerleri),"İşletme Yönetimi",

Eskişehir; Bayteş Yayıncılık A.Ş. 1983.

GEYLAN,Ramazan, "Ticaret Banka Yönetimi ve Türk Ticari

Bankalarının Temel Yönetim Sorunları" ,Eskisehir;

Anadolu Üniv. Yay.No:86/22.1985. ·

MORUN Pierre, (Çev. S.Gürbüşkan), "Organizasyonların

Gelişmesi", İstanbul,. İstanbul Reklam Yayınları No:16

YOZGAT,Osman, "İsletme Yönetimi", 4,B.,İstanbul, Nihad

S~yar Yayın ve Yardım Vakfı İşletmesi Yayın.

Referanslar

Benzer Belgeler

İş yönetim stratejileri içinde yer alan farklılaştırma stratejisi ise, işletmenin değer yaratan tüm faaliyetlerinde farklılaştırma yaparak ortalamanın üzerinde

• SWOT – TOWS Analizi : İncelenen kuruluşun, tekniğin, sürecin veya durumun güçlü ve zayıf yönlerini aynı zamanda iç ve dış çevreden?. kaynaklanabilecek fırsatları

• Bu deneyler sonunda yönetim biliminde, çalışanların morali, grup dinamiği, demokratik yöneticilik, insan ilişkileri, motivasyon gibi kavramlar araştırılmaya

• Yapısal ve süreçsel yönetim kuramları, örgütün yapısı ve süreçleri ile uğraştığı için mekanik, en eski kuramlar olduğu için de klasik adını alırlar... ÖRGÜT

 Bir amacın gerçekleştirilmesi için, nelerin, nasıl, Bir amacın gerçekleştirilmesi için, nelerin, nasıl, neden, ne zaman, ne ile ve kim tarafından neden,

 Bir sistem açık, yarı açık veya kapalı olabilir.  Açık sistem yaşamak için dış çevreyle ilişki kurmalıdır: Bu, sistemin dinamik bir denge sağlaması için

• Toplam nüfus içinde şehir nüfusu oranının artışı, yiyecek üretmeyen işgücünün oransal olarak arttığını yani daha az çiftçinin daha fazla nüfusu

薛教授之專家風采不僅吸引了校內許多師生參與,也有許多校外之婦產科醫師、研究

This research focuses on the flouting of maxims by the main characters Jim and Della in O.Henry’s The Gift of the Magi.. This study uses descriptive Qualitative Method to find out

At first the input micro array data is given to preprocessing step using log transformation to remove raw data to get clear data and also it selects the efficient

Keflif yolculuklar› uzay gezginlerini ciddi ve birbiriyle ba¤lant›l› üç tehli- keyle karfl› karfl›ya b›rak›r: (1) kütleçe- kimsiz ortam nedeniyle vücut

This study shows more detailed evidence that the rectal tissue of patients with hemorrhoidal disease has intense NOx and eNOS activities and lower ADMA levels than the normal

Sosyal Konular Entegrasyon Üretim Başarısı ve Ekonomi Tü ke ti ci b as kı sı , b ekl en ti le ri v e alg ı G ıd a Gü ve n ili rl iğ i/B e si n İç eri ği Çe vr e/H es

Soya Küspesine Göre Daha Düşük Amino Asit Sindirilebilirliği.. Kanola Küspesi Optimum Kullanım

Porter’ın Pozisyon Okulu’nda da, modern işletmelerde egemen olan stratejik yönetim anlayışında da, örgütsel innovasyon gelişiminde de askerî stratejiler

öğretmen ve öğrencilerin eğitim ve öğretim hizmetlerini bu çerçevede yürütmek ve denetlemek,.. b) Eğitim ve öğretimin her kademesi için ulusal politika ve

Bu bölümde, sağlık profesyonellerinin mesleki özelliklerine göre (mesleki ünvan, mesleki deneyim yılı, çocuk hemşiresi olarak çalışma yılı, son beş yılda mes-

Fahir İz, Eski Türk Edebiyatında Nesir (XIV. Yüzyıl Ortasına Kadar Yazmalardan Seçilmiş Metinler) adlı eserinde Vatikan Kütüphanesinde Türkçe Yazmalar

Ona göre, eski İngiliz yöneticiler döneminde daha mutlu ve daha müreffeh olduklarını ileri sürenler bile mevcut hükümeti (kendi yönetimini) halkın dış görünüşüne

İş görenlerin örgütsel adalet algılarının cinsiyete göre anlamlı bir farklılığın olmadığı “H2: İşgörenlerin örgütsel adalet algıları cinsiyete

We, thus, derive these four conditions that may potentially result in rising FLFP based on this comparative literature: political party con figuration, take-up rates of early

Ayrıca yağ verimi yüksek bulunan bitkilerin uçucu yağ bileşimi monoterpence zengin bulunurken, düşük yağ verimine sahip bitkilerin de seskiterpen bileşikleri

Küreselleşme sürecinde ortaya çıkan küresel iletişim ağları ise, küresel yönetişimin diğer ortakları olan küresel yönetişim kuruluşları (hükümetler arası