Yttrande över Vårdkedjan för barn som behöver neonatalvård och deras familjer

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2021-02-03 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

Region Norrbotten ARBGRP583-382524020-1038 0.8

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Kirsti Jussila

Yttrande över Vårdkedjan för barn som behöver neonatalvård och deras

familjer

Dnr 01498-2020

Förslag till beslut

Region Norrbotten lämnar yttrande enligt förslaget.

Sammanfattning

Socialstyrelsen föreslår nya nationella rekommendationer gällande kun- skapsstöd för neonatalvården samt förslag på ett stöd som handledning riktat till vårdpersonal, framför allt inom områdena kommunikation och informat- ionsöverföring. Förslagen syftar till att underlätta en sammanhållen och trygg vårdkedja före, under och efter neonatalvården.

Region Norrbotten ställer sig bakom förslagen i dess nuvarande form.

Ärendet

Socialstyrelsen har tagit fram en remissversion av ett kunskapsstöd som dels innehåller nationella rekommendationer för neonatalvården och dels ett för- slag på ett stöd som handledning riktat till vårdpersonalen. Detta innebär att det är en vidareutveckling av formerna för kunskapsstöd som riktar sig till såväl beslutsfattare som vårdpersonal.

Kunskapsunderlagen innehåller stöd för kommunikation mellan olika vård- verksamheter samt mellan vården och föräldrar till barn med behov av neo- natalvård. Stöd för informationsöverföring i de olika leden inom neonatal- vården, till exempel mellan mödravård, förlossning och barnhälsovård, ingår också.

Samtidigt är innehållet mycket avgränsat och styrs av verksamheternas be- hov av vägledning. Föreslagna förändringar stärker möjligheterna för föräld- rar att vara delaktiga när deras barn är i behov av neonatalvård, samt ger stärkt psykosocialt stöd för föräldrar.

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.

Bilagor:

Vårdkedjan för barn som behöver neonatalvård och deras familjer Protokollsutdrag skickas till:

Verksamhetsdirektör

Divisionschefer Närsjukvård Divisionschef Länssjukvård

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :