ticaret odası sarayı

Download (0)

Full text

(1)

caddeden umumî görÜP'is

i s t a n b u l

t i c a r e t

odası

sarayı

Mimarı: Prof. Orhan ŞAHİNLER (D.G.S.A.) Statik: Enver ÇETMELİ

Tesisat: İlhamı N U R A L (Mühendis t.T.Ü.) Elektrik: Bülent CEDEDAŞ (Müh. l.T.Ü.) Yapımcı: 7 İ M L 0

Şantiye şefi: Şevket KOÇ

İstanbul Ticaret Odası binasının projesi. 1963 yılında yarışmaya çıkarılmıştı. Yarış-mayı kazanan projeler Arkitekt dergisinin 313'üncü sayısında yayınlanmıştı.

Yapının inşa edilmiş olarak aynı dergide 1971 yılında tekrar yayınlanmak istenmesi benim için bir hayli ilgi çekici olmuştur. Şöyle ki;

— Ülkemizde bir yapının projelendirme ve yapım süresinin ne kadar uzun oldu-ğunun böyle bir örnekle açıklanması, — Yarışma seviyesinde belirlenen

prog-ram ve kararların uygulama süresinde yeni yöneticiler, yeni gereksinmeler, za-manın etkisi ile nas:l değiştiğini açıkça ortaya koyması.

Bir mimar, bir yapıyı ileride kullanacak olanlarla yak;n ilgi kurarak plânlamış olsa bile: yeni mekânlara kişiler uymuyor, direnç gösteriyor. O kişiler, alı*kanlıklarını sürdü-rüyor. İstekleri ile çelişen yeni çözümleri değiştirme eylemine geçiyor. Ve giderek te

başarıyor. Yarışma projesi ile. son proje arasındaki fark, son proje ile şimdiki durum aras:i -nki fark, ülkemizde her yeni yapı için ortak olan bu olayı doğrulamaktadır.

İstanbul Ticaret Odası binası uzun bir sü-rede tamamlanabildi. Zemini Halic'in çamur tabakaları idi. Çamur tabakalarının rijitlen-dirilmesi büyük malî külfetlere yol açtı. Ha-lic'in oynak su seviyesi, temel sorunu, rad-yeyi 90 cm'de tutma zorunlulvfu, bu

zorun-luluğun getirdiği yüksek maliyet gibi sorun-lar, yapının Haliç kıyısında inşa edilmesin-den geliyordu. Haliç kıyılarında bir büro cinasına malik olmak bir talihti. Fakat bu talih. İstanbul Ticaret Odası'na pahalıya mal olmuştu.

Haliç kıyılarında inşa edilen bir bina, ba-na ve diğer sorumlu teknik kadroya çok şey-ler öğretmekteydi:

Bir yapınm başarılı bir sonuca varabilme-si için nelerin esas olduğunu âdeta yeniden öğrenmekteydik. Teknik yetenek, para, mal-zeme, işçilik sorunlarının bütün ağırlığını her an hissetmekteydik. Fakat dikkati çeken cn önemli yön, binanın maliyet sorunuydu.

Tekrar anlıyorum ki, bir mimar, proje döneminde verdiği her kararın sorumlulu-ğunu bütün boyutları ile bilmelidir. Ve mi-mar, tamamen bağımsız olmamalıdır. Pek cok konuda standartlara bağlı kalmalıdır, ge-reğinde striiktürde, malzemede standartları yaratmalıdır.

Çizgisi ile saptadığı kararlarının, para-cmek-bilgi-işçilik-şantiye örgütii-işbirliği

(2)
(3)
(4)

I yonrtım kurulu top salonu 2. .. başkam 3 bekleme 4 m e c l i s başkanı 5genel sekreter fi bekleme 7 genel sekreter yardımcısı 3 rapor tor l er g toplantı salonu lOburo II . 12 . 13 .

Normal kat planı

Birinci kat planı

nuları ile ilgili uzantılarını iyi bilmelidir. Tecrübesinin yeterli olmaması halinde, katı standart sınırlar içinde kalmalıdır. Bunun böyle olmaması hali ise kesin israftır. Bilin-diği gibi, ülkemizin ise israfa tahammülü yoktur.

Yukarıda sözkonusu ettiğim standartlar dileğinin bugünkü teknolojik seviyemizle il-gili olarak nereye kadar kullanılabileceği, pı konusunda bugünkü koşullar içinde

(5)

pı sistemlerinin, yapı malzemelerinin, stan-dartlar yönünden ne kadar zorlanabileceği, fantazi ve yaratma özlemleri ile standart-la.ma arasında var olduğu zannedilen, bi-rinin diğerini itmesi şeklindeki hatalı görü-cün nas'.l giderileceği sorunları henüz o gün-den bugüne hâlâ ortadadır. Çözümlenmesi gereken ertelenemez sorunlardır.

Diğer yandan en aza indirilmiş yapı

de-tayı ile inşaatı yürütmek, giderek gelişen bir düşüncemizdi. En az yanı detayı ile inşa edi-len bir yapı. Türkiyemiz için ileriye dönük bir baharıydı. Böyle bir yapıda saklanan «ba-şarı», kanımızca, gerçekten değerli, yararlı bir başarıydı...

İstanbul Ticaret Odası inşaat:nda geçen yıllarım şimdi daha ilgi çekici görünüyor. Yapı sanat yönünden, tecrübe ve bilgi

biri-kimi ile geçmiş yıllar olarak adlandırabili-yorıım. Türkiyemizdeki proje, detay, inşaat sorunlarına daha gerçekçi bir açıdan baka-biliyor. mimarlık mesleğimle ilgili özeleştiri-yi somut bir örnekle yapabiliyorum.

Profesör Y. Mimar: Orhan ŞAHİNLER

Zemin kat planı ve kesit

bürolar luphJine lanetim s a j r ü p3 D i rEnŞTşr> •un •uuocrjaau

(6)

BILGILlı

A T A İ / / S Ü ' • 'Jt'i'i' . . _ Ll

ATAKOY_ STANBUL 71 5 9 8fi

in nTrîı ı im i, m, : rrr.Vr.TT. ,...*. A...9.9.

Illllllllllllllllllllllll I

|YER KAROLARI ||||||||||

CEPHE KAPLAMALARI

BASAMAK PLÂKALARI

SUN-MER SUN'İ MERMER İSL

25

IYETKİLİ SATICISI-ERBÜG TİC.I

|Boğazkesen Cad. 58 TOPHANE - İST. 4 9 4 3 :

T İ M L O TÜRKİYE İNŞAAT VE MALZEME LİMİTED ŞİRKETİ TARAFINDAN İNŞA EDİLMİŞ OLAN İSTANBUL T İ C A R E T SARA-CINDA T İ M L O - SUNİ MERMER FABRİKASI MAMULLE-RİNDEN CEPHE KAPLAMALARI İLE S U N - M E R KAROLA-RI KULLANILMIŞTIR.

Figure

Updating...

References

Related subjects :