ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT J{ * KARAR ÖZETLERİ

19  Download (0)

Tam metin

(1)

T.C. /& # •* N ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ f K C # * | 09.10.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT J{ *

KARAR ÖZETLERİ

ANTALYAEXP02016

Tarih Karar *.Çtİm.a ~

Birleşim Özet

Saat No

Oturum 9

09-10-2015 j B üyükşehir B elediye M eclisinin 09.10.2015 tarihli M eclis G ündem i, birim lerden 14:00 “ | gelen te klifler ve önergeler ile birlikte toplam 169 m addeden oluşm uştur.

9

09-10-2015 ^ B üyükşehir Belediyesi personelince 2015 yılı Eylül ayında gerçekleşen yurtdışı 14:00 “ j görevlendirm eler hakkında M eclis bilgilendirildi

A ntalya İli, D öşcm ealtı İlçesi, Ç ıplaklı Bölgesi, (PÜ ) Petrol Ü rünleri D epolam a ve 09 10 ?015 9 Dağıtım T esisleri A lanlarının düzenlenm esine ilişkin 1/25.000 Ö LÇ EK Lİ N A ZIM

822 1 İM AR PLANI D EĞ İŞİK LİĞ İ oylam aya katılanların oy çokluğu ile K A B U L edildi.

1 (Ak Parti 40 kabul oyu, CH P 11 kabul oyu, M H P 3 kabul, 7 ret oyu ile toplam 61 oy kullanılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

A ntalya B üyükşehir Belediye M eclisinin 12/06/2015 tarih 462 sayılı kararı ile uygun bulunan Kaş İlçesi M erkez M ahallesi ile ilgili 1/25.000 ölçekli Ç evre Düzeni P la n ı’na 09 10 2015 9 26/06/2015- 27/07/2015 tarihleri arasında askı süresi içinde gelen itirazların yerinde

14*00 ^ incelem e yapıldıktan sonra değerlendirilm ek üzere İm ar ve Şehircilik Daire 1 B aşkanlığı’na G önderilm esine oylam aya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CH P 12 kabul oyu, M H P 8 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

6306 sayılı A fet Riski A ltındaki A lanların D önüştürülm esi H akkında K anunun 2.

M addesi uyarınca 24.11.2014 tarih 2014/7041 sayılı B akanlar K urulu K ararıyla riskli 09 10 ? o i S 9 a *an ’*an ec*'*en A ntalya İli, K epez İlçesi, K epez ve Santral M ahallelerini kapsayan

"14*00 824 1 alanda hazırlanan 1/25.000 Ö L Ç EK Lİ N A ZIM İM AR PLANI D E Ğ İŞİK L İĞ İ 1 oylam aya katılanların oy çokluğu ile K A B U L edildi. (A k Parti 46 kabul oyu, C H P 13

ret oyu, M H P 1 kabul, 13 ret oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile toplam 74 oy kullanılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a Raporu)

K epez B elediyesi sınırları içerisinde S ütçüler M ahallesi 25505 ada 8 parsel ve 09-10-2015 9 Çevresine ilişkin hazırlanan 1/25.000 Ö L Ç E K Lİ N A ZIM İM A R PLA NI D E Ğ İŞİK LİĞ İ

825 1 oylam aya katılanların oy birliği ile K A B U L edildi. (A k Parti 42 kabul oyu, C H P 11 1 kabul oyu, M H P 10 kabul oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılm ıştır.)

(EK İ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a Raporu)

K epez Belediyesi sınırları içerisinde S ütçüler M ahallesi 25505 ada 8 parsel ve p çevresinin, ticaret, konut, ibadet alanı, park alanı olarak planlanm ası ve yollarda 09-10-2015 düzenlem e yapılm asına ilişkin hazırlanan 1/5000 Ö LÇ EK Lİ N A ZIM İM A R PLA N I

14:00 1 REV İZY O N U oylam aya katılanların oy birliği ile K A BU L edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, C H P 11 kabul oyu, M H P 10 kabul oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a Raporu)

K epez Belediyesi sınırları içerisinde Sütçüler M ahallesi 25505 ada 8 parsel ve

„ çevresinin, ticaret, konut, cam i, park alanı olarak planlanm ası ve yollarda düzenlem e 09-10-2015 __ yapılm asına ilişkin hazırlanan 1/1000 Ö L Ç EK Lİ U Y G U LA M A İM AR PLANI

14:00 R EV İZY O N U oylam aya katılanların oy birliği ile K A BU L edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, C H P 11 kabul oyu, M H P 10 kabul oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

A ntalya İli, K epez İlçesi, 12.06.2015 tarih 566 sayılı kararı ile uygun bulunan ve 26/06/2015-27/07/2015 tarihleri arasında askıya çıkartılm ış 2. Etap G aziler K üçük Sanayi Sitesi 1/5.000 ölçekli N azım İm ar P lam ’na askı süresi içinde gelen 1 adet itiraz p İl Milli Eğitim M üdürlüğünün I. E tapta bulunan okul alanının yetersiz olduğu görüşü 09-10-2015 j nedeni ile uygun bulunm adığından, İTİR A ZIN RED D İN E ve 1. Etap G aziler K üçük 14:00 1 Sanayi Sitesi alanı ile birlikte bütüncül olarak 1/5000 N azım İm ar Planı R evizyonu yapılm ası am acıyla İm ar ve Şehircilik D aire B aşk an lığ ı’na gönderilm esine oylam aya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, C H P 1 1 kabul oyu, M H P 10 kabul oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılm ıştır.) (EK İ: I adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

(2)

T.C.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

09.10.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT t

KARAR ÖZETLERİ

EXP02016

Tarih Karar ^

Birleşim Özet

Saat No

Oturum

A ntalya İli, K epez İlçesi, 1. Etap G aziler K üçük Sanayi Sitesi 1/5000 ölçekli N azım ç im ar Planı ve 2 .Etap KSS alanı ile bütüncül olarak planlanm ası am acıyla İm ar ve 09-10-2015 . Ş ehircilik D aire B aşkanlığı’na gönderilm esine oylam aya katılanların oy birliği ile karar 14:00 “ j verildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, C H P 11 kabul oyu, M H P 10 kabul oyu, B ağım sız 1

kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a R aporu)

A ksu B elediyesi Ç alkaya M ahallesi sınırları içerisinde, B üyükşehir B elediye M eclisinin 10.07.2015 tarih ve 587 sayılı kararı ile onayladığı K arayolları Genel M üdürlüğüm ün hazırladığı A ksu K öprülü K avşak ve 20 m etrelik Bağlantı Yolları 09 10 2015 ^ projesinin işlenm esine ilişkin 1/5000 ölçekli N azım İm ar Planı değişikliğinde üst geçit

14 00 ^ ve rekreasYon alanlarında tekrar düzenlem eler yapılm asına ilişkin 5191,5 Plan İşlem 1 N um aralı 1/5000 Ö LÇ EK Lİ N A ZIM İM A R PLANI D EĞ İŞİK LİĞ İ oylam aya

katılanların oy birliği ile KABU L edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, M H P 10 kabul oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

A ksu B elediye M e clisi’nin 04.09.2015 tarih ve 112 sayılı kararı ile uygun bulunan, K arayolları G enel M üdürlüğü’nün hazırladığı A ksu K öprülü K avşak ve 20 m etrelik OQ 10 701 s ^ B ağlantı Y olları projesinin işlenm esine ilişkin 12326,2 plan işlem num aralı 1/1000

14-00 831 1 Ö L Ç E K Lİ U Y G U L A M A İM AR PLANI D E Ğ İŞ İK L İĞ İ oylam aya katılanların oy 1 birliği ile K A B U L edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, C H P 11 kabul oyu, M HP 10 kabul oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a Raporu)

A lanya B elediyesi sınırları içerisinde M ahm utlar M ahallesine ilişkin hazırlanan 0 Q 10 701 s ^ 1/5000 ölçekli N azım İmar Planı R evizyonuna askı süresi içerisinde yapılan

14*00 ^ İTİR A Z L A R oylam aya katılanların oy birliği ile R ET edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, 1 C H P 11 kabul oyu, M HP 10 kabul oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile toplam 64 oy

k ullanılm ıştır.) (EK İ: 1 adet Kom isyon R aporu, 1 adet O ylam a Raporu)

A lanya B elediye M eclisinin 01.09.2015 gün ve 203 sayılı kararı ile uygun bulunan, M ahm utlar M ahallesine ilişkin hazırlanan 1/1000 Ö LÇ EK Lİ U Y G U LA M A İM AR 09 10 7015 ^ PLA NI R E V İZ Y O N U , A ntalya B üyükşehir B elediye M eclisi'nin 12.06.2015 gün ve

14 00 833 1 469 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım im ar planına uygun olduğundan 1 oylam aya katılanların oy birliği ile K A B U L edildi. (A k Parti 42 kabul oyu, C H P 11 kabul oyu, M H P 10 kabul oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a R aporu)

A lanya B elediyesi sınırları içerisinde y er alan K ızlarpınarı M ahallesi 1162 ada 1 parselde y er alan O rta Ç ağ Dönem i örm e sütunun, korunm ası gerekli taşınm az kültür varlığı olarak tescil edilm esine ve korum a alan sınırlarının belirlenm esine ilişkin 09 10 2015 ^ alınan: A ntalya K ültür V arlıklarını K orum a B ölge K urulu'nun 23.07.2015 tarih ve 3920

14 00 ^34 1 sayılı kararı gereği hazırlanan 5394,3 Plan İşlem N um aralı 1/5000 ölçekli N azım İm ar 1 Planı değişikliğinin K A B U LÜ N E ve A ntalya K ültür V arlıklarını K orum a Bölge

K u ru lu ’na gönderilm esine oylam aya katılanların oy birliği ile karar verildi. (A k Parti 42 kabul oyu, C H P 11 kabul oyu, M HP 10 kabul oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile toplam 64 oy k u llanılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a Raporu)

A lanya B elediyesi sınırları içerisinde y er alan K estel M ahallesi H anönü M evkiinde m ülkiyeti M aliye H âzinesine ait 849 ada 6 nolu parselde (eski 6 ada 177 nolu parsel) bulunan tescilli Han yapısının korum a alanı sınırının im ar planlarına işlenm esine ilişkin 09 10 2015 ^ alm an: A ntalya K ültür V arlıklarını K orum a B ölge K urulu'nun 21.10.2014 tarih ve 3121

14 00 * sayılı kararı gereği hazırlanan 13055,2 Plan işlem N um aralı 1/5000 ölçekli N azım İmar 1 Planı değişikliğinin K A B U LÜ N E ve A ntalya K ültür V arlıklarını K orum a Bölge K u ru lu ’na G önderilm esine oylam aya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, C H P 11 kabul oyu, M HP 10 kabul oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile toplam 64 oy k u llanılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

(3)

T.C. / v 6. . . . ,

• •

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

09.10.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT ' j ( / KARAR ÖZETLERİ

_ . İçtima

Tarih Karar ^

Birleşim Özet

Saat No

Oturum

09-10-2015

14:00

D em re B elediyesi sınırları içerisinde, D avazlar M ahallesi 101 ada 470 parselde m ezbaha yeri ile ilgili ihtiyaçları karşılam ak am acı ile hazırlanan “ B elediye H izm et

ç Alanı (M ezb ah a)” kullanım ına yönelik 1/5000 Ö L Ç E K Lİ N A ZIM İM AR PLA N I, 09-10-2015 j A ntalya B üyükşehir B elediye M eclisinin 11.09.2015 tarih ve 705 sayılı kararıyla 14:00 j m ezbaha alanına ilişkin 1/5000 ölçekli N azım İm ar Planı onaylandığından karar verilm esine y er olm adığına oylam aya katılanların oy birliği ile karar verildi. (A k Parti 42 kabul oyu, C H P 11 kabul oyu, M HP 10 kabul oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile toplam 64 oy k u llanılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a Raporu)

D em re B elediyesi sınırları içerisinde, D avazlar M ahallesi 101 ada 470 parselde m ezbaha yeri ile ilgili ihtiyaçları karşılam ak am acı ile hazırlanan “ B elediye H izm et Alanı (M ezbaha)” kullanım ına yönelik 1/1000 Ö L Ç E K Lİ U Y G U L A M A İM AR 09-10-2015 j PLA N I, A ntalya B üyükşehir Belediye M eclisinin 11.09.2015 tarih ve 706 sayılı 14:00 kararıyla m ezbaha alanına ilişkin 1/1000 ölçekli U ygulam a İm ar Planı onaylandığından karar verilm esine yer olm adığına oylam aya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, C H P 11 kabul oyu, M H P 10 kabul oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a R aporu)

D öşem ealtı B elediyesi, Y alınlar M ahallesi sınırları içerisinde y er alan 2011 ve 1654 nolu parseller ve çevresinde bulunan kuyunun korunm ası gerekli taşınm az kültür varlığı olarak tescil edilm esine ve korum a alan sınırlarının belirlenm esine ilişkin 9 alınan: A ntalya K ültür V arlıklarını K orum a Bölge K urulu'nun 22.07.2015 tarih ve 3843

^ sayılı kararı gereği hazırlanan 2037,7 Plan İşlem N um aralı 1/5000 ölçekli N azım İmar 1 Planı değişikliğinin K A B U L Ü N E ve A ntalya K ültür V arlıklarını K orum a Bölge K urulu’na gönderilm esine oylam aya katılanların oy birliği ile karar verildi. (A k Parti 42 kabul oyu, C H P 11 kabul oyu, M HP 10 kabul oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile toplam 64 oy k u llanılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a R aporu)

D öşem ealtı B elediyesi sınırları içerisinde yer alan Çıplaklı M ahallesi 8243 A da 1 parselin askeri alan kullanım ından “ D öşem ealtı B elediyesi Sosyal Tesis Alanı"

09-10-2015 kullanım ına dönüştürülm esine ilişkin 1/5000 Ö L Ç EK Lİ N A ZIM İM A R PLAN 14:00 j D E Ğ İŞİK L İĞ İ oylam aya katılanların oy birliği ile K A B U L edildi. (A k Parti 42 kabul oyu, C H P 11 kabul oyu, M H P 10 kabul oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a R aporu)

Elm alı B elediyesi, K ocapınar M ahallesi sınırları içerisinde y er alan, 1101, 1113, 1115, 1117 nolu parseller, 471 ada 2, 3, 4 nolu parseller, 470 ada 1 ve 2 nolu parseller, 467 ada 1 nolu parsel, 468 ada 1 nolu parsel, 469 ada 1 nolu p arseller ve yakın çevresinin

g Konut Dışı K entsel Ç alışm a A lanı, Toptan T icaret A lanı, B elediye H izm et Alanı 0 9-10-2015 (M ezbaha) ve T aşıt Y olu olarak düzenlenm esine ilişkin, 13540 Plan İşlem N um aralı 14:00 j 1/5000 Ö L Ç E K Lİ N A ZIM İM A R PLANI D EĞ İŞ İK L İĞ İ yapılaşm a koşulları ve

m ülkiyet durum unun tekrar incelenm ek üzere İm ar ve Şehircilik Dairesi B aşkanlığına gönderilm esine oylam aya katılanların oy birliği ile karar verildi. (A k Parti 37 kabul oyu, C H P 10 kabul oyu, M H P 11 kabul oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile toplam 59 oy kullanılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a Raporu)

Elm alı B elediye M eclisi’nin 05.06.2015 gün ve 58 sayılı kararı ile uygun bulunan, K ocapınar M ahallesi sınırları içerisinde y er alan, 1101, 1113, 1115, 1117 nolu parseller, 471 ada 2, 3, 4 nolu parseller, 470 ada 1 ve 2 nolu parseller, 467 ada 1 nolu parsel, 468 ada 1 nolu parsel, 469 ada 1 nolu p arseller ve yakın çevresinin, K onut Dışı

^ K entsel Ç alışm a A lanı, Toptan T icaret A lanı ve B elediye H izm et Alanı (M ezbaha) 841 1 olarak düzenlenm esine ilişkin, 6342,6 Plan İşlem N um aralı 1/1000 Ö LÇ EK Lİ 1 U Y G U L A M A İM A R PLANI D E Ğ İŞİK L İĞ İ, yapılaşm a k oşullan ve m ülkiyet durum unun tek rar incelenm ek üzere İm ar ve Şehircilik D airesi B aşkanlığına gönderilm esine oylam aya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, C H P 10 kabul oyu, M H P 12 kabul oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

(4)

T.C.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 09.10.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT

/ v 6. A

* A

KARAR ÖZETLERİ «TO2016

Tarih Karar İçtima Saat No Birleşim Özet

Oturum

09-10-2015 14:00

Elmalı Belediyesi, Y enim ahalle sınırları içerisinde yer alan, 619 ada 1 ve 2 nolu parsellerde yer alan B elediye H izm et A lanı ve 10 m etre genişliğindeki yolun kaldırılıp p kuzeyindeki 618 ada 1 nolu parselde yer alan Term inal A lanına dahil edilerek, m evcut 09-10-2015 _ - Term inal A lanının büyütülm esine ilişkin, 13570 Plan İşlem N um aralı 1/5000

14:00 Ö LÇEK Lİ N A ZIM İM A R PLA N I D E Ğ İŞİK L İĞ İ, oylam aya katılanların oy birliği ile K A B U L edildi. (A k Parti 40 kabul oyu, CH P 11 kabul oyu, M H P 8 kabul oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a R aporu)

Elmalı Belediye M eclisinin 05.06.2015 gün ve 60 sayılı kararı ile uygun bulunan, Y enim ahalle sınırları içerisinde yer alan, 619 ada 1 ve 2 nolu parsellerde y er alan

g B elediye H izm et A lanının, kuzeyindeki 618 ada 1 nolu parselde yer alan T erm inal 09-10-2015 „ . . A lanına dâhil edilerek, m evcut Term inal A lanının büyütülm esine ilişkin, 6338,2 Plan 14:00 İşlem N um aralı 1/1000 Ö L Ç EK Lİ U Y G U L A M A İM AR PLANI D E Ğ İŞİK L İĞ İ

oylam aya katılanların oy birliği ile K A B U L edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, C H P 7 kabul oyu, M H P 9 kabul oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

Elm alı B elediyesi sınırları içerisinde, K aryağdı M ahallesi 288 ada 23, 24, 25, 26 parsellerin enerji üretim alanı (G üneş E nerjisine Dayalı Elektrik Ü retim Santrali) ve yol 9 olarak planlanm asına ilişkin 15054 Plan İşlem N um aralı 1/5000 Ö LÇ EK Lİ N A ZIM 844 1 İM AR PLANI oylam aya katılanların oy birliği ile K A B U L edildi. (Ak Parti 37 kabul 1 oyu, CH P 7 kabul oyu, M H P 9 kabul oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile toplam 54 oy

kullanılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a Raporu)

Elm alı B elediyesi, K aryağdı M ahallesi sınırları içerisinde yer alan, 281 ada 188 nolu parselin “ Sosyal T esis A lanı (Y urt A lanı) olarak planlanm asına ilişkin, 6144,1 Plan 9 İşlem N um aralı 1/5000 Ö L Ç EK Lİ N A ZIM İM A R PLANI, Em salin 0,40 olm ası 14 00 845 1 kaydıyla değiştirilerek oylam aya katılanların oy birliği ile K A BU L edildi. (Ak Parti 37 1 kabul oyu, C H P 7 kabul oyu, M H P 9 kabul oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile toplam 54 oy

kullanılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

Elm alı B elediyesi sınırları içerisinde, B ozhöyük M ahallesi 6970 parselin Kam u H izm et Alanı (C ezaevi) olarak planlanarak ulaşım bağlantılarının sağlanm asına ilişkin OQ O 70 ^ 15056 Plan İşlem N um aralı 1/5000 Ö LÇ EK Lİ N A ZIM İM AR PLA N I, oylam aya

14 00 ^ katılanların oy birliği ile K A B U L edildi. (A k Parti 37 kabul oyu, C H P 7 kabul oyu, 1 M HP 9 kabul oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılm ıştır.) (EKİ: 1 adet

K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

Elmalı B elediye M eclisinin 05.05.2015 gün ve 47 sayılı kararı ile uygun bulunan, B ozhöyük M ahallesi 6970 parselin Resm i K urum A lanı (C ezaevi) olarak planlanarak 0 Q 0 90 ^ ulaşım bağlantılarının sağlanm asına ilişkin 1/1000 Ö LÇEK Lİ U Y G U L A M A İM A R

14 00 ^ PLANI, oylam aya katılanların oy birliği ile K A B U L edildi. (Ak P arti 37 kabul oyu, 1 CH P 7 kabul oyu, M H P 9 kabul oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile toplam 54 oy

kullanılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a R aporu)

Finike Belediyesi sınırları içerisinde, P 24A -20B nolu im ar paftasında yer alan H asyurt M ahallesi 253 parseldeki ticaret alanının b ir kısm ının A karyakıt, LPG Satış İstasyonu alanına dönüştürülm esine ilişkin 10810,1 Plan İşlem N um aralı 1/5000 Ö L Ç E K Lİ 09-10-2015 84g N A ZIM İM A R PLA N I D E Ğ İŞ İK L İĞ İ, TS 11939 ve TS 12820 standartlarını sağlam ası 14:00 ı koşulu ile oylam aya katılanların oy birliği ile K A B U L edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 5 kabul oyu, M H P 11 kabul oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılm ıştır.) (EK İ: I adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

(5)

T.C.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 09.10.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT

KARAR ÖZETLERİ

ANTALYAEXP02016

Tarih Karar lç,im a

Saat No Birleşim Özet

Oturum

G azipaşa Belediyesi sınırları içerisinde, B akılar M ahallesi 335 ada 2 nolu parselde yer alan ortaöğretim alanının yurt alanına dönüştürülm esine ilişkin hazırlanan 12152,4 Plan 0Q 0 _O0 9 İşlem N um aralı 1/5000 Ö LÇ EK Lİ N A ZIM İM A R PLAN I D EĞ İŞİK LİĞ İ, A ntalya

14-00 * V aliliği İl Milli Eğitim M üd ü rlü ğ ü ’nün 28.05.2015 ve 07.08.2015 tarihli kurum 1 görüşleri doğrultusunda oylam aya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 37

kabul oyu, C H P 8 kabul oyu, M H P 9 kabul oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a Raporu)

G azipaşa B elediye M eclisinin 03.11.2014 gün ve 256 sayılı kararı ile uygun bulunan, B akılar M ahallesi 335 ada 2 nolu parselde yer alan ortaöğretim alanının yurt alanına dahil edilm esine ilişkin 1/1000 Ö LÇ EK Lİ U Y G U LA M A İM A R PLANI 09-10-2015 ı D E Ğ İŞ İK L İĞ İ, A ntalya V aliliği İl M illi Eğitim M üdürlüğü’nün 28.05.2015 ve

14:00 ~ 07.08.2015 tarihli kurum görüşleri d oğrultusunda oylam aya katılanların oy birliği ile RET edildi. (A k Parti 37 kabul oyu, C H P 8 kabul oyu, M HP 9 kabul oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon Raporu, I adet O ylam a R aporu)

G ündoğm uş B elediyesi sınırları içerisinde, S erinyaka M ahallesi, 198 ada 2 parsel num aralı taşınm az üzerinde G üneş Enerjisi Santrali yapılm ak am acıyla hazırlanarak A ntalya B üyükşehir B elediyesi M e clisi’nin 08.05.2015 tarihli ve 385 sayılı kararı ile uygun bulunan 11646 Plan İşlem N um aralı 1/5000 ölçekli N azım İm ar Planı teklifi 09 ıo \ s 9 üzerine A ntalya K ültür V arlıklarını K orum a Bölge K urulu’nun 13.07.2015 tarihli ve

14 00 ^ 1 ^821 sayılı yazısı gereği yeniden hazırlanan 15051 plan işlem num aralı 1/5000 ölçekli 1 N azım İm ar Planının K A B U L Ü N E ve A ntalya K ültür V arlıklarını K orum a Bölge K u ru lu ’na gönderilm esine oylam aya katılanların oy birliği ile karar verildi. (A k Parti 37 kabul oyu, C H P 8 kabul oyu, M H P 9 kabul oyu, B ağım sız I kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

Kaş B elediyesi, G ökçeyazı M ahallesi sınırları içerisinde yer alan 148 ada 1 nolu parselin Enerji Ü retim A lanı (G üneş E nerjisine Dayalı Elektrik Ü retim S antrali) olarak 09 10 2 0 İS 9 düzenlenm esine ilişkin, 7871,5 Plan işlem num aralı 1/5000 Ö LÇ EK Lİ N A ZIM İM A R

14 00 ^ PLA N I oylam aya katılanların oy birliği ile K A B U L edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, 1 C H P 8 kabul oyu, M H P 9 kabul oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile toplam 55 oy

kullanılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

K epez Belediyesi sınırları içerisinde, D uraliler H idroelektrik Santrali (H ES) ile ilgili olarak m ülga B ayındırlık ve İskân B akanlığınca 18.02.2011 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli N azım İm ar Planına yönelik D anıştay 6 . D airenin 08.06.2015 tarihli 2011/6729 DQ in 2015/3830 K. sayılı iptal kararının yerine getirilm esine ilişkin 2041,2 Plan İşlem

14 00 853 1 N um aralı 1/5000 Ö LÇEK Lİ N A ZIM İM A R PLA N I, alanın önceki durum una göre 1 orm an alanı olarak planlanm asına o y lam aya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CH P 8 kabul oyu, M H P 9 kabul oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a R aporu)

K epez Belediyesi sınırları içerisinde, G ülveren M ahallesi 27807, 27808, 27809, 27810, 27811 adalar ve çevresine ilişkin hazırlanan 15024 Plan İşlem N um aralı 1/5000 Ö L Ç E K Lİ N A ZIM İM AR PLANI R E V İZ Y O N U , çevre plan bilgisinin m evcut plan

g altlıklarına uygun olacak şekilde değiştirilm esi, gösterim lerin M ekansal Planlar Y apım 09-10-2015 g ı Y önetm eliği'ne göre düzeltilm esi ve “T icaret A lanında O topark A lanı İhtiyacı Kendi 14:00 ı Parseli İçerisinde K arşılanacaktır.” plan notunun eklenm esi kaydıyla oylam aya katılanların oy çokluğu ile K A B U L edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CH P 8 ret oyu, M H P 11 kabul oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

(6)

T.C.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ! 09.10.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT

KARAR ÖZETLERİ

EXP02016

Tarih Karar İçtima Saat No Birleşim Özet

Oturum

K epez B elediyesi sınırları içerisinde, K ültür M ahallesi 10170 ada 13 parseldeki A karyakıt LPG Satış, Bakım ve Servis İstasyonu A lanından “ Bakım ve Servis”

no 10 s ^ ibaresinin kaldırılarak parselin A karyakıt ve LPG Satış İstasyonu Alanı olarak yeniden 14 00 855 1 düzenlenm esine ilişkin 2040,39 Plan İşlem N um aralı 1/5000 Ö LÇEK Lİ NAZIM

1 İM A R PLAN I D EĞ İŞİK LİĞ İ oylam aya katılanların oy birliği ile K ABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, C H P 5 kabul oyu, M H P 10 kabul oyu, Bağım sız 1 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

K epez B elediyesi sınırları içerisinde, M uratpaşa M ahallesi 883 ada 55 ve 56 nolu parsellerin güneyinde yer alan 8m ’lik yolun ve park alanının ilkokul ve ortaokul alanlarına dönüştürülm esine ilişkin 1/5000 Ö L Ç E K Lİ N A ZIM İM AR PLANI D E Ğ İŞ İK L İĞ İ, Ç evre ve Şehircilik B akanlığınca 14.06.2014 tarih ve 29030 sayılı 09 10 ? 0 15 ^ Resm i G azetede yayınlanarak yürürlüğe giren M ekânsal P lanlar Yapım Y önetm eliğinin

14 “o 856 1 D ördüncü Bölüm M ekânsal Planların Y apım ına D air E saslar M adde 8- ( l ) ’e ve aynı 1 y ö netm eliğin Y edinci Bölüm İm ar Planlarına D air E saslar İm ar Planı İlkeleri M adde 2 1 -(4 )’e göre, karar verilm esine yer o lm adığına oylam aya katılanların oybirliği ile karar verildi. . (A k Parti 37 kabul oyu, C H P 5 kabul oyu, M H P 10 kabul oyu B ağım sız 1 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılm ıştır.) (EK İ: I adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

K onyaaltı B elediyesi sınırları içerisinde, D oyran M ahallesi 399, 400, 401, 402, 403, 405 parsellerin toplu ve organize iş yerleri olarak planlanm asına ilişkin hazırlanan 9 14890 Plan İşlem N um aralı 1/5000 Ö L Ç E K Lİ N A ZIM İM AR PLA N I, M ekansal 09-10-2015 ı P lanlar Y apım Y önetm eliği'ne göre "Toplu ve O rganize İş Y erleri" ibaresinin "Toplu 14:00 ~ İşyerleri" olarak değiştirilm esi ve plan onam a sınırının düzeltilm esi kaydıyla oylam aya katılanların oy birliği ile K A BU L edildi. . (Ak Parti 37 kabul oyu, CH P 5 kabul oyu, M H P 10 kabul oyu B ağım sız 1 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

K onyaaltı B elediyesi sınırları içerisinde, A rapsuyu M ahallesi 8960 ada 4 parselin

„ turizm tesis alanından ticaret alanına d ö nüştürülm esine ve plan notu eklenm esine 09-10-2015 ilişkin hazırlanan 2049,20 Plan İşlem N um aralı 1/5000 Ö L Ç EK Lİ N A ZIM ÎM AR

14:00 ı PLA N I D E Ğ İŞ İK L İĞ İ, oylam aya katılanların oy birliği ile K A B U L edildi. (A k Parti 37 kabul oyu, C H P 5 kabul oyu, M H P 10 kabul oyu B ağım sız 1 kabul oyu ile toplam 53 oy k ullanılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a R aporu)

M anavgat B elediyesi Side M ahallesi sınırları içerisinde y er alan, 26.04.2001 tarih ve 4969 sayılı K urul Kararı ile korum a alanı belirlenen A ntik Side Su Yolu güzergâhının güncel tespitler doğrultusunda yeniden b elirlenm esine ve korum a alan sınırlarının im ar Q planlarına işlenm esine ilişkin alınan: A ntalya K ültür V arlıklarını K orum a Bölge 09-10-2015 K urulu'nun 23.07.2015 tarih ve 3899 sayılı kararı gereği hazırlanan 14241,2 Plan İşlem 14:00 ı N um aralı 1/5000 ölçekli N azım İm ar Planı değişikliğinin K A B U L Ü N E ve A ntalya

K ültür V arlıklarını K orum a Bölge K urulu’na gönderilm esine oylam aya katılanların oy birliği ile k arar verildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, C H P 5 kabul oyu, M H P 10 kabul oyu B ağım sız 1 kabul oyu ile toplam 53 oy k u llanılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

M anavgat B elediyesi sınırları içerisinde, Y ukarı Pazarcı M ahallesi 73 ada 54, 55, 56, Q 57 ve 65 parsellerdeki konut alanı+ticaret alanının ticaret alanına dönüştürülm esine 09-10-2015 , ilişkin 4873,10 Plan İşlem N um aralı 1/5000 Ö L Ç EK Lİ N A ZIM İMAR PLANI 14:00 ı D E Ğ İŞ İK L İĞ İ, oylam aya katılanların oy birliği ile K A B U L edildi. (A k Parti 37 kabul oyu, C H P 5 kabul oyu, M HP 10 kabul oyu B ağım sız 1 kabul oyu ile toplam 53 oy k u llanılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a R aporu)

M anavgat B elediyesi sınırları içerisinde y er alan Y alçıdibi K öyü 372, 375 parsellere 09-10-2015 ı ilişkin 10720 Plan işlem N um aralı 1/5000 Ö L Ç E K Lİ M EVZU N A ZIM İM A R PLA N I,

14:00 ı ilgili p arsellerin K öy yerleşim alanına dahil edilip edilm ediği yönünde incelem e yapm ak üzere İm ar ve Şehircilik D airesi B aşkanlığına gönderilm esine o y lam aya

(7)

K«*U«U>,

y*• * ' .a \ v . w . ;

T.C.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ I ;Y \Î* * î 09.10.2015 TA RİHLİ M ECLİS TOPLANTISINA AİT

KARAR Ö ZETLERİ fXP020i6

Tarih Karar İçtima Saat No Birleşim Özet

Oturum

09-10-2015

katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, M HP 11 kabul oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

M uratpaşa B elediyesi sınırları içerisinde, D em ircikara M ahallesinde yer alan, 5771 ada 1 parselin Ö zel Sağlık Tesisi kullanım ından T icaret Alanı kullanım ına 9 dönüştürülm esine ilişkin 2039,43 plan işlem num aralı 1/5000 Ö LÇEKLİ N A ZIM 14 00 862 ı İM AR PLA N I, , “O topark İhtiyacı Kendi Parseli İçerisinde K arşılanacaktır.” plan notu 1 eklenm esi kaydıyla oylam aya katılanların oy birliği ile K A B U L edildi. (Ak Parti 31 kabul oyu, C H P 5 kabul oyu, M H P 12 kabul oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile toplam 49 oy kullanılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a R aporu)

A ntalya 1.İdare M ahkem esinin 2013/1523 E. 2014/1562 K. sayılı iptal kararının yerine getirilm esine yönelik M uratpaşa İlçesi, Haşim İşcan M ahallesi, 19K nolu imar ç paftasında y er alan 1260 ada 20, 28, 29 nolu parsellerin “ Konut A lanı” olarak 09-10-2015 ^ ı planlanm asına ilişkin 1/5000 ölçekli N azım İm ar Planına askı süresi içerisinde yapılan 14:00 İTİRAZ, m ahkem e kararı henüz kesinleşm ediğinden oylam aya katılanların oy birliği ile RET edildi. (A k Parti 33 kabul oyu, CH P 6 kabul oyu, M H P 11 kabul, B ağım sız 1 kabul oyu ile toplam 51 oy kullanılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a R aporu)

M uratpaşa B elediyesi sınırları içerisinde Y enigöl M ahallesi 12555 ada 1 parselin q A karyakıt ve S ervis İstasyonu alanından T icaret A lanına dönüştürülm esi ilişkin 09-10-2015 hazırlanan 12064,1 Plan İşlem N um aralı 1/5000 Ö LÇ EK Lİ N A ZIM İM AR PLANI 14:00 ı D EĞ İŞİK LİĞ İ oylam aya katılanların oy birliği ile K A B U L edildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, C H P 6 kabul oyu, M H P 11 kabul, B ağım sız 1 kabul oyu ile toplam 51 oy kullanılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a R aporu)

M uratpaşa B elediyesi sınırları içerisinde D em ircikara M ahallesi 8463 ada 14 parselin Q Konut A lanında A karyakıt ve LPG İstasyonuna dönüştürülm esi ilişkin hazırlanan 09-10-2015 „ . . 1/5000 ölçekli N azım İm ar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan

14:00 ı İTİR A ZLA R oylam aya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (A k Parti 34 kabul oyu, CHP 1 kabul, 10 ret oyu, M H P 14 ret oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a R aporu)

A ntalya B üyükşehir B elediye M eclisinin 10.07.2015 gün ve 610 sayılı kararı ile onaylanan, S erik İlçesi G ebiz M ahallesi 55 ada 17 parselin konut alanından Özel

ç Sosyal T esis A lanına dönüştürülm esine ilişkin 1/5000 ölçekli N azım İm ar Planı 09-10-2015 ı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazın K A B U L Ü N E ve itiraza konu kat 14:00 ı yüksekliğine ilişkin düzenlem enin 1/1000 ölçekli U ygulam a İm ar Planı değişikliğinde değerlendirilm esine oylam aya katılanların oy birliği ile k arar verildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, C H P 7 kabul oyu, M H P 10 kabul oyu, 1 B ağım sız kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a Raporu)

Serik B elediyesi sınırları içerisinde, G edik M ahallesi D 400 K arayolu güneyinde y er alan A ğaçlandırılacak A lanın b ir K ısm ının R ekreasyon A lanına dönüştürülm esine 09-10-2015 ilişkin 5377,11 Plan işlem N um aralı 1/5000 Ö LÇ EK Lİ N A ZIM İM AR PLANI

14:00 ı D EĞ İŞİK LİĞ İ o ylam aya katılanların oy çokluğu ile K A B U L edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, C H P 9 ret oyu, M H P 7 kabul oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a R aporu)

A ksu B elediye M eclisinin 02.07.2015 gün ve 83 sayılı kararı ile reddedilen, B üyükşehir B elediye M eclisinin 09.02.2015 tarih ve 109 sayılı kararı ile onayladığı,

g Fatih M ahallesi 13419 ada 6 parselin bir kısm ının Entegre T arım sal İşletm e ve Toptan 09-10-2015 ^ ı Ticaret Alanı olarak planlanm asına ilişkin 1/1000 ölçekli U ygulam a İm ar Planına askı 14:00 süresi içerisinde yapılan İTİRA Z, B elediyesinden geldiği şekliyle oylam aya katılanların oy birliği ile RET edildi. (A k Parti 35 kabul oyu, C H P 6 kabul oyu, M H P 8 kabul oyu ile toplam 49 oy kullanılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R^pory, 1 adet O ylam a R aporu)

(8)

T.C.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 09.10.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT

KARAR ÖZETLERİ

^•*6

% ^ / EXP02016 ANTALYA

Tarih Saat

Karar İçtima IVill i l i m « a

No B'rle?,n*

Oturum

09-10-2015

14:00 869

Özet

A ksu Belediye M eclisi’nin 02.07.2015 tarih ve 86 sayılı kararı ile uygun bulunan, Ç am köy M ahallesi 13212 ada ve çevresinde yaklaşık 2 ha lık alanda Ö zel Sosyal- K ültürel Tesis, T icaret-K onut, Park ve Cam i A lanının bulunduğu alanda düzenlem e yapılm asına ilişkin 8099,1 plan işlem num aralı 1/1000 ölçekli U ygulam a İm ar Planı değişikliği B üyükşehir B elediye M eclisinin 09.03.2015 tarih ve 199 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli N azım İm ar Planı değişikliğine uygun olduğundan oylam aya katılanların oy çokluğu ile K A B U L edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CH P 2 kabul, 1 ret oyu, M H P 1 kabul, 10 ret oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılm ıştır.) (EK İ: I adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a Raporu)

09-10-2015

14:00 870

Aksu B elediye M eclisi’nin 02.07.2015 tarih ve 85 sayılı kararı ile uygun bulunan, B arbaros ve M acun M ahallelerinin 80 hektarlık kısm ında em sal sabit kalm ak kaydıyla kat artırım ı ve diğer plan kararlarına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli U ygulam a İm ar Planı R evizyonuna D efterdarlık M illi Em lak Dairesi B aşkanlığının 29.04.2015 tarih ve 13033 sayılı yazısına istinaden “ P lanlam a alanında 18. M adde uygulam ası ile oluşm uş parsellerde em sal hesabı brüt parsel alanına göre yapılır. Em salin brüt alandan belirlenm esi halinde kam uya ayrılan alanların bedelsiz terk edilm esi şarttır. K am uya ayrılan kısım ları bedelsiz terk edilm eyen alanlarda parselin brüt alanı üzerinden em sal hesabı yapılarak ruhsat d ü zen len em ez.” Ş eklinde plan notu eklenm esine ilişkin 14592,1 plan işlem num aralı 1/1000 ölçekli U ygulam a İm ar Planı değişikliği talebi, te k lif edilen plandaki plan notu, “ P lanlam a alanında 18. M adde uygulam ası ile oluşm uş ancak yol genişlem esinden dolayı alanı küçülen parsellerde em sal hesabı brüt parsel alanına göre yapılır. E m salin brüt alandan belirlenm esi halinde kam uya ayrılan alanların bedelsiz terk edilm esi şarttır. Y ola rastlayan kısım ları bedelsiz terk edilm eyen alanlarda parselin brüt alanı üzerinden em sal hesabı yapılarak ruhsat dü zen len em ez.”

şeklinde değiştirilerek oylam aya katılanların oy çokluğu ile K A BU L edildi. (A k Parti 38 kabul oyu, C H P 6 kabul, 1 ret oyu, M H P 7 kabul oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a R aporu)

09-10-2015

14:00 871

D öşem ealtı B elediye M eclisinin 02.07.2015 gün ve 129 sayılı kararı ile uygun bulunan, K. Y eniköy M ahallesi sınırları içerisinde y er alan 1980 Ada 1 parselde A ntalya K ültür V arlıklarını K orum a Bölge K u ru lu ’nun 04.03.2014 tarihli ve 2483 sayılı kararına istinaden “ K orum a alanlarında 2863 sayılı yasanın 8 . M addesi gereği K orum a Bölge K urulu izni alınm adan hiçbir uygulam a y apılam az” plan notuna

“ K orum a alanı sınırları içerisinde hazırlanacak olan m im ari projelerin m evcut durum , m ülkiyet ve antik kanal ile ilişkisini gösteren vaziyet planı ile birlikte A ntalya K ültür V arlıklarını K orum a Bölge K uruluna iletilm esi gerekm ektedir.” Plan notunun eklenm esine ilişkin 4839,17 Plan İşlem N um aralı 1/1000 Ö LÇ EK Lİ U Y G U L A M A İM A R PLA N I D E Ğ İŞ İK L İĞ İ, A ntalya B üyükşehir Belediyesi M eclisi’nin 10.07.2015 tarihli ve 590 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli N azım İm ar Planına uygun olduğundan oylam aya katılanların oy birliği ile K A B U L edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, C H P 9 kabul oyu, M H P 2 kabul oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile toplam 47 oy kullanılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a Raporu)

0 9-10-2015

14:00 872

D öşem ealtı B elediye M eclisinin 02.07.2015 gün ve 130 sayılı kararı ile uygun bulunan, K. Y eniköy M ahallesi sınırları içerisinde 896, 897 ve 898 nolu adaların arasındaki lOm ’lik yolun parselasyon planına uygun olarak yeniden düzenlenm esi ve yol terki oluşan parsellere TİA belirlenm esine ilişkin 4839,15 Plan İşlem N um aralı 1/1000 Ö LÇ EK Lİ U Y G U L A M A İM A R PLANI D EĞ İŞİK LİĞ İ oylam aya katılanların oy birliği ile K A B U L edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, C H P 9 kabul oyu, M HP 2 kabul oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile toplam 47 oy kullanılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

(9)

T.C.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İ I 09.10.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT

KARAR ÖZETLERİ

EXP02016

Tarih Karar İçtima Saat No Birleşim Özet

Oturum

D öşem ealtı B elediye M eclisinin 02.07.2015 gün ve 131 sayılı kararı ile uygun g bulunan, Ç ıplaklı M ahallesi sınırları içerisinde yer alan 228 A da 8 ve 9 parsellerin 09-10-2015 tevhid edilm esine ilişkin 6367,4 Plan İşlem N um aralı 1/1000 Ö LÇ EK Lİ U Y GU LA M A 14:00 { İM A R PLANI D E Ğ İŞİK L İĞ İ oylam aya katılanların oy birliği ile K A BU L edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CH P 9 kabul oyu, M HP 2 kabul oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile toplam 47 o y kullanılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a Raporu)

D öşem ealtı B elediye M eclisinin 04.08.2015 gün ve 153 sayılı kararı ile uygun bulunan, T ornalar M ahallesi, 614 A da 3 parseldeki kot farkı nedeniyle plan üzerindeki 0 Q 10 ? 0 1S 9 m axh=3 kat yapılanm a durum unun kaldırılarak yapı yüksekliğine ilişkin plan notu

14 00 874 ^ eklenm esine ilişkin 4839,18 Plan İşlem N um aralı 1/1000 Ö L Ç EK Lİ U Y G U LA M A 1 İM A R PLANI D E Ğ İŞ İK L İĞ İ oylam aya katılanların oy birliği ile K A BU L edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, C H P 9 kabul oyu, M HP 2 kabul oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile toplam 47 oy kullanılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a Raporu)

D öşem ealtı B elediye M eclisinin 04.08.2015 gün ve 154 sayılı kararı ile uygun bulunan, Y eşilbayır M ahallesi 1516 ada 7, 8, 9 ve 11 nolu parsellerin tevhid edilerek

ç tevhid ve plan kullanım kararına ilişkin plan notu eklenm esine ilişkin 5994,8 Plan 09-10-2015 j İşlem N um aralı 1/1000 ölçekli U ygulam a İm ar Planı değişikliğinin yeniden 14:00 değerlendirilm ek üzere İm ar ve Şehircilik D airesi B aşkanlığına gönderilm esine oylam aya katılanların oy birliği ile karar verildi. (A k Parti 38 kabul oyu, CH P 7 kabul oyu, M H P 6 kabul oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile toplam 52 oy kullanılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a Raporu)

D öşem ealtı B elediye M eclisinin 04.08.2015 gün ve 155 sayılı kararı ile uygun bulunan, A ntalya K ültür ve T abiat V arlıklarını K orum a B ölge K urulu'nun 02.07.2012 tarihli ve 714 sayılı kararı doğrultusunda tescilli kulenin korum a alanı sınırının ve 18.

m adde uygulam a sınırının planlara işlenm esine ilişkin 5319,3 plan işlem num aralı 1/1000 Ö LÇ EK Lİ U Y G U L A M A İM AR PLANI D E Ğ İŞ İK L İĞ İ A ntalya Büyükşehir 09 10 7015 9 B elediyesi M e clisi’nin 11.10.2012 tarihli ve 532 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli

14-00 8 7 ^ ^ nazım im ar planına göre, “2863 sayılı Kültür ve T abiat V arlıklarını K orum a K anunun 1 8 . M addesi U yarınca K orum a A lanında K orum a B ölge K urulundan İzin A lınm adan U ygulam ada B ulunulam az.” plan notunun eklenm esi ve 18. m adde uygulam a sınırının planlara işlenm em esi yönünde değiştirilerek oylam aya katılanların oy birliği ile K A B U L edildi. (A k Parti 39 kabul oyu, C H P 6 kabul oyu, M H P 7 kabul oyu, Bağım sız 1 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a Raporu)

D öşem ealtı B elediyesi sınırları içerisinde, Y eşilbayır M ahallesi 345 A da 1 parsele ilişkin A ntalya 3. İdare M ahkem esi’nin 30.06.2015 tarihli, 2014/1672E . 2015/1012K.

sayılı kararının gereğinin yerine getirilm esine yönelik olarak D öşem ealtı Belediye M eclisinin 06.05.2014 gün ve 92 sayılı kararı ile uygun bulunan, parselin konut OQ 10 7 0 1 s 9 kullanım ından L P G -A karyakıt Bakım ve S ervis İstasyonu kullanım ına

14-00 877 1 dönüştürülm esine ilişkin 1/1000 Ö LÇ EK Lİ U Y G U L A M A İM A R PLANI 1 D E Ğ İŞİK L İĞ İ, A ntalya B üyükşehir Belediyesi M eclisi’nin 12.11.2013 tarihli ve 659 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım im ar planına uygun olduğundan oylam aya katılanların oy birliği ile K A B U L edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, C H P 6 kabul oyu, M H P 7 kabul oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a Raporu)

D öşem ealtı B elediye M eclisinin 02.07.2015 gün ve 128 sayılı kararı ile uygun bulunan, Y eşilbayır M ahallesi sınırları içerisinde, B üyükşehir B elediye M eclisi’nin 00 10 701 s 9 12.06.2015 tarihli ve 472 sayılı kararı ile onanan 968 A da 1 parsel ve çevresine ilişkin

14-00 878 1 5994,8 Plan îşlem N um arah 1/1000 Ö LÇ EK Lİ U Y G U L A M A İM AR PLANI 1 D E Ğ İŞİK L İĞ İ, A ntalya B üyükşehir Belediyesi M e clisi’nin 12.06.2015 tarihli ve 472 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım im ar planına göre, 1/1000 ölçekli plan kararlarının 1/5000 ölçekli nazım im ar plan kararlarına uygun olarak belirlenm esi,

(10)

T.C.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 09.10.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT

6»UNur#

<? •«• • • \

f i

v /

KARAR ÖZETLERİ

EXP02016ANTALYA

Tarih Karar J5*.'111.3 Birleşin Oturum

Saat No Bİr,eŞİm ° zet

yürürlükteki plan kararlarının korunarak M ekânsal Planlar Yapım Y önetm eliğine göre plan değişikliğinin değiştirilerek K A B U L Ü N E oylam aya katılanların oy birliği ile karar verildi. (A k Parti 39 kabul oyu, C H P 6 kabul oyu, M H P 7 kabul oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile toplam 53 oy k u llanılm ıştır.) (EK İ: I adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a Raporu)

Döşem ealtı Belediye M eclisinin 02.07.2015 gün ve 133 sayılı kararı ile uygun bulunan, Y ukarıkaram an M ahallesi sınırları içerisinde yer alan 2748 ila 2758 A dalarda

„ B üyükşehir B elediye M e clisi’nin 08.05.2015 tarihli ve 374 sayılı kararı ile onanan 09-10-2015 „ 1/5000 ölçekli N azım İm ar Planı değişikliği uyarınca hazırlanan 7075,2 Plan İşlem

14:00 J N um aralı 1/1000 Ö LÇ EK Lİ U Y G U L A M A İM A R PLANI D EĞ İŞİK LİĞ İ oylam aya katılanların oy birliği ile K A B U L edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CH P 6 kabul oyu, M H P 7 kabul oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a R aporu)

Finike B elediye M eclisi’nin 07.08.2015 gün ve 59 sayılı kararı ile uygun bulunan, Y eşilyurt M ahallesi, 1135 nolu parselin E=0.60, Y ençok=10.50m yapılaşm a koşullarına sahip, “Tarım sal D epolam a, İşletm e ve Paketlem e Tesis A lanı” olarak 09 10 2015 ^ düzenlenm esine ilişkin, 1/1000 Ö L Ç EK Lİ U Y G U LA M A İM A R PLANI 14 00 ^ D E Ğ İŞİK LİĞ İ, A ntalya B üyükşehir B elediye M eclisi’nin 12.06.2015 gün ve 476 sayılı

1 kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli N azım İm ar Planı D eğişikliğine uygun olduğundan oylam aya katılanların oy birliği ile K A B U L edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, C H P 6 kabul oyu, M HP 7 kabul oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a R aporu)

Finike B elediye M eclisi’nin 07.08.2015 gün ve 58 sayılı kararı ile uygun bulunan, S ahilkent M ahallesi, 258 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu parsellerde, Revizyon İm ar Planı 09 10 7 0 1 S ^ sonrasında sehven unutulan y apılaşm a koşullarının (5/A -4/4, 0.25/1.00) plana 14-00 ^ ^ işlenm esine ilişkin, 8899,4 Plan İşlem N um aralı I/1 000 Ö LÇ EK Lİ U Y G U L A M A

1 İM A R PLANI D EĞ İŞİK LİĞ İ o ylam aya katılanların oy birliği ile K A B U L edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CH P 6 kabul oyu, M H P 7 kabul oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a R aporu)

G azipaşa B elediye M eclisi'n in 06.07.2015 tarih ve 114 sayılı kararı ile uygun bulunan, İstiklal M ahallesi, 345 ada 4 nolu parselin “K onut A lam ’ndan “Özel Ö ğrenci Y urdu”na g dönüştürülm esine ilişkin hazırlanan 5361,9 plan işlem num aralı 1/1000 Ö LÇEK Lİ 09-10-2015 88? ' U Y G U LA M A İM AR PLA N I D E Ğ İŞ İK L İĞ İ, A ntalya B üyükşehir B elediyesi 14:00 “ M eclisi’nin 09.04.2015 tarihli ve 303 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli N azım

İm ar Planına uygun olduğundan o ylam aya katılanların oy birliği ile K A B U L edildi.

(Ak Parti 39 kabul oyu, C H P 6 kabul oyu, M H P 7 kabul oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a Raporu)

G azipaşa B elediye M e clisi’nin 06.07.2015 tarih ve 113 sayılı kararı ile uygun bulunan, Ekm el M ahallesi, 634 ada 5 nolu parsel ve çevresinde im ar planında ada sınırı ile Q çakışm am ası nedeniyle im ar parsellerinin sınırına göre 7 m etrelik yaya yolunun 09-10-2015 kaydırılm asına ilişkin hazırlanan 5361,10 plan işlem num aralı 1/1000 Ö LÇ EK Lİ

14:00 ı U Y G U L A M A İM AR PLA NI D E Ğ İŞ İK L İĞ İ, yolun park alanına cepheli kısm ının aynı kalm ası şartıyla değiştirilerek o ylam aya katılanların oy birliği ile K A B U L edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CH P 6 kabul oyu, M H P 7 kabul oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a R aporu)

G azipaşa Belediye M eclisi’nin 07.09.2015 tarih ve 124 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yeni M ahallesi yaklaşık 83 ha. B üyüklüğün deki alanda 18. m adde uygulam asına 09 10 7 0 IS ^ yönelik yeniden düzenlem e yap ılm asın a ilişkin 1/1000 Ö LÇ EK Lİ U Y G U LA M A

14 00 ^ İM AR PLANI R E V İZY O N U , A ntalya B üyükşehir B elediyesi M eclisi’nin 12.06.2015 1 tarihli ve 480 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli N azım İm ar Planına uygun olduğundan oylam aya katılanların oy birliği ile K A B U L edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, C H P 6 kabul oyu, M H P 7 kabul oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile toplam 53 oy

(11)

T.C.

A

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ î ;.\£ ? .* { 09.10.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT % }( /

KARAR ÖZETLERİ Hf020i6

ANTALYA

Tarih Karar

Saat No

İçtima

Birleşim Özet

Oturum

kullanılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a Raporu)

G ündoğm uş B elediye M eclisi’nin 01.07.2015 tarih ve 61 sayılı kararı ile uygun bulunan K ozağacı M ahallesi 114 ada 7 parselin yanıcı parlayıcı ve patlayıcı m addeler üretim ve depo alanı olarak planlanm asına ilişkin 1/1000 Ö LÇEK Lİ U Y G U LA M A İM A R PLANI A ntalya B üyükşehir B elediye M eclisinin 12.06.2015 gün ve 481 sayılı 09 10 2015 9 kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım im ar planına göre, gösterim lerin M ekansal

14 00 88~* ^ P lanlar Y apım Y önetm eliğine göre düzenlenm esi, 1/5000 ölçekli nazım im ar planında 1 y er alan plan notunun eklenm esi ve E :0,20 Y ençok:2 kat yapılanm a durum unun belirlenm esi kaydıyla değiştirilerek oylam aya katılanların oy çokluğu ile K A BU L edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, C H P 9 ret oyu, M H P 15 ret oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile toplam 65 oy kullanılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a R aporu)

K epez B elediye M eclisinin 03.08.2015 gün ve 203 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yeni M ahalle 2161 ada 1 parselde cam ii, trafo ve park alanının hâli hazırdaki kullanım oq ıo 901 s 9 durum una göre düzenlenm esine ilişkin 1711,1 Plan İşlem N um aralı 1/1000 ÖLÇEKLİ

14-00 886 1 U Y G U L A M A İM AR PLANI R E V İZY O N U , plan lejantında trafo alanının gösterilm esi 1 kaydıyla değiştirilerek oylam aya katılanların oy birliği ile K A BU L edildi. (A k Parti 34 kabul oyu, CHP 5 kabul oyu, M HP 8 kabul oyu, 1 B ağım sız kabul oyu ile toplam 48 oy kullanılm ıştır.) (EKİ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a Raporu)

K epez B elediye M eclisinin 03.08.2015 gün ve 202 sayılı kararı ile uygun bulunan, K ültür M ahallesi 10196 ada 10 parselin konut alanından park alanına, Ahatlı M ahallesi p 8722 adadaki trafo ve çocuk bahçesinin ise trafo ve ticaret alanı olarak düzenlenm esine 09-10-2015 g87 ilişkin 1619,6 Plan İşlem N um aralı 1/1000 Ö LÇ EK Lİ U Y G U LA M A İM AR PLANI

14:00 ı R E V İZY O N U , plan lejantında trafo alanının gösterilm esi kaydıyla değiştirilerek oylam aya katılanların oy çokluğu ile K A B U L edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CH P 8 ret oyu, M H P 11 kabul, 1 ret oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a Raporu)

A ntalya B üyükşehir B elediye M eclisi 09.10.2015 tarihli toplantısında gündem de belirtilen konularla ilgili 68 adet karar alınm ıştır.

Menderes TÜREL B.Şehir Belediye Başkanı

Halil OZTURK Divan Katibi

(12)

T.C.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 09.10.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT

KARAR ÖZETLERİ

A *

i • © / ®

5 • • • • 5

EXP02016

A N T A L Y A

Tarih Karar İçtima Saat No Birleşim Özet

Oturum

09-10-2015 14:00

09-10-2015

14:00 889

09-10-2015

14:00 890

09-10-2015

14:00 891

09-10-2015

14:00 892

09-10-2015

14:00 893

09-10-2015 14:00

9 1 1

9 1 1

894 1

1

K ep ez B elediye M eclisinin 01.07.2015 gün ve 154 sayılı kararı ile u y g u n bulunan, V arsak Şelale M ahallesi 581 ada 1 ve 2 parsellerin tevhit edilebilm esi için 2 parsele de y ü k sek zem in kat tic aret kararı getirilm esine ilişkin 1634,5 Plan İşle m N um aralı 1/1000 Ö L Ç E K Lİ U Y G U L A M A İM A R P LA N I D E Ğ İŞ İK L İĞ İ oylam aya katılanların oy çokluğu ile K A B U L edildi. (A k Parti 34 kabul oyu, C H P 2 kabul, 2 ret oyu, M H P 1 kabul, 12 ret oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile to p la m 52 oy kullanılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon Raporu, 1 adet O ylam a R aporu)

K epez B elediye M eclisinin 01.07.2015 gün ve 155 sayılı kararı ile reddedilen, G üneş M ahallesi 10124 ad a 4 parseldeki kütle nizam yapılaşm anın k ald ırılara k blok nizam y apılaşm a hakkı v erilm esine ilişkin 1745,2 P lan İşlem N u m ara lı 1/1000 Ö L Ç E K L İ U Y G U L A M A İM A R PLA N I D E Ğ İŞ İK L İĞ İ, B elediyesinden geldiği şekliyle oylam aya katılan ların oy birliği ile R E T edildi. (A k Parti 29 k a b u l oyu, CH P 5 kabul oyu, M H P 13 kabul oyu ile toplam 47 oy kullanılm ıştır.) (E K İ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 ad et O ylam a R aporu)

K ep ez B elediye M eclisinin 01.07.2015 gün ve 156 sayılı kararı ile u y g u n bulunan, A hatlı M ahallesi 8713 ad a 4 parselin yapılaşam am asından k ay n a k lı çekm e m esafelerinin d eğiştirilm esine ilişkin 1619,7 P lan İşlem N um aralı 1/1000 Ö L Ç EK Lİ U Y G U L A M A İM A R P L A N I D EĞ İŞ İK L İĞ İ oylam aya katılanların o y birliği ile K A B U L edildi. (A k P arti 29 kabul oyu, C H P 5 kabul oyu, M H P 13 k a b u l oyu ile toplam 47 oy kullan ılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 a d e t O ylam a R aporu)

K ep ez B elediye M eclisinin 03.08.2015 gün ve 199 sayılı kararı ile u y g u n bulunan, A hatlı M ahallesi 8611 ad a 2 parseldeki çekm e m esafelerinin d ü zen len m esin e ilişkin 1619,4 Plan İşlem N u m aralı 1/1000 Ö L Ç E K Lİ U Y G U L A M A İM A R PLA N I D E Ğ İŞ İK L İĞ İ oy lam ay a katılanların oy birliği ile K A B U L edildi. (A k P arti 29 kabul oyu, C H P 5 kabul oyu, M H P 13 kabul oyu ile toplam 47 oy kullanılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

K epez B elediye M eclisinin 01.07.2015 gün ve 157 sayılı kararı ile uy g u n bulunan, A hatlı M ahallesi 27 4 2 7 ad a 1 p arselde yer alan yurt alanının E :1.20 ve Y ençok:7 kat olarak düzenlenm esine ilişkin 1726,2 Plan İşlem N um aralı 1/1000 Ö L Ç EK Lİ U Y G U L A M A İM A R P L A N I D E Ğ İŞ İK L İĞ İ oylam aya katılan ların o y birliği ile K A B U L edildi. (A k P arti 29 kabul oyu, C H P 5 kabul oyu, M H P 13 k ab u l oyu ile toplam 47 oy k u lla n ılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 a d e t O ylam a R aporu)

K epez B elediye M eclisin in 01.07.2015 gün ve 158 sayılı kararı ile reddedilen, Ç ankaya M ahallesi 27537 ve 27538 adalar ve çevresinde y en id en düzenlem e yapılm asına ilişkin 1623,5 Plan İşlem N um aralı 1/1000 Ö L Ç E K L İ U Y G U L A M A İM A R PLA N I D E Ğ İŞ İK L İĞ İ, B elediyesinden geldiği şekliyle oy lam ay a katılanların oy çokluğu ile R E T edildi. (A k Parti 34 kabul oyu, C H P 7 re t oyu, M H P 13 kabul, 1 ret oyu ile toplam 55 oy k u llanılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon R a p o ru , 1 adet O ylam a R aporu)

K epez B elediye M eclisinin 01.07.2015 gün ve 159 sayılı kararı ile u y g u n bulunan, V arsak A yanoğlu M ahallesi 594 ada 13 parselin konut alanından em sal E:0.75 kalacak şekilde Ö zel S osyal T esis A lanına dönüştürülm esine ilişkin 1634,6 Plan İşlem N um aralı 1/1000 Ö L Ç E K Lİ U Y G U L A M A İM A R P LA N I D E Ğ İŞ İK L İĞ İ, A ntalya B üyükşehir B elediye M eclisinin 09.03.2015 gün ve 210 say ılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım im ar planına uygun olduğ u n d an oylam aya katılanların oy birliği ile K A B U L edildi. (A k P arti 36 kabul oyu, C H P 6 kabul oyu, M H P 12 kabul oyu, B ağ ım sız 1 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılm ıştır.)

adet K om isyon R aporu, 1 ad et O ylam a R aporu)

y

(13)

T.C.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 09.10.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT

KARAR ÖZETLERİ

exp02016ANTALYA

Tarih Karar İçtima Saat No Özet

- _______ ....

Birleşim Oturum

...

K ep e z B elediye M eclisinin 03.08.2015 gün ve 207 sayılı kararı ile red d e d ilen , Em ek M ahallesi, 5101 ada 3 p arsele “ İsteğe Bağlı Z em in T icaret” kararı v erilm esin e ilişkin

„ 1592,4 Plan İşlem N um aralı 1/1000 Ö L Ç E K L İ U Y G U L A M A İM A R PLA N I 09-10-2015 D E Ğ İŞ İK L İĞ İ, B elediyesinden geldiği şekliyle o y lam aya katılanların o y birliği ile 14:00 j R E T edildi. (A k Parti 36 kabul oyu, C H P 6 kabul oyu, M H P 12 kabul o y u , B ağım sız

1 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılm ıştır.) (EK İ: 1 ad et K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

K epez B elediye M eclisinin 03.08.2015 gün ve 201 sayılı kararı ile reddedilen, Y enidoğan M ahallesi 7006 ada 9 parsele “ P lanlam a alan ın d a zorunlu zem in ticaret hakkı + 0.00 kotu ile + 2.50 kotu arasında kullanılabilir. Z orunlu y ü k se k zem in kat 0 Q 10-9015 9 şartı aranm ayacaktır.” P lan notunun eklenm esine ilişkin 1619,5 P lan İşlem N um aralı

14-00 896 1 1/1000 Ö L ? E K Lİ U Y G U L A M A İM A R P LA N I D E Ğ İŞ İK L İĞ İ, B elediyesinden 1 geldiği şekliyle oylam aya katılanların oy b irliği ile R E T edildi. (A k P arti 36 kabul

oyu, C H P 6 kabul oyu, M H P 12 kabul oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile to p la m 55 oy k u llanılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

K epez B elediye M eclisinin 03.08.2015 gün ve 205 sayılı kararı ile reddedilen, G ö çerler M ahallesinde orm andan tahsisli alanın S ağlık T esisi A lanına ç dönüştürülm esine ilişkin 1/1000 ölçekli U y gulam a İm ar Planı değ işik liğ in e askı 09-10-2015 süresi içerisinde yapılan İTİR A Z L A R , B elediyesinden geldiği şe k liy le oylam aya 14:00 j katılanların oy birliği ile R E T edildi. (A k Parti 36 kabul oyu, C H P 6 kabul oyu,

M H P 12 kabul oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile toplam 55 oy kullan ılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 ad et O ylam a R aporu)

K ep ez B elediye M eclisinin 03.08.2015 gün ve 204 sayılı kararı ile u y g u n bulunan, F evzi Ç akm ak M ahallesi 9334 ada 6 parsel ile 9335 ada 2,3 p arse lle rd e k i cam i ve oto p ark alanında düzenlem e y apılm asına ilişkin 1786,1 P lan İşlem N u m ara lı 1/1000 Ö L Ç E K L İ U Y G U L A M A İM A R PLA N I R E V İZ Y O N U , A ntalya B üyükşehir 09-10-2015 j B eled iy e M eclisinin 08.08.2014 gün ve 352 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli

14:00 j nazım im ar planına göre, onam a sınırında düzenlem e y ap ılm ası kaydıyla değiştirilerek oylam aya katılanların oy birliği ile K A B U L edildi. (A k P arti 36 kabul oyu, C H P 6 kabul oyu, M H P 12 kabul oyu, B ağ ım sız 1 kabul oyu ile to p la m 55 o y k u llanılm ıştır.) (EK İ: 1 ad et K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

K ep e z B elediye M eclisinin 01.07.2015 gün ve 187 sayılı kararı ile reddedilen, K anal M ahallesi 7088 ada 4, 5, 6 p arseller ile 7143 ada 4, 8 parsellerin akaryakıt servis ve LPG istasyonu alanı olarak p la nlanm asına ilişkin 1/1000 ölçek li uygulam a 09 10 2015 9 *m a r P^anı d eğişikliğine askı süresinden y aklaşık 7 ay sonra yapılan İT İR A Z , yasal

14 00 899 1 itiraz süresi içerisinde itiraz edilm ediğinden B elediyesinden g eld iğ i şekliyle 1 oy lam ay a katılanların oy birliği ile R E T edildi. (A k P arti 36 kabul oyu, C H P 6 kabul

oyu, M H P 12 kabul oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile toplam 55 oy k u llanılm ıştır.) (EK İ: 1 adet K om isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

K ep e z B elediye M eclisinin 03.08.2015 gün ve 200 sayılı kararı ile uygun bulunan, G öksu M ahallesi 734 ada 23 parseldeki T E K trafo idare ve sosyal tesisleri alanında p te k n ik altyapı alanı (TE İA Ş T rafo M erkezi) ayrılm asına ilişkin 1743,1 Plan İşlem 09-10-2015 N um aralı 1/1000 Ö L Ç E K L İ U Y G U L A M A İM A R P L A N I D E Ğ İŞ İK L İĞ İ, oylam aya 14:00 j k atılanların oy birliği ile K A B U L edildi. (A k P arti 36 kabul oyu, C H P 6 kabul oyu, M H P 12 kabul oyu, B ağım sız 1 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılm ıştır.) (F T' T ’ ad et K o m isyon R aporu, 1 adet O ylam a R aporu)

Şekil

Updating...

Referanslar

Benzer konular :