• Sonuç bulunamadı

önemli ekonomik kayba yol açan

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "önemli ekonomik kayba yol açan "

Copied!
13
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Mastitis

(2)

• Mastitis,

süt inekçiliği işletmelerinde sık rastlanan ve bu işletmelerde

önemli ekonomik kayba yol açan

bir

hastalıktır.

• Mastitise bağlı tahmin edilen parasal kayıp her yıl için inek başına yaklaşık 200 Amerikan dolarıdır.

• Ekonomik kaybın %70’i süt verimindeki azalmadan kaynaklanmaktadır.

(3)

Mastitislerin Oluşumu

Meme içi enfeksiyon, meme başı kanalından bakteriler meme bezine girdikten sonra oluşur.

• İneklerin meme başı kanalı mastitise yol açan

mikroorganizmalara karşı önemli bir savunma görevi yapar.

(4)

 Meme içi enfeksiyon sırasında patojenin tipi ve toksin üretme özelliğine göre meme epitel

hücrelerinde değişik derecede

yıkım

olmaktadır.

(5)

Ortaya çıkan yangının derecesine göre mastitisler;

1. Subklinik (sütte ve meme bezinde gözle farkedilen bir değişiklik yoktur) ve

2. Klinik (sütte ve memede gözle görülebilir yangısal değişiklik vardır) mastitis olarak, 2 şekilde sınıflandırılmaktadır.

(6)

Mastitise Neden Olan Mikroorganizmalar

• İneklerde 100’den fazla mikroorganizma türünün meme içi enfeksiyonlara yol açtığı bilinmektedir.

• En sık izole edilen mikroorganizmalar; stafilokok, streptokok türü ve Gram negatif bakterilerdir.

(7)

Mastitise sebep olan mikroorganizmalar;

Bulaşıcı, Çevresel,

Fırsatçı ve diğerleri diye 4 grupta incelenir.

(8)

• Meme içi enfeksiyona neden olan mikroorganizmalar meme dokusunun değişik bölgelerinde veya inekte sistemik

enfeksiyonlara neden olur.

• Meme dokusunun kanal sisteminde şekillenen enfeksiyonların prognozu (tedavi başarısı) parenşim bölgesindekine oranla

daha iyidir.

(9)

Patojen

Süt ve kanal sistemi

Parenşim İnek

S. agalactia +++ -- --

Streptokok türleri +++ + --

S. aureus + +++ --

Stafilokok türleri +++ -- --

Koliformlar + -- +++

Mikoplazma ve diğer Gram

negatif bakteriler -- -- +++

Tablo . Mikroorganizmaların memenin hangi bölgesinde enfeksiyon oluşturduklarının görünümü

(10)

Kontagiyöz (Major) Patojenler

• Kontagiyöz bakteriler, inekten ineğe bulaşma özelliği gösterirler.

• Bu grup bakteriler, meme bezinin saprofit

mikroorganizmalarıdır ve inekler arasında kolayca yayılırlar.

• Kontagiyöz mikroorganizmalar S. aureus, S. agalactia, mikoplazma türleri ve C. bovis’tir.

(11)

• Bu grup patojenler sağım zamanı genellikle sağım

makinaları, sağımcının eli, meme temizliğinde kullanılan havlu veya süngerler yolu ile inekten ineğe bulaşırlar.

(12)

• Kontagiyöz patojenlerin en yaygın özellikleri meme derisi ve meme başı kanalına kolonize olma ve çoğalma yeteneğinde sahip olmasıdır.

(13)

• Bu grup bakterilerin neden olduğu mastitisler, genellikle subklinik seyreder.

• Somatik hücre sayısı enfekte memelerde 1.000.000

hücre/ml’den, sürü tank sütü somatik hücre sayısı ise 500.000 hücre/ml’den yüksektir.

• Meme içi enfeksiyonlar tedavi edilmediğinde, enfeksiyon uzun süreli devam eder, aylarca veya yıllarca sürebilir.

Referanslar

Benzer Belgeler

Beş yıldır ilaç kullanan olgula rla bir yıldır veya iki yıldır ilaç kullanan olgular a ait verilerin aynı. grup içinde yorumlanmasının, literatürde ileri

Kömür ve doğal gazdan çok daha fazla enerji veren petrol bugün en yaygın kullandığımız kaynaktır.. Kullandığımız enerji türlerinden ikincisi olan

Yarık meme başı deformitesi, meme başı yokluğu (athe- lia), meme başı fazlalığı (polythelia), aksesuar meme başı ve içe dönük meme başı gibi daha önce

• Meme lenf yumruları ve damarları üzerine yavru ve sularının yaptığı basınçtan sonra özellikle düvelerde meme ödemine sıkça rastlanır.. • Mastitis sırasında

• California Mastitis Test (CMT), karma veya bireysel süt örneklerinde somatik hücre sayısını yüksek doğrulukla ortaya koyan hızlı, basit ve oldukça ucuz bir yöntemdir..

personelinin elinden yada bebekten taşınır.Annenin göğüs ucunda çatlak varsa veya süt kanalları tıkalı ise daha kolay gelişir.Bu nedenle belirtilen risk faktörleri

Bu noktadan yola çıkarak çalışmamızda meme karsinomlarında sıklıkla araştırma konusu olan p53, bcl-2, c- erb B2 işaretleyicileri (11-16) immünhisto- kimya

Meme başında serbest olarak hareket eden bu yabancı cisimler, ya organizma tarafından üretilir (kan pıhtısı, süt taşı, kopmuş polipler gibi) ya da meme