• Sonuç bulunamadı

Yeni Kitaplar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yeni Kitaplar"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

Yeni Yay›nlar

New Publications

Yeni Kitaplar

36

PHOTODERMATOLOGY

Fotodermatoloji

Yazarlar :James Fergusson Jeffrey Dover

Fotodermatoz tan› ve tedavileri ile yap›lmas› gereken tetkiklere ayr›nt›l› biçimlerde yer veren kitapta lazer-ler de dahil olmak üzere fototerapilazer-lerle ilgili bilgilazer-ler de toparlanm›fl. Kimyasal reaksiyonlar, ›fl›¤›n biyolojisi tedavide ne zaman nas›l kullan›lmas› gerekti¤i de tüm fototerapi ile u¤raflanlar›n ilgisini çekecek özelikte olan bu eserin fiyat› 99.50 $ ve Manson Yay›nevi taraf›ndan Mart 2006’da bas›lm›fl.

Kitaptan konu bafll›klar›;

Fotobiyoloji ve Fotofizik Fototest

Korunma

Polimorf ›fl›k erüpsiyonu Hidrae vaksiniforme Kronik Aktinik Dermatit Solar ürtiker

Aktinik prurigo

Juvenil bahar erüpsiyonu UV ile agrave olan hastal›klar ‹laca ba¤l› fotoduyarl›k Porfiriler

Genodermatozlar kemoterapi Fototerapi-fotokemoterapi Fotodinamik tedavi Lazer-doku reaksiyonu Vasküler lezyon tedavisi-lazer Pigmante lezyonlar-dövme-lazer Ablatif ve non-ablatif lazerler

Referanslar

Benzer Belgeler

[r]

olduğunu sezen Tapdık Emre kötü ağızları susturmak için kızını Yunus Emre’ye vermek istedi.. Lütuf reddedilir

Yine oyun, çocukların sosyal uyum, zeka ve becerisini geliştiren, belirli bir yer ve zaman içerisinde, kendine özgü kurallarla yapılan, sadece1. eğlenme yolu ile

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans/Doktora Öğrencisi Bülent MERTOĞLU’nun “Lisansüstü tez nasıl yazılır” başlıklı tez çalışması, 24

Böylece plâstik sanatlarda ulusal sözü yerine evrensel sözü daha rahat söylenebiliyor.. Sanatta ulusal bir kek aramak ihtiyacı sanırım ki dış yapı- daki yani

Esas okuyucu kitlesi- nin bulunduğu sahalar üst kata konmuş, aşağı seviyede ve daha kullanışlı katlar ki- tap depolarına

Sinir ajanları, yakıcı ajanlar, akciğer irritanları ve kargaşa kontrol ajanları solunum sistemini etkileyen başlıca kimyasal savaş ajanlardır.. Bu ajanların potansiyel

Fakat bu mühim bakım mahzurları hariç « Unibuilt » sistemi en- teresan ve sağlam bir inşa tarzıdır; bu sistem harb sonrası inşaatına hız vermede faydalı olabilecek ve

Yalnız bir fen heyetinin meydana koyacağı bir köy değil, sanki köylünün, kendi kendine yapdığı bir inşaat manzu-.. mesi

Aktarıcı için: kaynak cihazın HDMI çıkış portuna bağlanma yeri Alıcı için: görüntüleme cihazının HDMI giriş portuna bağlanma yeri 3 Aktarım Butonu

Bose SimpleSync™ teknolojisi ile Bose SoundLink Flex hoparlörünüzü bir Bose Akıllı Hoparlör veya Bose Akıllı Soundbara bağlayarak aynı şarkıyı farklı odalarda aynı

Geçerli olan mant›- ¤a göre, insan›ms› yarat›k k›llar›n› dök- tü, çünkü savanda günefl alt›nda çok daha fazla kal›yordu, ayr›ca iki ayak üs- tünde

Ayr›ca, yüksek enerjili ve küçük dalga boylu gama ›fl›nlar› çok da emil- meden kal›n toz ve gaz bulutlar›ndan geçebilirler.. Gama ›fl›nlar›

Fizikçilere göre bu durumdan ç›kar›labilecek sonuç, hem geçmiflin, hem de gelece¤in sabit oldu¤u ve zaman›n, tüm geçmifl ve gelecek olay- lar› da içeren, genifl

Bu bölümde çal›flman›n nas›l yap›ld›¤›, sonuçlar ayr›nt›l› olarak tekrar verilmemelidir ya da nörolojinin bafllang›c›ndan itibaren olan bilgiler

Bu çal›flmada, nöroloji poliklini¤ine de¤iflik flikayetlerle ard› s›ra baflvuran ve bruselloz saptanan 47 olgunun (ort. yafl 31,8) klinik özellikleri, laboratuvar bulgular›

Trabzon, Halep (1724) ve Bosna (1734) valilikleri yapan Ali Paşa, Kânî’nin hayatında da önemli bir yere sahiptir. Ayrıca kaynaklarda Hekimoğlu Ali Paşa için

Bir y›ldan (365 gün) uzun vadeli olarak yurt d›fl›ndan temin edilen nakdi kredi- ler Hazine Müsteflarl›¤› Kamu Finansman› Genel Müdürlü¤ü nezdindeki borç

Palm çekirde¤i ya¤›n›n iyot say›s›n›n bu derecede düflük olmas›n›n nedeni, iyot ba¤layabilecek özellikteki doymam›fl ya¤ asitleri (oleik, linoleik ve

4) SONRAKİ Sonraki parçaya gitmek için dokunun Hızlı ileri gitmek için dokunarak tutun 5) Tekrarla Tekrar fonksiyonunu açmak/kapatmak için dokunun (tek parça tekrar) 6) Karışık

sine rağmen, babasının ölümünden sonra oradan ayrılıp Bursa'ya gelmiştir. Tahsilinin büyük bir kısmını Bursa'da tanınmış bilginlerden görmüş olan Âşık

Konak tüneli projesi, Ulaştırma Bakanlığı’nın yukarıda belirtilen tüm ilkelerine ve kararlarına aykırı nitelikler taşımaktadır. Ulaştırma Bakanlığı,

çal›flanlar›n hizmetine sunulaca¤› konusunda karar verme yetkisi, iflverenin yönetim hakk› çer- çevesindedir. ‹flveren taraf›ndan getirilen özel amaçl›