PLASTİK TEORİSİNE İSTİNADEN YENİ SERİ-YAPILAR

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

PLASTİK TEORİSİNE İSTİNADEN

YENİ SERİ-YAPILAR

Resimde şekli görülen tip çelik konstrüksiyon İngilterenin Sanders, Forster Ltd. Hertford Road, Barking, Essex firmaları tarafından satışa çıka-rılmıştır. Bu antrepo binaları yepyeni ve bir çok hususiyetleri ihtiva etmektedir.

Plastik teorisi esaslarına uygun ve demontabl olan bu çelik çerçeveler ga-yet sağlam olup, ek yerleri ve inşaa şek-li çok pratik olup iyi çeşek-likten imâl edil-mişlerdir. İhtiyaçlara cevap vermek üze-rs eb'adlar standart olarak hazırlanmış. 3.05 m. lik bir bir boy esas alınmıştır. Kirişin uzunluğu 6.10 m.dir. Karşılıklı

3.80 m. yüksekliğinde 12 ayak veya 4.55 15 ayak düşünülmüştür.

Yapıda kullanılan malzeme gayet ba-sittir. Aşıklar baklavalı ve deliklidir. Direklerde başlık veya taban yoktur. Ayaklar evvelce açılmış çukurlara beton ile tesbit edilmektedir. Parçalar fabri-kada evvelce hazırlanmış olup gayet az ek yapılmıya çalışılmıştır. Düğüm nok-taları şantiyede bağlanmakta ve ekseri-ya bulonla ekseri-yapılmaktadır. Bu sistemin bilhassa hususiyetleri: Fiatının düşüklü-ğü, naklinin kolaylığı, inşaatın çabuklu-ğudur. Düğüm noktalarının basitliği

as-garî bulon kullanılmasını temin etmiş tir. Eldeki standart parçalarla 9.15 m 12.20 m. 12-25 m. ve 18.30 metrelik ya pılar yapmak mümkündür.

Bu depo binalarının çatı ve duvaı ları dalgalı amyantlı çimento levhalaı dan ibarettir. Bağlama çubukları ali minyüm veya galvaniz demirdir. Müştı riler binanın bir kısmının açık olmasıı arzu ettikleri takdirde bunun için c hususî şekiller yapılabilmektedirler.

Binanın diğer aksamı. Sürme kaj lar, demir pencereler, fenerler, camekâ baca ve oluklar müşterinin arzusuna g re uygun tiplerde takılmaktadır. GgOUND FLOOg.

UPPF.P- FLOOİI p=ı

-DEOP.OOM POVV-KCU3E1 1 e"w' Gerze kasabasına ait ev tipleri etüdü :

Mimar: Bernard Wagner.

- i

ACCjüHCD 02 jTAÜl^ I

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :