• Sonuç bulunamadı

Use of Tramadol and Meperidine Combination for Postoperative Analgesia in Kidney Transplant Recipients

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Use of Tramadol and Meperidine Combination for Postoperative Analgesia in Kidney Transplant Recipients"

Copied!
4
0
0
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

Anesteziyoloji ve Reanimasyon / Anesthesiology and Reanimation ARAŞTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE

Acıbadem Univ. Sağlık Bilim. Derg. 2021; 12(2): 240-243 https://doi.org/10.31067/acusaglik.849480

İletişim: Tümay Yanaral

İstanbul Medipol Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, İstanbul, Türkiye

Tel: -

E-Posta: tyanaral@medipol.edu.tr

Gönderilme Tarihi : 17 Şubat 2020 Revizyon Tarihi : 07 Nisan 2020 Kabul Tarihi : 07 Nisan 2020 1İstanbul Medipol Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, İstanbul, Türkiye

2İstanbul Medipol Üniversitesi, Organ Nakli, İstanbul, Türkiye

Tümay ULUDAĞ YANARAL, Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ERTUĞRUL, Doç. Dr.

Böbrek Nakli Alıcılarında

Postoperatif Analjezi İçin Tramadol + Meperidine Kombinasyonunun Kullanımı

Tümay Uludağ Yanaral1 , Gökhan Ertuğrul2

ÖZET

Amaç: Ameliyat sonrası ağrı, tüm ameliyatlardan sonra gelişebilen ve hastanın iyileşmesini olumsuz yönde etkileyen bir durumdur. Böbrek nakli alıcılarında da yaygındır. Özellikle bu hasta grubunda kullanılacak analjeziklerin seçimi önemlidir.

Bu retrospektif çalışmanın amacı, böbrek nakli alıcılarında postoperatif analjezi için kullanılan tramadol + meperidine kombinasyonunun etkinliğinin değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem: Nisan 2014 - Nisan 2019 tarihleri arasında İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Bölümü’nde, böbrek nakli sonrası postoperatif analjezi için tramadol + meperidine kombinasyonu kullanılan 100 alıcı hasta retrospektif olarak incelendi. Bu hastaların demografik ve klinik özellikleri değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 47,4 ± 13,1 yıl idi. Hastaların 67’i (% 67) erkek, 33’ü (% 33) kadın idi. Hastaların ortalama vücut kitle indeksi 30.8 ± 4.4 kilogram / metrekare (kg / m2) idi. 12. saat ortalama VAS skoru 2.9 ± 0.8, 24. saat ortalama VAS skoru 3.1 ± 0.9 idi. Bu hastalarda analjezik yöntemle ilişkili ciddi bir yan etki saptanmadı.

Sonuç: Böbrek nakli alıcılarında, postoperatif analjezi için kullanılan tramadol + meperidine kombinasyonu başarılı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Böbrek nakli, Postoperatif analjezi, Analiz

Use of Tramadol and Meperidine Combination for Postoperative Analgesia in Kidney Transplant Recipients ABSTRACT

Aim: Postoperative pain is a condition that can develop after all operations and negatively affect the patient’s recovery;

it is also common in kidney transplant recipients and choosing the right analgesic is important specifically in this patient group. Especially the choice of analgesics to be used in this patient group is important. The aim of this retrospective study is to evaluate the effectiveness of the combination of tramadol and meperidine used for postoperative analgesia in kidney transplant recipients.

Materials and Methods: Between April 2014 and April 2019, 100 recipient patients who used tramadol and meperidine combination for postoperative analgesia after a kidney transplant at Istanbul Medipol University Medical Faculty Organ Transplant Department were retrospectively analyzed. Demographic and clinical characteristics were evaluated.

Results: The mean age of the patients was 47,4 ± 13,1 years. 67 (67%) of the patients were male and 33 (33%) were female. The mean body mass index of the patients was 30.8 ± 4.4 kilograms / square meter (kg / m2). In these patients, the 12th hour mean VAS score 2.9 ± 0.8 and the 24th hour mean VAS score was 3.1 ± 0.9. No serious side effect associated with the analgesic method in these patients was detected.

Conclusions: The combination of tramadol and meperidine used in kidney transplant recipients appears to be successful for postoperative analgesia.

Keywords: Kidney transplantation, Postoperative Analgesia, Analysis

240

Copyright © 2021 the Author(s). Published by Acibadem University. This is an open access article licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0) International License, which is downloadable, re-usable and distributable in any medium or format in unadapted form and for noncommercial purposes only where credit is given to the creator and publishing journal is cited properly. The work cannot be used commercially without permission from the journal.

(2)

Böbrek Nakli ve Postoperatif Analjezi

Acıbadem Univ. Sağlık Bilim. Derg. 2021; 12(2): 240-243

A

meliyat sonrası ağrı, tüm ameliyatlardan sonra ge- lişebilen ve hastanın iyileşmesini olumsuz yönde etkileyen bir durumdur. Ağrı tedavisinde opiod ve opioid olmayan ilaçlar kullanılabilir. Opioid ilaçların ağrı gidermedeki etkinliği çok daha iyi olmasına rağmen geli- şebilecek yan etkileri nedeniyle kullanımı kısıtlanmaktadır [1].

Özellikle böbrek nakli alıcılarında opiod ilaç kullanılırken dikkat edilmesi gereken en önemli yan etkiler santral si- nir sistemi depresyonu, solunum depresyonu, mesane disfonksiyonuna bağlı gelişebilecek idrar retansiyonu ve böbrek toksisitesidir [2,3].

Opioidler ancak uygun hastada, uygun dozda ve klinik takip altında kullanıldığında son derece güvenilir ve etkin analjezik tedavi sağlarlar [4-5].

Bu retrospektif çalışmanın amacı, böbrek nakli alıcılarında postoperatif analjezi için kullanılan tramadol + meperidi- ne kombinasyonunun etkinliğinin değerlendirilmesidir.

MATERYAL VE METOD

Nisan 2014 - Nisan 2019 tarihleri arasında İstanbul

…. Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Bölümü’nde, böbrek nakli sonrası tramadol + meperidine kombinasyonu kullanılan 100 alıcı hasta retrospektif ola- rak incelendi.

Tüm hastalar için tramadol + meperidin kombinasyonu hazırlandı (200 mg izotonik içine 400 mg tramadol + 100 mg meperidin eklendi). Hastalarda hasta kontrollü anal- jezi (PCA) pompası kullanılarak, 24 saat boyunca 0.4 mg / kg / saat olarak verilen tramadol + 24 saat boyunca 0.1 mg / kg / saat olarak verilen meperidin uygulandı. PCA 24.

saatte durduruldu.

Bu hastaların demografik ve klinik özellikleri ile 12. ve 24.

saat görsel analog skala (VAS) skorları değerlendirildi. VAS skoru dört ve dörtten küçük olan hastalarda postoperatif analjezi için kullanılan yöntem başarılı olarak kabul edildi.

İstatistiksel Analiz

Normal dağılımlı sürekli değişkenler ortalama ± Standart sapma olarak, kategorik değişkenler ise yüzde ve sayı ola- rak verildi.

BULGULAR

Çalışmamız da böbrek nakli sonrası postoperatif analjezi için tramadol + meperidine kombinasyonu kullanılan 100 alıcı hasta retrospektif olarak incelendi.

Hastaların yaş ortalaması 47,4 ± 13,1 idi. Hastaların 67’i (%

67) erkek, 33’ü (% 33) kadın idi.

Hastaların ortalama vücut kitle indeksi 30.8±4.4 kilogram/

metrekare (kg / m2) idi.

Böbrek nakli endikasyonları; 37 (% 37) hastada neden yok- tu, 32 (% 32) hastada diabetes mellitus, 14 (% 14) hastada hipertansiyon, 12 (% 12) hastada kronik glomerülonefrit, 3 (% 3) hastada polikistik böbrek hastalığı ve 2 (2 %) hastada diğer nedenler (vezikoüreteral reflü vb.) idi.

12. saat ortalama VAS skoru 2.9 ± 0.8, 24. saat ortalama VAS skoru 3.1 ± 0.9 idi.

Hastalarda analjezik yönteme bağlı yan etkilerden sade- ce 8 (%8) hastada bulantı/kusma, 5 (%5) hastada kaşıntı görüldü. Bulantı/ kusması olan hastalara metoklopramid ( 2 mililitre/ 10 miligram) ampul günde 8 saat ara ile 3 doz intravenöz, kaşıntısı olan hastalara feniramin (2 mililitre /45.5 miligram) ampul günde tek doz intravenöz uygu- landı. Hastalarda santral sinir sitemi depresyonu, solunum depresyonu, ileus, mesane disfonksiyonu, idrar retansiyo- nu ve karaciğer ve böbrek toksisitesi gibi ciddi yan etkiler saptanmadı.

Tablo 1 de hastaların demografik ve klinik özellikleri ile 12 ve 24. saatteki ağrı puanları verilmiştir.

Tablo 1: Hastaların Demografik ve Klinik Özellikleri

Yaş (yıl) 47,4 ± 13,1

Erkek / Kadın (n /%) 67(%67)/33(%33) Vücut Kitle İndeksi

(kilogram/

metrekare) (kg / m2)

30.8±4.4

Etiyoloji (n/%)

Nedeni Bilinmeyen 37 (%37) Diabetes Mellitus 32 (%32)

Hipertansiyon 14 (%14)

Kronik Gromerulonefrit 12 (%12) Polikistik Böbrek Hastalığı 3 (%3) Diğer Nedenler (Vesikoüreteral

Reflü v.b) 2 (%2)

12. saat ortalama görsel analog skala

(VAS) skoru

2.9 ± 0.8

24. saat ortalama görsel analog skala

(VAS) skoru 3.1 ± 0.9

Analjeziye Bağlı Yan Etkiler (n/%)

Bulantı/ Kusma 8 (%8)

Kaşıntı 5 (%5)

241

(3)

Yanaral Tümay ve Ertuğrul Gökhan

Acıbadem Univ. Sağlık Bilim. Derg. 2021; 12(2): 240-243

TARTIŞMA

Tüm ameliyatlardan sonra gelişebilen ve hastanın iyileş- mesini olumsuz yönde etkileyen ağrının mutlak tedavi edilmesi gerekmektedir. Ağrı tedavisinde opioid ve opioid olmayan ilaçlar kullanılabilir. Opioid ilaçların ağrı giderme- deki etkinliği çok daha iyi olmasına rağmen gelişebilecek yan etkileri nedeniyle kullanımı kısıtlıdır [1].

Ameliyat sonrası ağrı tedavisinde kullanılan başlıca opi- oidler meperidin ve tramadol’dur. Meperedin güçlü bir opioid olup yan etkileri, tolerans ve bağımlılık yapıcı etkisi tramadol’e göre daha fazladır. Tramadol ise zayıf bir opi- oiddir ve etkisini hem opioid hem nonopioid reseptörler üzerinden gösterir [6].

Analjezik ilaçların uygulanma yolları arasında oral, intra- muskuler, intravenöz, rejyonel ve hasta kontrollü analjezi (PCA) yöntemleri vardır [7].

Çalışmamızda ameliyat sonrası ağrı tedavisi için tüm has- talara hasta kontrollü analjezi (PCA) yöntemi ile tramadol ve meperedin kombine tedavisi uygulanmıştır. Kombine tedavinin amacı sinerjistik etki elde ederek ağrıyı daha iyi kontrol etmek ve yan etkileri minimuma indirmektir.

Tabiki kombine tedavi için kullanıcak ilaçların birbiriyle etkileşiminin olmaması son derece önemlidir. Bu iki ilacın etkileşimine ait literatürde net bir veri saptanmamış olup çalışmamızda da böyle bir sorun görülmemiştir.

Ameliyat sonrası ağrı tedavisinde opioidlerin kullanılması- na bağlı gelişebilecek yan etkiler santral sinir sistemi dep- resyonu, solunum depresyonu, bulantı/kusma, ileus, ka- şıntı, mesane disfonksiyonu, idrar retansiyonu, karaciğer toksisitesi ve böbrek tosisitesidir. Yine hastalarda tolerans ve bağımlılık gelişebilmektedir [8,9]. Böbrek nakli alıcıla- rında ise özellikle mesane disfonksiyonu, idrar retansiyonu ve böbrek toksisitesine dikkat etmek gerekmektedir [2,3].

Çalışmamızda uygulanan analjezik yönteme bağlı yan etkilerden sadece 8 (%8) hastada bulantı/kusma, 5 (%5) hastada kaşıntı görüldü. Bulantı/ kusması olan hastalara metoklopramid ( 2 mililitre/ 10 miligram) ampul günde 8 saat ara ile 3 doz intravenöz yolla, kaşıntısı olan hastalara feniramin (2 mililitre /45.5 miligram) ampul günde tek doz intravenöz yolla uygulandı. Hastalarda santral sinir sitemi depresyonu, solunum depresyonu, ileus, mesane disfonk- siyonu, idrar retansiyonu ve karaciğer ve böbrek toksisite- si gibi ciddi yan etkiler saptanmadı.

Hastalarda ameliyat sonrası ağrı tedavisinin değerlendi- rilmesi için birçok yöntem kullanılmaktadır. Görsel analog skala (VAS) ile ağrı skorlaması bunlardan biridir. VAS skoru 4 ve altında ise ağrının olmadığı ya da tolere edilebilir ol- duğu anlamına gelir. Yani VAS skoru 4 ve altında ise kulla- nılan analjezik tedavi başarılıdır [10].

Hastaların görsel analog skala (VAS) ile ağrı skorlaması şe- kil 1’ de gösterilmiştir.

Şekil 1: Hastaların görsel analog skala (VAS) ile ağrı skorlaması

Çalışmamızda 12.ve 24. saat ortalama görsel analog ska- la (VAS) skoru 4’ün altında olup uygulanan tramadol + meperidin kombine tedavisinin başarılı olduğunu göster- mektedir. Hastalara 24 saat boyunca herhangi bir analje- zik ek dozu yapılmamıştır.

Çalışmamızda bazı sınırlamalar mevcuttur. Bunlar çalışma- nın retrospektif olması ve vaka sayısının az olmasıdır.

SONUÇ

Tartışma kısmında belirtilen sınırlamalara rağmen, böb- rek nakli alıcı hastalarında, postoperatif analjezi için kul- lanılan tramadol + meperidine kombinasyonu başarılı görülmektedir.

KAYNAKLAR

1. Arnold RM, Verrico P, Davison SN. Opioid use in renal failure. J Palliat Med 2007; 10: 1403-1404.

2. Braden JB, Russo J, Fan MY et al. Emergency department visits among recipients of chronic opioid therapy. Arch Intern Med 2010; 170:

1425-1432.

3. Manchikanti KN, Manchikanti L, Damron KS et al. Increasing deaths from opioid analgesics in the United States: an evaluation in an interventional pain management practice. J Opioid Manag 2008; 4:

271-283.

242

(4)

Böbrek Nakli ve Postoperatif Analjezi

Acıbadem Univ. Sağlık Bilim. Derg. 2021; 12(2): 240-243 4. Williams M, Milner QJ. Postoperative analgesia following renal

transplantation current practice in the UK. Anaesthesia 2003; 58:

712 713.

5. American Society of Anesthesiologists Task Force on Neuraxial Opioids, Horlocker TT, Burton AW, et al. Practice guidelines for the prevention, detection, and management of respiratory depression associated with neuraxial opioid administration. Anesthesiology 2009; 110: 218 230.

6. Carroll IR, Angst MS, Clark JD. Management of perioperative pain in patients chronically consuming opioids. Reg Anesth Pain Med 2004;

29: 576 591.

7. Devys JM, Mora A, Plaud B, et al. Intrathecal + PCA morphine improves analgesia during the first 24 hr after major abdominal surgery compared to PCA alone. Can J Anaesth 2003; 50: 355 361.

8. Benyamin R, Trescot AM, Datta S et al. Opioid complications and side effects. Pain Physician 2008; 11: 105–120.

9. Byas-Smith MG, Chapman SL, Reed B et al. The effect of opioids on driving and psychomotor performance in patients with chronic pain. Clin J Pain 2005; 21: 345-352.

10. I. Madeira, R. Frada, J. Marvão, F.et al. Morphine Patient Controlled Analgesia for Postoperative Analgesia in Patients Who Have Transplanted Cadaver Donor KidneysTransplantation Proceedings,2011; 43: 125-130.

11.Farag E, Guirguis M.N, Helou M. et al. Continuous transversus abdominis plane block catheter analgesia for postoperative pain control in renal transplant. J Anesth. 2015; 29: 4–8.

243

Referanslar

Benzer Belgeler

The community strives to resolve disputes quickly and still upholds the values of togetherness (communality) and does not deprive or suppress the freedom of other

1” Numaralı kazıkta 3D kazık aralığı için çap değişiminin negatif çevre sürtünmesine etkisinin kazık boyunca dağılımı 129 Şekil A.1.1 : φ =450 mm çap ve 3D

Đkinci tanımlamaya göre (bazal kreatinin değerine göre ≥0.5 mg/dl artış) değerlendirildiğinde tüm hastaların 2 tanesinde (% 2,6) KMN gelişti ve bu iki hasta da kontrol

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir sağlık sorunu olan organ nakli için gerekli, ancak yeter- siz sayıdaki organ bağışını arttırmak için halkın

Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin organ-doku nakli konusundaki bilgi, tutum ve davranışları.. Knowledge and attitudes among first year medical students about

      Bağış  sürecinin  koordinasyon  ve  takibi  organ  ve  doku  nakli  koordinatörleri  tarafından  yapılır.  Organ  bağışında  bulunmak  üzere  müracaat 

Böyle bir konunun slam dini açısından yerini belirle- yebilmek için, konunun bütünüyle insan üzerinde gerçek- le mesi ve onunla ilgili olması sebebiyle, slam’ın

Conclusion: Content validity, construct validity, and reliability analyses of the Relationship and Sexuality Scale revealed that the scale may be used to

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Transplantasyon Ünitesi ABO Uyumsuz Böbrek Transplantasyonu

Pek çok insan›n mahiyetini bilemedi¤i için korktu¤u organ ba¤›fl kart›, hiçbir zaman organ al›nmas› için bir teminat olmam›flt›r.. O kart›n amac› konuyu gündeme

ABD’nin San Fransisco kentindeki Elan Pharmaceuticals adlı ilaç şirketin- de görevli bir araştırma ekibi, genetik mühendisliği yoluyla Alzheimer hasta- lığına benzer

Bu çal›flmada befleri sermaye- nin önemli belirleyicilerinden olan yüksekö¤retim konusu ve ‹stanbul’un bölgesel kalk›nma süreci ile iliflkisi; 2023 Türkiye Vizyonu

11 Division of Nephrology, Department of Internal Medicine, University of Health Sciences, Bagcilar Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey.. 12 Department of

[r]

Onun için daha önce dedim, bölgesel, ulusal sorunları bu geniş dünya bağlamının içinde görüp değerlendirmek, toplum olarak, ör­ güt, kişi olarak

Çalışmamızda katılımcıların gebelikte yaşadığı distres ile postpartum depresyon arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmış olup, TGDÖ

Hastaların yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksleri (VKİ), böbrek hastalığının nedeni, nakil öncesi böbrek yerine koyma tedavisi alıp almadığı, almışsa süresi, sigara

Organ nakli yasasına göre canlıdan canlıya organ bağışında 18 yaş?. altındaki kişilerden

• Günümüzde gerek ülkelerin ulusal yasaları gerek uluslar arası sözleşmeler organ ve doku naklini destekleyici hukuki düzenlemelere sahiptir. Ancak insan

Son dönem kalp yetersizliği, böbrek nakli adayı has- talar için kesin kontrendikasyon teşkil ettiği gibi, mevcut bulunan böbrek yetersizliği de kalp nakli adayı hastalar

In this study, different routes of administration of tramadol were compared in terms of pain control and side effects in the early postoperative period in patients who

İnce barsak nakli, akut mezenter hastalık nedeniyle total ince barsak rezeksiyonu yapılan 53 yaşındaki erkek hastaya uygulanmıştır.. Bu çalışmaları

Doğu Alman Yazınının en önemli yazarlarından biri olan, 1929-2011 yılları arasında yaĢamıĢ ve Almanya‟nın bölünmesi ve birleĢmesi süreçlerine Ģahit olmuĢ ve