• Sonuç bulunamadı

İşsizlik Oranı

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "İşsizlik Oranı"

Copied!
6
0
0
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

GENÇLERİN İŞ DURUMU

Finansal istikrarsızlıkla başlayan ve Nisan 2018'den itibaren etkisi belirginleşen ekonomik kriz sürecinde 15-34 yaş grubu genç çalışan sayısı 1 milyon 71 bin kişi azalmıştır.

13.9% 13.8%

15.7%

15.3%

15.9%

19.9%

19.2%

10%

11%

12%

13%

14%

15%

16%

17%

18%

19%

20%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

15-34 Yaş İşsizlik Oranı

• 15-34 yaş arası genç işsiz sayısı2 milyon 560 binkişiyle yüksek düzeyini korudu.

• Ekonomik krizle düşüşe geçen genç istihdam, pandemi döneminde dibi gördü.

• 15-34 yaş arasındaki yaklaşık 24,1 milyon gencin yalnızca%44,5’i çalışmaktadır. Çalışan 10 milyon 746 bin genç en az bir gencin daha ekonomik sorumluluğunu taşıyor gözükmektedir.

11,816

12,035

11,747

12,035 12,058

11,452

10,746

10,000 10,500 11,000 11,500 12,000 12,500

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

15-34 Yaş İstihdam Sayısı (bin)

2 560 000

İşsizlik Oranı

2019 2020

%19,9 %19,2

İşsiz Sayısı

15-34 Yaş

10 746 000

İstihdam Oranı

2019 2020

%47,7 %44,5

İstihdam Sayısı

15-34 Yaş

13 306 000

İş Gücüne Katılım Oranı

2019 2020

%59,6 %55,1

İş Gücü Sayısı

15-34 Yaş

(2)

EĞİTİM DURUMUNA GÖRE GENÇ İŞSİZLİK

4,746

3,039

3,667 4,188

2,928

3,630

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

İlköğretim ve Altı Ortaöğretim Yükseköğretim

15-34 Yaş Eğitime Göre İstihdam Sayısı (bin)

2019 2020

868 000

İşsizlik Oranı

2019 2020

%17,2 %17,2

Yurt genelinde açılan üniversitelerle mezun sayısı artmış ancak yeteri kadar iş alanı açılmadığı için önce üniversiteli işsizlik yükselmiş, ardından kriz ve pandemi sürecinde bu yüksek seyrini korumuştur.

18.6%

17.5%

20.1% 20.2% 20.2%

21.6%

20.6%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

15-34 Yaş Üniversiteli İşsizlik Oranı

• En yüksek işsiz sayısı ve oranı önlisans, lisans ve lisansüstü üniversite mezunları arasındadır.

• 2020 yılında tüm eğitim gruplarında istihdam sayısı bir önceki yıla göre azalmıştır.

• İstihdamdaki düşüşle eş zamanlı işsizlik oranlarında gözlemlenen azalma, iş bulma ümidini yitirerek iş aramaktan vazgeçip işsiz sayılmayanlar kaynaklıdır.

İşsiz Sayısı

İlköğretim ve Altı

749 000

İşsizlik Oranı

2019 2020

%21,7 %20,4

İşsiz Sayısı

Ortaöğretim

943 000

İşsizlik Oranı

2019 2020

%21,6 %20,6

İşsiz Sayısı

Yükseköğretim

(3)

EĞİTİM DURUMUNA GÖRE GENÇLERİN İŞ DURUMU

• 15-34 yaş grubundaki işsizlerin yanı sıra10 milyon 830 bingenç iş gücünün dahi içinde yer almamaktadır. Bu sayı Yunanistan’ın toplam nüfusu kadardır.

• 943 bin üniversite mezunu işsize ek olarak 1 milyon 315 bin üniversite mezunu iş gücünde dahi yer almamakta;işsiz sayılmayıp, iktisaden atıl kalmaktadır.

• İş bulma ümidini kaybetmiş, eğitimini sürdüren, çalışamaz halde olan ve ev işleriyle meşgul sayılanlar iş aramadıkları için iş gücünündışındakabul edilmektedir.

• Kadınların iş gücüne katılımı tüm eğitim düzeylerinde erkeklere kıyasla daha düşüktür.

• Kadınlar ve erkekler arasındaki iş gücüne katılım farkı en çok ilköğretim ve altındaki eğitim düzeyinde belirgindir. Bu eğitim düzeyindeki 4 milyon 349 bin kadın iş gücünde yer almamaktadır.

• Üniversite mezunu 985 bin kadın eğitim düzeyine rağmen iş aramamakta; cinsiyetler arası iş gücüne katılım farkı yükseköğretime rağmen kapanmamaktadır.

1,943,000

1,074,000

330,000 4,349,000

2,149,000

985,000

0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000

İlköğretim ve Altı Ortaöğretim Yükseköğretim

15-34 Yaş Cinsiyete Göre İş Gücüne Katılmama Durumu

Erkek Kadın

4,188,000

2,928,000

3,630,000

868,000 749,000 943,000

6,292,000

3,223,000

1,315,000

0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000

İlköğretim ve Altı Ortaöğretim Yükseköğretim

15-34 Yaş Eğitime Göre İş Durumu

Çalışan İşsiz İş gücü dışında

(4)

ÜNİVERSİTELİLERİN İŞ DURUMU

628,000 638,000

810,000 859,000 903,000

1,008,000

943,000 728,000

805,000 887,000

829,000 895,000 938,000

1,314,000

0 250,000 500,000 750,000 1,000,000 1,250,000 1,500,000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

15-34 Yaş Üniversiteli İşsiz ve İş Gücü Dışı Sayısı

İşsiz İş Gücü Dışı

Çalışabilir Nüfus:Kurumsalolmayan (hapishane, kışla vb. harici) 15 yaş üstü nüfusu kapsar.

İş gücü:İstihdamdakilerveişsizlerinoluşturduğu tüm nüfusu kapsar.

İstihdam: Yevmiyeli, ücretli, maaşlı, kendi hesabına, işveren ya da ücretsiz aile işçisi olarak en az 1 saat bir iktisadi faaliyette bulunan veya işiyle bağlantısı devam edip çeşitli nedenlerle işinin başında olmayanları kapsar.

İşsiz: İş aramak için son 4 hafta içinde iş arama kanallarından en az birini kullanmış ve 2 hafta içinde işbaşıyapabilecek durumda olan kişiler.

• Çalışabilir durumda olan gençlerin%24,4’ü en az 2 yıllık üniversite mezunudur.

• 15-34 yaş grubu iş gücündeki üniversite mezunu oranı istikrarlı bir şekilde artarak

%34,4’eçıkmıştır. Hatta toplam genç istihdamın%33,8’i üniversite mezunudur.

• Üniversite mezuniyeti iş garantisi sağlamamış; 5 milyon 887 bin mezunun yalnızca 3 milyon 630 biniiş bulabilmiştir

• Yeterli istihdamın yaratılamaması sonucu üniversiteli işsiz sayısı943 bineçıkmıştır.

• Üniversiteli olup iş gücünün dışında kalanların sayısı1 milyon 315 bineulaşmıştır.

5 887 000

Üniversiteli Oranı

2019 2020

%23,4 %24,4

Üniversiteli Sayısı

Çalışabilir Nüfus

4 573 000

Üniversiteli Oranı

2019 2020

%32,7 %34,4

Üniversiteli Sayısı

İş Gücü

3 630 000

Üniversiteli Oranı

2019 2020

%32,0 %33,8

Üniversiteli Sayısı

İstihdam

(5)

GENÇLERİN İŞ VE EĞİTİM DURUMU

• 15-29 yaş grubunda ne eğitim alan ne de herhangi bir şekilde çalışan/ staj gören genç sayısı5 milyon 949 bineulaşmıştır. Bu sayı Ankara il nüfusunu aşmaktadır.

• Gençlerin%33,3’üekonomik faaliyetlere katkı verememekte aynı zamanda eğitim veya staj yoluyla kendisini geliştirememektedir.

• Bu yaş grubundaki genç kadınların3 milyon 962 binine eğitimde ne de istihdamdadır.

• Ne eğitim ne de istihdamda olanların oranı genç kadınlarda %44,9 olup aynı yaş grubundaki erkeklerin%22,0oranının çok üstündedir.

• Kadınların çalışma ve eğitim alma imkanları erkeklere göre daha kötü olup; bu durum cinsiyete dayalı fırsat eşitsizliği yaratmakta ve sosyal hak kaybına neden olmaktadır.

Eğitimde 27.3%

İstihdamda 30.4%

Eğitim ve İstihdamda 9.0%

Ne Eğitim Ne İstihdamda

33.3%

15-29 Yaş İş ve Eğitim Durumu

2,271,000

3,671,000

1,119,000

1,987,000 2,613,000

1,753,000

490,000

3,962,000

0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000

Eğitimde İstihdamda Eğitim ve İstihdamda Ne Eğitim Ne İstihdamda

15-29 Yaş Cinsiyete Göre İş ve Eğitim Durumu

Erkek Kadın

(6)

GENÇLERİN İŞ ARAMA SÜRECİ

• İşsizlik sayı ve oranlarındaki artışa ek olarak işsizlik süresi de gittikçe uzamaktadır.

• 1 yıldan fazla süredir iş arayan 15-34 yaş arası genç sayısı, son 1 yılda454 binden 541 bineçıkmıştır.

828,362 770,341

606,453

454,143

667,773 567,258

389,065

540,815

0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000

4 Aydan Kısa 4-8 Ay 8-12 Ay 12 Aydan Uzun

İş Arama Sürelerine Göre 15-34 Yaş İşsiz Sayısı

2019 2020

• Üniversite mezunlarının da iş arama süreleri gittikçe uzamaktadır.

• 1 yıldan fazla süredir iş arayan üniversiteli sayısı son 1 yılda 227 binden 253 bine çıkmıştır.

• Uzayan iş arama süresi KYK kredi borçlarının ödenememesine; gecikme faizi sonucu hacizlere kadar uzayan üzücü sonuçlara neden olmaktadır.

270,089

351,270

193,209 227,390

260,665

174,749

125,779

253,019

0 100,000 200,000 300,000 400,000

4 Aydan Kısa 4-8 Ay 8-12 Ay 12 Aydan Uzun

İş Arama Sürelerine Göre Üniversiteli İşsiz Sayısı

2019 2020

• İş arama süreleri İŞKUR'un hazırladığı istatistik bülteninden alınmıştır (Ekim 2020).

• Diğer tüm veriler TÜİK'in hazırladığı iş gücü bülteninden alınmıştır (Ağustos 2020).

Referanslar

Benzer Belgeler

3B-STE parametrelerinden olan Longitudinal Strain (LS),Circumferansiyel Strain (CS),Radial Strain (RS) ve Area Strain (AS) ; özellikle yaş ve cinsiyetten etkilendiği için yaş

endurance-trained cyclists, there were no significant differences in the VO 2max between the two groups (8). Our study can be considered to be an appropriate model for

Başbakan Tayyip Erdoğan 'ın isteği üzerine anayasa taslağına vakıfların yanı sıra özel şirketlerin de üniversite kurabilmesine ilişkin bir hüküm konulması benimsendi..

BP’nin yan ı sıra konuya ilişkin platformun sahibi "Transocean" şirketinin de haberdar edildiğini belirten Benton, sızıntının olduğu kontrol tankının tamir

İtfaiye ekiplerinin karadan yaptığı müdahaleye Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait bir helikopter ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce kiralanan yangın söndürme

Detay Bandı (Detail Bant).. Teklifte yer alması gereken alan için rapor kontrolleri bölümünde yer alan label alanı sürüklenir ve detail banda yerleştirilir. Örneğin; detail

Bu araştırmanın da ortaya çıkardığı gibi, kesirlerin (aslında sadece kesirlerin değil genel olarak matematiğin) öğretiminde dikkat edilmesi gereken bir başka

Tenisçiler, masa tenisçileri ve sedanterlerin sağ ve sol el aynı anda ses ve ışığa karşı reaksiyon zamanı değerleri arasında istatiksel olarak

Göre Dağılımları………...………...55 17) Tablo 17: Çalışmaya Katılan Bireylerin Gazete ve Dergi Okuma Durumlarına Göre Dağılımları.……… …56 18) Tablo 18:

Çalışmaya katılan voleybolcuların oyundaki pozisyonlarına göre hücumdaki rol belirsizlikleri karşılaştırıldığında, rol sorumlulukların kapsamıyla

Bu çalışmanın amacı, 15 – 18 yaş aralığındaki ergenlerin akıllı telefon bağımlılığı ile olumsuz değerlendirilme korkusu arasındaki ilişkinin cinsiyet, yaş, anne baba

Fitokrom üzerine yapılan çalışmalarda; morfogenez üzerinde kırmızı ışığın oluşturduğu etkilerin daha uzun dalga boylu kırmızı ötesi ışık ile geri

Doğum ve ölüm hızları beraberce nüfus artış hızını belirlediği için herhangi bir nüfusa ilişkin nüfus artış hızı ile nüfus piramidinin biçimi arasında bir

Nitekim, gerek bölgesel çalışmalar, 16.20 gerekse ülke genelinde yapılan çalışmalarda 17 , 65 yaş üzeri yaşlıların sağlık kuruluşlarına başvuru

• 15-34 yaş grubundaki işsizlerin yanı sıra 11 milyon 171 bin genç iş gücünün içinde dahi yer almamaktadır.. • 960 bin üniversite mezunu işsize ek olarak 1 milyon 269

Bakanlığımız İhracat Genel Müdürlüğü bünyesinde kadın ve genç girişimcilerimize ihracat desteklerini daha iyi anlatabilmek, onların bu desteklerimizden daha

1.ORTALAMA: Her bir maddenin ortalaması, katılımcıların o maddeye verdikleri planların toplamının katılımcı sayısına bölümünden elde edilmiştir. Birinci ve

Bu çalışmanın amacı; ağaçlandırma işlerinde çalışan kadın iş gücünün rolünü ortaya koymak, bu işlerde çalışan kadınların hangi iş aşamalarında ve

D ) Anahtar ve prizlerin montajı için kullanılan gereçlerdir.. Öz direnci fazla olan bir gereç, öz direnci kendisinden az olan bir başkasından elektrik akımını daha iyi

Yaş grupları itibarıyla, 6- 14 ya ş grubundaki çalışan çocukların %81,8’i, 15-17 yaş grubundaki çalışan çocukların ise %34,3’ü bir okula devam etmektedir.. Okula

Yukarıda kayıtlı belgelerin İngilizce dilinde ve kişinin adı ile pasaport veya kimlik numaralarını içermesi gerektiği de ifade edilmekte olup, uygulamaya ek olarak, PCR

Bozcaada Liman Başkanlığına Çanakkale Liman Başkanlığına Çeşme Liman Başkanlığına Datça Liman Başkanlığına Dikili Liman Başkanlığına Edremit Liman

Önce 4+4+4 eğitim sistemine geçişi tartıştık, sonra sınavların kaldırılması, sınavlarda açık uçlu soruların sorulması, dershanelerin kapatılması ya da özel