• Sonuç bulunamadı

İÇİNDEKİLER T.C... 0 M.S.B... 0 SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI... 0

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "İÇİNDEKİLER T.C... 0 M.S.B... 0 SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI... 0"

Copied!
10
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

T.C.

M.S.B.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı

N N A A M M L L U U Ö Ö M M R R Ü Ü A A R R T T T T I I R R M M A A T T E E K K N N O O L L O O J J İ İ L L E E R R İ İ B B İ İ L L G G İ İ İ İ S S T T E E K K

D D OK O K Ü Ü M M A A N N I I

SSM-İSM-BİD-001 Rev.:1.0

Nisan 2014

(2)

1

İÇİNDEKİLER

T.C. ... 0

M.S.B. ... 0

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI ... 0

İÇİNDEKİLER ... 1

1. AMAÇ ... 2

2. KAPSAM ... 2

3. TANIMLAR VE KISALTMALAR... 3

3.1. TANIMLAR ... 3

3.2. KISALTMALAR ... 3

4. GENEL HÜKÜM VE ŞARTLAR ... 4

5. PROJEYE İLİŞKİN MÜSTEŞARLIK TARAFINDAN VERİLECEK BİLGİLER ... 5

5.1. ÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER ... 5

5.2. ÖNGÖRÜLEN PROJE MODELİ ... 6

5.3. KOBİ, YAN SANAYİ VE ÜNİVERSİTE ... 6

6. TALEP EDİLEN BİLGİLER ... 6

6.1. FİRMA BİLGİLERİ ... 7

6.2. SEKTÖRE İLİŞKİN BİLGİLER ... 7

6.3. ÜRÜN BİLGİLERİ ... 8

6.4. PROJE HEDEFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ... 8

6.5. DİĞER BİLGİLER (VARSA FİRMA TARAFINDAN VERİLMEK İSTENEN İLAVE BİLGİ) ... 8

(3)

2 1. AMAÇ

Bu BİD, aşağıda yer alan bilgi ihtiyaçlarının temini amacıyla Müsteşarlık tarafından yayımlanan “resmi” bilgi talep dokümanıdır.

2. KAPSAM

İşbu BİD, halihazırda 7,62 mm namlu çapına sahip tüfeklerde kullanılan sert krom kaplamaya alternatif olması planlanan ve namluların aşınma ve korozyon ömrünü arttıracak Namlu Ömrünü Arttırmaya Yönelik Teknolojileri çerçevesinde:

 Konu ile ilgilenen yurt içi firma /kurum/kuruluşları belirlemek,

 Firma/kurum/kuruluşların konu ile ilgili ürün ve teknolojilerini tespit etmek,

 Konu kapsamında toplanacak bilgiler ile uygulanması önerilen teknolojiler ve mevcut veya benzer diğer teknolojiler arasında teknik, ekonomik ve idari hususlarda karşılaştırma yapmak,

 Uygulanması öngörülen teknolojiye ilişkin teknik ve idari detayları netleştirmek,

 Uygulanması öngörülen teknoloji için lojistik destek ihtiyaçlarını öngörmek,

 Konuyla ilgili proje gerçekleştirilmesi durumunda, projenin tahmini bütçe ve takvimini belirlemek,

 Konunun risk alanlarını belirlemek,

 Konu kapsamında yatırım ihtiyaçlarını öngörmek,

 Müsteşarlık tarafından konuya ilişkin olarak belirlenen hedeflerin erken aşamada gözden geçirilmesini sağlamak,

 Konu ile ilgili beklentileri öğrenerek gerekli düzenlemeleri yapmak, gerekiyorsa revize etmek,

 Konuyla ilgili proje gerçekleştirilmesi durumunda, proje modelini belirlemek veya öngörülen proje modelinin gözden geçirmek ve nihayetlendirmek,

için ihtiyaç duyulan bilginin edinilmesi faaliyetlerini kapsar.

(4)

3 3. TANIMLAR VE KISALTMALAR

3.1. Tanımlar Bu metinde geçen:

Ar-Ge : Uzun vadeli sistem ihtiyaçlarına ilişkin yurtiçi teknolojik birikim sağlamayı ve alt sistem, bileşen, teknoloji geliştirmeyi hedefleyen, seri üretimi içermeyen proje modelini,

Teklife Çağrı Dosyası

: Tedarik edilecek Teknoloji ve hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik şartnamesi, ihale konusu işin tanımı, hangi şartlarda yapılacağı, sözleşme görüşmelerine esas mali, idari, hukuki hususları, teklif verme şekli gibi konuları kapsayan dokümanı,

Teknoloji : BİD’e konu olan ve halihazırda kullanılan sert krom kaplamaya alternatif olması planlanan ve namluların aşınma ve korozyon ömrünü arttıracak uygulamaları,

ifade eder.

3.2. Kısaltmalar Bu metinde geçen:

BİD : Bilgi İstek Dokümanı’nı,

KOBİ : Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri, Müsteşarlık / SSM : Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nı, TÇD : Teklife Çağrı Dosyası’nı,

ifade eder.

(5)

4 4. GENEL HÜKÜM VE ŞARTLAR

4.1. İdari şartlar

4.1.1. BİD içerisinde yer alan bilgiler, sorulan sorular ve/veya BİD’e verilecek cevaplar Müsteşarlığa herhangi bir hukuki ve mali yükümlülük getirmez.

Müsteşarlık, bu BİD dayanak gösterilerek herhangi bir sözleşme yapmaya zorlanamaz.

4.1.2. Müsteşarlık, işbu BİD’e esas teşkil edecek cevapların hazırlanması, gösterim ve benzeri faaliyetlere ilişkin olarak firma/kurum/kuruluşların yapacakları masraflardan ve karşılaşabilecekleri zarar ve harcamalardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4.1.3. BİD’in yayımlanmış olması, BİD kapsamında yer alan konularda TÇD yayımlanacağının veya ihaleye çıkılacağının taahhüdü anlamına gelmez.

4.1.4. Müsteşarlık kendi takdirine bağlı olarak, BİD’ de gerekli gördüğü değişiklikleri yapmakta, BİD cevaplama süresini değiştirmekte serbesttir.

4.1.5. BİD’e verilecek cevaplar; Müsteşarlığın aşağıdaki adresine 1 adet basılı, 1 adet elektronik ortamda (CD/DVD/flash disk), en geç 05.05.2014 tarihi saat 16:00’a kadar teslim edilecektir.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı

İnönü Bulvarı, Süleyman Emin Caddesi, 6-7 06490 Bahçelievler, Ankara / TÜRKİYE Tel : +90 (312) 411 90 00

Faks : +90 312 411 93 86

İrtibat Noktası: Gökhan Altın, Proje Müdürü Tel : +90 312 411 9271

4.1.6. İşbu BİD’e cevap veren firma/kurum/kuruluşlar vermiş oldukları cevapların doğruluğunu taahhüt ederler.

4.1.7. BİD cevapları Müsteşarlığa teslim edildikten sonra Müsteşarlık, konu kapsamında BİD veren firma/kurum/kuruluşlara inceleme ziyareti düzenleyebilir, açıklayıcı bilgi ve/veya ek bilgi isteyebilir.

4.1.8. BİD’e cevap veren firma/kurum/kuruluşlar, BİD’de yer alan hüküm ve şartları aynen kabul etmiş sayılırlar.

4.1.9. Firma/kurum/kuruluşlar BİD’in 5. Maddesinde Müsteşarlık tarafından verilen bilgiler çerçevesinde 6. Maddede yer alan sorulara cevap vereceklerdir.

(6)

5 4.2. Gizlilik esasları

4.2.1. BİD dokümanı Tasnif Dışı gizlilik derecesine sahiptir.

4.2.2. Müsteşarlığın önceden yazılı izni olmadan firma/kurum/kuruluşlar, üçüncü taraflara BİD ile ilgili bilgilendirme, basın açıklaması, yalanlama ya da doğrulama yapmayacaklardır.

4.2.3. Müsteşarlık, BİD cevaplarını kendi ihtiyaçları için kullanacak; rekabet dezavantajı yaratacak şekilde hiçbir firma/kurum/kuruluş ile paylaşmayacaktır.

5. TEKNOLOJİYE İLİŞKİN MÜSTEŞARLIK TARAFINDAN VERİLECEK BİLGİLER 5.1. Teknolojiye ilişkin bilgiler

5.1.1. Önerilen teknoloji, 7,62 mm namlu çapına sahip tüfeklerde kullanıma uygun olacaktır.

5.1.2. Önerilen teknoloji, uygulanacağı namluda kullanılacak olan 7,62x51 mm NATO standardı mühimmatıyla uyumlu olacak ve atış sonrası ortaya çıkan gaz ve kimyasallarla etkileşime girmeyecektir.

5.1.3. Önerilen namlu ömrünü arttırmaya yönelik teknoloji, yiv-setli namlu üzerine uygulanabilir olacaktır.

5.1.4. Önerilen namlu ömrünü arttırmaya yönelik teknoloji, piyade tüfekleri için 320 ±5 mm - 508±5 mm arası uzunluklara sahip namlulara, makinalı tüfekler için 650 ±5 mm uzunluğundaki namluya uygulanabilir olacaktır.

5.1.5. Namlu ömrünü arttırma teknolojisi piyade tüfeği için asgari 10.000 atım, makineli tüfek için asgari 25.000 atıma fiziksel, mekanik ve kimyasal olarak dayanıklı olacaktır. Fiziksel, mekanik ve kimyasal olarak daha yüksek dayanıklılık sağlayacak teknolojiler önerilmesi durumunda bu husus ayrıca belirtilecektir.

5.1.6. Kaplama ve ısıl işlem vb. teknolojiler önerilmesi durumunda, namlu malzemesi olarak 32 CrMoV12-10 (AISI H10) baz alınacaktır.

5.1.7. Önerilen teknoloji, -40°C ve +63°C arasındaki her türlü iklim ve ortamda görev yapabilecektir.

5.1.8. Önerilen teknoloji namlu içi kaplama teknolojisi ise, namlu kaplama teknolojisi, geliştirme ve üretim aşamasında ROHS ve REACH isterleri göz önüne alındığında çevre ve insan sağlığına etkisi asgari olacaktır. Bu husus BID cevabında detaylı olarak belirtilecektir.

5.1.9. Önerilen teknoloji namlu içi kaplama teknolojisi ise, namlu içi kaplama teknolojisi,

5.1.10.1 Mikro çatlaksız yüzey

5.1.10.2 Yüksek aşınma ve korozyon direnci

(7)

6 5.1.10.3 Hidrojen gevrekliğine yol açmaması 5.1.10.4 Yüzeye düşük sürtünme katsayısı

özelliklere sahip olacaktır.

5.1.10. Önerilen teknoloji uygulanmış namlular, asgari olarak aşağıdaki testlere tabi tutulduktan sonra tüfeğin performansında ve namlu içi kaplama kalitesinde herhangi bir azalma olmayacaktır.

Test Adı Test Standardı

Namlu Ömrü ile Güvenirlilik ve Dayanıklılık Testi

TOP3-2-045/4.3 ve 4.14

Piyade tüfeği için asgari 10.000 atım Makineli tüfek için asgari 25.000 atım Statik Kum ve Toz Testi TOP3-2-045/4.5.4.

Yüksek Sıcaklık Testi TOP3-2-045/4.5.1.a Düşük sıcaklık Testi TOP3-2-045/4.5.1.b

Nem Testi TOP 3-2-045 / 4.5.2

Tuz Sisi Testi TOP 3-2-045 / 4.5.7

MIL-STD-810G, Method 509.4

5.1.12 Önerilen namlu ömrünü arttırmaya yönelik teknoloji, geliştirme ve üretim aşamasında maliyet etkin olacak, seri üretime (20.000 adet/yıl) imkan verecektir.

5.1.13 Önerilen namlu ömrünü arttırmaya yönelik teknoloji, farklı kalibreli namlulara (örneğin 12,7mm, 20mm, 25mm, 35mm, 40mm vb) uyarlama ve uygulanabilirliği ayrıca detaylı olarak belirtilecektir.

5.2. Önerilen İş Modeli

5.2.1. Konu kapsamında yüklenici, alt yüklenici, üniversite / araştırma kurumu, iş ortaklığı vb. iş paylaşımına yönelik görüş ve önerilerinizi belirtiniz.

5.3. KOBİ, Yan Sanayi ve Üniversite

5.3.1. Konu kapsamında mükerrer yatırım yapılmaması esas olup, yerli KOBİ, yan sanayi ve üniversitelerde mevcut kabiliyet ve altyapılardan azami ölçüde yararlanılması hedeflenecektir.

5.3.2. Önerilen iş modellerinde KOBİ, Üniversite /Araştırma Merkezinin bir arada olduğu iş modelleri tercih edilecektir.

6. TALEP EDİLEN BİLGİLER

Aşağıda talep edilen bilgiler mümkün olduğunca tablolar halinde doldurulacak ve Müsteşarlığa teslim edilecektir.

(8)

7 6.1. Firma bilgileri

6.1.1. İletişim Bilgileri Firma Adı

Adresi Web sitesi

İrtibat noktasının adı/ünvanı

Tel. No Faks No e-mail adresi

6.1.2. Personel bilgileri

6.1.3. Kapasite Bilgileri

BİD’e cevap veren firma/kurum/kuruluşlar, Madde 5’te tanımlanan teknolojinin geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik sahip olduğu altyapı ile projenin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan yatırıma ilişkin bilgileri sunacaktır.

6.1.4. Mali Bilgiler

BİD’e cevap veren firma/kurum/kuruluşlar, son 3 yıla ilişkin mali yapılarına (yıllık ciro, kar-zarar, bilanço, ortaklık yapısı vb.) ilişkin bilgileri sunacaktır.

6.1.5. Referanslar

BİD kapsamındaki teknoloji ile doğrudan ilgili faaliyetler, referans teşkil edebilecek benzer teknolojilere ilişkin faaliyetler ile TSK ve diğer ülke silahlı kuvvetleri envanterine girmiş ürünler/teknolojiler (alt yüklenici, iş ortağı, danışmanlar vb. dahil) ayrıntılı bir şekilde listelenecektir.

6.2. Sektöre İlişkin Bilgiler

BİD’e cevap veren firma/kurum/kuruluşlar, geliştirilmesi öngörülen teknolojiye ilişkin Türkiye’de ve dünyadaki gelişim trendi ve alternatifleri, pazar durumu ve ihracat imkanları ile bunlara ilişkin öngörülerini sunacaktır.

İdari personel sayısı Mühendis sayısı

(AR-GE Mühendisi sayısı)

İşçi ve teknisyen sayısı TOPLAM

(9)

8 6.3. Ürün Bilgileri

6.3.1. Teknik Bilgiler

Madde 5.1’de açıklanmıştır.

6.3.2. Takvim Bilgileri

BİD’e cevap veren firma/kurum/kuruluşlar, Madde 5’te tanımlanan teknolojinin geliştirilmesine ve uygulanmasına yönelik takvimleri ve kilometre taşlarını içeren “Uygulama Takvimi” öngörülerini sunacaktır.

6.3.3. Maliyet Bilgileri

BİD’e cevap veren firma/kurum/kuruluşlar, Madde 5’te tanımlanan teknolojinin tahmini geliştirme ve uygulama maliyeti ile seri üretime yönelik birim maliyeti bilgilerini/öngörülerini sunacaktır.

6.3.4. Kısıtlamalar (hükümet izinleri vb.)

BİD’e cevap veren firma/kurum/kuruluşlar, yabancı hükümet izinlerine tabi kalemlerin/malzemelerin listesi ile fikri ve sınai mülkiyet hakları dahil önerilen teknolojiye ilişkin her türlü bilgiyi detaylı sunacaktır.

6.4. Hedeflerin Değerlendirilmesi

BİD’e cevap veren firma/kurum/kuruluşlar, Madde 5’te belirtilen Müsteşarlık hedeflerine ilişkin değerlendirmelerini ve varsa önerilerini sunacaktır.

6.4.1. KOBİ, Yan Sanayi ve Üniversite

Konu kapsamında yararlanılabilecek yerli KOBİ, yan sanayi ve üniversite /araştırma kurumu ile ilgili kabiliyet ve altyapılarına ilişkin değerlendirme ve hedefler sunulacaktır.

6.5. Diğer Bilgiler (varsa firma tarafından verilmek istenen ilave bilgi)

(10)

9

NAMLU ÖMRÜ ARTTIRMA TEKNOLOJİLERİ BİLGİ İSTEK DOKÜMANI DUYURUSU

Duyuru Tarihi: 09/04/2014

BİD Konusu: Namlu Ömrü Arttırma Teknolojileri BİD Teslim

Şartları ve (varsa) İstenilen Belgeler:

Bu BİD, BİD konusu ile ilgilendiğini bildiren firmalara elektronik posta yoluyla gönderilebilir.

BİD

Cevaplarının Teslim Şekli ve Tarihleri:

BİD’e verilecek cevaplar; Müsteşarlığın aşağıdaki adresine 1 adet basılı, 1 adet elektronik ortamda (CD/DVD/flash disk), en geç 05.05.2014 tarihi saat 16:00’a kadar teslim edilecektir.

Temas Noktası: İrtibat Noktası: Gökhan Altın, Proje Müdürü Tel : +90 312 411 9271

e-mail: galtin@ssm.gov.tr

Diğer Hususlar: 1. Savunma Sanayii Müsteşarlığı, kendi takdirine bağlı olarak, BİD’ de gerekli gördüğü değişiklikleri yapmakta, BİD cevaplama süresini değiştirmekte serbesttir.

2. Bu ilanın ve/veya BİD’in yayınlanmış olması, BİD kapsamında bahsedilen konularda Teklife Çağrı Dosyası (TÇD) yayınlanacağının veya ihaleye çıkılacağının taahhüdü anlamına gelmez.

3. Yüksek performanslı kaplama (yüksek aşınmaya ve yüksek sıcaklığa dayanıklı), ısıl işlem (yüksek aşınmaya ve yüksek sıcaklığa dayanıklı) ve halihazırda yüksek performanslı alaşımları şekillendirme ve/veya üretebilme kabiliyeti olan kurum/kuruluşların BİD cevapları değerlendirmeye alınacaktır.

Referanslar

Benzer Belgeler

The half of the patients who were ran do mly selected were administered dexamethasone in addition to antibiotics and the rest were treated with only antibiotics, The results

Daha önce ras-j lanmadık olanın çözülmesinde ün, para arayan bilimadamları gibi değil de, daha iyi yapacak başka bir işleri olmadığı için kırda

[r]

u’yu değiştirerek, P 0 ’dan farklı yönlerde geçen ve ƒ’nin uzaklığa göre değişim oranları bulunur... DOĞRULTU

İki değişkenli durağan olmayan bir zaman serisi, durağan ve durağan olmayan iki tek değişkenli serinin lineer birleşimi şeklinde yazılabilir... olduğundan

Bu özel çözüm para- metrelerin de¼ gi¸ simi yöntemi yard¬m¬yla

P, (E) düzlemi içinde değişen bir nokta olduğuna göre AP  PB toplamı en küçük olduğunda P noktasının koordinatları aşağıda- kilerden hangisi

➢ Payı sırası